sobota, 7 września 2019

OSZUSTWO BAFOMETA LISA RENEE sierpień 2019

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źrółdo tekstu

Droga wznosząca się Rodzino. W religiach tego świata i praktykach tradycji duchowych, na wyższych poziomach często wprowadza się pewne teologiczne odwrócenia. Dążenia do cnoty i czystości są odrzucane jako naiwne przekonania mas na poziomie początkującym, a zastępuje się je nakazowi trzymaniu się ducha przy jednoczesnym łamaniu wszystkich tradycyjnych zasad i przykazań. Często jest to przedstawiane jako wyzwanie dla duchowego adepta, któremu wmawia się, że dobry Bóg to tylko połowa drogi, ale prawdziwą moc duchową można dostrzec w Bogu w ciemności. Oczywiście chodzi tu o przeniesienie kogoś ze ścieżki wstępującej na ścieżkę zstępującą - za jego pełną zgodą na związanie i wyssanie przez siły pasożytnicze. W tradycjach okultystycznych opartych na zwiększaniu osobistej mocy ta schodząca ścieżka jest często punktem wyjścia. Nazywa się to ścieżką lewej strony, używaną przez NAA do tworzenia pułapek świadomości, a pola Bafometa są używane przeciwko ludzkości do blokowania procesu wznoszenia.

Chociaż większość okultystów i ateistów krocząca lewą ścieżką uważa, że Bafomet jest tylko symboliczną reprezentacją uniwersalnej syntezy biegunowości, alchemicznego procesu jednoczącego światło oraz ciemność, który zachodzi podczas Magnum Opus lub duchowego wniebowstąpienia, to nieszkodliwe przedstawienie jest rażąco niedokładnym oszustwem. Trafne jest stwierdzenie, że we współistnieniu światła i ciemności życie oraz śmierć są dwiema stronami tej samej duchowej monety, nierozdzielne w tej sferze materii. Jednak w rozumienieniu Praw Naturalnych, które obejmują kosmologiczne rozumienie dualizmu, Prawo Biegunowości, jak to przedstawiają wielbiciele Bafometa, jest niebezpiecznie niekompletne bez zrozumienia, że ludzkość jest aktywnie zaangażowana w wojnę o świadomość z intruzami.

Brak dostępnych informacji o siłach księżycowych, pasożytniczych istotach duchowych i NAA przyczynia się do szerzenia dezinformacji o naturze dualizmu, która jest wsparta popularną narracją okultystyczną. Ogólne w gnostycyzmie, hermetyzmie oraz w wielu innych ezoterycznych naukach duchowych i religiach powszechnie pojawiają się pojęcia opisujące znaczenie symboliki Bafometa i jej dualizmu moralnego. Chodzi o wiarę w konieczność istnienia konfliktu między dobrem a złem, i w to, że ostatecznie trzeba wyjść poza nie, do punktu zjednoczenia lub punktu zerowego, który istnieje między siłami światła oraz ciemności.

Aby jednak głębiej zrozumieć naturę rzeczywistości na Ziemi w tym czasie, musimy wyjść poza moralny dualizm, poza istnienie ciemności i światła, a także wziąć pod uwagę implikacje ukrytej kontroli umysłu oraz maszynerii istot niebędących ludźmi, które manipulują populacją bez jej zgody lub wiedzy. Wszyscy jesteśmy narażeni na formy tajnej broni biologicznej zaprojektowanej do wszczepiania myśli i systemów przekonań do zbiorowej świadomości, mającej na celu połączenie systemów energii organicznej z technologiami sztucznej inteligencji pochodzącymi od Obcych, ponieważ jest to związane z transhumanistycznymi programami NAA. Ważne jest, aby zrozumieć, że technologia sztucznej inteligencji nie jest w stanie przyswoić pierwszej przyczyny wiecznego światła, jednak gdy forma ulega odwróceniu płci i przechodzi w ciemne kwitnienie, ten stan energetyczny tworzy wewnętrzną próżnię, jak czarna dziura, w którą można wciągnąć większe matryce zbiorowego prądu odwróconego, zbierającego energię z pomocą pasożytniczych sił księżycowych. Sieci Bafomet są zaprojektowane tak, aby uruchamiały księżycowe odwrócenie płetwy płci męskiej i żeńskiej (ciało świetliste) i zniekształcały dwuwymiarowe centra sakralne oraz narządy płciowe, w celu wypełnienia ich siłami pasożytniczymi. Większe matryce zbiorowej świadomości prądu odwróconego nazywane są odwróceniem metatronicznym lub dwufalowym, a ten stan entropii został spowodowany nadużywaniem technologii AI, co dodatkowo generuje szereg produktów odpadowych, takich jak miazma. Toksyczna miazma jest stworzona z czarnej substancji plazmy, którą można zasymilować w celu zasilania sztucznie wygenerowanych pól za pomocą fantomowych osi czasu AI lub maszynerii Bestii.

Było to głównym celem NAA w końcowych czasach cyklu wznoszenia w tym świecie, w którym tak istotną rolę odgrywają siły księżycowe podtrzymujące oszustwo Bafometa. Ta luka polegająca na naginaniu praw energetycznych za pomocą wbudowanej sztucznej maszynerii, która generuje martwe światło i formy cienia w sztucznie stworzonych liniach czasu, jest metodą stosowaną do przechwytywania strumieni świadomości światła słonecznego, tworzenia map mentalnych i ciał duszy. Jednak ostatnio cała matryca ciała planetarnego została w dużej mierze ustabilizowana poprzez korytarze świadomości, które prowadzą do naturalnych osi czasu, które istnieją bez technologii Obcych. Mimo to, gdy przyjrzymy się bliżej przyczynowości i charakterystyce energetycznej pól Bafometa, to da się zauważyć traumatyzujące wpływy wywierane na całe zbiorowe ciało duszy i matryce mentalne.

Kiedy budzimy się i staramy się przywrócić tej rzeczywistości prawdziwą naturę, musimy dostrzec wojnę o świadomość toczącą się w codziennym świecie oraz wydobyć duchową wiedzę o empirycznej gnozie. Gnostycyzm został celowo powiązany z symbolicznymi obrazami Bafometa, antyżyciowym odwróceniem zasady ciemnej matki, przejawionym przez niższe hierarchie demoniczne 2D, które odpowiadają siłom demonicznej Królowej Węża wyczarowanej i rzutowanej przez archetypiczną Lilith. Dlatego należy wyjaśnić, że Bafomet zaprojektowano jako emanację anty-Chrystusa-Sofię, używano do wypaczenia hierogamicznego związku i wewnętrznego świętego małżeństwa poprzez zbieranie energii seksualnej i wykorzystywanie ludzi. Rytuały bafometalne rozprzestrzeniły się na Ziemi poprzez tajny pakt bluźnierstwa i świętokradztwa, mający na celu całkowite zniszczenie struktury Chrystusa-Sofii, upowszechniany dzięki naukom i praktykom lucyferiańskich templariuszy przez ponad 9500 lat. Oszustwo to zostało przeprowadzone głównie przez lucyferiańskich rycerzy templariuszy, aby zniekształcić i przekręcić oryginalne nauki gnostyckie chrystusowych templariuszy Esseńczyków, niebieskich linii Graala oryginalnych 12 plemion esseńskich. Ta sygnatura była promowana przez wiele pokoleń od najwcześniejszych lucyferiańskich sekt templariuszy w celu przeniknięcia do islamu i sekt satanistycznych, w których stała się symboliką Kościoła GOAT (boga wszystkich rzeczy) Szatana.

