sobota, 23 marca 2019

LISA RENEE - INDYWIDUALIZM, AUTONOMIA I SAMOSTANOWIENIE marzec 2019 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, obecne wojny kulturowe wykorzystują agresywną taktykę kontroli umysłu, aby zredukować indywidualizm, autonomię i samostanowienie, a jednoczesnie stworzyć pokolenie bezkrytycznych, niemyślących ludzi, którzy automatycznie podążają za zbiorowością, przymusem i są ślepo posłuszni globalnej tyranii. Stwarza się problem, reakcję, formę rozwiązania, popycha ku kolejnej rundzie kulturowego marksizmu lub socjalizmu zapoczątkowanego w czasach wojen światowych, zaprojektowanego w celu wypełnienia koszmaru Nowego Porządku Świata. Ponieważ coraz więcej ludzi budzi się i oficjalnie stara sę pomóc w zmianach paradygmatu, muszą uświadomić sobie własną strefę wpływów oraz uznać, że domyślnie stali się przywódcami. Stając się demaskatorami, niezależnymi dziennikarzami, zespołami ujawniającymi, doświadczającymi i budzącymi się duchowo – ci ludzie działają jako główne platformy właściwego rozpowszechniania aktualnych wydarzeń planetarnych, dlatego powinni dbać o samostanowienie. Społeczności duchowe, które zajmuja się ujawnianiem, są nękane z pomocą wojny psychologicznej, by doświadczali bezsensownych dramatów, które dezorientują i wykolejają tych, którzy domyślnie pchają się do przywództwa. Biorąc pod uwagę obecną eskalację wojny o świadomość, warto się zastanowić, w jaki sposób głębiej rozumiemy indywidualizm, autonomię i samostanowienie? Jak możemy rozpoznać strategię NAA i wywierane naciski, a jednocześnie skupić się na pełnym ucieleśnieniu duchowości, umożliwiającym swobodne podróżowanie po wielowymiarowych płaszczyznach, gdzie autonomia i wolność są naturalnym stanem istnienia wiecznego żywego ducha?

Ludzkość przeżywa obecnie silnie transformującą fazę planetarnej ciemnej nocy duszy, która spowodowała głębokie podziały między wieloma grupami społecznymi będące efektem zaplanowanych wojen kulturowych. Wojny kulturowe to taktyka walki psychologicznej przeciwko ludności w celu blokowania indywidualizmu, autonomii i samostanowienia, aby demoralizować społeczeństwa poprzez walki klasowe, które generują więcej ofiar i katów. Taktyki demoralizacji atakują ciało mentalne i zniekształcają mapę mentalną, abyśmy zrzekli się autonomii oraz możliwości decydowania o sobie, abyśmy nie wierzyli we własne wrodzone zdolności do współtworzenia satysfakcjonującego, dobrego życia. Taktyki dehumanizacji to ataki skierowane przeciwko esencji duszy, wypaczające umysły, wiodące do przekonania, że ludzie nie są godni humanitarnego traktowania, co prowadzi do narastania przemocy, zbrodni wojennych i ludobójstwa. W rezultacie wielu ludzi zostało uwarunkowanych do dehumanizacji siebie, wierząc, że są bezwartościowi, a zatem łatwo rezygnują z osobistego prawa do wyrażania indywidualizmu i autonomii. Są to chronione przez prawa naturalne prawa człowieka, a kiedy żyjemy w zgodzie z prawami naturalnymi, budzimy się duchowo, nasze boskie prawo do wyrażania własnej autentycznej duchowej natury i prawdziwej Jaźni staje się coraz bardziej widoczne.

Nasilenie wojen kulturowych odzwierciedla również globalną wojnę o świadomość, która występuje w makrokosmosie na poziomach: planetarnym, galaktycznym i uniwersalnym. Wzmagające się wojny kulturowe przejawiające się w zewnętrznej rzeczywistości fizycznej są bezpośrednim odbiciem wydarzeń związanych z wojną o świadomość, duchową wojną, która toczy się w wewnętrznej niefizycznej rzeczywistości i w wielu niewidzialnych wymiarach. Duchowa wojna toczy się pod koniec cyklu wniebowstąpienia, aby zniewolić ludzkie ciało, umysł i duszę, aby pozbawić jednostki ich boskich praw osobistej autonomii oraz aby oddali własną wolę kontrolerowi lub fałszywym obcym bogom, którzy następnie mają pełną władzę nad świadomością tej jednostki.

W tej chaotycznej walce o pełną dominację, głównym celem kontrolerów jest kontynuowanie nacisku na centralizację ich globalnych starań poprzez manipulowanie wojnami kulturowymi rozdrobnionymi na szereg walk klasowych. Wojny kulturowe bazują na problemie, reakcji i rozwiązaniu, masowym marketingu oraz wysiłkach propagandowych na rzecz sprzedaży ludziom pożądanej struktury społeczeństwa. W tym przypadku, chcą przekonać, że elity władzy pragną uchwalić światowy rząd scentralizowany, który zamierza w równym stopniu służyć wszystkim klasom całej globalnej populacji. Zasadniczo jest to ten sam posmak ideologii satanistycznej Czarnego Słońca, która pochodziła od niemieckich filozofów z końca XIX wieku, doprowadzając do wojen światowych, wskutek których wymordowano niezliczone miliony ludzi. Te ideologie walki klasowej są podstawą kolektywizmu i teorii eugenicznych, które zasadniczo tworzą ateistyczne formy socjalizmu oraz komunizmu. Są to skorumpowane struktury rządowe, które wspierają zarówno ofiary jak i ich oprawców, gdzie absolutnie nie ma wolności osobistej ani jej ochrony. Jedna scentralizowana władza rządząca globalnie kontrolowanym społeczeństwem nie jest zainteresowana indywidualizmem, autonomią, ani ludźmi, którzy sami chcą o sobie decydować. Zgodnie z ideologiami kolektywizmu, takimi jak komunizm, życie jednostki nie jest jej życiem, jednostka należy do grupy społecznej i nie ma żadnych praw poza tymi, którymi pozwala się cieszyć społeczeństwu.

Aby grupy ludzi utożsamiały się z ideologiami walki klasowej i zachowywały się jak ofiary, nie wolno traktować ludzi jako jednostek ani osób odpowiedzialnych za własne zachowania, ale trzeba wrzucić ich w zmarginalizowane grupy o podobnym systemie wierzeń, z którymi mogliby się zidentyfikować. Zatem osoba utożsamiająca się z uciskaną grupą mniejszości toczącą walkę klasową, niezdolna do myślenia poza klasyfikacjami ani do dostrzegania indywidualizmu, który istnieje w każdym człowieku, szuka takiej grupy. Ta krótkowzroczna strategia działa również jako przykrywka dla globalnego programu zniewolenia, ponieważ ta osoba nie jest w stanie połączyć kropek, zrozumieć szerszego obrazu globalnego niewolnictwa wymuszanego przez kontrolerów. Samo skupienie się na szczegółach tej bańki rzeczywistości grupowej i konflikcie związanym ze spersonalizowanymi systemami przekonań, służy programowi kontrolera, ponieważ te grupy najczęściej przypisują winę innym.

Kontrolerzy stanowią niewielką mniejszość globalnej populacji. Kiedy tak mała grupa chce kontrolować resztę populacji, wszystkie decyzje i polityka muszą zostać scentralizowane. Jest to główna ideologia elity władzy, która systematycznie niszczy autonomię istniejącą w narodach i ludziach, aby stworzyć kolektywizm nieodłączny dla Nowego Porządku Świata. Opracowane wojny kulturowe są wykorzystywane do podsycania intensywnych konfliktów między grupami społecznymi, w których ludzie identyfikują się z różnymi ideałami, przekonaniami oraz filozofiami. Aby osłabić potężną grupę lub naród, należy zinfiltrować kultury, zniszczyć tradycje i zapisy historyczne oraz szerzyć dzielące ludzi konflikty w celu stałgo rozprzestrzeniania zamieszania i prowadzenia ku przemocy. Tę tyrańską strategię bardzo wyraźnie ujawnia inwazja mająca miejsce w Europie w celu zniszczenia zapisów historycznych i istniejącej kultury potężnych miast oraz narodów. Gdy celujesz w przeciwnika, który jest potężny, ponieważ jest duży i zjednoczony przez wspólną ideologię, łatwiej pokonać i kontrolować całą grupę przez jej rozdzielenie na mniejsze jednostki. Rozdział na coraz mniejsze jednostki grupowe uzyskuje się poprzez klasyfikację na rasy, kolory, partie polityczne, orientacje seksualne, ateistów lub wyznawców religii i tak dalej. Gdy podział grup na mniejsze jednostki powiedzie się, atak jest następnie kierowany na ich więzi jedności. Ma to na celu rozdzielenie samej grupy w celu dalszego podziału, a następnie przejęcia jej w celu scentralizowania poziomu kontroli. Następnie zasiewa się w grupie strach i dezinformację, aby jej członkowie nie wiedzieli, w którą stronę się obrócić, czego oczekiwać lub komu ufać, wtedy grupa upada od wewnątrz, a tym samym niszczeje jej moc i wpływ.

Im więcej różnorodności istnieje w mniejszych grupach, które zyskały siłę finansową i wpływ na podejmowanie decyzji, na przykład mniejsze kraje, które mają pełną siłę ekonomiczną do wprowadzania i egzekwowania własnej polityki, tym mniej kontroli elita władzy ma nad tą konkretną grupą lub obszarem. Aby zabezpieczyć swoją scentralizowaną globalną potęgę, kontroler musi zgromadzić większość globalnego bogactwa i zasobów. Mogą one być w pełni wykorzystane do zdobycia kontroli poprzez lobbing, przekupstwo oraz szantaż, zaś międzynarodowe korporacje czy organizacje rządowe są infiltrowane, aby służyły ich najwyższemu interesowi w programach dzielenia i rządzenia. Dostęp do nieograniczonej władzy i nadużywanie władzy szerzej definiuje globalną tyranię. Struktura rządowa, korporacyjna lub totalitarna dyktatura bez jakiejkolwiek odpowiedzialności i ograniczeń sprawuje pełną władzę oraz egzekwuje prawo do kontrolowania sposobu, w jaki mogą żyć jednostki. Tak więc zalążki wojen kulturowych naciskają na kolejną rundę kulturowego marksizmu lub socjalizmu zainicjowanego w czasach wojny światowej i mają na celu manipulowanie oraz kierowanie rozmaitymi przywódcami narodowymi, a także światową populacją ku globalnej tyranii w celu wypełnienia szatańskiego koszmaru Nowego Porządku Świata. Jest to program kontrolera wspierany przez NAA. Ta opresyjna struktura rządów tyranii nigdy nie potraktuje jednostek jako jednostek, nigdy nie uzna boskiego prawa wcielonej duszy do swobodnego istnienia na żywej Ziemi. Planeta Ziemia jest makrokosmosem naszego ludzkiego ciała i należymy do siebie nawzajem.

Antyludzki program neguje istnienie indywidualizmu i indywidualnej duszy oraz odmawia traktowania ludzi jako wyjątkowych jednostek zdolnych do autonomii oraz samodzielności. Aby zjednoczyć się jako gatunek, musimy pozbyć się wielu etykiet społecznych i sztucznie stworzonych klasyfikacji oraz umożliwić postrzeganie ludzi jako wyjątkowych jednostek, z których każda zachowuje się po swojemu w oparciu o unikalny plan duszy. Jednostki powinny być uważane za kompetentne – według przejawianego zachowania i osobistych zasług. Wszystkie wyjątkowe dusze żyjące na Ziemi należą do rodzaju ludzkiego i są godne szacunku, godności i możliwości. Jednocześnie barbarzyńskie i okrutne zachowania, które zostały zaakceptowane przez dotkniętych ubóstwem, zorientowane na przetrwanie, a także brutalne kultury, muszą zostać skorygowane poprzez reedukację. Ponadto, w oświeconym społeczeństwie, które chroni wolność i ceni ludzkie życie, należy egzekwować konsekwencje gwałtownego zachowania i tego, co kieruje umyślnym czynieniem krzywdy.

Indywidualizm

Indywidualizm to wiedza jednostki, że jej życie należy w pełni do niej. Że ma niezaprzeczalne prawo do życia zgodnie z własnym przekonaniem, do działania na podstawie własnego osądu, do zachowania i wykorzystywania skutków własnych starań oraz do realizacji wybranego przez siebie systemu wartości. Obejmuje to pogląd, że jednostka jest suwerenna, jest celem samym w sobie i ma prawo decydowania o osobistych wartościach etycznych oraz moralnych. Jest to ideał, który postanowili przedstawić i realizować założyciele Ameryki, kiedy opracowywali deklarację i konstytucję, tworząc kraj, w którym miały być uznane i chronione prawa jednostki do życia, wolności, własności oraz dążenia do szczęścia. Kiedy mamy szerszą wiedzę na temat energetycznego dopasowania między amerykańską konstytucją a Uniwersalnymi Prawami Naturalnymi, wtedy staje się jasne, dlaczego tajny zespół kontrolerów miał plan infiltracji, potajemnego zepsucia i zniszczenia go przez ostatnie 240 lat. Ponieważ jest to ostatni ślad legalnych instrumentów rządowych, wspierających strukturę społeczeństwa, która jest rzeczywiście zaprojektowana do ochrony wolności człowieka.

Pojęcie indywidualizmu obejmuje filozofię lub perspektywę społeczną, która podkreśla wartość każdej osoby, to, że wszyscy ludzie zasługują na traktowanie ze współczuciem, godnością i szacunkiem. Indywidualizm traktuje jednostki jako jednostki, nadając równą wartość każdej osobie dążąc do wolności wypowiedzi i samorealizacji, które są kluczowymi elementami, umożliwiającymi wszystkim ludziom doświadczanie osobistego szczęścia oraz duchowego spełnienia. Zasadniczo zarówno indywidualizm, jak i humanizm, zachowują wartość oraz szacunek dla ludzkości i życia, nawet jeśli nie uznają istnienia duszy. Niemożność osobistego poznania istnienia duszy jest ślepą plamą podatną na negatywne manipulacje ego. Jednak klasyczny indywidualizm i humanizm przeciwstawiają się zewnętrznym metodom ingerencji, takim jak przymus kontroli umysłu wpływający na wybory jednostki, dokonywane przez społeczeństwo, grupy, instytucje rządowe, dogmaty religijne, a nawet gatunki inne niż ludzkie. Jasne jest, że ludzkość nie może w pełni odnieść się do prawdziwego znaczenia indywidualizmu i humanizmu, dopóki nie rozpozna oraz nie zrozumie, że planeta została poddana ukrytym wpływom pozaziemskiej, wojskowej kontroli umysłu globalnego skierowanej w jej mieszkańców, i że ta ingerencja oddziałuje na naturalne myśli, przekonania i stan świadomości jednostki.

Nie możemy wiedzieć, co to znaczy być prawdziwym człowiekiem, kiedy nasza planeta jest poddawana agresywnemu i nieustającemu programowi hybrydyzacji z kosmitami, kształtowaniu ludzkiej kultury tak, aby stała się bardziej przyjazna dla narracji mistrz-niewolnik narzuconej przez zarządców. W jaki sposób ludzkość może realizować koncepcje indywidualizmu lub humanizmu, gdy jest potajemnie wystawiana na sygnały elektromagnetyczne i chemikalia przeznaczone do kontrolowania populacji w destrukcyjny, niszczycielski i zmieniający stan świadomości sposób? Zatem częścią naszego prawdziwego duchowego przebudzenia musi być pełne ujawnienie, ponieważ nie możemy poznać naszego wrodzonego człowieczeństwa, dopóki nie zobaczymy, że byliśmy poddani kulturze śmierci, która opiera się na niewolnictwie i kontroli nad ludźmi.

Aby zachować zdrowie psychiczne, musimy znaleźć równowagę energetyczną istniejącą między wolnością jednostki, wymaganiami innych i dostosowaniem społecznym, które istnieje jako świadomość zbiorowa wraz z ukrytymi formami kontroli umysłu. Globalna kontrola umysłu ma na celu całkowite pozbawienie ludzkości indywidualizmu, autonomii i samostanowienia, więc są to cechy, które musimy ocenić, zrozumieć i skupić się na sobie. Aby wzmocnić siebie, aby nieustannie poszerzać świadomość i zwiększać częstotliwość osobistego ciała świetlnego podczas procesu duchowego wznoszenia, trzeba rozpoznać ten program i rozwinąć te cechy w sobie.

Klasyczne koncepcje indywidualizmu są przesiąknięte wypaczonymi błędnymi wyobrażeniami negatywnego ego, generującymi klasycznych egoistów w służbie sobie, którzy nie zdają sobie sprawy z anatomii duszy i konsekwencji działań związanych z faktem, że wszystko jest energią, wszystko jest świadome. Wiele kultów satanistycznych i lucyferycznych przedstawia siebie jako zwolenników indywidualizmu, ale albo potajemnie go lekceważy, albo całkowicie ignoruje istnienie świadomości i inteligentnej energii. Jednak, aby osiągnąć równowagę energetyczną między naturalnymi funkcjami ciała, umysłu i ducha, trzeba połaczyć pojęcia indywidualizmu z wiedzą, że wszystko rządzone jest przez plany inteligentnej energii i świadomości, oraz że każde działanie przynosi konsekwencje.

Indywidualizm i gnoza

Wszystkie osoby mają zewnętrzne narządy percepcji, a także wewnętrzne wyższe zdolności sensoryczne, które umożliwiają postrzeganie i odczuwanie środowiska - fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo, a podczas procesu integracji doświadczeń życiowych stale zdobywają głębszą wiedzę na temat jaźni i natury rzeczywistości. dobywanie wiedzy poprzez szereg doświadczeń życiowych i świadome uczestnictwo w ścieżce rozwoju duchowego poprzez te bezpośrednie doświadczenia, nazywamy gnozą. Gnoza jest praktyczną, opartą na faktach wiedzą świadomości, która prowadzi nas do urzeczywistnienia najwyższego potencjału i bezpośredniego doświadczenia duchowego związku z Życiem. Pozwala nam poznać cel i odczuwać źródło wrodzonego szczęścia, które jest związane z sercem i duszą.

Wszystkie osoby mają zdolność korzystania z umysłu, ale w kulturze kontrolera nie byliśmy wykształceni ani wyszkoleni, aby używać umysłu do większego celu związanego z pozytywnym rozwojem, zdobywaniem wiedzy i samorealizacją. Wiedza jest produktem ubocznym obserwacji, integracji mentalnej i stanu świadomości jednostki ukształtowanej przez jej postrzeganie rzeczywistości oraz samoświadomości, która została zdobyta podczas doświadczeń życiowych.

Pojęcie indywidualizmu w życiu każdego człowieka jest jego własne, jest kluczowe dla zrozumienia i kultywowania wiedzy wewnętrznej oraz samoświadomości, które uzyskuje się dzięki gnozie. Po zniesieniu indywidualizmu i praw do osobistej autonomii, niezależne i krytyczne myślenie zastępuje się autorytarną społecznie narzuconą myślą grupy, która tworzy umysł ula oparty na kolektywizmie. Zapobiega to zdobywaniu bezpośredniej wiedzy przez gnozę, dlatego kontrolerzy nieustannie naciskają na kontrolę umysłu i wykorzystują propagandę, aby promować struktury społeczne oparte na ideologii kolektywizmu. Aby być na ścieżce gnozy, aby zdobyć większą wiedzę o sobie, każda jednostka musi najpierw całkowicie przejąć panowanie nad sobą i postarać się zbudować większą autonomię osobistą oraz umiejętności samodzielnego zarządzania własnym życiem.

Autonomia osobista

Autonomia osobista to zdolność do podejmowania świadomej, nie przymusowej decyzji i do prowadzenia tej formy działania w życiu, do swobodnego wyrażania siebie, o ile nie narusza się swobód i wolności innych. Autonomia wiąże się z prawem każdej osoby do rozwijania własnego, niepowtarzalnego „ja”, dająca jej swobodę wypowiedzi, o ile nie generuje szkody u innych. Autonomia pozwala ludziom wybrać dla siebie to, co jest zgodne z ich zainteresowaniami, oraz powstrzymywanie się struktur społecznych od naruszania tych praw, chyba że osoby są niezdolne do dokonywania wyborów na mocy świadomej zgody. Kiedy jednostki posiadają osobistą autonomię, same podejmują działania i mają możliwość życia zgodnie z osobistą prawdą, która buduje zaufanie, krytyczne myślenie i siłę. Jednakże, gdy podejmujemy świadome decyzje z myślą o sobie, w niektórych przypadkach musimy rozważyć współpracę lub rozsądne interakcje, potrzebne do osiągnięcia równowagi, co pozwala rozwijać się i korzystać z prawa do życia w autonomii a jednocześnie życia na świecie z innymi.

Pojęcie autonomii osobistej przyjmuje wielowymiarową orientację, gdy uznaje istnienie świadomości jako inteligentnej energii, wraz ze strukturalmi świadomości duszy, monady i awatara. W tym kontekście, osobista autonomia jest definiowana jako najbardziej spójnie zharmonizowana i duchowo ucieleśniona forma, jako stacja tożsamości podróżująca swobodnie po wielowymiarowych płaszczyznach, ponieważ autonomia i wolność są naturalnym stanem istnienia dla wiecznego żywego ducha. Całe ciało dusza-duch jest natchnione osobowością, dostosowuje się do praw naturalnych poprzez synchroniczne zestrojenie i naturalne samostanowienie, żyjąc w prawdzie, takiej jaka jest. Kiedy jesteśmy obecni wprawdziwej formie Jaźni, nasz naturalny stan bycia dostosowuje nas do boskich praw, a wtedy sztuczne prawa nas nie dotyczą i nwiązujemy bezpośrednie połączenie z naszym Źródłem. Oznacza to, że usunęliśmy autorytet ego lub prawa stworzone przez człowieka, i zamiast tego dostosowujemy się do wyższego autorytetu służenia naszej duchowej ekspresji oraz wewnętrznej prawdzie opartej na boskich prawach.

Samourzeczywistnienie i stawanie się prawdziwą istotą ludzką, znającą wyższą tożsamość i boski cel niepowtarzalnej ekspresji, wiedzie prosto do duchowego wniebowstąpienia. Przebudzenie, by uosabiać własną duszę i ducha, ma ostatecznie osiągnąć samospełnienie prowadzące do pełnej osobistej autonomii rządzonej przez wyższą świadomość, która daje nam duchową wolność i kosmiczne obywatelstwo poza kajdanami czasu. Aby osiągnąć poczucie panowania nad sobą, należy podjąć wysiłek poznania najgłębszych jaźni, zrozumieć, jak działa ciało oraz świadomość, i uzmysłowić sobie osobiste motywacje oraz postrzeganie, które wpływają na decyzje życiowe i jakość stylu życia. Aby stać się panem siebie na płaszczyźnie Ziemi, należy być w pełni panem siebie, co jest procesem, w którym człowiek może mieć swobodę kontroli nad własnym życiem, ciałem, umysłem i duchem. Aby zaakceptować osobistą autonomię lub suwerenność, osoba musi zaakceptować odpowiedzialność za siebie bez względu na to, co się z nią dzieje. Kiedy lepiej używasz wolnej woli, zwiększasz również odpowiedzialność za własne działania i reakcje, przejmujesz odpowiedzialność za swoje życie i kierunek świadomości.

Samostanowienie

Każda osoba, która ma sferę wpływów czyli wpływ na innych, jest domyślnie liderem. Niezależnie od tego, czy chcemy być liderem, czy nie, wielu przebudzonych ludzi, ludzi z gwiezdnego plemienia lub indygo, którzy są przebudzeni duchowo, jest domyślnie przywódcami, ponieważ aktywowane ciało świetlne powoduje efekt falowania, który ma ogromny wpływ na innych ludzi i energie środowiska. Kiedy mamy wpływ energetyczny na innych, musimy uznać, że ponosimy większą odpowiedzialność podczas kontaktów, ponieważ osoba nieświadoma ma mniejszy wpływ na przyczynę i skutek niż osoba, która jest aktywowana i przebudzona. Osoba, która poczyniła wysiłki na rzecz poprawy umiejętności samostanowienia, nie może być kompetentnym i spójnym przywódcą. Ponadto zestawy umiejętności takiej osoby dają pewność i siłę do radzenia sobie ze stresem oraz poprawy życia na wiele sposobów, co ostatecznie wzmacnia ją duchowo. Kiedy jesteśmy silni, pewni siebie i mamy silne duchowe połączenie, wiemy, kim jesteśmy, a wtedy siły ludzkie lub nieludzkie nie mogą łatwo nas kontrolować ani nami manipulować.

Właściwie samostanowienie jest połączonym zestawem umiejętności, który powstaje w wyniku głębokiego dociekania siebie i refleksji, gdzie osoba stara się wiedzieć, kim naprawdę jest, jakie są jej mocne i słabe strony. Pracuje nad tym, aby uczciwie komunikować się ze sobą i innymi, a następnie kultywuje osobiste zachowania, które dostosowuje do tego, kim naprawdę chce być, co jest jej najwyższym wyrazem. Każda osoba ma unikalny duchowy plan, który tworzy podstawę tego, co jest bardziej naturalne i dostosowane do jej duchowej ekspresji. Kiedy jesteśmy w stanie twórczo łączyć się i wyrażać nasz duchowy plan, jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi, doświadczamy przyjaznych relacji i błogiej radości. Wyrażanie duchowego celu czyni nas naprawdę spełnionymi i szczęśliwymi, bez względu na to, co dzieje się na arenie świata, w którym współistniejemy.

Jednocześnie musimy obudzić się, aby rozpoznać, że istniejemy w kontrolowanej rzeczywistości, w której każdy człowiek jest uciskany, traumatyzowany i ma trudności z wyrażaniem swojego prawdziwego duchowego planu, ponieważ kontrolerzy próbują zapobiec masowemu przebudzeniu i duchowemu wznoszeniu się na Ziemi. Aby uciskać i uniemożliwiać duchowe przebudzenie oraz wyższy cel każdego człowieka, poprzez główne techniki wojny psychologicznej starają się wzbudzać myśli oparte na lęku, które niszczą koncepcje indywidualizmu, autonomii i samostanowienia w umysłach istot ludzkich.

Aby wzmocnić się duchowo i rozwijać najlepsze cechy, musimy zaakceptować fakt, że życie jest pełne nieustannych wyzwań, które dają nam lekcje wzrastania, i że nie możemy bać się zmian lub nieznanego. Możemy podjąć te wyzwania i rozważyć ich możliwości poszerzania samoświadomości, pewności siebie i poczucia własnej skuteczności w rozwijaniu umiejętności, abyśmy mogli w pełni urzeczywistnić najwyższą duchową ekspresję. Wszystkie wydarzenia mają na celu pomóc nam wzrastać i ewoluować, abyśmy urzeczywistnili nasz duchowy plan, i musimy pamiętać, że nic nie idzie na marne, wszystko jest nam dane, abyśmy skorzystali z okazji, abyśmy mogli stać się panami siebie, wieść szczęśliwe życie i urzeczywistnić cel.

Pierwszą przeszkodą przed przejściem do stanu samostanowienia jest strach i mentalne oraz emocjonalne wyzwalacze, które wywołują automatyczne negatywne reakcje. Dzieje się tak wtedy, kiedy ciągle jesteśmy atakowani przez ból, strach lub traumę, których nie usunęliśmy z siebie, przez co nie możemy być panami siebie lub kompetentnymi przywódcami dla innych. Wyzwalacze zawsze przejmą kontrolę nad umysłem i emocjami, będą zamazywać i dezorientować, zaburzając podejmowanie decyzji. Wyzwalacze są również powszechnie używane lub grane przez manipulujące ciemne siły. Wzmacniają chaos i blokady energetyczne, wprowadzając więcej problemów do sytuacji, a jednoczesnie tworząc energetyczne podczepienia do energetycznej kuli bólu, która wzmacnia pamięć traumy.

Kiedy uzmysłowimy sobie nasze czynniki wyzwalające, następnym krokiem jest uświadomienie sobie, gdzie lokujemy intencje, zgodę i autorytet. Aby działać uczciwie i prawdziwie, chcemy mieć jasność co do osobistego systemu wartości, chcemy utrzymać nasze intencje w kreowanym przez nas życiu. Kiedy kierujemy energię świadomości na pojedynczy cel, to wydarzenie wytwarza potężną i znaczącą siłę zwaną intencją. Kiedy zwracamy uwagę na kultywowanie połączenia z wyższą świadomością, aby rozwinąć głębszą jasność odnośnie prawdziwych intencji, ten akt w kierunku samospełnienia prowadzi do przekształcenia naszych energii w przejaw tego, czego chcieliśmy. Zgoda jest aktem siły umysłu do myślenia, rozumienia, rozumowania i starannego rozważenia uczestnictwa w czymś, oraz do refleksji nad konsekwencjami tego uczestnictwa. Osoba, która posiada wystarczającą zdolność umysłową do podjęcia inteligentnej decyzji, wykazuje się poprzez prawdziwą gotowość działania, wyraża zgodę we właściwy sposób. Nasza zgoda umacnia siły, z którymi współdziałamy we współtworzeniu, tak więc rozpoznanie jakości tych sił wokół nas jest ważne, dlatego nie wchodzimy tam, gdzie bylibyśmy niczego nieświadomi i śpiący na wojnie o świadomość.

wtorek, 5 marca 2019

LISA RENEE - SATANIZM I LUCYFERIANIZM luty 2019 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Lucyferiańskie przymierze i doktryna

Siły Lucyfera będące frakcjami NAA podpisały około 11 500 lat temu antyludzki i antykrystaliczny plan przejęcia planety, nazywany Przymierzem Lucyferiańskim. Było to historyczne wydarzenie, dzięki któremu pojawiły się linie krwi elit władzy lub Iluminatów, majacych chronić i utrzymywać czystość genetyczną. Do tego przymierza należą niektóre frakcje NAA i elity władzy, które zmieniły historię ludzkości od czasów Atlantydy i sfałszowały historyczne zapiski, aby ukryć wiedzę o tym wydarzeniu. Próbowali zatrzeć dowody, a także kontrolować wszelkie informacje, które dowiodłyby pozaziemskiego zaangażowania we wszystkie ludzkie ziemskie sprawy.

Sukces odnieśli dzięki wojskowej strategii kompartmentalizacji i prześladowań, poprzez kontrolę umysłu, programy ofiara-kat, zastraszaniu i grożeniu ludziom, którzy odważyli się zadawać pytania o to, co robią na naszej planecie kosmici i dlaczego porywają oraz posiadają ludzi w celu pozyskiwania DNA.

Doktryna Lucyfera była używana jako strategia manipulacji przez siły luciferiańskie NAA, które były zirytowane sukcesem kontroli Czarnych Słońc nad masami i ogromną siłą, bogactwem oraz terytoriami, które przejęli podczas kampanii papieskich i rzymskich wspierających Kościół. Z powodu niewiarygodnej brutalności ujawnianej przez Czarne Słońca, wymuszającej satanistyczną ideologię Kościoła rzymskokatolickiego, niektóre grupy zstąpiły pod Ziemię, aby odrzucić Kościół i jego nauki. Tak więc Doktryna Lucyfera powstała z odrzucenia władzy Kościoła katolickiego podczas czasów wypraw krzyżowych i głosi, że Lucyfer jest pozytywnym pomocnikiem oraz źródłem światła dla przebudzonej ludzkości, dążącej do zdobycia głębszej wiedzy na temat prawdziwej duchowej Jaźni. Zwolennicy Doktryny Lucyferiańskiej wierzą, że Lucyfer nie jest zły ani nie chce niszczyć życia, ale jest bogiem, który pragnął edukować ludzkość i uchronić ją od upadku, aby szlachetni ludzie mogli wznieść się do prawdziwej powszechnej wiedzy oraz oświecenia.

W tej doktrynie Biblię, Boga, Jahwe uważa się za zasadę antyżyciową i głównego złego gnębiciela ludzkości, ponieważ nie chciał, aby ludzie zdobyli wiedzę o Drzewie Życia. W wyniku morderczych prześladowań wszystkich tych, którzy nie zgadzali się z Kościołem katolickim, utworzyli tajne stowarzyszenia, aby mogły omawiać te teorie, a także studiować starożytną mądrość zebraną od gnostyków i innych świętych tekstów spoza Biblii.

To przekształciło się w działających do dzisiaj wiele różnych tajnych stowarzyszeń, z mieszaninami nauk duchowych, pochodzących z szeregu nauk rdzennych, które można znaleźć w wielu starożytnych szkołach misteriów i świętych tekstach, skrywanych przez przywódców Kościoła i wyznawców. W ten sposób udostępniono społeczeństwu książki oparte na lucyferiańskim gruncie, a zwolennicy Lucyfera wierzyli, że to on kontroluje wszystkie sprawy światowe i chce wprowadzić ludzi w nową erę dobrobytu i pokoju. Dlatego też mieszane postrzeganie Doktryny Lucyferiańskiej ma kluczowe znaczenie dla członków elity władzy, którzy kierują filarami kontrolującymi społeczeństwo, jak również centralną organizacją dla wielu tajnych stowarzyszeń, takich jak zakony masońskie, wpływając nawet na wiele najbardziej popularnych systemów wierzeń New Age.

Jednak, gdy głębiej poznajesz postać Lucyfera, która istnieje jako produkt marketingowy sił NAA, stajesz się świadomy, że są to oszuści, kłamcy i propagandyści, którzy lubią fałszować oraz przejmować światło stworzenia i inne osiągnięcia poprzez pasożytnictwo energetyczne. Fałszywe światło Lucyfera skradło prawdziwe światło wiecznej iskry Boga, która istnieje w nas. Jakże lucyferianie z NAA gardzą iskrą światła, którą naturalnie otrzymaliśmy, aby osiągnąć suwerenność i duchową wolność! Lucyferiańskie istoty pożądają naszego źródła światła i udają bogów poprzez tych, którzy napełnią swe dusze ich światłem i wewnętrzną iskrą dla natychmiastowego zaspokojenia - zdobywania wiedzy, materialnego bogactwa i mocy w świecie zewnętrznym. W wyniku zawarcia tego paktu powstaje przymierze krwi, a świadomość takiej osoby nabywa dług, stając się związaną przez przyczynę i skutek, aby służyć tym istotom w życiu doczesnym oraz pozagrobowym. Dobrze jest pamiętać, że kiedy wchodzi się w układ z siłami satanistycznymi lub lucyferiańskimi poprzez praktyki rytualne, nigdy nie dostaje się niczego za darmo, zawsze będzie trzeba za to zapłacić. Nie ma w tym prawdziwej miłości ani pokoju, a te istoty służą wyłącznie sobie, nie troszczą się o ludzkość i powiedzą wszystko, abyś uwierzył ich kłamstwom.

Elity władzy, jak one kontrolują ten świat

Kim są grupy ludzi kontrolowane przez NAA i wykorzystywane do wymuszania globalnych programów Szatana i Lucyfera na rzecz negatywnych Obcych?

Istnieje wiele terminów używanych do opisania grupy mniejszości ludzkich linii krwi, które zostały zinfiltrowane przez satanistyczne i lucyferyczne ideologie, tworząc psychopatyczne ludzkie umysły, wykorzystywane do egzekwowania zniewolenia ziemskiej populacji. Wiele z tych osób doznało traumatycznych zaburzeń dysocjacyjnych związanych z uczestniczeniem od urodzenia w satanistycznych lub lucyferiańskich rytuałach. Celem rodziny satanistów jest związanie dziecka z demoniczną istotą, gestaltem lub negatywnym Obcym, tak, że ta osoba jest opętanym żywym robotem, który robi to, co każe NAA. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że te linie krwi przypisane są do opiekunów kontroli umysłu, którzy nie są ludźmi, Elity władzy mają bezpośrednich Obcych opiekunów przydzielonych do kontrolowania ich każdego ruchu. Wielu z tych ludzi nie ma pojęcia, w jakim stopniu są kontrolowani, w mgle zamieszania wierzą, że wszczepione im przez Obcych myśli są ich własnymi. Ponadto, niektóre z nowszych generacji potomstwa nie chcą kontynuować praktyk swoich dziadków i wycofują się, co powoduje słabość struktur kontrolnych, a także generuje konflikty w kręgach tych potężnych rodzin.

Choć znane pod różnymi nazwami: Illuminati, mroczny Kabał, elity władzy, archonci czy kontrolerzy, w gruncie rzeczy wszystkie te zbrodnicze umysły zachowują się jak bandyci z mafii, wykorzystując kontrolę umysłu, brutalność, tyranię i totalitaryzm, aby zniewolić ludzką rasę w celu zachowania osobistej mocy oraz bogactw za wszelką cenę i bez troski o konsekwencje. Elity władzy to mała grupa ludzi, którzy działają jako główni kontrolerzy naszego świata. Poprzez mroczne rytuały praktykują czarną magię w celu kontaktu z NAA, aby kontrolować całą planetę poprzez manipulowanie zbiorową świadomością, programowanie strachu za pomocą kontroli umysłu. Aby wzmocnić programowanie strachu i utrzymać populację w wibracji lęku oraz separacji, zorganizowali złożony system globalnych instytucji działających jako podwykonawcy szerzący dezinformację, dzieki czemu mogą wpływać na ludzi i ich systemy wierzeń. które kształtują rzeczywistość 3D.

Elita władzy i członkowie komitetów, z rodzin oraz grup kontrolerów, są zorganizowani w oparciu o linie rodów, bogactwa, władzę i status. Większość tych ludzi była przygotowana przez satanistyczno-lucyferyczne praktyki i umieszczona na absolutnie najwyższych pozycjach władzy przez siły NAA. Dzięki kontroli umysłu opartej na traumie, ci ludzie z czasem okazali się skuteczni w realizacji programu Obcych, a zatem są utrzymywani na najwyższych stanowiskach władzy globalnej, aby utrzymać rzeczywistość kontroli umysłu i elektromagnetyczne ogrodzenia, które są wykorzystywane do utrzymywania planety na uwięzi. Wiele grup i warstw działających w piramidalnej strukturze kontroli nie zdaje sobie sprawy, jakie programy istnieją na samym szczycie struktury władzy, która niszczy oryginalne ludzkie DNA. Większość pozostaje nieświadoma, że na najwyższych pozycjach znajdują się przedstawiciele NAA kierujący głównymi strukturami antyludzkiej kontroli, którzy mają wpływ na wszystkie sprawy planetarne. Dotyczy to wszystkich najpotężniejszych i największych międzynarodowych korporacji na świecie, ponieważ te same wielonarodowe korporacje mają macki, które rozciągają się poza barterową wymianę i handel z innymi cywilizacjami, jak również prowadzenie lub obsługę tajnych programów kosmicznych. Członków elit władzy lub Kabała można znaleźć we wszystkich podstawowych filarach kontrolerów społeczeństwa, a to wpływa na władzę i politykę w naszym świecie.

* Potężne rody krwi i królewskie.
* Przemysł wojskowy, tajne programy, umowy z NAA.
* Tajne stowarzyszenia i grupy wywiadowcze.
* Liderzy finansów, międzynarodowi bankierzy inwestycyjni.
* Organizacje religijne i przywódcy, tajne bractwa i sekty.
* Wielonarodowe konglomeraty korporacyjne CEO.
* Światowi przywódcy, prezydenci i urzędnicy państwowi.
* Międzynarodowe komsje, uniwersytety, liderzy akademiccy i naukowcy.
* Zarządcy branży farmaceutycznej, medycznej i biotechnologicznej, transhumanizm.
* Kontrolerzy mediów głównego nurtu, propagandy i prasy.

Lucyferianie i sataniści w elitach władzy zorganizowali się, by dzielić łupy z wojny z mieszkańcami Ziemi i zniewolić masy, które uważają za podwładne lub karmicieli, za niewolników obcej agendy. Jest to program realizowany wspólnie przez ludzi z elit władzy i negatywnych Obcych, dzięki któremu mają pełną dominację nad Ziemią, pełny nieskrępowany dostęp do handlu i wymieniają wszelkie ziemskie zasoby, jednocześnie kontrolując umysły wszystkich mieszkańców, aby byli ich niewolnikami. Program ten obejmuje galaktyczny handel ludźmi, w którym mieszkańcy Ziemi, w tym dzieci, są zabierani z planety, aby pracować w niewolniczych koloniach, jako niewolnicy seksualni, lub są wykorzystywani w ofiarach krwi.

Główne korporacje i te potężne sektory prywatne, które są w pełni kontrolowane przez elity władzy, przede wszystkim kontrolują inne rządy na świecie poprzez schematy lobbingu, przekupstwa i szantażu. Oczywiście jest to zachowanie wysoce nieetyczne i czasami kryminalne, ale to jest tajemnica poliszynela – wszyscy wiedzą, że tak działa świat, a jeśli chcesz, i ty możesz grać w tę grę.

Dlatego próbuje się wpływać na działania, politykę lub decyzje podejmowane przez urzędników - najczęściej ustawodawców albo członków organów regulacyjnych poprzez lobbowanie, perswazje lub wspomaganie ich interesów. Taki lobbing jest prowadzony przez wiele grup ludzi, stowarzyszeń i zespołów zorganizowanych, z sektora prywatnego, korporacji, innych organów ustawodawczych lub urzędników państwowych, albo rzeczników i grup interesów. Lobbyści mogą należeć do kręgów ustawodawczych, co oznacza wyborcę lub grupę wyborców w danym okręgu wyborczym. Mogą angażować się w lobbing dla zysków. - z Wikipedii.

Kontrolowanie struktur rządowych i korporacyjnych za pomocą taktyki siłowej, łapówkarstwa czy szantażu nie wystarczy, ponieważ aby uzyskać szerszą kontrolę nad ludźmi oraz stworzyć mistrzowską mentalność niewolników, kontroler wie, że musi wygenerować w mediach tyle lęku i zastraszania, ile to możliwe.

Strategia archonckich oszustów

Ptaktyki podbijania i rządzenia stosowane przez NAA do warunkowania antyludzkich wartości i osłabiania integralności mas są zwane strategią archonckich oszustów. Strategia służy społecznemu konstruowaniu kultury śmierci, niemoralności, nieuczciwości i zastraszania. Osiąga się to dzięki metodom kontroli umysłu Pawłowa, które przyjmują ekstremalnie autodestrukcyjne zachowania jako standardowy model kierujący ludzkim postępowaniem. Poprzez wielokrotne warunkowanie tych samych zachowań w środkach masowego przekazu w celu stworzenia norm społecznych, tworzy się populację ludzi, którzy powszechnie wykazują negatywne cechy strachu i nieuczciwości jako akceptowalnego systemu wartości, który kieruje ich najgłębszymi motywacjami oraz interakcjami. Ludzie pozbawieni uczciwości łatwo daja się skorumpować i zmanipulować przez kontrolę umysłu, przez co zachowują się niestabilnie, niekonsekwentnie i destrukcyjnie. To stwarza mentalność niewolnika.

Sataniści i lucyferianie wiedzą, że kontrolując umysł, można uzyskać kontrolę nad ludzką duszą oraz duchem. W ten sposób, dzięki wyrafinowanemu wykorzystaniu ukrytych technologii elektromagnetycznych i broni psychotronicznej, poprzez ciągłe emitowanie programów strachu oraz terroru, mogą zamienić ludzkość w żywe roboty. Mają nadzieję, że tak kontrolowana populacja nie będzie niczego kwestionowała i że będą mogli kraść z naszej planety, co tylko zechcą. Aby osiągnąć ten cel, potajemnie infiltrują podstawowe społeczne struktury, takie jak: religie, medycynę, finanse i prawo, poprzez które kształtują systemy wartości, generując rzeczywistość 3D w oparciu o systemy wierzeń, które chcą wpoić ludzkości i w ten sposób w pełni ją kontrolować.

Środki techniczne i kontroli umysłu inżynierii społecznej obejmują pięć głównych strategii archonckich oszustw wykorzystywanych do generowania skrajnie dysfunkcyjnych zachowań, które nazywamy zachowaniem archonckich oszustów. Są one używane do szerzenia antyludzkich systemów wartości w społeczeństwie ludzkim i tworzenia mentalności pan-niewolnik.

1.Taktyki dzielenia i rządzenia.
2.Ofiara / kat
3.Nadużycia seksualne i niegodziwość seksualna.
4.Wykorzystywanie dzieci i ofiary z dzieci.
5.Mizoginia.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tej strategii i jej wpływu na podświadome warstwy negatywnego ego, a także jak się im przeciwstawić, warto wyszukać te pojecia w słowniku wznoszenia.

Czarowanie i czarna magia

W jaki sposób NAA i elity władzy zdołają utrzymać panowanie i globalną kontrolę nad większością bogactw oraz zasobów planetarnych, skoro są tak niewielką mniejszością?

Na elity władzy składa się niewielka grupa ludzi, praktykująca czarną magię poprzez mroczne rytuały, które służą utrzymywaniu kontaktu z NAA, w celu kontrolowania całej planety poprzez manipulowanie zbiorową świadomością. Manipulowanie technologią świadomości, planetarnymi sieciami i światem sił dla własnych celów, bez względu na konsekwencje, jest formą magii - czarnej magii. Istnieje wiele różnych poziomów szerzenia czarnej magii, a wszystkie opierają się na służbie sobie lub zadowoleniu ego, a przy okazji wyrządzaniu krzywdy innym. Praktyka czarnej magii i przywoływanie demonów lub kosmitów w celu zdobycia wiedzy czy władzy jest uważana za ścieżkę lewej ręki i definiuje czarnego maga lub czarownika.

Niektóre sposoby definiowania czarnej magii:

*Praktykowanie rytuałów opartych na służbie własnemu celowi, dla osobistego zysku, kosztem innych.
*Rzucanie klątw i negatywnych wzorców energetycznych na ludzi, których chce skrzywdzić, na przykład sprawić, że będą chorzy lub zechcą umrzeć.
*Używanie oszustw, knowań i manipulacji z zamiarem zaszkodzenia innym.
*Praktykowanie składania ofiar z krwi lub zabicie żywej istoty w celu odbycia rytuału lub oczyszczenia.
*Uprawianie czarnej sztuki do wyczarowania żywiołów i demonów, aby służyły praktykującemu magowi.
*Zdobywanie wiedzy bez udziału wyższej świadomości, co skutkuje działalnością sukkuba lub kradzieżą cudzej siły życiowej do wykorzystania w samolubnym celu.
*Wykorzystanie energii elektromagnetycznej do tworzenia obcych implantów, wkładek holograficznych lub broni eterycznej w celu zaatakowania innych.
*Czarna magia wykorzystywana podczas czynności seksualnych, poprzez gwałt lub przymusową sodomię, do wywoływania sił i wiązania duszy osoby.
*Wszelkie wymuszone czynności seksualne między osobami dorosłymi i / lub z dzieckiem bez zgody drugiej strony.
*Wszelkie działania lub zachowanie, w którym jest wzywana, wyczarowana lub ucieleśniona magia lucyferyczna albo szatańska.
*Używanie sztucznej inteligencji do wykorzystywania świadomości przez kontrolowanie umysłów ludzi, wszczepianie myśli i kontrolowanie postrzegania rzeczywistości w celu osiągnięcia korzyści.
*Za narzędzia czarnoksięstwa uważane są też nadużycia w zakresie biotechnologii we wszystkich branżach, takie jak rozpylanie chemtrails, GMO, manipulowanie ludzkim DNA w celu generowania chorób, aborcja ludzkich embrionów umieszczonych później w żywności, wstrzykiwanie patogenów poprzez szczepienia.
*Ofiara krwi ludzkiej lub zwierzęcej, picie krwi, kanibalizm i seks na tle rytualnym.

Czarni magowie lub czarnoksiężnicy istnieją w świecie ludzi i w każdym wymiarze. Wielu chrystusowych pracowników światła zajmuje się na planie astralnym czarnymi magami - ludzkimi i nieludzkimi, którzy konsekwentnie rzucają eteryczną broń, klątwy oraz implanty z zamiarem wyrządzenia nam krzywdy lub zmuszenia nas do zachorowania – z poziomu astralnego lub podczas snu. Dlatego właśnie poznanie tych sił i sposób komunikowania się z Kryształową Gwiazdą oraz utrzymywanie stanu medytacji, modlitw i rytuału duchowego jest krytyczne w tym okresie cyklu wznoszenia.

Biała magia lub czarna magia

Pamiętajmy że wszystko składa się z energii, cała energia jest inteligentna i świadoma, wpływa na otaczający nas świat. Dlatego łatwo odkryć różnicę między tym, co nazywa się białą magią, pozytywną energią a czarną magią, negatywną energią. Ci, którzy mają wiedzę o energii i praktykują rytuały medytacyjne, aby skupić świadomość na pozytywnych intencjach, którzy są kochający, uprzejmi, współczujący i starają się naprawdę nie wyrządzić krzywdy ani zła sobie oraz innym, są określani jako biali magowie lub Maji. Biała magia tradycyjnie odnosiła się do korzystania z nadprzyrodzonych mocy lub magii świadomości do celów bezinteresownych, takich jak uzdrowienia, błogosławieństwa, modlitwy, oczyszczanie i praca na siatkach planety. Zdobycie wiedzy na temat mechaniki świadomości i praktykowanie tego typu rytuałów nie jest złem, jak uważa Kościół, lub ci - kontrolowani umysłowo, którzy obawiają się tych praktyk.

Aby praktykować pozytywne zastosowanie energii świadomości w celu służenia innym, musimy oczyścić świadomość i ciało z negatywnych pragnień ego, i pozwolić sobie na przekazywanie intencji wypływających z serca, co posłuży wewnętrznemu duchowi lub woli boskiej. Białym magiem można stać się poprzez dążenie do duchowego poświęcenia się, rozwijaniu bezwarunkowej miłości, etyki, cnót, dobroci i obcowania z duchami Chrystusa. Pozwalając siłom dobra przepływać przez fizyczne naczynie i krążyć w wewnętrznym świetle, jednocześnie błogosławiąc otaczający nas świat. Jest to naturalny efekt duchowego wzniesienia i poszerzania świadomości w kierunku osiągnięcia duchowej wolności. Nie osiąga tego tożsamość ego, to iskra Boga przemienia i uzdrawia ciemność, z doskonałości uniwersalnego kryształowego światła, które może przez nas przepływać.

Energia przeciwstawna dobroci, pochodzi od tych z negatywnym i chorym ego, którzy szukają zaspokojenia własnych egoistycznych pragnień kosztem innych, szerząc nienawistne, niszczycielskie aspekty, które przywołują czarne siły i czarną magię.

Jeśli chodzi o wykorzystywanie czarnej magii do manipulowania planetarną siatką, elity władzy i NAA mają dostęp do wiedzy, dzięki której gromadzą zbiorową, świadomą energię z linii energetycznych, aby wzmocnić swoje plany. Siatka planetarna to żywy, starożytny system mapowania wielu widm energetycznych świadomości, uporządkowanych inteligentnie w warstwy geomantycznych planów, które wykonują określone funkcje w precyzyjnej warstwie wielu pasm energii. NAA przekazała im informacje potrzebne do interakcji z tym żywym polem energetycznym, a dzięki wykorzystaniu czarnoksięskiej magii i ofiar z ludzkiej krwi można ją wykorzystać do utrzymania kontroli - aż do teraz. Podczas cyklu wznoszenia siły te walczą o to, co uważają za własne terytoria na Ziemi, w tym o wykorzystywanie ludzi jako niewolników.

Ofiara z krwi i rytualne zabijanie

Dlaczego podczas czarnomagicznych rytuałów składa się ofiarę krwi i dokonuje rytualnych morderstw?

Przez stulecia NAA opracowywała i wykorzystywała wielowymiarowe praktyki okultystyczne poprzez kod tworzenia odwróceń. Zostało to przekazane tajnym stowarzyszeniom i instytucjom w celu kontrolowania umysłów, zebrania negatywnej energii emocjonalnej lub ekscytacji od mas. Ofiara krwi, czy to ludzkiej, zwierzęcej, czy jakiejkolwiek żywej istoty, jest składana podczas niektórych rytuałów czarnej magii, które są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z NAA, karmionego energią lusz. Osoba dokonujaca rytuału może także chcieć wyczarować aspekty inteligencji ciemnej energii, takie jak siły żywiołów, które bezpośrednio łączą się z czarnomagicznymi siatkami. NAA nagradza ofiarę rytualną i zabijanie, które ma miejsce w wojnach, ponieważ jest to główne źródło pożywienia dla zbieraczy lusz, a także zaspokaja ich uzależniające doznania, które mają po spożyciu hormonów strachu uwolnionych z osoby lub zwierzęcia w trakcie morderczego rytuału. Jeden z podstawowych strumieni czarnej magii zbiera się z głębokich warstw 2D ciała Ziemi, a nazywa się go Bafomet. Po podłączeniu do Bafometa czarny mag może wezwać i wywołać różne siły demoniczne z hierarchii duchowej, w tym 72 demony używane w Ars Goetia. Grupy te są powszechnie używane do wiązania duszy jednostki.

Czarny mag spośród satanistów, lucyferian, czarownic i praktykujących Santerię, voodoo, brutalne religie lub inne pokrewne rytuały związane z narkotykami albo zabijaniem pozwala, by jego ciało opanowały niższe duchy i aby było przez nie kontrolowane w celu rozprzestrzeniania pola infekcji tej szatańskiej siły po Ziemi. W ten sposób mogą zostać otwarte portale, a demoniczne istoty mogą swobodnie wędrować pośród nas. Świat sił może zostać zrytualizowany poprzez ofiary, np. ofiarę krwi, a czarne i złe intencje objawiają się poprzez nałożenie sił lub wiązanie innych energii bez zgody ofiar w materii fizycznej. Ofiary krwi i rytualne mordy są również wykorzystywane do wiązania grup dusz z demonicznymi istotami i jednostkami NAA, w celu odebrania im źródła energii oraz zaspokojenia żądzy krwi.

Główne cele elit władzy

Jakie są główne cele i metody stosowane przez NAA i elity władzy w ich dążeniu do wypełnienia Lucyferiańskiego Przymierza i wdrożenia Nowego Porządku Świata, totalitarnego i dystopijnego koszmaru zniewolenia świadomości?

Wiele osób nadal uważa, że obecny stan cierpienia, ubóstwa, chorób i przemocy na świecie powstał przypadkowo, oraz że to, co widzimy dziś w skali globalnej, było naturalną ewolucją ludzkości od epoki przemysłowej. To nie jest prawda. Rodziny elit władzy metodycznie i cierpliwie rozwijały swój globalny program poprzez konkretne cele, które starały się stworzyć dzięki wykorzystaniu inżynierii społecznej i ukrytej technologicznej kontroli umysłu, a także dzięki nadzorowaniu wszystkich naszych posunięć. Przyjrzyjmy się krótkiemu podsumowaniu tych celów.

Przed i podczas II wojny światowej, Czarne Słońca promowały idealizm niemiecki do kontroli umysłu za pomocą eksperymentów inżynierii społecznej zaprojektowanych przez niemieckich naukowców, którzy byli najbardziej czczonymi i sławnymi filozofami w tym czasie. Ci ludzie byli członkami Czarnych Słońc związanymi z bawarskim odłamem illuminatich i byli wykorzystywani do infiltracji najbardziej prestiżowych instytucji akademickich na całym świecie szerząc celowe dezinformacje, które ostatecznie rozprzestrzeniły się jako standardowy program nauczania w większości szkół wyższych. Wiele z tych programów socjotechnicznych zaczęło się od Instytutu Badań Społecznych w Szkole Frankfurckiej, które były wykorzystywane przez Czarne Słońca i praktykujących satanistów do popierania oraz rozpowszechniania fałszywej ideologii komunistycznej, zaprojektowanej jako program eugeniczny. Posmak tych eksperymentów inżynierii społecznej jest dziś agresywnie wykorzystywany do celowania w prestiżowe instytucje akademickie w Stanach Zjednoczonych, z tajnym programem, mającym zniszczyć Amerykańską Konstytucję na rzecz socjalizmu lub komunizmu oraz wzmocnić globalny program ustanowienia Nowego Porządku Świata.

Inżynierią społeczną i programami kontroli umysłu steruje się w taki sposób, by odczłowieczać i demoralizować populację ziemską, odmawiając ludziom praw do podstawowych potrzeb oraz deprawować poprzez nasilanie przestępczych zachowań, traumatycznych uzależnień, samobójstw i zwiększanie liczby bezdomnych. Obejmuje to propagandę w kierunku dochowo uwłaczających zachowań jako społecznie akceptowanych w kulturze śmierci, takich jak zalegalizowane narkotyki, zabijanie, pornografia i prostytucja, które odwracają uwagę od tego, że Ziemia jest wykorzystywana jako farma więzienna do tworzenia większej ilości energii lusz dla drapieżnych pasożytów.

Promują duchowe znęcanie się i odrzucenie Boga przez szerzenie antyduchowych lub antychrystusowych religii i powiązanych z nimi praktyk, które niszczą wewnętrznego ducha albo połączenie z wewnętrznym Chrystusem, który istnieje wewnątrz każdej anielskiej istoty ludzkiej wcielonej na planecie. Rozprzestrzenia się gwałtowne religie i zastępuje nimi starożytne nauki gnostyczne chrystusowych Esseńczyków, nazywając ich lucyferianami.

Kontrolują pogodę i klimat przez celowe zatruwanie oraz zanieczyszczanie planety i zasobów naturalnych, poprzez tajne technologie i tajne programy wojskowe, aby uszczuplić te zasoby, jednocześnie rozpowszechniając dezinformację w głównym nurcie na temat ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Wykorzystują troskę ludzi o środowisko, aby zmanipulować nieuświadomioną populację, której odbiera się pieniądze na rzekome fundusze mające ratować sytuację, a tak naprawdę, za pośrednictwem specjalnych instytucji przekazuje się je systemom odwróconym kontrolera, i wykorzystuje w zatwierdzonych projektach, takich jak chemtrailing i gangstalking. Chodzi o zdobycie zysków dla ochrony głównych konglomeratów przemysłowych, a jednocześnie lansuje politykę niszczenia środowiska Ziemi zamiast je chronić.

Systematyczny program globalizacji i terroryzm gospodarczy ostatecznie doprowadza do załamania gospodarek światowych, wywołania chaosu i ogólnoświatowego kryzysu humanitarnego. Aby osiągnąć ten cel, kontrolerzy muszą cierpliwie orkiestrować swoje tajne plany, aby infiltrować wszystkie rządy na świecie, dzielić i podbijać niepodległe narody, niszcząc je w ich własnych krajach przez własny naród. Pierwsze etapy tego programu mają na celu pełne wykorzystanie taniej siły roboczej poprzez zmuszanie do przymusowej pracy niewolniczej w zubożałych populacjach krajów słabiej rozwiniętych, jednocześnie tworząc więcej niewolników zadłużenia w najsilniejszych narodach świata, aby zniszczyć stabilność gospodarczą i siłę finansową, niwecząc autonomię tych narodów. Ma to na celu wymuszenie upadku gospodarczego, politycznego i społecznego, aby wszystkie narody były od nich uzależnione oraz aby poddały się programowi One World Order.

Kontrolują naturalną neurologię populacji ludzkiej poprzez sygnały elektromagnetyczne, leki na receptę, urządzenia medyczne, modyfikowane genetycznie organizmy oraz całą gamę toksyn i trucizn umieszczanych w powietrzu, wodzie oraz pożywieniu, które wywołują wiele chorób, jednocześnie zapewniając, że wiedza na temat leczenia tych chorób nie jest dostępna.

Szerzą dezinformację i utajniają wiedzę w zakresie nauk ścisłych, wynalazków oraz zaawansowanych technologii, z wyjątkiem tych, które są zatwierdzone do promowania kultury śmierci i służących NAA oraz kontrolerom.

Konsekwentnie kontrolują masową percepcję rzeczywistości, która ma być powiązana z terroryzmem, kataklizmami i zarazami, mogącymi kojarzyć się z treściami zawartymi w biblijnych objawieniach, poprzez sztuczny program kontroli umysłu znany jako oprogramowanie Armageddon. Programy Armageddon są zaprojektowane do wywoływania podświadomych wspomnień w świadomości zbiorowej, wcześniej ukrytych linii czasu traumatycznych zniszczeń, spowodowanych przez NAA, na przykład podczas Buntu Lucyfera i kataklizmu atlantydzkiego. Utrzymuje to ludzi w stanie ciągłego lęku o przetrwanie i świadomości ubóstwa, niezdolności do rozwinięcia osobistej siły potrzebnej do kultywowania samostanowienia czy niezależności.

Wykorzystuje się systemy odwrócone w organizacjach non-profit i instytucjach religijnych, które są tworzone jako fasady wykorzystywane do międzynarodowego prania pieniędzy lub działalności przestępczej pod przykrywką działań humanitarnych lub organizacji charytatywnych, gdy środki są zbierane w wyraźnym celu kreowania ludzkiej nędzy i cierpienia.

Transhumanizm i transgenderyzm są wykorzystywane do dalszego promowania programu kultury śmierci, aby zniszczyć serca i dusze - współczującą i empatyczną boską istotę ludzką - poprzez celowe unicestwienie prawdziwej esencji męskości i kobiecości. Aby zakłócić lub zniszczyć jednoczący potencjał androgynicznego ciała świetlistego w DNA istoty ludzkiej, pierwszą dyrektywą wydaje się być zaatakowanie wewnętrznej i zewnętrznej zasady płci na wszystkie możliwe sposoby. NAA promuje fałszywe twory poprzez podżeganie dezorientacji w procesie śmierci, zatarcie wiedzy o ciele świetlistym i duszy, zamieszanie w sprawach dotyczących seksualności, małżeństwa i dzieci, wpajanie zamętu co do ról, a następnie rozpoczęcie mieszania ciał ludzkich ze zwierzętami i maszynami.

Ofiarowanie dzieci to pomysł NAA. NAA i sataniści lubią wykorzystywać dzieci do zbierania negatywnej energii emocjonalnej lub lusz, a w związku z tym sieci przestępców mają szerokie pole do popisu.

Kontrola umysłów przeznaczona do odwracania płci powoduje najwięcej cierpień, prowadzi do bolesnych wspomnień relacji między mężczyznami a kobietami dotyczących wykorzystywania siebie nawzajem. Takie wynaturzenia płci są używane do najgłębszych poziomów duchowego znęcania się, seksualnej niedoli i tortur. Prawdziwe duchowe małżeństwo jako element naturalnego biologicznego duchowego wzniesienia, zostało skradzione ludzkości przez inwazję NAA, a ból tej kradzieży i emocjonalnego nadużycia zniszczył serca wielu ludzi.

Handel ludźmi wiąże się ze sprzedażą lub handlem ludźmi przez innych ludzi i nieludzi. Ta epidemia szerzy się na planecie Ziemia, lecz istnieje również poza tą planetą i jest określana jako galaktyczne ludzkie niewolnictwo. Osoba mająca być ofiarą jest odławiana w określonych celach, a następnie uprowadzana i sprzedawana lub wymieniana, na przykład do niewolniczej pracy fizycznej, seksu, inżynierii i produkcji. Osoba ta jest kontrolowana umysłowo poprzez system gróźb, zastraszania oraz tortur, gdyż ma pozostać posłuszna i ulegle wykonywać czynności nakazane jej przez panów, którzy mogą być ludźmi lub istotami innymi niż ludzie. W ubogich krajach trzeciego świata lub podczas masowej migracji uchodźców nieuważni rodzice gubią lub sprzedają dzieci. Ten sposób handlu ludźmi przynosi setki tysięcy ludzi rocznie zarówno na planecie, jak i poza nią.

Obecnie system światowego niewolnictwa służy do pasożytowania na energii duszy, ale także do narzucania karmicznych wymian na masach i jest ważnym powodem, dla którego NAA tak mocno walczy o zachowanie kontroli i dostępu do Ziemi oraz o handel jej mieszkańcami. Szacuje się, że co roku zaginie co najmniej 8 milionów dzieci na całym świecie. Każdego roku w Stanach Zjednoczonych znika prawie 800 000 dzieci. W Brazylii ginie 40 000 dzieci, 50 500 w Kanadzie, 39 000 we Francji, 100 000 w Niemczech i 45 000 w Meksyku. W Wielkiej Brytanii każdego roku ginie około 230 000 dzieci lub co 5 minut jedno.

Zadaj sobie pytanie:

* Kto czerpie korzyści ze zniewolenia istot ludzkich na planecie Ziemia?
* Kto czerpie korzyści z uprawiania seksu z naszymi dziećmi?

Każda czynność, którą podejmujesz, aby się dokształcić, wszelkie działania podejmowane, by pomóc innym rozeznać się w tych tematach, niezależnie od tego, jak małe, pomagają zakończyć niewolnictwo i ludzkie cierpienie z powodu niewoli. Razem, jeśli potrafimy zrozumieć, co dzieje się na Ziemi i otworzyć oczy, aby rzeczywiście zobaczyć te ukryte programy satanizmu oraz lucyferianizmu, na wszystkich poziomach, możemy zjednoczyć się, by położyć kres ludzkiemu niewolnictwu dla przyszłych pokoleń. To jest prawdziwy cel misji strażnika, chrystusowego gospodarza, mającego wspierać planetarne wzniesienie i wyzwolenie ludzkości od ciemiężców.

Gdy przechodzimy przez te burzliwe czasy, pamiętajcie, że najlepiej na wszystko reagować z miłością. Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się w duchowym rozwoju, zaś całą resztę odrzucić. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezalezna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na świetlistej ścieżce serca awatara Chrystusa Sofii. Bądźcie życzliwi dla siebie i siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa