niedziela, 27 stycznia 2019

LISA RENEE - DOPASOWANIE DO PRAW NATURALNYCH styczeń 2019 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Prawo Mentalizmu

* Zgodność astrologiczna - Baran - Mars - Ogień
* Czakra i sfera 1, podświadomy umysł egotyczny

Uniwersalne Prawo Mentalizmu jest skorelowane z kosmicznym Prawem Jedności głoszącym, że wszystkie rzeczy mają związek z Umysłem Uniwersalnym i dlatego podlegają Prawu Struktury, które tworzy wszystko. Niezależnie od tego, czy jest on określany jako umysł Boga, czy też umysł Wszechjedni, jest to czysta świadomość nieskończonej inteligencji, która wyraża swoją zasadę poprzez prawa naturalne, prawa duchowe, które rządzą naszym stworzeniem. Wszystkie rzeczy są zbudowane z inteligentnej energii, która jest wyrażana przez substancję energetyczną, wibracje częstotliwości, plan i aktywną moc ruchu, która bierze wskazówki od zestawów instrukcji przedstawionych i stworzonych z umysłu. Wszystkie rzeczy powstają ze stanu umysłu, jakości myśli i tego, co zostało współstworzone w systemie energii, takim jak świadomość planetarna. Wszystko, co obserwujemy w światach przejawionych, jest wynikiem stanu mentalnego, systemu wierzeń, który go poprzedził.

Kiedy jednostka widzi interakcję i neutralnie obserwuje wszystkie myśli oraz działania, zaczyna rozumieć i stosować to prawo dla osobistego dobra, a także duchowego wzrostu. Ważne jest, aby najpierw opanować to prawo, gdyż wpłynie to na wszystkie inne prawa naturalne, ponieważ płaszczyzna mentalna ma zdolność oddziaływania na to, co jednocześnie dzieje się w płaszczyznach wielowymiarowych. Nasze myśli wpływają na wiele płaszczyzn - w ciele świetlistym i na zewnątrz. Mają one efekt energetyczny, a także duchowy, którego nie możemy ujrzeć oczami, ale które pojawia się w subtelnych siłach wokół nas, przenikając do wielu stacji tożsamości i rzeczywistości.

Zrozumienie tej zasady pozwala duchowemu poszukiwaczowi na takie używanie ciała mentalnego, by służyło najwyższej ekspresji, co oddziałuje na wszystkie inne Prawa Naturalne i pozwala wchodzić w interakcje oraz łączyć się z wieloma warstwami inteligentnej energii. Są to aspekty świadomości innych Jaźni, które istnieją w innych wymiarach, takie jak dusza, monada i awatar, a także aspekty inteligencji, istniejące w ciele fizycznym, sercu i warstwach emocjonalnych. Dobrze jest pamiętać, że myśli są namacalne, są nasionami, z których wyrasta nasz ogród i aby zmienić zbiory, musimy najpierw zasadzić nowe nasiona.

Prawo Zgodności

* Zgodność astrologiczna - Byk - Wenus - Ziemia
* Czakra i sfera 2, instynktowny umysł ego/osobowości
* Gwiazda królewska - Aldebaran

Uniwersalne Prawo Zgodności pokazuje nam to, co wyraża się w świecie wewnętrznym, jest dopasowane do tego, co wyraża się w świecie zewnętrznym i na odwrót. Naszym ostatecznym celem na duchowej ścieżce jest wyrażenie większej równowagi i symetrii tego, czego stajemy się świadomi. Zasada ta wyraża ideę, że zawsze istnieje zgodność, którą można zaobserwować we wzorach między naturalnymi prawami świadomości, istniejących jednocześnie w wielowymiarowych płaszczyznach bytu i życia. Jak na górze, tak na dole - jak poniżej, tak powyżej. To, co manifestuje się w świecie materialnym, odzwierciedla jakość myśli stojącej za wzorem z warstw nieprzejawionych. Zasada ta stwierdza również, że istnieje zgodność między wieloma płaszczyznami rzeczywistości, które mogą tworzyć zintegrowane i harmonijne interakcje określane jako: płaszczyzny fizyczne, mentalne, emocjonalne oraz duchowe, na poziomie indywidualnym (mikrokosmicznym) i zbiorowym (makrokosmicznym.

Jeśli chcemy lepiej zrozumieć rzeczywistość przyczynową i zdarzenia zachodzące wokół nas, patrzymy z makrokosmosu na mikrokosmos, a z mikrokosmosu na makrokosmos i obserwujemy występujące tam wzajemne połączenia oraz wzorce. Aby zrozumieć naturę problemów i lekcji życia, wychodzimy poza liniowe myślenie o problemie. Zamiast tego patrzymy na to, co istnieje w warstwach energetycznych, które go stworzyły, wtedy możemy zobaczyć wzory i cienie tego, co spowodowało daną sytuację.

Jeśli chcemy zobaczyć nagromadzone myślokształty, które stworzyły dana strukturę, jeśli chcemy odwrócić to, co się przejawiło, szukamy odpowiedników. Patrzymy na to, jak powdstało, to co stworzyliśmy porónując wzorce makro z mikro, wpływ współtworzonego systemu energii i motywacje, które za tym stoją. Prawo Zgodności informuje nas o pierwotnym zamiarze i jakości myśli, które zostały użyte do współtworzenia tego, co możemy obserwować poprzez lustro rzeczywistości. Jest to bardzo podobne do podstawowego zrozumienia Prawa Przyciągania.

Prawo Zgodności jest wzmacniane przez znaczenie jego pozycji w uniwersalnej macierzy czasu. Prawo to manifestuje się jako strażnik kierunku wschodniego w strukturze filarów, reprezentuje jedną stronę czterech głównych kierunków (N-S-E-W), mierzonych w kosmicznym cyklu czasowym. Nowy niebiański kierunek w kosmicznym cyklu czasu formuje się w króla-królową mandali Korony Trzech Króli, która należy do pary eonicznej i jest rodzajem kosmicznego kalendarza czasu niebiańskiego, który otwiera się na neskończoność lub 360 światów. To dlatego Aldebaran jest określany jako strażnik Wschodu i jest jednym z wyznaczonych głównych kierunków czterech gwiazd królewskich. Stąd też Aldebaran i historie wojen Michała mają wpływ na Prawo Zgodności, które stanowią część odwróceń myśli używanych do przejęcia Prawa Przyciągania w celu służenia sobie lub w celach szkodliwych.

Prawo Biegunowości

* Zgodność astrologiczna - Bliźnięta - Merkury - Powietrze
* Czakra i sfera 3, świadomy umysł osobowości/ego

Naturalne Prawo Biegunowości zwane także parą przeciwieństw splata się z Prawem Płci, ale nie należy go uważać za to samo. Zasadniczo oznacza to, że rzeczy, które mogą wydawać się przeciwieństwami, faktycznie różnią się stopniem dodatnich i ujemnych biegunów lub jedną z dwóch stron tego samego. We wszystkim istnieją dwie strony polaryzacji. Wszystko jest podwójne, wszystko ma bieguny, wszystko ma swoje przeciwieństwa, a przeciwieństwa są identyczne, ale istnieją w różnym stopniu. Kiedy widzimy obie strony tych biegunów działających w świecie, możemy wznieść się ponad przeciwstawne energie i problemy, które mogą generować, obserwując je ze stanu neutralnego. Możemy przekształcać myśli i sytuację, po prostu podnosząc wibrację poza stan spolaryzowany, poprzez utrzymywanie neutralności lub obserwowanie. Wszystkie rzeczy mają dwie strony, dwa aspekty lub dwa bieguny. Tak więc, biorąc pod uwagę tę informację, każda osoba, miejsce lub rzecz będzie miała energetyczną polaryzację w materii cząstek i w materii antycząstek - ta kombinacja jest zrównoważona lub wyważona w formie danej energetycznej biegunowości lub jej przeciwieństwa. Ostatecznie naszym duchowym celem jest zunifikowanie i połączenie materii cząstek oraz materii antycząstek świadomości i ciała poprzez proces integracji polaryzacji. Integracja biegunowości identyfikuje i lokalizuje tę treść świadomości, która może nie być w stanie połączyć się i związać ze sobą, aby następnie zjednoczyć je w punkcie neutralnym lub poprzez wibracje miłości. Ta praktyka jest sztuką mentalnej alchemii i transmutacji niższej wibracji strachu. Jest to również reprezentowane w naszych fizycznych ciałach posiadających płeć, kiedy inkarnujemy w ciało męskie lub żeńskie, co wyraża się jako biegunowość w materii. Podczas, gdy ciało fizyczne może pozornie istnieć w jednej formie polarności w materii, nasze wewnętrzne i zewnętrzne energie istnieją jednocześnie zarówno w zasadach męskich, jak i żeńskich.

Prawo Rytmu

* Zgodność astrologiczna - Rak – Księżyc - Jowisz - Woda
* Czakra i sfera 4, astralny umysł ciała słonecznego

Prawo Rytmu wyraża zasadę, że pomiędzy przeciwnymi biegunami, we wszystkim pojawia się zamanifestowany i zmierzalny ruch energii, od i do, odpływ i napływ, ruch do tyłu i do przodu, który wyraża się jako ruch wahadłowy. Rytm istnieje pomiędzy każdą parą przeciwieństw czyli biegunów, które zawsze falują i ciągle się zmieniają. Kiedy jesteśmy w zgodzie z Prawem Rytmu, rozumiemy, że nasz stan psychiczny i biorytmy również są regulowane przez te wzorce oscylujących ruchów w makrokosmosie, cyklach życia i śmierci, wznoszeniu i upadaniu, tworzeniu i niszczeniu, gwiezdnych dopasowaniach i wpływach astrologicznych. Mając świadomość tego, jak to się przejawia w życiu, możemy starać się o powrót do równowagi energetycznej, gdy czujemy, że wahadło wypycha nas w dół lub w skrajności. Aby znaleźć równowagę energetyczną przez Prawo Rytmu, szukamy umiaru i ochrony w korzystaniu z naszej energii, myśli i zachowań, powracając do równowagi, zanim będziemy cierpieli z powodu nierozwiązanych ekstremalnych wewnętrznych i zewnętrznych zaburzeń równowagi. Wiedza o tym, kiedy należy działać lub być pasywnym, kiedy mówić a kiedy milczeć, kiedy się wycofać lub iść naprzeciw okolicznościom, są jednym z kluczy do bycia panem siebie. Kiedy zdobędziemy wyższą świadomość tej zasady, przez współczujące obserwowanie, wejdziemy w punkt zerowy, a ten transcendentalny stan świadomości pozwoli nam wznieść się ponad wyhyły wahadła. Kiedy jesteśmy silni i zdolni do zachowania neutralności w chaosie sił wznoszących się i opadających, jesteśmy w stanie działać w zgodzie z naszym najwyższym celem i duchową misją.

Prawo Sugestii

* Zgodność astrologiczna - Lew - Ogień – Słońce - Maldek (pas asteroid)
* Czakra i sfera 5, archetypowy umysł ciała słonecznego
* Królewska gwiazda - Regulus

Chodzi w nim o to, że jesteśmy sumą naszych nagromadzonych myśli i przekonań, zasugerowanych przez słowa mówione, bezpośrednie doświadczenia oraz interpretacje życia, podświadomie, świadomie, a także poprzez ciała duchowe. To, co się mówi, to, co się słyszy, to, co widzimy i postrzegamy poprzez filtr ciała, jest esencją tego, kim się stajemy. Ta zasada świadomości wyjaśnia także gromadzenie wewnętrznej siły, która jest potrzebna, aby wyjść poza to, co zostało wypowiedziane i usłyszane, co zostało nam zasugerowane z uwarunkowań środowiskowych, takich jak odziedziczone wierzenia i zachowania rodziny, z której pochodzimy. Jak odsunąć od siebie miliony sugestii przekazywanych nam od urodzenia? Musimy nauczyć się mówić wyraźnie, kierując energię mentalną na pozytywny pomysł lub przepełnioną miłością myśl, aby wzmocnić wypowiedziane słowo lub myśl w celu jej urzeczywistnienia. Jednak potrzebne jest utrzymywanie punktu obserwatora bez przywiązania się do tego, w jaki sposób coś się przejawi. Może to również określać wewnętrzną dyscyplinę i siłę, które znajdujemy głęboko w wypływających z serca przekonaniach, moc potrzebną do analizy odziedziczonych procesów myślowych i motywacji, oraz do zamiany wypowiedzianych słów na bardziej pozytywne myśli czy zachowania, które służą najwyższej ekspresji. Ciągle wysyłamy i odbieramy energetyczne wzory wypowiedzianych oraz usłyszanych sugestii - mentalnie, emocjonalnie i duchowo, Jesteśmy na nie narażeni w otoczeniu, które współdziała z sumą naszych wielowymiarowych doświadczeń. Ludzie na Ziemi są poddawani elektronicznemu nękaniu i bombardowaniu kontrolą umysłu, co podważa podprogowe i zasłyszane sugestie. To zakłóca sygnały DNA, przez co otrzymują więcej nienaturalnych i sztucznych wiadomości, a będzie tak, dopóki nie zaczną się duchowo wznosić i budzić.

Kiedy sugerowana myśl zwiąże się z silną emocją, niezależnie od tego, czy jest pozytywna czy negatywna, może decydować o tym, w jaki sposób dany myślokształt się zmaterializuje. Silny strach zawsze będzie oddalał nas od urzeczywistnienia i zniweczy słabsze emocjonalne pragnienie osiągnięcia sukcesu lub ekspansji. To dlatego kontrolujący używają skomplikowanych warstw programowania strachu poprzez podświadome sugestie, ponieważ blokuje on umysł i osobistą wolę uniemożliwiając materializację. Aby uzyskać emocjonalną klarowność, musimy oswoić niesforną naturę osobistych instynktownych pragnień i negatywnych emocji, kierując wewnętrzny ogień działań tam, gdzie posłuży to osobistemu oświeceniu na drodze do osiągnięcia wolności świadomości. Dopiero, gdy otworzyliśmy połączenie między sercem a umysłem - poprzez praktykowanie miłującej dobroci względem siebie i innych, oczyszczamy mentalne nieczystości i nagromadzenie odwróconych lub opartych na strachu sugestii. Jest to konieczne, aby pokonać sztuczne sugestie przekazywane do naszego umysłu, ciała i ducha, przeprogramować sugestie oparte na strachu na miłującą dobroć, abyśmy mogli osiągnąć duchowe cele realizując duchową misję i plan.

Poprzez centra energetyczne / czakry otrzymujemy subtelne energie ze światła słonecznego, przyciągane przez jakość naszych myśli oraz emocji, po czym kierujemy te energie na zewnątrz, aby współtworzyć harmonijne, spokojne środowisko dla siebie i innych. Celem każdego wcielenia jest stopniowe urzeczywistnianie wewnętrznego źródła światła, odbijanie wewnętrznego słońca, ale musimy nauczyć się, jak prawidłowo wykorzystywać siłę życiową i zasoby energii oraz żyć w zgodzie z opartą na sercu i autentyczną istotą duchową. Im bardziej świadomie uczestniczymy w kierowaniu osobistą mocą, w dopasowywaniu do wyższego celu, w służbie innym, stale zwiększamy prawdopodobieństwo zdolności przekazywania duchowej mocy światła słonecznego, aby wprowadzić pokojowy stan Ogrodu Edenu w nasze życie osobiste. Dzięki Słońcu – jego światłu, odczuwamy pełne miłości wibracje i zdobywamy ogromną duchową moc oraz siłę, dlatego ta zasada świadomości jest również powiązana z tworzeniem ciała świetlistego i jest również określana jako Prawo Sily.

Prawo Sugestii / Siły jest wzmacniane przez znaczenie jego pozycji w naszej uniwersalnej macierzy czasu. Prawo to manifestuje się w strukturze filarów jako strażnik północnego kierunku, jednej ze stron czterech głównych kierunków (N-S-E-W), które są mierzone w kosmicznym cyklu czasowym. Dlatego Regulus jest nazywany strażnikiem Północy i jest jednym z wyznaczonych głównych kierunków czterech gwiazd królewskich.

Prawo Odpowiedzi / Reakcji

* Zgodność astrologiczna - Panna – Merkury - Jowisz - Ziemia
* Czakra i sfera 6, niebiański umysł ciała słonecznego

To prawo oznacza, że gdy naprawdę szukamy wskazówek i pomocy z królestw duchowo-energetycznych, modlimy się lub prosimy o bezpośrednie wskazówki oraz wsparcie, wtedy zawsze otrzymamy odpowiedź. Aby usłyszeć odpowiedź, powinniśmy nauczyć się słuchać szeptu w ciszy serca lub pozwolić sobie na niemyślenie. Musimy prosić bezpośrednio i wyrazić prośbę o pomoc tak jasno, jak to możliwe, z kochającymi wibracjami. Musimy uważać, aby nie ogarniał nas strach i złość, ponieważ możemy zwrócić uwagę ducha oszusta lub obcego bytu. Często nie dostajemy odpowiedzi natychmiast, gdyż mamy słabe duchowe połączenie lub wiąże się to z czasem i sytuacją, w której otrzymamy wiadomość. Ciągle pytaj, staraj się łączyć z boskim Źródłem. Duch / świadomość komunikują się poprzez uczucia, emocje i ożywienie, prowadzą przez odczucia zmysłowe. Kiedy czujemy się zagubieni w ciemności i chaosie tego świata, oślepieni strachem lub dezorientacją negatywnego ego, zawsze możemy poprosić o pomoc i uzyskać odpowiedź. Kiedy czujemy się odizolowani i osamotnieni lub potrzebujemy wyraźniej rozeznać sytuację, otrzymać więcej informacji, pytajmy i bądźmy otwarci. Światło w nas rozpala iskrę, pozwalającą ego rozpłynąć się w nim, a wtedy zaczynamy słyszeć wewnętrzne przesłanie. Chrystus powiedział: Pukajcie, a będzie wam otworzone - w gruncie rzeczy jest to Prawo Odpowiedzi.

Prawo to jest interpretowane jako złota reguła. Jest ona najistotniejszą podstawą nowoczesnej koncepcji praw człowieka, w której każda osoba ma prawo do sprawiedliwego traktowania i odpowiedzialności za zapewnienie sprawiedliwości innym. Złota reguła to kodeks etyczny, czyli prawda moralna, która w istocie głosi, że należy traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Koncepcja ta opisuje dwukierunkową relację między nami a innymi, w której obie strony traktują siebie nawzajem jednakowo i z wzajemną korzyścią. Złota reguła jest zasadą jedności, którą można objaśnić z perspektywy psychologii, filozofii, socjologii, religii i duchowości. Jest to język uniwersalny, który jest w rzeczywistości Prawem Uniwersalnym, Prawem Odpowiedzi.

Prawo Przyczyny i Skutku

*Zgodność astrologiczna - Waga – Wenus - Saturn - Powietrze
*Czakra i sfera 7, umysł keteryczny monady

Zależnie od tego, jaką wibrację generuje się z myśli, emocji lub zachowań, kombinacja ta uruchamia obieg energii, który musi ostatecznie powrócić do źródła, gdzie kończy się jego bieg. Istnieje wiele wielowymiarowych płaszczyzn przyczynowości, ale nic nie umknie prawu, ponieważ pod koniec cyklu wszystko jest rozliczane. Od każdego z nas zależy zrozumienie i właściwe wykorzystanie tego prawa, ponieważ na ścieżce poszerzania świadomości dowiadujemy się, że będziemy musieli odpowiedzieć za nasze działania, będziemy rozliczać się za energię, którą otrzymaliśmy. Nie ma czegoś takiego jak okazja, przypadek czy szczęście, ponieważ istnieje przyczyna i skutek każdego działania. Wzmacniającym punktem dostosowania się do tej zasady jest podjęcie świadomej decyzji wzniesienia się ponad negatywne lub ograniczające myślokształty tłumu i dokonanie wyboru, aby stać się własną przyczyną, a nie tylko skutkiem działań innych i sytuacji, w których się znajdziemy. To ważne rozróżnienie daje możliwość wzniesienia się ponad archetypowe role ofiara-kat lub pan-niewolnik.

Wszyscy musimy zrozumieć różnicę między pozytywnymi a negatywnymi siłami, abyśmy mogli określić pozytywne i negatywne skutki, które przez te siły powrócą, gdy przejawią się w naszym życiu. Jeśli nie rozumiemy przyczynowości skutków, które następują w naszym życiu, i nie potrafimy określić różnicy między pozytywnymi a negatywnymi siłami, stajemy się bardzo zdezorientowani oraz nieszczęśliwi.

*Pozytywne i pełne miłości działania przynoszą pozytywne i pełne miłości rezultaty.
*Negatywne i oparte na strachu działania przynoszą negatywne i oparte na strachu wyniki.
*Nasze własne działania przynoszą własne rezultaty, odzwierciedlające jakość wybranej polaryzacji: miłości lub strachu.

Ludzkość otrzymała wolność wyboru, dlatego doświadczamy zadowolenia lub chaosu, oświecenia lub złudzenia - stosownie do myśli i decyzji. Musimy uczyć się na podstawie wcześniej podejmowanych decyzji i uważać na to, czego nauczyliśmy się z wszelkich nieprzyjemnych skutków, zaś w przyszłości dokonywać bardziej pozytywnych i kochających wyborów. Uczenie się na błędach jest procesem kultywowania prawidłowego myślenia i właściwego dostrajania - jeśli nasz ból wzrasta, powinniśmy rozumieć, że wymagana jest zmiana i transformacja sposobu, w jaki postępujemy. W rezultacie musimy bardzo dobrze rozumieć osobisty system wartości i dostrzegać, czemu poświęcamy uwagę, czas i skupienie, ponieważ tam, gdzie kierujemy uwagę, tam inicjujemy ruch naprzód przez Prawo Cykli, w wibracjach miłości lub strachu.

Prawo Transformacji

*Zgodność astrologiczna - Skorpion - Pluton - Woda
*Czakra i sfera 8, metatroniczny lub monadyczny umysł monady
*Gwiazda królewska - Antares

Gdy nasza świadomość przechodzi przez energię matrycy czasu, wyniki doświadczeń przekształcają nas na wielu płaszczyznach jednocześnie, przechodzimy z jednego etapu w drugi w odwiecznym cyklu. W tych cyklach nie ma prawdziwej śmierci, tylko przekształcenie energii w inną formę, ponieważ świadomość porusza się w czasie w nieprzerwanym cyklu śmierci i odrodzenia. W celu duchowego rozwoju napotkamy wiele sytuacji i wydarzeń, które będą nieustannie ewoluować oraz zmieniać się, a gdy te sytuacje się kończą, następuje przemiana, w której pojawią się nowe sytuacje. Wszystkie nasze doświadczenia, zmiany i transformacje, które znosiliśmy, to inteligentna informacja świadomości, zdobyta wiedza, którą zabierzemy ze sobą, dokądkolwiek się udamy. Śmierć ego pojawia się, gdy fałszywa tożsamość i stary sposób myślenia umiera i odradza się aspekt nas samych, to także obejmuje zasadę świadomości Prawa Transformacji. Aby osiągnąć wewnętrzną alchemię syntezy polarności, nieustannie przekształcamy energie, transformując siebie, przekształcając linie czasu. Poprzez każde wydarzenie przybliżamy się do osiągnięcia duchowego wyzwolenia i transcendencji. Przez całe życie przechodzimy przez różne portale zmian i transformacji lub przenosimy się całkowicie w inny wymiar rzeczywistości.

Prawo Transformacji jest wzmacniane przez znaczenie jego pozycji w naszej uniwersalnej macierzy czasu i jest bezpośrednio nasycone Prawami Alchemii, które inicjują duchowe wniebowstąpienie. Prawo to manifestuje się w strukturze filarów jako strażnik zachodniego kierunku, tworzy jeden z czterech głównych kierunków (N-S-E-W), które są mierzone w kosmicznym cyklu czasowym. Dlatego Antares jest określany jako strażnik Zachodu i jest jednym z wyznaczonych głównych kierunków czterech gwiazd królewskich.

Prawo Transcendencji

* Zgodność astrologiczna - Wężownik - Chiron - Boska woda ognista – Złote Wrota
* Czakra i sfera 9, keriatryczny lub przyczynowy umysł monady

Poprzez dążenie do oświecenia i w efekcie przebudzonej świadomości, ego traci dominację, a wtedy rozpoznajemy przepływ boskości, ducha we wszystkim. Naturalnie decydujemy się świadomie uczestniczyć we współtworzeniu z Boskim Źródłem, aby generować więcej dobroci dla wszystkich na Ziemi. Prawo Transcendencji jest tym, dzięki któremu doświadczamy świętej wibracji miłości jako wszechobecnej, czujemy, jak umysł Boga przenika nasz umysł i jesteśmy w stanie uchwycić wiedzę powszechną poza stanem rozumowania, bez pomocy ludzkich systemów wierzeń. Poprzez wewnętrzny stan podwyższania doświadczenia nadświadomości, zyskujemy bezpośrednią wiedzę z doskonałej koncentracji, rozumiemy większy cel boskiej woli i ta wiedza zastępuje wszystkie osobiste pragnienia. Poprzez transcendencję ziemskiej osobowości uświadamiamy sobie świadomość mocy, rozumiemy ogólne działanie przyczyn i skutków, ponieważ dostrzegamy naturalne prawa w działaniu, skupiamy się na świadomości dążącej do osiągnięcia prawdy, cnoty/etyki, moralności i obcowania z duchami Chrystusa. W Prawie Transcendencji jest moment, w którym uosabiamy większą prawdę i urzeczywistnienie duchowej istoty, znamy cel, doświadczamy stosunku do Boga Stwórcy, i wobec tej prawdy porzucamy wszystko, abyśmy mogli otrzymać coś o wiele większej wartości. Prawo transcendencji rozsuwa zasłony światła i czasu, abyśmy mogli doświadczyć prawdziwego połączenia z Bogiem i jedności, która istnieje we wszystkich rzeczach. Prawda o naszym celu została nam objawiona, widzimy prawa dotyczące stwarzania i jesteśmy pełni podziwu dla wspaniałości oraz piękna naturalnego dzieła Boga.

Prawo Weryfikacji / Potwierdzenia

* Zgodność astrologiczna - Strzelec - Jowisz - Ogień
* Czakra i sfera 10, słoneczny chrystusowy umysł awatara

Prawo Weryfikacji jest łącznikiem tego, czego nauczyliśmy się poprzez zdobycie wiedzy i lekcje życia, co weryfikuje się podczas rozmyślań, jak zastosować tę wiedzę w życiu codziennym. Przyjmujemy lekcje duchowe, a następnie odkrywamy możliwość zastosowania ich w świecie materialnym, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na potencjalne skutki. Eksperymentując z wiedzą zdobytą w celu zwiększenia umiejętności, kompetencji i talentów, odkrywamy siebie oraz własne ograniczenia, a wtedy możemy dokonywać zmian. Poprzez weryfikację tego, czego się uczymy, uzyskujemy dostęp do możliwości kreacyjnych, znajdujemy nowe metody rozwiązywania starych problemów, co przesuwa nas poza własne granice, pomaga zwiększyć pewność siebie i osobistą moc, ponieważ wtedy wiemy, że mamy w sobie wszystko, czego potrzebujemy.

Jeśli spojrzymy na negatywizmy i wyzwania, które jawią się przed nami jako lekcje życiowe mające na celu poszerzenie świadomości, możemy podejść do problemów z zupełnie inną postawą. Wtedy zdamy sobie sprawę, że warunki, wydarzenia i ludzie pojawiają się w naszym świecie, abyśmy dowiedzieć się czegoś o sobie. Mamy możliwość dostosowania myślenia, poznania tego doświadczenia jako prawdy i zobaczenia jako błogosławieństwa zmieniające nasze reakcje na wiele życiowych doświadczeń. Prawo Weryfikacji wchodzi w grę podczas budowania silnego fundamentu duchowego, kiedy staramy się ustabilizować i wzmocnić, gdy coś w jest osłabione. Możemy przejść testy charakteru, aby zobaczyć, gdzie jesteśmy silni a gdzie słabi. Jeśli nasze decyzje opieraja się na fałszu lub kłamstwach, ta słabość zostanie przetestowana i wydobyta na powierzchnię, abyśmy mogli ją zobaczyć i zweryfikować prawdę o niej poprzez doświadczenie. Świadomość wspiera zdolność postrzegania, gdzie musimy dokonywać zmian w celu modyfikacji postaw i zachowań oraz postrzegania przeciwstawnych sił związanych z biegunowością, aby sprawdzić, czy działamy w zgodzie z prawami natury, w zgodzie z naszymi autentycznymi Jaźniami. Prawo Weryfikacji uczy nas lekcji poprzez wewnętrzne objawienie, drogę umiaru we wszystkich życiowych dążeniach. Kluczem do opanowania tego prawa, które otwiera komunikację z neutralnymi siłami, falami trójkowymi, jest osiągnięcie energetycznej równowagi.

Prawo Cykli

* Zgodność astrologiczna - Koziorożec - Ziemia - Saturn, Księżyc, Nibiru
* Czakra i sfera 11, umysł buddyczny ciała awatara
* Cztery połączone gwiazdy królewskie - Korona Maji

Prawo Cykli jest w istocie ruchem, który pojawia się w kole życia, ponieważ świadomość przeżywa samą siebie w czasie, stojąc przed wieloma wyzwaniami i możliwościami rozwoju. Prawo Cykli reguluje również Kosmiczny Zegar Wieczności, jest bezpośrednio połączone z Rachunkiem Boskiej Nieskończoności, które łączy się z czterema gwiazdami królewskimi, głównymi kierunkami, które instruują konstytucję ludzkości w czterech światach archetypowych. Czwórka jest podstawową liczbą matematyczną we wzorcu wszystkich struktur i rzeczy, a cztery to uniwersalny prototyp w Prawie Struktury.

Cztery archetypowe światy to Emanacja, Stworzenie, Formacja i Działanie jednocześnie zachodzące w światach świadomości uniwersalnej (Ogień), stwarzania (Woda), kształtowania (Powietrze) i materii (Ziemia). Świadomość zstępuje w materię i podróżuje przez Uniwersalne Drzewo Życia, pobudzając Prawo Cykli w celu uzyskania dostępu do wiedzy i duchowej doskonałości, aby w końcu wznieść się i powrócić do domu w nieskończonych boskich światach.

Wszystkie cztery archetypowe światy mają powiązanie z ciałem świetlistym i muszą być zintegrowane oraz zsyntetyzowane w sferze umysłu, emocji i ducha, wznosząc cel poprzez idee i plany oraz poddając się pracy w procesie lub duchowej alchemii, aby uzyskać urzeczywistnienie rzeczywistości na płaszczyźnie ziemskiej. Zasada Prawa Cykli jest geometryczną mandalą utrzymującą wieczną spiralę tworzenia, całą zbiorową świadomość poruszającą się poprzez idee i wzorce, przetwarzającą rzeczywistość przez wiele linii czasu w Drzewie Życia. Jeśli nauczymy się żyć w zgodzie z Prawem Cykli, pamiętamy, że wszystkie rzeczy podlegają zmianom, a akceptacja tej zmiany w cyklach życia znacznie poprawia jakość naszego życia. Poddajemy się stałym cyklom przypływu i odpływu, kurczenia się i poszerzania, ucząc się lekcji, wiedząc, że kiedy ufamy Prawom Naturalnym, doświadczamy lepszego dostosowania do pokoju i harmonii, które istnieją we Wszechświecie.

Prawo Cykli jest wzmacniane przez znaczenie jego pozycji w naszej Uniwersalnej Macierzy Czasu w odniesieniu do czterech gwiazd królewskich, kiedy kończą się cykle astrologicznych precesji - mniej więcej co 26 000 lat. Prawo to manifestuje się jako cykle w cyklach i na końcu każdego cyklu planetarnego lub epoki, więc kiedy planeta zrówna się z jądrem galaktyki, a portale gwiezdne otwierają się na nieczas, jesteśmy uprawnieni do kontynuowania naszej ewolucyjnej podróży po linii czasu wznoszenia.

Prawo Wibracji

* Zgodność astrologiczna – Wodnik - Ryba Południowa - Powietrze – Uran - Gwiezdny Logos
* Czakra i sfera 12, umysł awatara ciała awatara
* Gwiazda królewska - Fomalhaut

To Prawo Naturalne opisuje zasadę, że wszystko jest w ciągłym ruchu i że nic nie spoczywa, wszystko wibruje z prędkością, która jest szybsza albo wolniejsza, a także obraca się, co tworzy wibracje częstotliwości. Prawo Wibracji opisuje światy poza sferą materialną i królestwa, w których wszystko jest świadomą energią. Wszystko w naszym Wszechświecie składa się z warstw wibracyjnej częstotliwości ułożonych w skali wymiarowej. Energia jest świadomością i albo kurczy się, albo rozszerza, aby utrzymać lub zmienić częstotliwość. Proces, w którym prędkość wibracji energii zmniejsza się do punktu środkowego pola źródłowego, to szybkość wibracji. Połączenie zarówno wzoru wibracji (skurczu), jak i prędkości (ekspansji) określa wskaźnik częstotliwości całej energii oraz wszystkich rzeczy.

Jeśli wskaźnik danej wibracji częstotliwości spadnie poniżej lub wzrośnie powyżej pewnego poziomu, staje się ona niezmierzalna lub niewidoczna dla zwykłych ludzkich zmysłów. Pierwszą rzeczą, którą należy zrozumieć, jest to, że wszystko, co istnieje, widzialne lub niewidzialne, podzielone na najprostszą i najbardziej podstawową formę, posiada wibracje częstotliwości. Na najwyższych i na najniższych poziomach istnieją nieskończone manifestacje, występujące w różnych oktawach wibracji, z których każda posiada własną sygnaturę energetyczną i jakość manifestacji. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że każda substancja, ciało i istota wibruje zgodnie z własną częstotliwością i że wibracje ulegną wzmocnieniu, gdy będą stymulowane podobną lub zgodną częstotliwością rezonansową. Rezonowanie na poziomie pozytywnych sił życia, sił dobroci, sił wdzięczności, sił miłości, wzmocni rezonans i radykalnie wzmocni ciało. Rezonowanie z poziomu negatywnych sił lęku, wściekłości, frustracji i oporu wobec tego, co jest, znacznie wzmocni te wypaczenia.

Chcąc odmienić myśli, zmienić stan mentalny na pozytywny z wyższą wibracją, możemy zastosować pierwsze Prawo Mentalizmu. Kierowanie uwagi na miłość, stany pozytywne i wyższe częstotliwości z użyciem osobistej woli w celu przesunięcia wibracji, nazywane jest transmutacją mentalną.

Ta zasada wyjaśnia, że rozróżnienie między przejawianiem płaszczyzn materii, energii, umysłu i ducha jest tylko wynikiem różnych wibracji na skali częstotliwości. Im wyżej energie danej osoby znajdują się na skali, tym wyższy poziom wibracji będzie ucieleśniać, wchodząc w bardziej pozytywne interakcje.

W wyższych wymiarach, przy największym wskaźniku wibracji, tempo i intensywność są tak szybkie, że może wydawać się, iż istota bez wysiłku kręci się jak mimośród, jak obracające się w miejscu koło, które wydaje się idealnie stabilne. A na najniższych poziomach wibracji obiekty poruszają się tak powoli, że wydają się całkowicie nieruchome. Pomiędzy tymi dwoma stanami bytu istnieją nieskończone manifestacje, występujące w różnych oktawach wibracji, z których każda ma swój własny unikalny podpis.

Prawo Wibracji jest wzmacniane przez znaczenie jego pozycji w Uniwersalnej Macierzy Czasu i jej ostatecznego zarządzania przez powracający Słoneczny Logos. Prawo to manifestuje się w strukturze filarów jako strażnik kierunku południowego – jednego z czterech kierunków głównych (N-S-E-W), które są mierzone w kosmicznym cyklu czasowym. To dlatego Fomalhaut jest określany jako strażnik Południa i jest jednym z wyznaczonych głównych kierunków czterech gwiazd królewskich.

Prawo Płci

* Zgodność astrologiczna - Ryby - Neptun - Woda, Eter
* 13 Brama, związek hierogamiczny, sfera ciała świetlistego, Albion i Katar, Krist i Krystallah

Wszystkie rzeczy istnieją w ramach danej płci, wszystko ma zasadę męską i żeńską, która wytwarza metafizyczne siły, odgrywające role w tworzeniu i regeneracji, nic nie może zaistnieć bez tego prawa. Siły te układają się w duchowe plany, te przekładają się na zasady płci, które manifestują się na wszystkich płaszczyznach wymiarowych. Nie ma ani jednego aspektu życia, świadomości i stworzenia, w którym nie istniałaby lub nie byłaby obecna zasada męska i żeńska. Prawo Płci przejawia się we wszystkim. Bez tego Prawa Uniwersalnego na pewnym poziomie nie byłoby możliwe stwarzanie, nawet wtedy, gdyby zasady płci zostały zreplikowane, odwrócone lub zmanipulowane za pomocą sztucznej technologii. Bez względu na to, czy jest organiczne, czy nieorganiczne, Prawo Płci będzie zawsze miało zastosowanie do tego, co się zmaterializowało. Zasada płci jest nierozerwalnie związana z każdą istniejącą formą, w tym z ciałem ludzkim, zaprojektowanym w oparciu o biologię płci.

Chociaż Prawo Płci i Prawo Biegunowości są ze sobą ściśle powiązane, warto sobie uświadomić, że każda płeć zawiera obie biegunowości jednocześnie, z obwodami płynącymi od magnetycznej północy do magnetycznego południa, zaś energia przemieszcza się w różnych lub przeciwnych kierunkach u mężczyzn i kobiet. Ciała męskie i żeńskie na planie fizycznym odzwierciedlają siebie nawzajem dzięki korelacji wibracyjnej zachodzącej podczas interakcji między biegunowością dodatnią a ujemną, która przebiega przez coś, co można nazwać położeniem północy magnetycznej do biegunów magnetycznych. Każdy mężczyzna ma kobiecą energię, a każda kobieta ma męską energię, a podczas aktu płciowego następuje wzajemne oddziaływanie tych energii.

Po zunifikowaniu poziomych i pionowych płaszczyzn polaryzacji w ramach zasady płci ciała świetlistego, we wszystkich centrach energetycznych rozwijamy punkt neutralny, łącząc zasady płci, które manifestują się jako ciało wiecznego życia lub diamentowe ciało Krist-Krystallah.

Gdy wprowadzamy energetyczną syntezę między zasadami płci, syntetyzujemy również siły polarności obecne w punkcie neutralnym lub zerowym, i jest to proces ewolucyjnej podróży, który łączy fizyczną Jaźń z ciałami duchowymi i ostatecznie z boskim Źródłem. Kiedy żyjemy w harmonii z Prawem Płci, następuje głębokie duchowe uzdrawianie, które neutralizuje karmiczne ciężary i miazmatyczne wzorce, pozwalając nam być zjednoczonymi i żyć w harmonii z siłami występującymi w świecie zewnętrznym. Aby prawdziwie zrozumieć Uniwersalne Prawo Płci, należy postrzegać je daleko poza fizycznymi klasyfikacjami i biologicznymi ograniczeniami, wiedząc, że najwyższą naturą zasady płci jest osiągnięcie świadomości Jedności. Świadomość ta jest wewnętrznie zintegrowana z Kosmicznym Suwerennym Prawem Boga lub Prawem Jedni, a świadomość Jedności jest pierwszą praktyką Prawa. To pokazuje nam, że aby być w harmonii z Prawem Jedni i doświadczać świadomości Jedności, musimy starać się zrozumieć zasady płci oraz zjednoczyć wszystkie jej aspekty i archetypowe siły, które działają w naszej tożsamości płciowej.

Trójca Boga jest Jednością, która wyraża się w różnych aspektach, ale tworzy życie w ten sam sposób, w jaki tworzy je człowiek - poprzez hierogamiczne zjednoczenie zasad płci. Światło, które emanuje z punktu zerowego, jest światłem słonecznym, które stworzyło wszystkie rzeczy. To właśnie daje życie i jest znane pod różnymi nazwami, jednak my nazywamy je Logosem Jedności wiecznego światła z kosmicznego Chrystusa-Sofii.

Przechodząc przez te burzliwe czasy, pamiętaj, że najlepszym rozwiązaniem zawsze jest Miłość. A z powyższego weź tylko to, co przyda Ci się dla duchowego wzrostu, zaś całą resztę odrzucić. Dziękuję za męstwo i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w blasku swojej ścieżki awatara. Okazuj życzliwość sobie i innym. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

poniedziałek, 21 stycznia 2019

LISA RENEE - DOPASOWANIE DO PRAW NATURALNYCH styczeń 2019 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
Źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, obecnie doświadczamy kolejnego poziomu rozrachunków lub wyjaśniania zasad, według których żyjemy, a nie pasujące do nas elementy życia mogą być coraz bardziej wyolbrzymiane. Ponieważ bifurkacja tworzy większy dystans między granicami polaryzacji, łatwiej dostrzec to, co dotąd było skrywane. Dzieje się to na poziomie mikro i makro: dotyczy poszczególnych osób, rodzin, organizacji oraz większych instytucji, a także głównych filarów społeczeństwa. Dzięki temu możemy łatwiej zidentyfikować niedopasowane do nas wzorce, co daje nam możliwość pogłębienia zrozumienia Praw Naturalnych. Z tego powodu szczegółowo omówimy trzynaście zasad Praw Naturalnych, dzięki czemu będziemy umieli dokładnie ocenić świat sił wokół nas, a w nim to, co może być trudne lub pogmatwane.

Weszliśmy w kolejną fazę cyklu planetarnego wzniesienia, dlatego każdy musi doprowadzić swoje światy wewnętrzne do zgodności z Prawami Naturalnymi, lub stanie w obliczu narastających negatywnych konsekwencji działań w światach zewnętrznych. Na najbardziej podstawowym poziomie Prawa Naturalne rozumiemy jak nastepuje: kiedy żyjemy w prawdzie i harmonii z samym sobą oraz innymi, żyjemy w prawdzie i harmonii z uniwersalnymi Prawami Naturalnymi, co bardzo podnosi jakość życia. Bez względu na to, czy posiadamy wiedzę o tych naturalnych prawach czy jesteśmy ich nieświadomi, wpływają one na nas wszystkich jednakowo, ponieważ w końcowym cyklu czasowym każdy z nas pozostaje odpowiedzialny za własne wybory i działania podejmowane w ciągu życia. Każdy jest odpowiedzialny za własne myśli, działania i zachowanie, niezależnie od tego, czy w to wierzy, czy nie. W ten sposób nasze duchowe wniebowstąpienie i przyszły bieg życia są ustalane w oparciu o dokonane przez nas wybory, a większość naszej wewnętrznej pracy polega na szukaniu prawdy w tym, jak możemy najlepiej dostosować się do wewnętrznego ducha, który naturalnie dopasowuje się do tych praw, aby urzeczywistnić naszą duchową misję i zoptymalizować duchowe ucieleśnienie na planecie.

W rezultacie wielu ludzi doświadcza silnych zewnętrznych nacisków, spowodowanych wibracyjną przepaścią istniejącą między wewnętrznym światem sił subtelnych i zewnętrznym - sił materialnych. Pojawiające się naciski mogą demontować zewnętrzną rzeczywistość lub przedstawiać ją jako zespół problemów, które prowadzą do świadomego podejmowania wyborów, które albo dopasują nas do najwyższego poziomu ekspresji, albo skutkują jeszcze większym niedopasowaniem. W ten sposób każdy musi dogłębnie analizować wybory, które podejmuje, aby były najbardziej zgodne z Prawami Naturalnymi, i odkryć miejsca, gdzie tkwi nieuświadomione cierpienie wywołane niedopasowaniem.

Kiedy nasz wewnętrzny świat nie jest zgodny ze światem zewnętrznym, w którym żyjemy lub który współtworzymy, to niedopasowanie generuje spektrum częstotliwości spiral krzyżowych, które mogą mieć silny wpływ energetyczny. Krzyżowe spirale są generowane z obecności sił opozycji, które są współtworzone przez skrajne bieguny pól świadomości zbiorowej. Te przeciwstawne siły przecinają się, a gdy pojawia się duże przesunięcie, w pewnym momencie następuje rozładowanie. Niedopasowanie można współtworzyć z braku świadomości w sytuacjach lub w sobie, albo podczas interakcji z innymi i ich strukturami kontrolnymi, gdzie wygenerowane zakrzywienia mogą mieć destrukcyjny efekt, mogący powodować wrzenie. Może to trwać do momentu, w którym osoba będzie mogła ustalić, gdzie występuje dysharmonia, wtedy może podjąć kroki w celu usunięcia niespójnych czynników, ucząc się, jak dostosować się do Praw Naturalnych.

Te skrajne polaryzacje mogą być współtworzone nieświadomie wewnątrz ciała lub z ciemnymi siłami, które są generowane w środowiskowej energii zbiorowej nieświadomości. Kiedy te chaotyczne siły nieświadomości są zagrożone lub przecinają się z niezwykle wysoką częstotliwością, która jest w zgodzie z prawami naturalnymi, może to powodować powstawanie spiral krzyżowych, które szybko zawalają projekty lub ciągną ludzi i rzeczy w przeciwne strony. Typowym przykładem zwiększonej zmienności, która przedstawia się jako spirale krzyżowe w środowisku, jest to, że fale radiowe sztucznej inteligencji spotykają się z wewnętrznymi siłami duchowymi, co generuje falę trójkową organicznej ciekłej plazmy. Sztuczna inteligencja nie jest zestrojona z prawami naturalnymi, a tym samym wpływa na ciała jednostkowe i planetarne, generując zmienność oraz siły chaosu, co objawia się na polach zbiorowej świadomości jako namnażanie czarnych sił subtelnych, blokady miazmatyczne i choroby. Amplifikacja tych spiral zwiększa chaotyczne siły w środowisku, co sprzyja zwiększonej zmienności, entropii i niestabilności energetycznej w tych systemach energii oraz ich środowiskach.

Wydarzenie bifurkacji wzmocniło zjawisko powstawania spiral krzyżowych w środowisku, w świadomości zbiorowej i w strukturach energetycznych, w oparciu o system energii oraz prawa, według których zorganizowano i zaplanowano tę strukturę. Szczególnie uderza to w rzesze ludzi nieświadomych praw uniwersalnych, którzy nie potrafili dostosować się do nieprzyjaznych struktur, nie rozumiejąc nieodłącznego konfliktu w postaci energetycznych konsekwencji. Jeśli siły zewnętrzne nie są zestrojone z ukrytymi lub wewnętrznymi siłami, niespójność między nimi generuje szereg sił chaosu i zmienności. W ten sposób spirale krzyżowe przejawiają się między skrajnymi polaryzacjami, które mogą współistnieć w tej samej przestrzeni chwilowo, odzwierciedlając różnice wibracyjne, istniejące pomiędzy warstwą wewnętrzną a zewnętrzną. Kiedy te siły opozycyjne spotykają się w materii lub przejawią się w zewnętrznym krajobrazie, to albo zaczynaja się dopasowywać do praw naturalnych albo pozostaja w stanie niedostrojonym.

W rezultacie coraz ważniejsze staje się, aby świat wewnętrzny, fizyczny, mentalny, emocjonalny i duchowy został doprowadzony do stanu pasującego do zachowań oraz działań widocznych w świecie zewnętrznym, aby można było odzwierciedlić prawdziwą tożsamość w świecie zewnętrznym.

Poszukiwanie zosiowania z prawdą

Jeśli zaczniemy głębiej zastanawiać się nad powodami, dla których kontrolerzy i NAA pracują tak ciężko, aby ograniczyć nasze postrzeganie rzeczywistości w świecie zewnętrznym, poprzez kontrolowanie myślokształtów i przekonań, które utrzymujemy w umysłach, wtedy dostrzegamy, że opinia publiczna pozostajie zdezorientowana i nie jest w stanie rozpoznać, gdzie tkwi prawda, nawet gdy jest na widoku. Jak możemy dostosować się do wewnętrznego ducha, prawdy i Praw Naturalnych, skoro nasze postrzeganie zostało całkowicie ograniczone, skoro wierzymy w fałszywą wersję rzeczywistości? Jest to przykład tego, w jaki sposób wykorzystuje się taktyki dzielenia i podbijania do zarządzania inteligencją, kontrolą percepcji i bezpośrednimi zbiorowymi poziomami świadomości.

Siły archontów NAA pragną kontrolować królestwa planety Ziemi, utrzymując zbiorową duszę ludzkości pogrążoną w mrocznej ignorancji i nieświadomości tego, jak działa rzeczywistość, co powoduje niedopasowanie oraz kontrolę posrzegania rzeczywistości. W ten sposób ingerują w każdą jednostkę, która budzi się i chce szukać oraz dostosowywać się do prawdy zawartej w Prawach Naturalnych, aby osiągnąć samorealizację, pokój i duchową wolność. Gdziekolwiek dokonuje się wielki postęp duchowy, te ciemne hierarchie zrobią wszystko, co mogą, aby wtrącać się, manipulować, kłamać i próbować wzbudzać strach oraz zwątpienie w poszukiwacza prawdy.

Kiedy lepiej rozumiemy wojnę o świadomość i to, że szukanie prawdy w Prawach Naturalnych oraz duchowe przebudzenie jest atakowane przez niezliczone mroczne siły, wówczas mamy właściwy kontekst. Ten kontekst pozwala nam stworzyć warunki do zachowania spokoju i zneutralizować wszelkie osobiste lub zewnętrzne wstrząsy.

Punkt duchowej mocy w obliczu wszelkiego rodzaju przeciwności znajduje się w punkcie zerowym, gdzie tkwi też zdolność do współczującego obserwowania i pozostawania w doskonałej równowadze energetycznej lub stanie spokoju. Jest to szczególnie ważne dla osób na ścieżce wznoszenia - dla poszukiwaczy prawdy, którzy powinni wiedzieć, że wszyscy doświadczymy jakiejś formy interferencji, mrocznej manipulacji lub ataku psychicznego. Kiedy on nadejdzie, musimy rozwinąć wewnętrzną duchową siłę, zachować spokój, jednocześnie wiedząc, że deklarujemy zgodę na zestrojenie z Bogiem lub z najwyższą formą wyrażania prawdy.

Aby uzyskać duchową moc i dokładną ocenę zdarzeń, które toczą się wokół nas, musimy najpierw rozpoznać kłamstwa, ukryte za warstwą mroku. Musimy być pewni siebie, oczyścić wszelkie negatywne wynaturzenia ego, odmawiając jednocześnie współistnienia z tymi ciemnymi siłami.

Poszukiwanie duchowej prawdy jest ścieżką gnozy, poprzez doświadczanie Praw Naturalnych związanych z zasadami świadomości, które rządzą naszą rzeczywistością. Prawdy duchowej nie da się dokładnie zdefiniować, ona musi być bezpośrednio doświadczona i przeżyta przez każdego z osobna. Jednak podstawą postrzegania prawdy w tej sprawie jest po prostu zrozumienie, że jest ona tym, czym jest - dokładną oceną wydarzeń, które miały miejsce wokół nas w przeszłości lub w czasie teraźniejszym. Aby lepiej zrozumieć prawdę, musimy dokładnie dostrzec bieżące wydarzenia i zrozumieć, że prawda jest pierwsza. Oznacza to, że musimy wiedzieć lub widzieć, kiedy jesteśmy okłamywani w celu zaciemnienia rzeczywistych wydarzeń.

Szerszą prawdę czerpie się z mądrości doskonałego zrozumienia wiedzy odnośnie tego, co istnieje. Prawda jest dokładniej postrzegana z obiektywnej i neutralnej pozycj faktów, które pozostają bezstronne wobec osobistych opinii lub emocjonalnych przywiązań, wobec chęci lub konieczności kontrolowania wydarzeń. Zamiast tego pozwalamy, by była taka, jaka jest, patrzmy na nią z neutralnej, bezstronnej i otwartej perspektywy. Prawda tkwi w sercu oraz duszy każdego człowieka, i to w badaniu zawartości serca czy wyższej świadomości można znaleźć ducha prawdy. Każdy z nas musi kierować się własną prawdą, która tkwi głęboko w sercu, żadna inna osoba nie ma prawa zmusić kogoś do działania zgodnie z jej wersją prawdy. Jest to naruszenie praw naturalnych, a wtedy poniesie się konsekwencje. Kiedy podejmujemy zobowiązanie do poszukiwania prawdy, prawda, którą odkrywamy, naturalnie otwiera nas na duchowe przebudzenie i dostosowanie do Praw Naturalnych, które rządzą rzeczywistością oraz świadomością.

Kiedy rozwinęliśmy wyższą świadomość, mamy zdolność dostrzegania makrokosmicznych wzorców w otoczeniu, co pomaga nam precyzyjnie oceniać wydarzenia jako prawdę albo nieprawdę. Przez oczyszczanie negatywnego ego i oczekiwań co do wyniku, mamy zdolność dostrzegania tego, co faktycznie się dzieje. Rozpoznanie wzoru i znaczenia z nim związanego, pozwala dostrzec większy obraz, połączyć kropki. Zdobywanie wyższej świadomości, w której decydujemy się żyć w prawdzie, oznacza, że zdajemy sobie sprawę z dokładnych wydarzeń i tego, co faktycznie dzieje się wokół nas. Chcemy widzieć wydarzenia takimi, jakimi są naprawdę, a nie takimi, jakimi chcemy, aby były. Odwrotnie, osoba z niską częstotliwością negatywnej świadomości ego, nie zobaczy tych samych wzorów makrokosmosu w środowisku ani ich nie zrozumie, a zatem niedokładnie pojmie zachodzące wokół niej zdarzenia. Jest to sposób kontrolowania percepcji rzesz, poprzez sterowanie zachowaniem tak, aby uwierzyły w iluzje, na których opierają swoje decyzje - celowo kształtowane poprzez kontrolę umysłu.

Nasza wewnętrzna praca na drodze do przebudzenia, do uzyskania dostępu do wyższych poziomów prawdy, polega na rozpoznaniu, gdzie rządzą nami mechanizmy ego związane z bólem i złudzeniami. Celem duchowym jest uzyskanie dokładnej oceny wydarzeń, co pomaga nam dostosować postrzeganie do faktycznych wydarzeń mających miejsce wokół nas.

Podstawa Prawa Naturalnego stanowi Prawo Duchowe

Dajemy tu podstawy wyższej prawdy, abyście mogli lepiej zrozumieć, że żyjemy w matrycy energetycznej. Ta energetyczna matryca formuje się w materialną rzeczywistość, opierającą się na Prawach Naturalnych, które są inteligentnie interaktywne ze wszystkimi poziomami królestw duchowo-energetycznych. Oznacza to, że naszym stworzeniem rządzą naturalne prawa duchowe oraz idące za nimi konsekwencje zachowań, które nie są związane ze sztuczną inteligencją i nie zostały stworzone przez istoty ludzkie na Ziemi lub przez NAA. Na ścieżce poszukiwania prawdy możemy natknąć się na objawienie gnostyczne, że wszystkie aspekty świadomości istnieją w warunkach, które rządzą tymi Prawami Naturalnymi.

Są to prawa duchowo-energetyczne, których nie można zmienić tylko dlatego, że tak chcemy lub o nich nie wiedmy. Nasza fizyczna rzeczywistość jest współtworzona przez naszą świadomość chwila po chwili - we współpracy z tymi prawami duchowo-energetycznymi. W rezultacie objawia się to tak, że jesteśmy połączeni z tymi prawami stale, gdy świadomość podróżuje w materii i czasie. Jeśli jesteśmy nieświadomi i brakuje nam wiedzy, że takie prawa istnieją, wówczas jesteśmy w stanie ciemnej ignorancji. Stan, w którym nasze manifestacje ciągle są niedopasowane, zabiera nas z wyższej ścieżki. Niedopasowanie oznacza, że urzeczywistniamy to, czego nie chcemy tworzyć, lub że jesteśmy odłączeni od prawdy. Nasz świat jest wtedy zainfekowany karmicznymi zaburzeniami równowagi, które generują cykle osobistego cierpienia i powtarzające się reinkarnacje w królestwo niższych stworzeń.

Podstawową koncepcję dostosowania do Prawa Naturalnego najlepiej zrozumieć jako prawdziwą cześć oddawaną boskiej iskrze i świadomości, która jest obecna we wszelkim życiu. Wszystkie istoty żyjące, w tym ludzkie, podlegają prawom naturalnym, a te prawa są rozliczane pod koniec cyklu ewolucji. Kiedy poświęcamy czas na studiowanie i lepsze zrozumienie, w jaki sposób te zasady świadomości działają, jak rządzą strukturami energetycznymi w naszych ciałach świetlnych i jak działają w strukturze tego, co przejawiamy, możemy się do nich dostosować i współtworzyć w dużo bardziej harmonijny, wyrazisty, artystyczny sposób.

Gnostycyzm Esseńczyków

Z punktu widzenia strażnika, prawdziwy starożytny gnostycyzm pochodzi z linii Esseńczyków, chrystusowych Templariuszy, którzy przynieśli linie rodu Graala, króla Maji przez gwiezdne wrota, aby utworzyć 12 plemion. W każdej z tych linii powinna się zachować jedna sekcja zapisu genotypu kodu DNA, zawierająca inteligentne informacje z zapisów Kosmicznego Prawa Jedni, pochodzące z krystalicznych wszechświatów znajdujących się w światach Boga. Każda z pierwotnych linii 12 plemion Esseńczyków została zasiana przez planetarny system gwiezdnych wrót i pomogła ucieleśnić konkretne kody DNA, które miały zostać zaszczepione i zintegrowane w sieci planetarnej, aby stopniowo wspierać duchowe wznoszenie. Był to plan ewolucyjny mający na celu odzyskanie zagubionych i połamanych grup ludzkich dusz, naprawy i aktywacji nieaktywnego DNA (co było wynikiem wybuchu Tary), a następnie wojen z innymi gatunkami, które spowodowały Lucyferiańską Rebelię i kataklizm Atlantydzki.

Od czasu ustanowienia Przymierza Lucyfera na Ziemi trwa nieustanna walka o tę wiedzę, za którą starożytni strażnicy mądrości byli konsekwentnie ścigani i mordowani. Główne wydarzenie wyzwalające tę linię czasu rozpoczęło się od inwazji 9 500 lat temu, gdy grupy NAA i Illuminati podjęli próbę stworzenia super rasy genetycznych elit. Umieścili ukradzione DNA Rubinowego Słońca w wybranych liniach rodów, które przekształciły się w masonerię, templariuszy, różokrzyżowców, jezuitów i inne tajne stowarzyszenia, utrzymujące w sekrecie różne gałęzie hermetycznej wiedzy ezoterycznej, która jest używana przede wszystkim dla własnej korzyści. W historycznych liniach czasu celowali w linię Graala z 2-gich wrót, których porywali lub eliminowali, ponieważ ta grupa dusz jest genetycznie związana z rodziną Michała pochodzącą z Aldebarana. Są naturalnymi strażnikami wschodniej sieci, a także otwierają dostęp do Złotych Wrót. Te szczególne linie krwi Nefilim/Michała są oryginalnymi liniami genetycznymi ciał DNA Rubinowego Słońca na Ziemi, które grupy NAA porywały i modyfikowały jako ciała-gospodarze dla różnych inwazyjnych grup Oriona i nordyckich.

Grupy totiańskie przejęły elementy esseńskiej wiedzy na temat Prawa Jedni i stworzyły hermetyczne tradycje, które zostały przedstawione jako niechrześcijańskie linie gnostycyzmu zwane Corpus Hermetica. Tajne stowarzyszenia nadal tworzyły się wokół tradycji hermetycznej w szkołach tajemnic, które były wykorzystywane do ukrywania starożytnej wiedzy przed zwykłymi ludźmi, którzy zamiast tego otrzymywali zupełnie inne informacje w formie religijnej indoktrynacji. Aby ukryć początki i misję esseńskich chrystusowych templariuszy, NAA silnie wpłynęła na korektę świętych tekstów podczas Soboru w Nicei. Wywarło to wpływ na inne religie świata, zamieniło autentyczne informacje gnostyczne, spowodowało celowe rozprzestrzenianie brutalnych religii opartych na satanistycznej ofierze krwi, świętych wojnach i czczeniu obcych fałszywych bogów ojców.

Później Aleister Crowley i kulty satanistyczne włączyły część tej wiedzy - takiej jak informacje o gnostyckiej mszy - do rytuałów czarnej magii. Szatańskie kulty koncentrują się na tych samych zasadach z ważnym zastrzeżeniem, ponieważ pierwszym prawem satanistów jest Prawo Odwrócenia, w którym ofiara krwi była potrzebna do podtrzymania sił przeciwdziałających życiu. Odwrócili wszystkie prawa a także zasady, ponieważ potrzebował tego czarownik wymuszający władzę nad innymi w tym materialnym świecie.

W wyniku ludobójczych planów pozostałe grupy Esseńczyków zeszły do podziemia, a wiedza została ukryta i nadal jest przekazywana w tajemnicy, na przykład w ramach sekty Katarów. Niektóre z tych pozostałych zapisów odnalazły się w Nag Hammadi, do których obywatele mają ograniczony dostęp. Biblioteka Nag Hammadi (Nadż Hamadi) to zbiór trzynastu starożytnych ksiąg zwanych kodeksami, które zawierają ponad pięćdziesiąt tekstów, odkrytych w Górnym Egipcie w 1945 roku. To niezwykle ważne odkrycie obejmuje dużo pierwotnych ewangelii gnostyckich, tekstów uważanych za całkowicie zniszczone. Odkrycie i tłumaczenie biblioteki Nag Hammadi, początkowo ukończonej w latach 70. XX wieku, znacznie przewartościowuje definicję natury gnostycyzmu w stosunku do autentycznej historii prawdziwego chrześcijaństwa.

Hermetyzm wywodzi się z totańskich przeinaczeń i jest szkołą idei oraz systemów, które koncentrują się na dążeniu do gnozy, do bezpośredniej wiedzy i doświadczeń dotyczących wewnętrznego objawienia duchowych tajemnic. Jednak, podobnie jak w przypadku całej wiedzy i narzędzi, mogą być wykorzystywane w negatywnej polaryzacji - dla siebie lub w pozytywnej - służby dla innych. Ze względu na polaryzację, którą wybieramy i tego, jak używamy Praw Naturalnych do współtworzenia, będziemy bezpośrednio inicjować sposób wyrażania się treści zgodnie z intencją. Wybrana polaryzacja i jej wyrażenie będą miały wewnętrzny i zewnętrzny skutek, zobaczymy wyniki, które sami stworzyliśmy. Jeśli jesteśmy duchowymi adeptami i poszukiwaczami prawdy na ścieżce Prawa Jedni, nasza miłość przełoży je na czystą, harmonijną wiedzę, posłuży naszej suwerenności i duchowej wolności, przejawimy więcej dobroci i naturalnego porządku. Jeśli znajdziemy się na ścieżce służenia sobie, szukając mocy w materii, nasz lęk przełoży się na ignorancję, która współbrzmi z chaosem i kontrolą, a wtedy przejawiamy więcej chaosu i zła. Kiedy mamy jasność co do Praw Naturalnych i obserwujemy kontrolerów, widzimy wykorzystywane przez ludzkie i nieludzkie frakcje ukryte technologie w negatywny sposób.

Trzynaście zasad Praw Naturalnych

Możemy żyć świadomie dostosowując się do Praw Naturalnych, które będą wspierać naszą ścieżkę gnostycznego objawienia podczas cyklu wznoszenia, będą wspomagać aktualizacje naszego celu i misji na Ziemi. Kluczem do wszystkiego jest wybór miłości jako stałego przewodnika, ponieważ czyste serce i wewnętrzny duch poprowadzą nas przez te tajemnice, abyśmy mogli prawdziwie poznać siebie. Rozważ to i zastanów się nad tym, co te prawa oznaczają w twoim życiu, i zauważ, kiedy one działają. Warto zdecydować się na pracę z tymi Prawami w polaryzacji miłości, aby pozytywnie wpływały na urzeczywistnienie oraz osiągnięcie najwyższego celu i aby pobudzały szerzenie miłości oraz dobroci na planecie.