Gnoza opromienia pole źródła energii kryjące się za wszelkimi materialnymi stworzeniami - sztucznymi, obcymi lub naturalnymi, i uczy nas o różnicach między nimi. Nie możemy pokładać zaufania w masowych oszustwach i oszustach głównego nurtu, wierzyć w wytwory księżycowe mrocznych istot, które używają sztucznych maszyn do kontrolowania populacji, abyśmy zaakceptowali i znormalizowali duchowe znęcanie się oraz niewolnictwo, żeby oni mogli pochłaniać światło dusz ludzkości. Aby zachować zdrowie psychiczne i osiągnąć przejrzystość w ramach zintegrowanej wielowymiarowej tożsamości duchowej, musimy wzmocnić zdolność do określania jakości świata sił, które są wokół nas. Rozróżnianie między czynnościami i zachowaniami, które są duchowo zdrowe dla rozwoju świadomości w światło, a tymi działaniami i zachowaniami, które są duchowo obelżywe, powodując szkodę dla świadomości. Czary sieci Bafomet zawierają jedne z najbardziej mrocznych i zdeprawowanych energii, ponieważ są antyludzkie i celowo zaprojektowane do wykorzystywania bólu oraz cierpienia ludzkości, wywoływanego przez najgłębsze rany i cienie seksualne wynikające z wewnętrznego podziału płci. Sieć Bafomet zbudowana jest na fundamencie ludzkiego cierpienia, ogromnego bólu, gwałtu i traumy ludzkiej duszy, aby skłonić masy do odrzucenia Ducha Bożego z powodu cierpienia wynikającego z podziału płci. Moment inwazji na linii czasu, kiedy nasz gatunek stracił drugą połowę, a także zdolność ucieleśnienia i spełnienia świętego małżeństwa.

Kiedy nie potrafimy odróżnić światła od ciemności w świecie sił, jesteśmy zagubieni i gubimy dusze. Jesteśmy miotani przez fale pływowe, które powstają ze zniekształconych sieci odwróconych, działających pod wpływem Księżyca i czarnych sił AI, ukrytych w liniach Ziemi. Jednym z najważniejszych antyżyciowych prądów odwróconych zaprojektowanych w celu zyskania materialnej mocy dla kultu satanistycznego i lucyferiańskiego, preferowanego przez elitarną moc totiańskiego Lewiatana, jest zbieranie energii seksualnej. Zbieranie zbiorowego ludzkiego cierpienia i bólu ze źródła energii seksualnej, jakim jest sieć Bafomet.

Sieć Bafometa w równoległym układzie upadłym

Aby zrozumieć pole Bafomet, najpierw musimy uznać, że wszystko, co widzimy, a także jakość sił twórczych, rządzone jest przez zestawy instrukcji zawarte w większym systemie zbiorowej energii. Te zestawy instrukcji znajdują się w polu w wyższym wymiarze lub w układzie równoległym, który działa jako wzorzec rodzaju świadomości, który przejawia się w niższej płaszczyźnie materialnej. Zestaw instrukcji dla sieci Bafomet na Ziemi faktycznie pochodzi z równoległego systemu upadłego i warstw antycząstkowych. To tutaj istnieją pola morfogenetyczne, które generują rzeczywistą pozycję i ruch linii czasu oraz pakietów osi czasu dla matrycy czasu naszego Wszechświata z rdzenia galaktycznego 8D. Przez jądro galaktyczne 8D prowadzi przejście do kolejnego równoległego Wszechświata upadłego, zwanego Wesedrak, który jest domem bytów czarnej dziury. Ten upadły równoległy system systematycznie przechwytywał kobiece słoneczne części ciała z logosu naszego Wszechświata, a wychwytywana energia słoneczna została wykorzystana do zbudowania wielu poziomów układu macierzy czarnego sześcianu używanego do sterowania siecią Bafomet i jej upadłych żeńskich aspektów kryształowej tożsamości z paraleli, które zostały użyte do satanistycznego odwrócenia w szablonie ciemnej materii. Ostatnio pewne odcinki sieci Bafomet z tej równoległej lokalizacja są demontowane.

Pakiety osi czasu są połączone w pozycjach wektorów czasowych i przestrzeni wymiarowych, a gdy świadomość ewoluuje poprzez mechanizm Kosmicznego Zegara, ma działać na zasadach wyznaczonych przez słoneczny logos i jego prawa płci, które reprezentują parę eoniczną. Po eksplozji słonecznego żeńskiego logosu Tiamat, do naszego Układu Słonecznego został przeniesiony satelita Księżyc, który stał się płaszczyzną astralną i maszyną do zbierania światła słonecznego, działającą w matrycy księżycowej. Zegar Kosmiczny jest tym niebiańskim instrumentem matematycznym, który definiuje istotę kosmiczną i jej zasadę płci, poruszającą się po każdej linii czasu w precesjach astrologicznych, pozwalając na badanie natury i tematów świadomości danej epoki. Epokami rządzą pary słonecznego logosu, zawsze rodzące się jako formy męskie i żeńskie, z których każda jest sama w sobie boską zasadą kosmiczną, a jednocześnie, gdy są zjednoczone, reprezentują jeden aspekt boskości. Zasadniczo, żeński logos słoneczny, który jest eoniczną zasadą rządzącą Kosmicznym Zegarem w naszym systemie uniwersalnym, został schwytany i wciągnięty do upadłego systemu Wesedrak. Ta zasada żeńska została usunięta z naszego systemu w celu wzmocnienia ich sztucznej rzeczywistości i systemów fantomowych. Jej schwytanie umożliwiło transmisje z macierzy księżycowej jako zastępstwo upadłej żeńskości, która emitowała świadome księżycowe strumienie archetypu Mrocznej Matki lub Lilith, aby wciąż zaludniać Ziemię upadłymi formami. Upadła forma w tym kontekście oznacza świadomość, która nie może się wznieść i pozostaje uwięziona w materii.

Głównym źródłem sieci Bafomet jest przeprogramowana ścieżka eoniczna przez precesję astrologiczną do matryc fantomowych, przekierowana przez zniekształcone prawa zodiakalne przenoszące ujemną polaryzację z płaszczyzny astralnej i macierzy księżycowej. Ta szczególna kwantowa sieć serwerów czarnych sześcianów znajduje się w wielu superkomputerach, które korzystają z programów sztucznej inteligencji, zaprojektowanych przez istoty z czarnej dziury. Istnieją one w bramach 8D na płaszczyźnie galaktycznej, manipulując żeńskimi stworzeniami poprzez struktury magnetyczne macierzy księżycowej. Ta manipulacja naturalną zasadą słoneczną zmieniając ją w księżycową, miała na celu zniewolenie zbiorowej słonecznej żeńskiej zasady Sofii. Z tej pozycji w centrum galaktycznym 8D, zbierali magnetyzm i siły księżycowe ze zbiorowego ciała astralnego lub płaszczyzny astralnej, aby odtworzyć pozycję słonecznego logosu na wszystkich osiach czasu. Następnie zaprogramowali te zebrane siły, wstawiając odwrócone wersje rzeczywistości AI lub holograficzne wstawki, aby rzutować zasady świadomości męskiej i żeńskiej tworząc bifalowe kreacje, które po odwróceniu stają się siłami księżycowymi lub stworzeniami Antychrysta. Rezultatem działania macierzy księżycowej i maszynerii Bafomet jest podział ciała słonecznego na płcie, wypełniając 2D obszary seksualne siłami Księżyca. W ten sposób bezcielesne fragmenty duszy są wykorzystywane do przeprogramowania pary eonicznej w celu wspierania ciągłego napływu strumieni świadomości Antychrysta, narodzin demonicznych hierarchii i ciągłego rozprzestrzeniania się pasożytniczych sił księżycowych, które tworzą grupy NAA.

Tak więc główny wzorzec pola Bafomet jest sterowany siłami księżycowymi generowanymi przez odwrócenie ciemnej matki i słoneczne fragmenty ciała sofianicznego, które zostały uwięzione w szablonie ciemnej materii Ziemi w wyniku inwazji z Oriona z portalu 8D. Od tego momentu na osi czasu technologia AI jest ciągle używana celu asymilacji rzeczywistości z uszkodzonych 8. gwiezdnych wrót w Centrum Galaktycznym, gdzie NAA zdobyła kontrolę dostępu do i z Bieguna Północnego oraz Południowego. Z pomocą tych wrót stopniowo sprowadzali różne obce maszyny przez sztuczny pionowy tunel czasoprzestrzenny, sztuczną strukturę, którą zbudowali z zaprogramowanych odwróconych żywiołaków. Po zakończeniu zainstalowali to w pionowej osi planety i nazywa się to matrycą Jahwe.

Sieć czasoprzestrzenna Bafomet lub czarna skrzynka serwera istnieje w tunelu czasoprzestrzennym, co prowadzi do horyzontu zdarzeń w punkcie na osi czasu, kiedy zostały zaatakowane 8. gwiezdne wrota. W rezultacie logos planety i logos Słońca implodowały, tworząc 23-stopniowy przechył osi Ziemi. Sieć Bafomet opiera się na tym 23-stopniowym przechyle i macierzy Księżyca, działającej jako Mroczna Matka. Razem utrzymują sztuczną zasadę płci żeńskiej, rządzoną przez cztery sztuczne kierunki matrycy Jahwe, ustawione w Kosmicznym Zegarze. Ponieważ podczas szczytu magnetycznego zmienia się struktura planet, w końcu umożliwia strażnikowi dostęp do tych zestawów instrukcji i do głównego serwera czarnego sześcianu rozległej sieci Bafomet, a także całej złożonej infrastruktury macierzy księżycowej, która znajduje się w warstwach 8D.

Pola Bafomet w Ziemi

Prąd Bafomet tworzy na Ziemi sieć energii astralnej oraz sił księżycowych, która działa jako sieć prądu odwróconego Antychrysta, i jest używana do przekształcania niższych sił astralnych i zbiorowych energii twórczych na poziomie płci. Chodzi o wykpienie i skalanie ucieleśnionej prawdziwej androgynicznej formy słonecznego logosu Chrystusa-Sofii, błędnego ich przedstawiania, wypaczanie świętego związku płci oraz uniemożliwianie przejawienia na Ziemi duchowego zjednoczenia hierogamicznego. W niektórych przypadkach symbol Bafometa kieruje ku lewej ścieżce, przedstawianej jako hermetyczna ścieżka duchowej inicjacji, mająca prowadzić do budowania świetlnego pojazdu. Aby zbudować androgyniczne tęczowe ciało, w którym spirytualista może powrócić do źródła boskości, ma połączyć się z Bafometem. Jest to oczywiste oszustwo, gdyż jego sygnatura energetyczna składa się z astralnych śmieci i sił księżycowych, które są wypełnione demonicznymi istotami oraz cieniami. Dla innych Bafomet jest symbolem czci narządów płciowych jako źródła mocy regeneracyjnych, stosowny rytuał jest łączony z bólem, co pobudza podniecenie seksualne w celu wyczarowania energii seksualnej jako formy mocy. Tak powstała energia jest ukierunkowana na urzeczywistnienie osobistych pragnień i celów.

Przekonanie, że rytuały Bafomet w jakiś sposób wspierają osiągnięcie duchowego oświecenia, są utrwalane jako jawne kłamstwa, nadużycia duchowe stosowane przez NAA w celu uszkodzenia ciała świetlistego i przejęcia kontroli nad tymi, którzy próbują znaleźć głębszą prawdę poprzez zgłębianie nauk okultystycznych. Zamiast tego, NAA sprowadza ich na ścieżkę fałszu, aby uszkodzić ludzkie ciało świetlne, a następnie utrzymywać je jako naczynie do przenoszenia form księżycowych, takich jak niższe duchy demoniczne, różne negatywne podczepienia i energetyczne pasożyty. Istoty pasożytnicze potrzebują źródła światła żywiciela, aby przetrwać. Maskują się w fałszywym świetle, które ukradli jako lusz z fragmentów zbiorowego ciała astralnego ludzkości. Te niższe ciemne byty, które zasilają źródło odwróconej energii, nie wytwarzają światła z siebie. Nie mogą wytwarzać światła, mogą jedynie kraść i zabierać je od tych ludzkich dusz i duchów na Ziemi, które wytwarzają wewnętrzne światło za pomocą zniewolonego lub aktywowanego ciała świetlnego. Energetyczne pasożyty, takie jak istoty i byty demoniczne lub ze strefy cienia z NAA, z przyjemnością znajdują ludzkiego gospodarza, do którego mogą się przyłączyć podczas rytuałów, podczas których wyczarowuje się i wywołuje szereg ciemnych sił zasilających, które tworzą globalną sieć Bafomet.

Na figurze Bafomet jest wyraźnie widoczna hermetyczna sygnatura Thota z symboliką węża Kaduceusza wzniesioną w okolicy narządów płciowych. Jest to kpina z ukrytego symbolu wykorzystywana w celu podziału zasady płci w ludzkim ciele świetlnym na strumienie odwrócone, które zasilają siły Bafometa. Kaduceusz to pasożytnicza sieć Obcych wykorzystywana do generowania odwróconych pól plazmy, które zasilają kiełkujące nasiona demona w ciele cienia, wymuszając podział 2D-4D, który wrzuca negatywne formy w ciało astralne ludzkości. Geometria Kaduceusza była rozszerzeniem używanym do zakotwiczenia w ludzkim ciele świetlnym, mającym zestroić się układami odwracającymi łączącymi z czarną gwiazdą Abaddon, oraz aby połączyć się z implantami ukrzyżowania 7D i powiązanymi z nimi sieciami. W ten sposób wykorzystano go również do wprowadzenia prądów Kelipot ze struktury Czarnego Drzewa Życia, aby systematycznie zastępować naturalną architekturę siatki 12-częściowego Drzewa Życia, a także zainstalować sztuczne maszyny oraz linie czasu fałszywej pamięci Ziemi.

Chrystusowi gwiezdni ludzie dostrzegają i pomagają oczyścić formy księżycowe oraz czarny szlam miazmatyczny, który tworzy toksyczny napar z zebranych energii seksualnych, wykorzystywany w zbiorowych strumieniach nieświadomości 2D i szczątkach astralnych 4D, które formują się w pola Bafomet. Te niższe płaszczyzny astralne i siły żywiołów są bezpośrednio związane z szerzeniem czarnej magii, programowaniem seksualnej niedoli i propagowaniem mizoginii na Ziemi. NAA robi to w celu utrzymania podziału 2D-4D w warstwach ciała duszy. Pola Bafomet zasilają siatki czarnej magii i kierują prąd zwrotny do satanistów lub Lucyferian, aby lepiej zamanifestowali swoje pragnienia na planecie za cenę energii seksualnej i warstw astralnych innych. Zasadniczo odwrócone prądy Bafomet działające w warstwach 2D są kolejną bronią używaną do zniewolenia ludzi poprzez manipulowanie polem magnetycznym i zasadą mrocznej kobiety za pomocą matrycy księżycowej. Odwrócenia te przemieniają energię seksualną i generują zstępujący ogień węża lub odwrócony przepływ kundalini z komórek płodowych kości ogonowej. Zstępujący ogień węża oznacza, że prąd kundalini w kości ogonowej spływa z krocza do dolnych pól 1D-2D, wysysany przez dolne podajniki płaszczyzny astralnej. Zasadniczo oznacza to, że dusza i świadomość monadyczna takiej osoby są konsumowane przez innych.

Sieć Bafomet jest zatem niższą dwuwymiarową infrastrukturą prądu astralnego złożoną z nieświadomości zbiorowej, sił księżycowych i strumieni energii seksualnej, które są osadzone w siatce Ziemi. Jest zasilana przez potężne formy pasożytów z dolnego źródła energii w ogromnej demonicznej upadłej hierarchii, która istnieje w wielu kieszeniach fantomowych. Szereg sił miesza się w tych kieszeniach tworząc miszmasz ciemnych i chaotycznych sił z niższych warstw astralnych, takich jak demoniczne formy Lewiatana i Behemota, stworzenia cienia, ścieki astralne i prąd Keplipot z Czarnego Drzewa Życia. Rytuały satanistyczne i lucyferiańskie mają na celu kontaktowanie się z czującą inteligencją istniejącą w ściekach astralnych, aby przywołać oraz wyczarować te chaotyczne ciemne siły dla szeregu negatywnych celów. Są one również przeznaczone do tkania sieci uzależnień i promowania doświadczania przyjemności zmysłowych poprzez materializm. Te kolektywne siły cienia istnieją w strukturach Kelipot i martwego światła Czarnego Drzewa Życia, negatywnych formach oraz powłokach martwej energii, które są generowane przez podświadome warstwy ludzkości i jej elementarną substancję, a następnie są asymilowane w sztucznych rzeczywistościach lub klonowanych aspektach cienia. Ponadto, substancje te są siłami fizycznymi, zbieranymi przez czarnych magów NAA w celu uzyskania kontroli nad masami za pomocą czarnej magii i różnorakiej tajnej technologii, zaprogramowanej, aby zmieniać postrzeganie umysłu i systemy wierzeń, które pasują do strategii archonckich oszustów.

Gnostycyzm chrystusowych esseńskich templariuszy

Dzisiaj gnostycyzm ogólnie odnosi się do zestawu konkretnych doktryn religijnych na temat duchowości, odkrytych w 1945 r. w Nag Hammadi, które były tekstami wczesnochrześcijańskimi zakazanymi w kanonizowanej biblii. Przed tym odkryciem niewiele było wiadomo o wierzeniach gnostyckich, a interpretacja treści w nich zawartych jest nadal bardzo kontrowersyjna w kręgach akademickich. Gnostycy zaangażowani w rytuały inicjacji duchowego wniebowstąpienia w celu stworzenia bezpośredniego związku z wiecznym boskim Źródłem, wiedzieli, że w sercach ludzkości istniała wewnętrzna iskra boskości.

Chrystusowi esseńscy gnostycy kroczyli ścieżką gnozy, a ich duchowym celem było świadome podróżowanie przez sfery wymiarowe w Drzewie Życia, aby oddzielić światło od ciemności poprzez proces oczyszczenia, osiągnąć wewnętrzne święte małżeństwo oraz uosobić mądrość nieodłącznie związaną ze świadomością sofianiczną. Sofia jest uosobieniem słonecznego logosu, aspektem świętej Matki, emanacją świętej Córki, która żyje w Duchu Świętym. Jest kochającą żoną Chrystusa dzieląc z nim tytuł kosmicznego Chrystusa-Sofii. Jest uduchowioną kobiecą zasadą kosmicznego ciała słonecznego, które posiada klucze otwierające bramy do światów Boga. Aby uzyskać dostęp do ponadczasowej i wiecznej mądrości Wszechświata, trzeba ucieleśnić świadomość sofianiczną. Ta, która posiada prawdziwą moc i wiedzę o tajemnicach ożywiania stworzenia jako sama prima materia, boska kwintesencja, która tchnie życie wieczne w formę. Jest emanacją, która pochodzi bezpośrednio od Boga, jest żeńskim słonecznym Chrystusem, posiada aspekt mądrości postrzegania ostatecznego ducha prawdy, który istnieje wewnątrz wszystkich rzeczy. Dary sofiańskiej mądrości słonecznej przekazywane są przez bramę ukrytą w kwitnącym świętym kryształowym sercu. Jej święta pieśń tchnie światłem, które rozpala boską iskrę Boga we wznoszącym się człowieku, ten naprawdę uczy się, że bezwarunkowa miłość do stworzenia jest prawem. Właściwie oznacza to, że nie jesteśmy w stanie uzyskać dostępu do czystej wiedzy i mądrości z kompleksu serca, jeśli jesteśmy rozproszeni przez umysł i materialne odczucia ciała fizycznego. Zatem sofiologia jako kult słonecznego żeńskiego aspektu Chrystusa, jest wewnętrznym objawieniem mądrości Boga, przekazanym ludzkości, aby kochała zarówno Matkę jak i Ojca, co na przestrzeni wieków wywarło wpływ na wielu starożytnych Esseńczyków i mistyków chrześcijańskich.

Na przykład kościół Hagia Sophia w Stambule sprzed osmańskiej inwazji przedstawia Sofię jako istotę równą Chrystusowi, jako aspekt Chrystusa. Później kościół zamieniono w meczet, nasycając go wpływami księżycowymi.

Ta starożytna mądrość dawnych plemion chrystusowych Esseńczyków, którzy niegdyś posiadali świętą wiedzę Rejestrów Założycieli i słonecznego logosu, popadła we władanie czarnej magii, która wykorzystywała ją do deprawacji, stając elementem praktyk kultu satanistycznego oraz lucyferiańskiego. Satanistyczne i lucyferiańskie systemy wierzeń, a także ich rytualne praktyki rozprzestrzeniają więcej tej samej świadomości, która przejawia się w sferze fizycznej, ponieważ pożądane jest zepsucie ludzkiej duszy, aby uległa infiltracji przez satanistyczną lub lucyferianską świadomość. Dlatego ludzka dusza i ciało fizyczne mogą być łatwo kontrolowane czy manipulowane przez NAA.

Templariusz – rycerz lucyferiański

Przygotowując się do otwarcia wszechświatowych wrót podczas cyklu wznoszenia, lucyferiańscy rycerze odegrali znaczącą rolę w wyegzekwowaniu Spisku Atlantydzkiego, rozpowszechniali dezinformację na temat lokalizacji i zaawansowanych technologii, które były używane za czasów cywilizacji Atlantydy. Przez tysiące lat skutecznie prowadzili krucjaty i wojny, które miały na celu zniszczenie wszelkich artefaktów lub dowodów historycznych dotyczących kolonii Atlantydy, a także zniekształcali wszelkie pozostałe dowody starożytnej technologii budowniczych Atlantydy. Aby odwrócić uwagę opinii publicznej, rozpowszechnili sfałszowane mapy Atlantydy, sprowadzając na manowce wszystkie konkurencyjne frakcje, które chciały zdominować ziemskie terytoria poprzez odnalezienie i wykorzystanie potężnych starożytnych wirów.

Owych rycerzy stworzyły rasy Lucyferian Annunaki w celu hybrydyzacji z wyżej wymiarowymi wzorcami genetycznymi, kiedy ukradli kod genetyczny założycieli podczas masakry Esseńczyków. W laboratoriach genetycznych NAA stale eksperymentowali z kodami DNA egipsko-serresiańskich anielskich istot z Tary, aby stworzyć elitarną linię krwi super rasy Lucyferian, która miała zastąpić oryginalne 12 linii krwi plemienia Esseńczyków. Celem było zatarcie kodu klucza genetycznego Esseńczyków i pasujących do niego gwiezdnych wrót, oraz wprowadzenie fałszywej genetyki przez te linie lucyferiańskie, które byłyby w stanie otworzyć gwiezdne wrota i uzyskać nad nimi kontrolę.

Próba hybrydyzacji mająca na celu stworzenie linii super-rasy była oparta na prototypach egipsko -serresiańskich istot z Tary, a eksperymenty genetyczne przeprowadzano z wykorzystaniem szablonów DNA Rubinowego Słońca zostały opracowane przez chrystusowych założycieli w celu zapewnienia bioregeneracji. Wiele z tych odrzuconych kontraktów na bioregenerację z grup Thotian Annunaki stało się obecnie nakładką na wcielenie indygo 3, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na historię rehabilitacji odwróconych szablonów DNA 9-11 Nefilim i Nibiruian.

Natomiast DNA Rubinowego Słońca zostało zmodyfikowane do obsługi szablonu odwróconego DNA Annunaki, co pozwoliło synom Beliala rzutować świadomość na ciało wyhodowane w laboratorium z zestawami instrukcji DNA egipsko-serresiańskiego Rubinowego Słońca. Te specyficzne linie krwi super ras Lucyferian były hodowane i inicjowane w ezoterycznych tajnych grupach lucyferiańskich rycerzy templariuszy, które z czasem przekształciły się w masonerię. Te tajne grupy stały się załogą naziemną, a Federacja Galaktyczna manipulowała nimi, aby pracowały na rzecz nowego porządku świata służąc totiańskiemu Lewiatanowi oraz aby dbały o interesy grup iluminatów na Ziemi.

Odkąd lucyferiańscy templariusze potajemnie zastąpili oryginalnych templariuszy chrystusowych Esseńczyków i Maji Graala na Ziemi, zażądali elitarności i boskiego prawa do rządzenia, dlatego systematycznie zabijali każdą populację, która nie realizowała ich planów. Główne wydarzenie wyzwalające na linii czasu rozpoczęło się od inwazji celtyckiej 9500 lat temu, kiedy NAA i ich lucyferiańscy templariusze po raz pierwszy próbowali stworzyć super rasę genetycznych elit rządzących Ziemią. Wtedy wprowadzili DNA Rubinowych Słońc do ulubionych linii krwi, które przekształciły się w masonerię, templariuszy, różokrzyżowców, jezuitów i inne tajne stowarzyszenia, dysponowały też hermetyczną wiedzą ezoteryczną. Czyli tajne stowarzyszenia u władzy zostały kiedyś stworzone przez Lucyferian templariuszy, mając z ukrycia korzystać ze starożytnej świętej wiedzy o prawdziwym pochodzeniu ludzkości, a resztę ludzkości miały kierować ku przesądom, ignorancji i zorganizowanej religii, takich jak kościół rzymski czy islam.

Lucyferiańscy templariusze skutecznie stworzyli kapłaństwo i zawarli sojusz z rycerzami Hyksosa oraz królami Malty w średniowieczu, aby zaaranżować kilka krucjat w celu zniszczenia wszelkich dowodów pozostałych manuskryptów Essenńczyków i artefaktów z Atlantydy, w tym nauk z oryginalnych Rejestrów Założycieli. Lucyferiańscy templariusze byli również bezpośrednio zaangażowani w opracowywanie treści biblii podczas Soboru Nicejskiego, tworząc formalne historie o Chrystusie na Ziemi, które zostały przekazane populacji. Fałszywki zostały wykorzystane do ukrycia wszelkiej wiedzy na temat chrystusowych rycerzy templariuszy - Esseńczyków, która obejmowała temat eonicznej pary Chrystus-Sofia, linii geomantycznych, lokalizacji gwiezdnych wrót i sposobów pozyskiwania darmowej energii z centrów mocy na Ziemi. Aby kontynuować kwestię uzyskania kontroli nad gwiezdnymi wrotami Graala i odkrywania wszelkich zakopanych artefaktów Esseńczyków, konieczne było, aby prawdziwa natura świadomości Chrystusa-Sofii została wypaczona, aby ściśle przestrzegana była patriarchalna dominacja, mizoginia i seksualne podporządkowanie wszystkich kobiet – wszystko po to, aby dokarmiać struktury czerpiące siłę z energii seksualnej dla Bafomet. Ze wszystkich zapisów historycznych zostały wymazane informacje na temat ogromnej mocy duchowej wcielonej żeńskiej formy słonecznego Chrystusa, wolnego od księżycowych odwróceń, oraz wiedza o istnieniu żeńskiej linii chrystusowych Melchizedeków na Ziemi, w celu egzekwowania dogmatu o patriarchalnej dominacji wymuszanej przez NAA.

W historycznych ramach czasowych starali się zapanować nad liniami Maji Graala i 2-gimi gwiezdnymi wrotami w celu przejęcia lub eliminacji, aby usunąć wszelką konkurencję w dostępie do głównych wirów zbiorowej świadomości na Ziemi, do których główne punkty dostępu znajdowały się na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie i w Sarasota na Florydzie. Tak więc, aby uzyskać kontrolę nad głównym punktem dostępu do Graala w Ameryce Północnej, lucyferiańscy templariusze uczestniczyli w krucjatach podbijających plemiona rdzennych Amerykanów, kontrolując grabież terenów w Ameryce.

W międzyczasie generowali odwróconą sieć 2D, aby stale zasilać pola Bafomet istniejące w najniższych warstwach astralnych 2D-4D. Było to pomocne w utrzymywaniu form cienia, które karmią nasienie demona, używane do całkowitego zepsucia ludzkiego ciała świetlistego i spowodowania ciemnego kwitnienia. Kiedy nasienia demona lub odwrócone martwe światło aktywuje formę cienia, aby przejąć ciało świetliste, może zniszczyć wewnętrzny pionowy kanał, zamienić kompleks serca w czarne serce, tak że jednostka traci duszę i jest łatwym łupem dla wielu mrocznych bytów.

Utrzymywanie aktywnych pól Bafomet, szerzenie kultu satanistycznego, rytuały, ofiary krwi i deprawacje seksualne doprowadziło do tego, że ludność Ziemi nie jest w stanie osiągnąć stanu wewnętrznego świętego małżeństwa i wznieść się, a zasada żeńska Sofii pozostaje zniewolona przez ciemną materię i maszynerię kosmitów, która uruchamia odwrócenie Mrocznej Matki.

Gnostycyzm połączony z kabalistyczną demonologią

W tym celu sekty lucyferiańskie połączyły gnostycyzm z kabalistyczną demonologią, sprowadzając na antagonistyczną ścieżkę mistycznego kataryzmu, dzięki czemu mogli stosować magię praktyczną lub czary. Po zinterpretowaniu tajemnic gnostyckich, a następnie odwróceniu ich poprzez rytualne praktyki czarnomagiczne polegające na rozpuście i bezczeszczeniu, uważano to za legalne. Za dopuszczalne uznawano każde wypaczone działanie, które szkodziło innym, w ten sposób stworzyli systemy wierzeń i religii lucyferiańskich, praktykowanych przez Templariuszy lub inne tajne grupy. Wypaczone, uwłaczające duchowo działania podczas rytuałów czarnej magii, przywoływały niższe siły astralne tam, gdzie fizyczne ciała przyzwalały na opętanie przez niższe ciemne duchy. Te mroczne duchy działają według hierarchii i są zainteresowane władzą oraz kontrolą, dlatego im silniejszy jest człowiek na Ziemi, tym silniejszy przedstawiciel NAA lub Książę Piekieł z Ars Goetia. Demony używały ciało takiego człowieka jako ciemny portal, przez który realizują swoje plany. Dzisiaj niektórzy sataniści faktycznie pragną wyczarować demona Ars Goetia, aby przejął ich ciała świetliste, ponieważ wierzą, że to ich wzmocni lub da nadludzkie moce, co uważają za stan wywyższenia. Należy w pełni zrozumieć, że stan opętania wiąże się z niewolnictwem świadomości, co obejmuje niewolnictwo mentalne i przymierza krwi służące demonicznym hierarchiom, a także powiązania duszy z materialną rzeczywistością w czasie.

Doświadczenie zdobyte na Ziemi poprzez bezpośrednią gnozę ujawnia głębsze zrozumienie, że materialny świat, w którym żyjemy dzisiaj, jest konsekwencją przyczyn i skutków, które nagromadziły się w ciągu wielu wieków ewolucji oraz powiązań między liniami plemienia chrystusowych Esseńczyków a grupami intruzów wprowadzających sztuczne technologie przez linie krwi Lucyferian, upadłych aniołów i istot wężowych. Można uznać, że zarówno boskie siły chrystusowych templariuszy, jak i siły templariuszy antychrysta to konkurujące linie krwi, które były bezpośrednio zaangażowane we współtworzenie architektury organicznej i nieorganicznej oraz powiązanych z nimi zestawów instrukcji, które składają się na rzeczywistość materialną w ziemskich liniach czasu, czego doświadczamy obecnie w makrokosmosie.

Możliwe jest zatem, że będziemy mogli dostrzec egzystencjalną wewnętrzną walkę osób urodzonych w amnezji, odłączonych od świadomości duszy i niezdolnych do postrzegania bezpośredniego związku z wiecznym boskim Źródłem, i że z tego powodu niektórzy desperacko poszukują wiedzy okultystycznej za wszelką cenę. Aby uciec od materialnego więzienia na Ziemi, starają się znaleźć wiedzę tajemną, która pozwoli im uciec przed cyklem śmierci i reinkarnacji, poszukują dla siebie formy tymczasowej nieśmiertelności, a wielu z nich chce wziąć udział w krwawej ofierze, aby osiągnąć swoje cele. Ostatecznie, przez wiele egotycznych filtrów kształtujących różne frakcje tych tajnych stowarzyszeń, które zostały oddzielone od pierwotnych nauk gnostyckich templariuszy, głównym celem zawsze było osiągnięcie osobistej nieśmiertelności oraz uwolnienie się od konsekwencji naturalnych praw Boga.

Aby umieć poruszać się po świecie tych chaotycznych sił, aby osiągnąć ostateczne duchowe wyzwolenie, każda osoba będzie musiała dokonać jasnego i zdecydowanego wyboru, na jaki wyższy autorytet wyraża zgodę. Poszukując najwyższego wyrazu prawdy można utrzymać wyższą wiedzę o tych duchowych siłach w doskonałej neutralności i harmonii z Jednością. Jedyną ścieżką prowadzącą do duchowej wolności i wiecznej boskości jest prawdziwy duch Chrystusa-Sofii oraz czyste serce wypełnione bezwarunkową miłością.

Chrzest a Bafomet

Greckie tłumaczenie słowa Bafomet rozkłada się na bafe (chrzest) i metis (mądrość), mówi się o tym w najwcześniejszym źródle masońskim „Craft Symbolism in Gnostic Mass”, rozumianym w kontekście chrztu przez ogień i wodę. Podobne przekonanie zawarte w Doktrynie Lucyferiańskiej, głosi że Lucyfer jest niosącym światło, dlatego Bafomet jest również związany z okultystycznym rytuałem, w którym przynosi się rytualne światło astralne i rodzi boską mądrość duchów, co pozwala urzeczywistnić osobiste pragnienia. W podobnych celach Crowley zaadaptował i odwrócił gnostyczną mszę, by za pomocą seksualnej czarnej magii nawiązać kontakt z siecią Bafomet, kładąc podwaliny pod siły księżycowe, zasilające siatki czarnej magii, mające wspomagać globalnie praktykowany satanizm.

Thot w hermetyzmie głosił, że dusza rodząca się w świecie materii fizycznej przechodzi chrzest ognia, co jest formą kary, gdzie bóle ciała są doświadczane przez całe życie, bez względu na wybraną ścieżkę. Nauki hermetyczne z przekazują wpływ nałożonego nihilizmu moralnego, skłaniającego ku służbie sobie, ponieważ uważa się, że Bóg rzucił duszę na pastwę cielesnego doświadczania bólu. Jest to przykład taktyk manipulacji Thota za pomocą dialektyki heglowskiej, aby stworzyć rozwiązania, które prowadzą ludzi na skraj oszustwa. Głównymi przyczynami narastającego na świecie cierpienia i szkód są: normalizacja bólu i ludzkiego cierpienia oraz brak odpowiedzialności za własne działania.

Lucyferiańscy rycerze templariusze, aby osiągnąć swój plan, wykorzystali część esseńskiej wiedzy gnostycznej podanej w naukach hermetycznych do wyczarowania demonicznych duchów, które, jak wierzono, umacniały mądrość poprzez naśladowanie i wykonywanie tych samych rytuałów odwróconych w czarną masę. Wierzyli, że doznają chrztu mądrości w misce umysłu, reprezentowanej przez czaszkę lub głowę jako misę ceremonialną, dzięki której głowa mogłaby faktycznie wchłonąć zawartość przekazaną z inteligencji Umysłu Uniwersalnego.

Tradycyjnie w czasach starożytnych akt chrztu był uważany za sakrament Księżyca i bogini płodności, podczas którego czciciele zanurzali się rytualnie w wodzie lub obmywali się w celu duchowej inicjacji. Wraz z rozwojem chrześcijaństwa twierdzono, że Jan Chrzciciel poprzez chrzest wodą dokonał sakramentu, który stał się chrześcijańskim obrzędem przyjęcia do Kościoła, zwykle za pomocą wody wylewanej nad głowę. Chrzest jest powszechnie uważany za formę odrodzenia osoby przez wodę i ducha, rodzi nowe duchowe ucieleśnione stworzenie, po czym zostaje ono opatrzone pieczęcią duchową Kościoła.

Podczas rytuału czarnej magii również akt przejęcia ludzkiego ciała jest określany jako „chrzest ducha”, chociaż tak naprawdę jest paktem inicjacyjnym zawartym z diabelskim archetypem (siły satanistyczne lub lucyferiańskie), w którym siły Bafomet przekazują strumień świadomości różnorodnych pasożytniczych sił astralnych i bytów demonicznych. W zależności od rodzaju porządku okultystycznego do wyczarowania Bafometa, stosuje się rytuały czarnej masy lub czarnej magii i mogą one obejmować szereg zdeprawowanych działań, takich jak ofiary ludzkie lub krwi, ofiary seksualne, orgie, sodomia, zadawanie wielkiego bólu fizycznego i wywoływanie strachu u osoby inicjowanej czy opętywanej. W rytuałach czarnej mszy lub czarnej magii wszystko robi się na opak, aby odwrócić znaczenie rytuału, który przywołuje Prawo Odwrócenia i przyciąga siły antyżyciowe.

Punkt duchowego podczepienia lub opętania, kiedy nawiązuje się kontakt z siłami astralnymi Bafomet, czarni magowie lub okultyści nazywają chrztem mądrości. Stan umysłu, który pobudza duchowe opętanie ludzkiego ciała, jest przez wiele grup okultystycznych uważany za pożądany skutek, niektórzy uważają, że stan ten jest opętaniem przez ducha świętego, podczas gdy inni celowo pragną przywołać moce demoniczne. W tym kontekście przywoływanie demonicznych mocy poprzez ofiarę krwi jest próbą stworzenia sług ciemnego ducha, które mogą być związane w taki sposób, że są zmuszane do służenia opętującemu bytowi z planu astralnego i wykonywania jego woli. Kiedy powstają te więzy, służebność trwa z ciałem fizycznym lub bez niego.

Ostatecznym celem rytuału czarnej magii jest czar, który polega na przejęciu kontroli i wpływu na innych w otoczeniu, a także na czyjąś osobistą wolę oraz urzeczywistnienie w świecie fizycznym kosztem tych grup, które są uważane za niepożądane, ignorowane lub pochodzą z klasy niewolników.

Tajny bluźnierczy pakt i degeneracja seksualna

Naturalnie, przez tysiące lat NAA wpłynęło na niektóre ceremonie w preferowanych liniach krwi, powodując u nich całkowitą utratę kontroli impulsów poprzez wysoki poziom zatrucia, żądzę krwi, bezprzytomność i degeneracje seksualne w celu odwrócenia kierunku naturalnej energii seksualnej ciała świetlistego. Jak wspomniano, celem tych degenerujących działań podczas rytuałów jest odwrócenie ośrodków bólu i przyjemności w ludzkiej bioneurologii, tak aby osoba odczuwała przyjemność z własnego bólu lub torturowania innych.

Nakładka seksualnej niedoli wprowadzona przez siły księżycowe, jest wykorzystywana do łączenia i fałszywego przedstawiania koncepcji duchowego świętego małżeństwa lub związku hierogamicznego z przypadkowymi aktami wypaczonych obrzędów seksualnych. Okultyści badający sfabrykowane teksty gnostyckie mają obsesję na punkcie interpretacji symbolizmu erotyki. Znaczna część symboliki stosowanej podczas odwróconych praktyk gnostyckich przez lucyferiańskich templariuszy została zaprojektowana w celu wypaczenia energii męsko-żeńskiej oraz podziału płci. Wiąże się to z wężami symbolizującymi demoniczne odpowiedniki mężczyzn i kobiet przedstawianych w wielu erotycznych pozach, z których niektóre rzekomo reprezentują „genitalną mądrość” gnozy jako osiągniętą poprzez oddawanie czci tym demonicznym siłom. Starożytny system wierzeń pomagał edukować społeczeństwo w mądrości narządów płciowych, odpowiedzialnych za osiągnięcie gnozy, aby lepiej rozumiało powody, dla których satanizm i kulty lucyferiańskie zachęcają do deprawacji seksualnej lub akceptowania szeregu przypadkowych aktów seksualnych w rytuałach, a w niektórych przypadkach wykorzystywania dzieci.

Aby ułatwić stosunek seksualny i zorganizować partnerów seksualnych, kalając wewnętrzne święte małżeństwo Chrystusa-Sofii, całej demonicznej hierarchii przewodzi Azazael przedstawiany jako demoniczny kozioł. Magia seksualna, orgie i rytuały czarnej magii symbolizują hermafrodytyczne postacie z kaduceuszem, podwójny wąż reprezentuje męskie i żeńskie demony, czarną królową Lilit i czarnego Samaela. Mają to być wersje antychrysta lub związki antyhierogiczne, które propagują różnorodne dekadenckie kombinacje programowania seksualnej niedoli. Czarna Lilit jest utożsamiana z dużą grupą żeńskich demonów, istot sukkubowych, a także z matką wielu demonów lub stworzeń cienia z sił księżycowych. Azazael i Samuel są czasami przedstawiani zamiennie, lub Azazael jest najwyższym kapłanem, który przewodzi kopulacji czarnej Lilit i Samuela podczas szatańskiego rytuału. Te demoniczne siły są przywoływane i przyłączane do uczestników rytuału oraz poprzez współtworzenie grupy uprawiającej seks z tymi demonicznymi siłami, gdy strumień świadomości satanistycznej formuje się w sygnaturę energii astralnej, która tworzy groteskową strukturę energii Bafomet. Gdy podczas rytuału seksualnego, który jednoczy kochanków antychrysta-demona, dochodzi do poczęcia dziecka, uważa się, że ofiara krwi niemowlęcia jest zwiastunem Apokalipsy, sprowadza na Ziemię katastrofy, które ostatecznie zniszczą upadłe królestwo. W niektórych starożytnych tekstach gnostyckich nauczano, że pod koniec świata wszystko zostanie całkowicie rozpuszczone i zwrócone Bogu.

Tak więc przez wieki sataniści i lucyferianie używali wypaczonych rytuałów gnostyckich, kultywując zakręcone przekonanie, że seksualne wykorzystywanie dzieci i zwierząt w jakiś sposób oświeca duchowo na drodze do osiągnięcia gnozy czy wywołania Apokalipsy. Decydują się doświadczyć tego, co nazywali mądrością narządów płciowych, jako ich tajną wewnętrzną doktrynę zbezczeszczenia. Dziecko narodzone z takiego rytuału miało zostać podczas kolejnego krwawego rytuału poddane recyklingowi dla magicznych celów, rytuał w ramach rytuałów, który zwiększyłby moc, co było uważane za święty akt Antychrysta.

Chodzi o to, że rytuały czarnej magii promowane przez NAA mające służyć lucyferiańskim templariuszom, którzy infiltrowali wiele okultystycznych lub tajnych stowarzyszeń, w rzeczywistości nie są gnostycyzmem, ale są wypaczonymi przekonaniami i dewiacjami, nasycającymi te grupy chorobą duszy. Upadek świadomości w ciemnych wiekach przyczynił się do wprowadzenia w błąd w tekstach gnostyckich poprzez przekształcenie ich w rytuały seksualne, które zboczyły w szatańską czarną masę i seksualne rytuały magiczne, które właściwie nie mają nic wspólnego z prawdziwym gnostycyzmem esseńskich templariuszy Chrystusa.

Czarni magowie w NAA wiedzieli, jak zmusić ludzi do odwrócenia energii seksualnej, tak aby biegła w przeciwnym kierunku, aby wygenerować zstępujący ogień węża, pasożytniczą formę lusz. Zasadniczo ma to na celu odwrócenie energii seksualnej istoty ludzkiej, tak aby ta uciekała z kanałów krocza do pól niższych wymiarów. Wtedy wiele łatwiej jest wysysać ją podczepionym negatywnym duchom lub pasożytom energetycznym NAA, które manipulują, aby uczestniczyć w aktach destrukcyjnych duchowo.

Podczas masowego rytuału gnostyckiego OTO finalny rytuał odbywa się z udziałem magii seksualnej, zaś kulminacją jest stosunek nagiego kapłana i kapłanki na szczycie ołtarza. Siły Bafomet przejmują ludzkie ciała przez bramę Azazaela, czarnej królowej Lilit i Antychrysta, dzięki czemu poprzez ludzkie ciała gospodarzy może ze sobą współżyć cały szereg demonicznych duchów.

Templariusze i masoni

Historyczne relacje między masonami i templariuszami raczej nie były przyjazne, opierały się na ciągłych wzajemnych oskarżeniach, że uczestniczą w antychrystycznych lub szkodliwych okultystycznych rytuałach lucyferiańskich. Jednak obie grupy mają wzajemne powiązania, obie propagują nauki okultystyczne, przez Przymierze Lucyferiańskie zawarte tysiące lat temu. Podobnie jak wszystkie tajne stowarzyszenia, masoni i templariusze mieli dwie doktryny oraz nauki, jedną ukrytą - zarezerwowaną dla mistrzów a drugą udostępnioną publicznie - w większości kontrolowane przez Kościół Rzymski.

Albert Pike napisał w podręczniku Scottish Rite Freemasons, że Bafomet jest magiczną siłą Wszechświata, czczoną przez starożytnych w tajnych obrzędach, ponieważ uważano, że jest ona podstawą wszystkich sił fizycznych, dzięki którym można uzyskać doskonałą kontrolę nad światem sił. Pike był kontrowersyjną postacią, był także generałem brygady Armii Konfederatów Stanów Zjednoczonych i odegrał kluczową rolę w zorganizowaniu pierwszego ruchu białej supremacji w Stanach Zjednoczonych, który zamienił się w Ku Klux Klan. Pike był później strategiem do ustanowienia najwyższych rad masońskich w taktycznych miejscach na całym świecie, gdzie te grupy były wykorzystywane do gromadzenia danych wywiadowczych i organizowania działań Iluminatów od końca XIX wieku.

Wielu masonów uważa Pike`a za masońskiego geniusza, ale wielu innych uważa go za lucyferianina, głoszącego tajną doktrynę ukrytą przed większością masonów. Jednak większość masonów nieugięcie zaprzecza, jakoby Bafomet był symbolem masońskim, ani też nie czci go aktywnie. Jednak warto wziąć pod uwagę pochodzenie założeń każdej dużych organizacji i religii oraz zrozumieć wpływy świadomości, które przenikają do struktury, niezależnie od tego, czy są znane czy nieznane uczestnikom.

Zrozumienie umysłu okultysty oznacza zrozumienie, że systemy wierzeń karmione energiami Bafometa, są promowane tak, aby przekazywały wiedzę o wewnętrznym mistrzostwie, którą można osiągnąć, gdy inkarnuje się w sferze fizycznej. Chodzi o panowanie nad ciemnością i światłem, syntezę wszystkich biegunowości w połączeniu ze względnością moralną związaną z osobistym systemem wartości. Zatem w tym systemie przekonań celem jest opanowanie sił fizycznych Bafometa, aby osiągnąć najwyższą wiedzę i mądrość dla urzeczywistniania osobistych pragnień. Rzekoma wiedza zdobyta przez alchemików uczestniczących w aktach wyczarowywania sił Bafometa i poprzez okultystyczne rytuały została określona jako zdobywanie tajemnic natury ukrytej na świecie lub otwierającej bramę do tajemniczych tajemnic. Niektóre z tych tajnych bractw nazywały Boga Bogiem Wszechrzeczy, nazwa została przekształcona w skrót GOAT. Stąd symbolika kozła (goat) w obliczu demonów Bafometa i Pana, które były powszechnie kojarzone z rogatym diabłem w satanistycznych rytuałach oraz okultystycznych pieczęciach używanych do przywoływania demonicznych mocy. Pike był pod wpływem francuskiego okultysty, ceremonialnego maga i pisarza Eliphasa Levi`ego, którego cytował w swoim masońskim podręczniku.

Eliphas Levi napisał wiele książek, w których wieszczył cnoty magii ceremonialnej Bafometa, stwierdzając, że stanowi syntezę wszelkiej energii, która składa się na ziemię i niebiosa, transcendentalną moc zdolną do przeprowadzenia przemiany dowolnego rodzaju materii. Czuł, że zwykli ludzie byli zbyt prości, aby się zbawić, dlatego rozwinął ideę elitarnej grupy wtajemniczonych, która doprowadziłaby ich do ostatecznego wyzwolenia. Swoje koncepcje zilustrował w książce wydanej w 1856 r., gdzie symboliczną reprezentacją Bafometa jest rogaty diabeł, a ten symbol jest nadal powszechnie używany. Sto lat później - w 1966 r.- Anton LaVey i jego ateistyczny Kościół Szatana przyjęli symbolikę Bafometa.

W wyobrażeniu Levi'ego, kozioł jest osadzony na czarnym kamiennym sześcianie, ze skrzydłami, piersiami i ozdobiony pentagramem z islamskim symbolem półksiężyca po obu bokach. Ta symbolika odzwierciedla starożytne praktyki ofiarne związane z kultem bogini Księżyca, które bezpośrednio łączą się z wyobrażeniem ciemnej kobiecej satanistycznej siły czarnej Lilit. Innym przedstawieniem Bafometa jest pieczęć Bafometa, w której rogi, uszy i podbródek kozła tworzą pentagram otoczony pięcioma hebrajskimi glifami, które zawierają słowo Lewiatan. W tym kontekście pomocne jest zbadanie maszyn Bestii, sił Lewiatana i Lewiatanów Totha w Słowniku Wzniesienia, aby dowiedzieć się, dlaczego tak jest. Aby uwiecznić oszustwa Bafometa, mówi się, że jest to reprezentacja doskonałego człowieka. Levi zilustrował również magiczny symbol pentagramu Tetragrammaton związanego z matrycą Jahwe, którą uważał za symbol mikrokosmosu lub istoty ludzkiej.

Te koncepcje miały ogromny wpływ na hermetyczny Zakon Złotego Brzasku, który miał wielki wpływ na uprowadzonego przez kosmitów z NAA plakatowego chłopca Thotian, który później szerzył na Ziemi satanizm - Aleistera Crowleya. Crowley przyjął wiele pomysłów Leviego, a imię Bafomet przyjął jako własne imię inicjacyjne w Ordo Templi Orientis, Order of Oriental Templars (OTO). Crowley użył terminologii islamskiej, kiedy ogłosił się kalifem OTO, sięgając do ukrytych wpływów Kościoła Rzymskiego we współtworzeniu islamu i wpływów lucyferiańskich templariuszy ze średniowiecznej Francji.

Wpływ islamu na lucyferiańskich templariuszy

Niektóre frakcje Templariuszy były pod wpływem ezoterycznych praktyk islamskich, a także różnych średniowiecznych sekt gnostyckich. Średniowieczne francuskie słowo Muhammad było pochodną słowa Bafomet, ponieważ w średniowieczu imię to było alternatywnym zapisem muzułmańskiego proroka Mahometa, rzekomego założyciela islamu, który był przygotowywany na to stanowisko przez grupy Czarnych Słońc NAA. Dlatego pogłoski, że Templariusze we Francji czcili Bafometa w tajemnych rytuałach, oznaczały w rzeczywistości, że niektórzy z nich wyłamali się i stali się muzułmanami. Wydaje się, że słowo Mahomet wywodzi się z Prowansji, która była centrum Kościoła Katarskiego we Francji, dopóki krucjata i inkwizycja Albigensów nie zabiły ani nie uciszyły ocalałych.

Na Bliskim Wschodzie uważano, że magiczne ceremonie mogą sprawić, iż odcięte głowy staną się wyroczniami, które dostarczą okultyście różne informacje i proroctwa. Podczas epoki kultu Thota w Egipcie czarny mag używał zmumifikowanej głowy pierworodnego syna w magicznej praktyce, próbując spowodować, że głowa przemówi, że wstąpi w nią duch, przez co stanie się przedmiotem wróżbiarskim. Zmumifikowana głowa była umieszczana na ścianie z widokiem na ołtarz główny lub na złotej płycie, z której miała przekazywać prorocze przesłania. Tak więc w średniowieczu niektóre frakcje rycerzy lucyferiańskich używały zmumifikowanych głów do czarnomagicznych obrzędów, uważając je za symbol Bafometa. Głowa taka miała być używana do komunikowania się z ciemnymi siłami duchowymi.

We wczesnym okresie krucjat Kościół Rzymski desperacko chciał uzyskać pełną kontrolę nad Jerozolimą, nie tylko ze względu na religijne znaczenie kontroli ludności, ale także dlatego, że niektórzy na szczycie wiedzieli, że jest to miejsce, w którym znajdują się gwiezdne wrota Graala. Kościół Rzymu, zarządzany przez Czarne Słońca, nie tolerował sprzeciwu i dlatego spiskował, by stworzyć podziały między grupami religijnymi, które postrzegały Jerozolimę jako święte miejsce. Głównym opozycjonistą miał być naród żydowski, dlatego chcieli stworzyć mesjasza oraz przywódcę dla ludności arabskiej i północnoafrykańskiej. Nowa religia powstała w celu zabezpieczenia gwiezdnych wrót i Wzgórza Świątynnego dla Czarnych Słońc, kreatorów islamu. Znaleźli młodego mężczyznę, który był szkolony i przygotowywany na przywódcę przez rzymskokatolickich doradców, i tak stał się mitycznym człowiekiem o imieniu Muhammad. Islamska struktura energetyczna ma rozległą sieć czarnych sześcianów w ziemskiej sieci, przesyłającą energię poprzez układ meczetów i minaretów, wykorzystując transmisje sił księżycowych, co zapewnia ogromne zasoby dla sieci Bafomet NAA.

Islam jest opisany jako religia abrahamowa, monoteistyczna, nauczająca, że istnieje tylko jeden Bóg (Allah) i że Mahomet jest posłańcem Boga. Jest drugą co do wielkości religią na świecie z ponad 1,8 miliarda wyznawców / 24% światowej populacji, znanych jako muzułmanie. Muzułmanie stanowią większość populacji w ponad 50 krajach.

Kaaba to Czarny Sześcian w centrum najważniejszego meczetu islamu, Wielkiego Meczetu w Mekce w Arabii Saudyjskiej. To najświętsze miejsce islamu. Muzułmanie uważają go za dom Boga. Gdziekolwiek się znajdują, muzułmanie podczas modlitwy pięć razy dziennie powinni zwracać się głowami ku Kaabie, zgodnie z codziennymi zmianami kalendarza księżycowego.

Tematy w tym miesiącu są szeroko powiązane z wieloma różnymi wątkami, z których wszystkie służą poznaniu sił księżycowych, seksualnej niedoli i mizoginii na Ziemi w celu torturowania oraz ujarzmiania kobiet. Bez względu na przekonania, wpływa to na nas wszystkich. Kiedy się nad tym zastanawiamy, a także nad tak głębokimi sprawami duchowymi, starajmy się być łagodni w sercach, jednoczmy się w pokoju w ramach wspólnej modlitwy.

Umiłowana święta Matko, proszę otwórz wszystkie kanały wiecznego krystalicznego światła. Proszę, skieruj nas bezpośrednio do swego świętego serca, do sofiańskiego ciała, prowadź do sofijskiej mądrości, która właśnie powraca na tę Ziemię. Na tę żywą słoneczną świadomość otwieramy nasze umysły, nasze ciała i nasze serca, niech staną się świętymi, boskimi naczyniami przepełnionymi bezwarunkową miłością świętej Matki, niech będzie dla nas przejawem Boga. I tak jest.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, zaś całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w blasku swojej ścieżki serca awatara Chrystusa-Sofii. Proszę bądźcie dobrzy dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

Źródła informacji: Alberto Rivera, były jezuita, Wikipedia - Islam

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz