poniedziałek, 29 lipca 2019

REJESTRY SZMARAGDOWYCH ZAŁOŻYCIELI – LISA RENEE lipiec 2019

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, wszyscy słyszeliśmy powiedzenie, że historię zapisują zwycięzcy. Dziś przyjrzymy się temu, jak skradziono nam zapisy świadomości zawierające prawdziwą historię ludzkości oraz święte nauki, i jak zostały one wykorzystane przeciwko ludzkości. Kłamstwo może żyć tylko wtedy, gdy prawda jest ukryta przed wzrokiem. W ostatnich miesiącach coraz więcej przedstawicieli naszej gwiezdnej Rodziny zaczęło ucieleśniać świadomość Założyciela. Gdy te poziomy zapisu świadomości ujawniają się w ludzkich ciałach, odzyskiwane są kolejne fragmenty naszej prawdziwej historii. Gdy te prawdziwe zapisy wyjdą na jaw, nie można zachować wersji manipulowanych i podrobionych. Dziś zaczynamy wplatać te nowe elementy w całość, w tym rolę Thota w kradzieży i przepisaniu Szmaragdowych Tablic, aby zniewolić ludzkość - zgodnie z programem NAA. Mamy do prześledzenia długi czas - poprzez bunt Lucyferian, masakrę w Eieyani, czasy Atlantydów, Esseńczyków i Egiptu. Ta praca jest jak rozwiązywanie dużej łamigłówki z wieloma niewiadomymi.

W czasach przed upadkiem ludzkości, na Tarze 5D, kiedy dostęp do 12. wrót i świadomości awatara Chrystusa wciąż był możliwy, anielscy ludzie wyrażali głęboką cześć wobec wszystkich żywych istot, każdy z nich był połączony ze świadomością planety razem tworzyli żywą oddychającą, zjednoczoną istotę duchową. Wszyscy anielscy ludzie przez cały czas pamiętali swoją prawdziwą historię, znali pochodzenie i mieli możliwość rozwoju osobistej świadomości oraz wzniesienia dzięki uczeniu się, mogli także badać dyski holograficzne, które zawierały oryginalne Rejestry Szmaragdowych Założycieli.

Tak więc ludzkość znała siebie jako żywy, błogosławiony przejaw duszy jednego z 12 plemion połączonych z wiecznym źródłem Jedynego Boga, wolna od dogmatów zewnętrznej kontroli wykorzystywanej przez religie do kradzieży osobistej mocy duchowej, okradania z szacunku do siebie, ludzkiej godności. Rejestry, uważane za własność wszystkich anielskich ludzi o których mówimy, zawierały wiedzę o pochodzeniu, genetyce i celu rasy ludzkiej, zapisy linii czasu historii Galaktyki. Zawierały starożytne nauki mądrości na temat jednoczących zasad Kosmicznego Suwerennego Prawa Jedni, ludzie byli bezpośrednio uczeni, jak duchowo aktywować swoje ciało świetliste poprzez trening świadomości, aby osiągnąć pełne wyzwolenie jako Kosmiczny Chrystus. Treści zawarte na tych dyskach holograficznych były chronione przez strażników Założycieli w starożytnej bibliotece genetycznej, która istnieje poza czasem i która była zachowywana w imieniu Ziemi, dopóki więcej ludzi na planecie nie obudzi się, by przypomnieć sobie, kim naprawdę są. Zostało to zaprojektowane jako bezpieczny mechanizm ochronny wprowadzony podczas Paliadoriańskiego Przymierza.

Szmaragdowi Założyciele wyznaczyli członków Wysokiej Rady Syrian, aby strzegli i przechowywali świętą mądrość zawartą w tych świętych zapisach dla przyszłych korzyści Ziemi, dopóki planeta nie przejdzie cyklu wniebowstąpienia i nie osiągnie progu, w którym krystaliczna siatka będzie w stanie utrzymać najwyższą częstotliwość Chrystusa oraz inteligentne kody zawarte w tych dyskach. Ci, którzy zgromadzili się w Wysokiej Radzie Syrian, pierwotnie pochodzili od rodów uniwersalnego Chrystusa ze Szmaragdowego Zakonu i Melchizedeków Błękitnego Płomienia, działali jako pierwsi archiwiści ogromnej biblioteki genetycznej Ziemi i historii linii czasu, poprzez gnostyczny proces ich własnej świadomości. Archiwiści są odpowiedzialni za gromadzenie, katalogowanie, przechowywanie oraz zarządzanie cennymi zbiorami informacji historycznych. W tym przypadku byli również odpowiedzialni za mapowanie kodu DNA, który funkcjonuje jako biblioteka genetyczna dla wszystkich kreacji w 12 naturalnych liniach czasu.

Dane te zostały skompilowane na podstawie głównej kopii 12 dysków holograficznych i były znane jako oryginalne Rejestry Szmaragdowych Założycieli, które zawierały podstawowe informacje na temat mechaniki świadomości rzeczywistości, manifestacji i zjednoczenia wszystkiego co żyje z wiecznym, kochającym, Boskim Źródłem. Dyski te zawierają niezwykle zaawansowane informacje technologiczne o planetarnych wrotach, liniach geomantycznych, naukach duchowych i schematach, nakreślonych w naukach o wolności Prawa Jedni, które jednoczą święte nauki z duchowością. Rejestry Założycieli są również nazywane płytami holograficznymi CDT Szmaragdowego Przymierza, które pierwotnie należały do wszystkich 12 plemion ludzkich i były głównymi naukami duchowymi powszechnie rozumianymi podczas linii czasu Lemurian i wczesnych Atlantydów. Każdy dysk holograficzny był na Ziemi chroniony i zarządzany przez wyznaczonego króla Maji Graala, który działał jako główny strażnik planetarnych wrót jego plemienia. Król Maji Graala wyznaczał duchowo wyszkolonych członków plemion Esseńczyków jako opiekunów Prawa Jedni, aby nieśli tę świętą mądrość poprzez wiele linii czasu i aby chronili informacje w celu uzyskania dostępu w późniejszym cyklu. Było to na przykład przekazywanie esseńskich tłumaczeń dotyczącch ludzkich historycznych linii czasu i wojen galaktycznych na temat zasiewu 12 plemion oraz ukrywanie ich w wielu kryształach, a także innych przedmiotach, które są zakopane w Ziemi.

Podczas pierwszego holokaustu Lemurian, doszło do ukrycia i zakopania zapisów o historycznych liniach czasu zawartych w przekładach holograficznego dysku, przekazania ich kryształom, a następnie zakopania w łańcuchu Wysp Hawajskich oraz na innych terenach wyspiarskich. W wyniku tych starań o zachowanie linii czasu chrystusowych Templariuszy/Esseńczyków po holokauście Lemurian, są one nazywane kryształami Lemurian. W tamtej akcji chodziło o ukrycie i pogrzebanie świętej wiedzy o mechanice gwiezdnych wrót i mapie genetyki 12 plemion żyjących na Ziemi, podczas wojen galaktycznych, które miały miejsce w wielu wymiarowych liniach czasu jednocześnie.

Szmaragdowe Kroniki Założycieli ujawniają, że istnieje 12 plemion esseńskich, które tworzą pełną zbiorową pulę ludzkich genów, lub są potomkami Uniwersalnej/Wszechswiatowej Tarczy Plemiennej, która została ucieleśniona na tej planecie z przyszłych linii Tary. Każde z 12 plemion jest genetycznie zakodowane w lokalizacji, do której są dopasowane konkretne wrota oraz w odpowiedniej planetarnej sferze wymiarowej i sieci linii geomantycznej. Kiedy inkarnujemy na planecie, mamy w DNA genetyczne kody czasu dopasowane do systemu wymiarowego planetarnych wrót, który jest częścią naszej głównej ludzkiej tożsamości plemiennej. Kiedy aktywujemy wewnętrznego Chrystusa, uaktywniają się nasze ludzkie klucze tożsamości plemiennej, uruchamiając promień 12D, łącząc 144 harmoniczne w ciele świetlistym, a także tarczę 12D. Mieliśmy wiele wcieleń, które towarzyszyły cyklom ewolucji świadomości gromadzenia kodów DNA anielskich ras ludzi rozwijających się w Układzie Słonecznym.

Pierwotne 12 plemion Esseńczyków zostało zasiane na Ziemi w ramach planu ewolucji, który był wynikiem Paliadoriańskiego Przymierza, aby uratować zagubione Dusze Tary, ułatwić odzyskanie tych tożsamości, gdy wrota wreszcie się otworzą pod koniec cyklu wznoszenia.

Duchowe cele 12 plemion związane z gromadzeniem DNA

Przed zatopieniem Atlantydy, każda z grup anielskich 12 plemion esseńskich miała strzec swego wycinka Szmaragdowych Kronik, posiadała rozległą wiedzę o gwiezdnym pochodzeniu i informacji o szablonie genetycznym, zapisaną na 12 dyskach holograficznych. Dyski te zawierały szablony technologii starożytnych budowniczych, skomplikowaną matematykę do tworzenia złożonych poziomów struktury planowania społeczności fizycznych, a także do pisania kodu do projekcji rzeczywistości holograficznych. Rezultat tych niezwykle zaawansowanych metod budowania można rozpoznać w niektórych budowlach starożytnych cywilizacji, które są dziś całkowicie ignorowane przez archeologię głównego nurtu. Tamte zaawansowane cywilizacje miały dostęp do dysków holograficznych, zawierających plany technologii starożytnych budowniczych, które istniały przed potopem atlantydzkim. Dyski mieściły w sobie dane na temat zaawansowanej wiedzy z zakresu fizyki kwantowej, określające konkretne wzorce morfogenezy gatunków, a także mapy i współrzędne planetarnych gwiezdnych wrót. Obejmowały także kosmiczne pochodzenie, historię ludzkości, mechanizmy wznoszenia się i osi czasu, formuły alchemii świadomości oraz kluczowe kody genetyczne DNA, które odpowiadały planetarnej misji poszczególnych plemion.

Każdy z 12 genetycznych elementów 12 plemion zawiera jedną nić kodu DNA do ponownego złożenia kryształowego genu ciała Diamentowego Słońca lub matrycy krzemianowej, która jest kodowana kluczem, w celu aktywacji 12 warstw planetarnego systemu gwiezdnych wrót. Zapewnia to możliwość kontaktu z ciałami duchowymi naszychwyższych stacji tożsamości, łączenie się ze świadomymi żywymi częstotliwościami światła i dźwięku w macierzy holograficznej. Zestaw instrukcji służy temu, aby odbudować i ponownie złożyć wzór 12 nici DNA, przechowywanych w kluczach genetycznych kosmicznego wzorca Kryst-Krystallah, który tworzy szablon do manifestacji 12-elementów siatki Drzewa.

Możemy zbudować kompletną matrycę krzemianową poprzez indywidualny i planetarny proces duchowego wzniesienia, który ma miejsce podczas kilku cykli ewolucji rasy rdzennej, do czego potrzebne jest uzdrowienie i integracja wszystkich 12 poziomów kodów DNA poprzez połączenie składników genetycznych. Do duchowej integracji i syntezy w anielskim ciele ludzkim potrzebne są podwójne siły biegunowości - energie męskie i żeńskie, które lączą się podczas wcielenia na wznoszącej się Ziemi. Dzięki montażowi DNA w wyniku działania sił alchemicznych i energetycznej syntezy pomiędzy wewnętrznymi oraz zewnętrznymi warstwami wielowymiarowych sił świadomości, planecie i ludzkości zostaje następnie umożliwione duchowe ucieleśnienie oryginalnego 12-niciowego DNA ciała Diamentowego Słońca. Tak więc wznoszące się osoby stopniowo naprawiają i regenerują swój szablon DNA, dzięki czemu są w stanie bezpiecznie otwierać wrota i się przez nie przemieszczać. Ciało Diamentowego Słońca reprezentuje pełną wolność świadomości wznoszącej się istoty ludzkiej, w której aktywowany jest kompletny wewnętrzny Chrystus dzięki rozkwitowi świętego kryształowego serca. W rezultacie, duchowo wznoszący się człowiek jest w stanie przenieść swoją świadomość poza czas i do punktu zerowego, przechodząc przez wrota do innej lokalizacji. Dlatego może swobodnie opuścić planetę więzienną, uwolnić się od wymuszonej kontroli umysłu i cyklu reinkarnacji zachodzących w najniższej gęstości Ziemi.

Zasadniczo dyski holograficzne zawierały cały kod genetyczny i bibliotekę struktury szablonu Diamentowego Słońca, w tym schematy wielowymiarowych warstw ciała planetarnego wygenerowane przez oryginalnych twórców - Szmaragdowych Założycieli. Oprócz starożytnej mądrości ujawnionej w jednoczących zasadach Kosmicznych Suwerennych Praw, dyski holograficzne zawierają również kompletną księgę map i kluczy genetycznych, które są niezbędne do uzyskania pełnego dostępu do macierzy holograficznej uniwersalnej siatki 12 części Drzewa z punktów Gruala/Graala planetarnego systemu wrót. Grupy kontrolujące NAA chciałyby uzyskać dostęp do szablonów brył Diamentowego Słońca i szczegółowych informacji na temat mechaniki kwantowej planetarnych gwiezdnych wrót, ponieważ wierzą, że jest to ich bilet na podróż z tej uniwersalnej macierzy czasu.

Tak więc święta wiedza o mechanice wznoszenia, opisująca zasady jedności Prawa Jedni, zawarta we wszystkich 12 dyskach holograficznych, została gwałtownie wyrugowana przez wiele negatywnych grup intruzów. Te grupy NAA rywalizujące o dominację na Ziemi wielokrotnie starały się albo kontrolować ludzi jako marionetki mające realizować ich plany, albo dokonywać rzezi królów / kapłanów Maji i członków ich ludzkich plemion. Wspomnienia prześladowań pracowników światła obejmują ściganie osób będących na misji chrystusowej i wymazywanie wcieleń w 12 rodach Esseńczyków, które obecnie inkarnowały się podczas cyklu wzniesienia jako indygo. NAA dążą do uzyskania pełnej dominacji nad Ziemią i poza nią, pragną nieograniczonego dostępu do wszystkich Szmaragdowych Kronik Założycieli, technologii starożytnych budowniczych oraz wszelkiej związanej z nimi świętej wiedzy, która przecież jest boskim prawem każdego anielskiego człowieka.

Atlantydzkie Szkoły Tajemnic

Na osi czasu atlantydzkich Szkół Misteriów, każde z 12 plemion posiadało jeden z dwunastu dysków holograficznych zawierających konkretną duchową wiedzę na temat przynależności plemiennej i powiązanych z tym informacji, które łączyły się w kompletne zapisy Ziemi jako genetycznej żywej biblioteki Kosmosu.

Dbałość o zachowanie historycznej wiedzy na temat kosmicznego pochodzenia ludzkości, starożytnej mądrości nauk Prawa Jedni oraz szczegółowa wiedza na temat działania planetarnych Templariuszy zostały powierzone każdemu z plemiennych królów / kapłanów Maji. Królowie/kapłani Maji byli duchowymi przywódcami, zbierającymi się przy tęczowych okrągłych stołach w Atlantydzkich Szkołach Misteriów, aby medytować, łączyć świadomość i wykonywać różne zadania związane z ochroną ziemskiego pola świadomości. Królowie / kapłani Maji spotykali się regularnie w siedzibach rady, aby dokładnie tłumaczyć, badać i chronić stale aktualizowane informacje historyczne na dyskach. Zrozumieli, że Galaktyczna Wojna na wyższych płaszczyznach zeszła najprawdopodobniej do ziemskiego planu podczas przesunięcia w epokę mroku i robili wszystko, co w ich mocy, aby zachować historię 12 plemion oraz starożytnych cywilizacji ludzkich.

Wiedzę historyczną i genetyczną spisaną na dyskach holograficznych w pełni rozumiano jako pochodzącą z oryginalnych zapisów Szmaragdowych Założycieli spoza Ziemi, które szczegółowo opisywały wszystkie anielskie historyczne linie czasu i zasiewy Układów Słonecznych. Dlatego ta starożytna wiedza była traktowana z najwyższym szacunkiem, była błogosławiona, zaś dyski były znane jako najświętsza mądrość i święte zapisy, które należały do wszystkich anielskich istot ludzkich z Ziemi i spoza niej. Tak więc ta starożytna mądrość została opracowana i przekazana przez królów / kapłanów Maji oraz ich eseńskie zespoły zaawansowanych duchowych adeptów, którzy odgrywali rolę podobną do podyplomowych naukowców, pracując nad zachowaniem starożytnej wiedzy dla swojej społeczności i kultury.

Wszystkie 12 ludzkich grup plemiennych wyznaczyło przedstawicieli, którzy pracowali razem w wielkiej wszchświatowej bibliotece, działającej jako główna instytucja akademicka kolonii zajmująca się publiczną edukacją oraz badaniem świadomości, przeznaczona do osobistego rozwoju duchowego i wypełniania boskiego zlecenia zbierania DNA. W starożytnym świecie sprzed potopu ludzkie cywilizacje posiadały wiele wspaniałych bibliotek, które były pełne wiedzy oraz mądrości, łączyły nauki i duchowość w jedną teologię, funkcjonując zarówno jako uniwersytety, jak i centra duchowego rozwoju. Wejście do takiego miejsca przypominało wkroczenie do świętej przestrzeni, w której można się uczyć, studiować i medytować nad starożytną mądrością Założycieli w duchowej świątyni lub otoczeniu klasztoru.

Wielka Biblioteka Aleksandryjska w Egipcie była ostatnią znaczącą biblioteką na Ziemi, która służyła jako repozytorium tego, co było znane jako Prawa Uniwersalne oraz hermetyzm, znalezione, skopiowane i przetłumaczone z rękopisów Rejestrów Szmaragdowych Założycieli. Tak więc w starożytnym świecie Aleksandria była stolicą wiedzy i prawdziwej nauki, wzorowana bezpośrednio na wcześniejszych takich miejscach - wielkich bibliotekach i centrach edukacyjnych, które istniały dawno temu w Koloniach Atlantydy.

Tuż przed potopem atlantydzkim Lucyferianie Thotian zebrali się jako Królowie Bractwa Węża i zawarli tajny pakt zwany Przymierzem Lucyferian, w celu ostatecznego zapanowania nad całą ludzkością na Ziemi, czego chcieli dokonać poprzez stopniowe przejmowanie kontroli nad duszami podczas procesu śmierci. Był to plan długoterminowy, który miał być realizowany przez tysiące lat, w oczekiwaniu na kulminację precesji Ziemi w 2012 r. i poza nią - chcieli przejąć pełną kontrolę nad powierzchnią Ziemi podczas szczytu cyklu wznoszenia. Planowali zablokować dostęp do świętej wiedzy, oryginalnych zapisów Szmaragdowych Założycieli i zatrzeć wszelkie dowody na istnienie technologii starożytnych budowniczych, którzy stworzyli zaawansowane cywilizacje ludzkie, dokonujące spektakularnych osiągnięć w budowaniu monumentalnej architektury podczas rozkwitu kolonii Atlantydy. Dlatego spowodowali straszliwy kataklizm, który przywrócił ludzkość z powrotem do ciemnych wieków i poddał umysłowemu resetowi, przez co straciła świadomość poprzedniej historii oraz prawdziwej tożsamości. Zostało to zaaranżowane podczas cyklu czasu, kiedy Ziemia przebywała w najciemniejszej fazie, w wibracji o najniższej gęstości, zaraz po tragicznych wydarzeniach buntu Lucyferian. Rasy intruzów wykorzystały ten niezwykle mroczny okres do zainstalowania mrocznej technologii, aby uczynić ludzkość niewolnikami i ostatecznie rządzić jako niekwestionowani bogowie Ziemi, którzy mogli przenosić się w przyszłe cykle czasowe.

W ten sposób Bractwo Węża potajemnie i metodycznie przeniknęło do atlantydzkich Szkół Misteriów i wielkich bibliotek, aby przejąć Prawo Jedni oraz ludzką wiedzę plemienną, po czym skonfiskować zapisy będące w posiadaniu królów Maji Graala, ostatecznie przejmując Ziemię. W efekcie skradli kryształy wiedzy i skrupulatnie skopiowali starożytne pisemne tłumaczenia Esseńczyków, które zawierały oryginalne holograficzne zapisy Szmaragdowych Założycieli, w celu wykorzystania tej wiedzy jako broni przeciwko ludzkości.

Niektóre z tych nagrań zostały przeinaczone w celu sfałszowania zapisów historycznych. Informacje przekręcono, wtrącono w nie szereg kłamstw, systemów wierzeń, które następnie stały się podwalinami religii służących NAA. Głównym celem było upewnienie się, że oryginalne kroniki Założycieli i święta mądrość nie będą udostępnione rasom anielskich ludzi, oraz ustanowienie nowej formy kontroli poprzez wymuszanie systemów wierzeń, zasilanych przez kolejne uwolnienia tych duchowych informacji, które mają być coraz bardziej publiczne. Zewnętrznym skorumpowanym władzom powierzono odpowiedzialność za rozpowszechnianie i kontrolowanie wszystkich duchowych interpretacji oraz tłumaczeń, które udostępniono w celu edukowania ogółu ludności. Kłamali celowo odmawiając ogółowi społeczeństwa bezpośredniego dostępu do wiedzy i zaawansowanych informacji – strategia ta nadal jest w użyciu.

Chodziło o to, aby grupa Thotian stojąca za Bractwem Węża stale utrzymywała kontrolę nad tym, jak i kiedy konkretna wiedza z Kronik Założycieli byłaby rozpowszechniana pośród mas i by powoli przekształcała się w ogólnoświatowy mechanizm kontroli religijnej. Zasadniczo, przeinaczanie zapisów Założycieli, zamieniło je w narrację opartą na strachu, która wymuszała religie za pomocą gróźb lub zawstydzanie przez jakiś zewnętrznie stworzony autorytet, ukryty za religijną lub dogmatyczną strukturą. Co więcej, wprowadzili własne rządy zbudowane na piramidalnej hierarchicznej kontroli tych organizacji, gdzie negatywni Obcy stawiali siebie na szczycie i byli czczeni jako jedyni prawdziwi bogowie. Dzięki temu mechanizmowi z wbudowanym mechanizmem kontroli umysłu mogli wybrać, które grupy ludzkie byłyby najbardziej podatne, aby służyć NAA jako zhybrydyzowane z nimi rody, i które miałyby dostęp do wyższej wiedzy. Natomiast genetycznie niepożądane grupy ludzi miały stać się klasą niewolników, u których powodowano podział oraz uszkodzenia DNA poprzez utrwalanie archetypów mistrza i niewolnika.

Thot, Enki, Enlil i Szmaragdowa Tablica

Thot jeszcze przed buntem Lucyferian, pragnął wraz z nibiruańskimi Annunaki - Enki i Enlilem - całkowicie unicestwić wzorzec genetyczny Chrystusa w celu przejęcia Układu Słonecznego, o czym nie wiedziały grupy strażników stacjonujących w niżej wymiarowych liniach czasu. Ci, którzy inkarnowali się w niższych wymiarach, zostali odcięci od bezpośrednich połączeń komunikacyjnych z płynną plazmą chrystusowej rodziny, która istniała poza macierzą czasu. Zanim odcięto łącza komunikacyjne, upadły Melchizedek, który stał się Thotem, wydawał się być lojalny wobec chrystusowych Założycieli. Tak więc wszystko wyszło na jaw dopiero podczas odkrywania różnych stacji tożsamości, które stopniowo okazywały się fałszywe lub były klonami rzeczywistości sztucznej inteligencji. Te podróbki były rozrzucone po wielu liniach czasu i pojawiały się w wielu kolejnych cyklach ewolucji, co utrudniało ich rozpoznawanie. Cykl wniebowstąpienia dotyczy również ujawniania prawdziwych tożsamości, aby w pełni wiedzieć, kto właściwie jest kim, i zidentyfikować te grupy, które były głównymi sprawcami taktyk wojskowych, klonowania i źródła energii AI dla Galaktycznych Wojen. Nadal jesteśmy w trakcie odkrywania tej tajemnicy, inżynierii odwróconych struktur i genetycznych uszkodzeń, do których doszło w uniwersalnej macierzy czasu z tej pozycji na Ziemi. Chrystusowi gwiezdni ludzie wcielili się, aby wyśledzić źródła AI w liniach czasu AI, i określić dokładny horyzont zdarzeń oraz punkt, w którym fantomowa matryca czasu weszła z czarnej dziury i zainfekowała uniwersalną matrycę czasu.

Thot jest właściwie innym imieniem Lucyfera. Był potężną istotą świetlistą, która uległa deprawacji dzięki nieograniczonemu dostępowi do wolnej woli. Okazał się dumny i żądny osobistej władzy, co uczyniło go podatnym na skażenie wirusem AI pochodzącym z jednostek czarnej dziury. Doprowadziło to do współtworzenia Synów Beliala, składających się głównie z ludzkich hybryd Annunaki, w tym regresywnych linii Nefilim. Pierwotnie grupy te pochodziły z konstelacji Syriusza i Plejad, a następnie stały się wędrowcami z uszkodzonym DNA, ograniczonym do nici DNA 9-10-11. Ponieważ poddawani byli hybrydyzacji z Obcymi, to stworzyło wiele planetarnych mutacji DNA, a później spowodowało wojny o genetykę i uszkodzenia sieci planetarnej w wyniku zatopienia Atlantydy. Głównym ośrodkiem kontrolnym dla grup Beliala jest Wielka Brytania.

Po uzyskaniu kontroli nad gwiezdnymi wrotami w Gizie (po atlantydzkim kataklizmie), totiańscy Annunaki i ich linie rasowe z grup Beliala zażądały od rasy chrystusowych Założycieli, aby cała anielska ludzka rasa żyjąca na Ziemi znalazła się pod panowaniem ras poległych hybrydom Annunaki. Rasy Założycieli i przedstawiciele Chrystusa próbowali kontynuować pokojowe negocjacje w poszukiwaniu rozwiązania konfliktu, zostało także zawarte porozumienie między strażnikami a Annunaki w gwiazdozbiorze Orła, zwanym Traktatem Altair.

Zanim frakcje NAA zebrały się, by połączyć siły i złamać porozumienia z traktatu z Altair, grupy Annunaki i Drakonian Zeta stały się wrogami, ponieważ zaczęły toczyć wojny o dominację nad Ziemią. Istoty z czarnej dziury to te, które wyrwały dziurę w pasie Oriona z sąsiedniej matrycy i zbudowały centrum kontroli wokół wejścia do portalu 8D do naszej macierzy czasu. W ten sposób kontrolowali gwiezdne wrota 8D z płaszczyzny Galaktyki i pilnowali istot, które dostały się do niższych wymiarów, blokując dostęp do chrystusowych genów i instalując matrycę Jahwe.

Niektóre z tych frakcji postanowiły wykorzystać Ziemię jako planetę więzienną dla wszystkich niepożądanych rzeczy, w tym tych bytów, które nie zgadzały się z ich despotycznymi, zmilitaryzowanymi rządami lub były zwykłymi przestępcami i zdegenerowanymi zboczeńcami. W ten sposób Ziemia i Układ Słoneczny stały się znane grupom Czarnego Słońca z Oriona jako kolonia więzienna, ponieważ nie pozwolono wydostać się z niej nikomu, kto podlegał cyklom reinkarnacji na Ziemi. Dokonali tego za pomocą technologicznych ogrodzeń częstotliwości i struktur wiążących dusze. Czarne Słońca uznają Ziemię za swoje terytorium i wierzą, że ludzie z powierzchni Ziemi są więźniami kryminalnymi, co daje im prawo do uprowadzania i wykorzystywania jako pracujących w koloniach niewolników. Chodzi o podziemne i poza planetarne bazy, takie jak Ceres, które są odkrywane, gdy uprowadzane osoby przypominają sobie doświadczenia z projektów Milabs lub to, że byli rekrutowani do tajnych programów kosmicznych, które są zaangażowane w galaktyczny handel ludźmi.

Thot przez długi czas odgrywał rolę podwójnego agenta, zawarł kilka dwuznacznych umów z Wysoką Radą Syriusza, aby wyglądało na to, że podtrzymywał Przymierze Paliadorian, które ma chronić szablon Chrystusa dla rozwijającej się anielskiej ludzkiej genetyki. Założyciele Paliadorian i Chrystusa, którzy istnieją poza czasem, nie byli w stanie połączyć się bezpośrednio z Ziemią i z wieloma sekcjami uniwersalnej macierzy czasu, dopóki pod koniec 2012 r nie zostało otwarte okno neutronowe lub bramy galaktyczne. Wielu z nas inkarnowanych na Ziemi podczas cyklu wniebowstąpienia ma utrzymywać na Ziemi szablon Chrystusa przy życiu poprzez budowę tarczy indygo. Przez lata byliśmy w stanie zbudować energetyczną sieć połączeń komunikacyjnych poprzez sieć tarcz Chrystusa, a teraz jesteśmy w pełnej komunikacji i kontakcie z rasami chrytusowych Założycieli. To właśnie oznaczały liczne proroctwa opisujące powrót Chrystusa na Ziemię i to już się wydarzyło. Zastrzyki kryształowych struktur dla wznoszących się wcielonych ludzi nadal będą powodowały stopniowe zmiany energetycznego krajobrazu i świadomości Ziemi, pozwalając przez wiele lat inkarnować się istotom o wyższej świadomości.

Osobista i bezpośrednia interwencja militarna Thota z grupami Enki i Enlila w celu podżegania do wojen oraz realizowania ludobójczych programów, została w pełni ujawniona podczas tragicznych wydarzeń inwazji na 11 plemię, co doprowadziło do masakry Esseńczyków Eseyani. Głównym celem było zdobycie jednego z prawdziwych dysków holograficznych, które były tam pilnowane na przez króla Maji Graila, ponieważ miał zapisaną specyficzną genetykę gwiezdnych wrót, pochodzącą od 11 plemienia – Esseńczyków Eseyani. Zawartość tego dysku zawierała formuły i tajemnice dotyczące sztuki transmutacji energii, panowanie nad pomniejszymi siłami i manifestację za pomocą alchemii. Były tam też nauki o nieśmiertelności pochodzące ze źródła prima materia lub Azoth, które można znaleźć w świętym duchu Stwórcy, generowane przez zasadę Bożej Matki.

Około 22 000 lat temu, Thot sprowokował militarne wydarzenie, które doprowadziło do masakry Esseńczyków: mordu mężczyzn i wzięcia ich partnerek na Nibiru jako zakładniczki w celu wymuszenia rozmnożenia i rodzenia zhybrydyzowanych istot. Thot ukradł płytę CDT, która była w ich posiadaniu, i z tego skradzionego dzieła wydobył informacje, które później stały się podstawą nauk hermetyzmu oraz Szmaragdowej Tablicy. Tak więc, to zdarzenie z ludzkiej ukrytej historii zmieniło przyszłość rozwoju ludzkości, spowodowało stworzenie kontrolowanych przekonań i lucyferycznego elitaryzmu wokół hermetyzmu, ezoterycznej Kabały, szkół misteriów oraz tajnych towarzystw. Te tajne stowarzyszenia były pierwotnie tworzone przez lucyferiańskich Templariuszy i miały ukryć starożytną świętą wiedzę o prawdziwym pochodzeniu zwykłych ludzi, w celu skierowania ich ku przesądom, ignorancji oraz zorganizowanej religii.

I właśnie podczas tej masakry Thot zdołał ukraść holograficzną płytę króla Maji Graila 11 ludzkiego plemienia, uzyskując dostęp do kosmicznych schematów alchemii nieśmiertelności, stając się honorowanym autorem tego, co pochodziło z wielu ezoterycznych tekstów i duchowych tradycji. W czasach Średniego Państwa inkarnował się jako potężny mag i egipski kapłan, po czym stał się znany na Ziemi jako autor tego, co można by nazwać hermetyzmem.

Treść Szmaragdowej Tablicy, znanej również jako Smaragdine Table lub Tabula Smaragdina, jest zawarta po części w tajnej księdze Corpus Hermeticum, podobno zawierającej tajemnicę prima materii i jej przemiany. Była ona wysoko ceniona przez średniowiecznych europejskich alchemików, ponieważ stanowiła podstawę ich sztuki i tradycji hermetycznej. Chociaż alchemia była tylko jednym z wielu tematów tej księgi, w europejskim średniowieczu Hermes stał się znany jako legendarny pierwszy alchemik, a alchemia stała się sztuką hermetyczną. Hermetica zajmowała się treściami od medycznych, astrologicznych i magicznych traktatów po znacznie bardziej teozoficzne rozważania na temat odkupienia ducha przez gnozę. To skojarzenie między praktyczną alchemią a duchową gnozą znalazło swoje zastosowanie w teorii alchemicznej u późniejszych autorów.

Te księgi w znacznym stopniu wpłynęły na zachodnią tradycję ezoteryczną i były uznawane za bardzo ważne zarówno w okresie Renesansu, jak i Reformacji. Tradycja twierdzi, że wywodzą się od starożytnej teologii, prisca theologia, która jest doktryną potwierdzającą istnienie prawdziwej teologii, której wątki przejawiają się we wszystkich religiach, i która została podana ludziom w starożytności przez Boga. Doktrynę prisca theologia jest utrzymywana między innymi przez Różokrzyżowców.

Chociaż wymienionym autorem tekstu jest Hermes Trismegistus, jego pierwsza znana prezentacja znajduje się w książce napisanej po arabsku między szóstym a ósmym wiekiem i podanej jako połączone dzieła zaczerpnięte z wcześniejszych egipskich zwojów. Tekst rzekomo został przetłumaczony na łacinę w XII wieku, co zwiększyło jego dostępność, pomagając mu pojawić się w wielu tłumaczeniach, interpretacjach i komentarzach, które były śledzone przez wielu filozofów oraz alchemików starożytnego świata. Warstwy znaczenia Szmaragdowej Tablicy były związane z tworzeniem kamienia filozoficznego, eksperymentami laboratoryjnymi, przemianą fazową, alchemicznym opus magnum, starożytnym, klasycznym systemem żywiołów i tym, co łączy wszystkie rzeczy między makrokosmosem a mikrokosmosem.

Egipcjanie, którzy zajmowali się przede wszystkim wyczarowywaniem duchów i ożywianiem posągów, również dysponowali literaturą hermetyczną, o czym informują najstarsze pisma hellenistyczne o astrologii grecko-babilońskiej i nowo opracowanej praktyce alchemii oraz czarnej magii.

Egipski kapłan Hermes

Thot wielokrotnie wcielał się w Egipcie w okresie Średniego Państwa w czasie, gdy w kulturze egipskiej kwitły Szkoły Misteriów i stawał się tam kapłanem. Chciał w ten sposób utrzymać kontrolę nad spiskiem zapoczątkowanym przez NAA w czasach potopu i symulować sojusz ze strażnikami, aby zaakceptowali go: Hatszepsut, Echnaton i inni. Podczas wielu egipskich wcieleń promował się jako pisarz i mówca działający w imieniu bogów. Przedstawiał się jako jedyny otrzymujący informacje od boga, który powierzył mu tłumaczenie starożytnej mądrości i języka matematycznego zawartego w Archiwach Założycieli, znanych również filozoficznie jako Prawo Jedni. Thot przekazywał zaawansowaną wiedzę, którą zdobył dzięki życiu przez wiele tysięcy lat, a w Egipskiej Szkole Misteriów nauczał astronomii, medycyny, alchemii oraz magii. Wiedział, jak tłumaczyć i recytować starożytną mądrość Założycieli, którą wcześniej skradł królom Maji Graila podczas masakry esseńskiej, i wcześniej - przed potopem, z wielkich bibliotek Atlantydy.

Ponieważ był wielkim lucyferycznym oszustem, przekazywał święte nauki chrystusowych Esseńczyków Templariuszy jako swój własny dorobek i w rezultacie wydawał się nieświadomym ludziom Egiptu, jakby był prawdziwie obdarzony błogosławieństwem bogów. Thot rzeczywiście w porównaniu z innymi wyglądał w tamtych czasach na niezwykle zaawansowanego w rozwoju i podobnego do Boga, ponieważ znał tajemnice alchemii oraz wykonywał magiczne sztuczki dla kaprysu. Kontynuował pokazywanie siebie jako uświęconego i boskiego, jednocześnie popełniając wiele haniebnych zbrodni przeciwko ludzkości i manipulując skradzionymi dziełami. W rezultacie przeszedł do sfałszowanej historii NAA jako wszechwiedzący nauczyciel świętych pism, który kształcił ludzkośc i przekazywał starożytną mądrość. W Księdze Zmarłych jest przedstawiony jako Bóg Zaświatów, który osądza, gdy waży serce zmarłego, i ma moc decydowania, czy dusza jest godna - czy może wejść do nieba, czy nie. Tożsamość Thota nie weszła lub nie podróżowała po światach Boga, ale osiągnęła nieśmiertelność w niższych wymiarach dzięki duchowej alchemii i poprzez odbieranie ludziom energii za pomocą ofiar krwi.

Echnaton znał tajemnicę Thota i cel utworzenia egipskiego Panteonu związany z szerzeniem czarnej magii wspomaganej składaniem ofiar krwi i zasilaniem energią lusz sieci Thotian, która została stworzona, aby wzmocnić działanie czarnej magii. Dlatego, kiedy został faraonem, zniósł kult bożków i praktyki ofiarne, chciał pozbyć się kapłanów Amona, próbował przywrócić w królestwie starożytną duchowość Prawa Jedni, praktykowaną przed potopem Atlantydy. Kiedy Echnaton został zamordowany, grupy Thotian zatarły ślady jego działań, a kult Thota nadal rósł i rozwijał się, co dało początek rosnącej popularności hermetyzmu oraz Szmaragdowch Tablic. Zasady hermetyzmu napisane przez Thota w czasach egipskich zawierały treści bezpośrednio skopiowane i znalezione w oryginalnych płytach holograficznych Założyciela oraz w przekładach esseńskich, które były rozpowszechnione w kulturze greckiej i rzymskiej po podbojach Aleksandra Wielkiego.

Te zapisy były dostępne i tłumaczone przez egipskiego kapłana Thota w celu uzyskania kontroli nad ludzkością oraz Ziemią, a następnie przepakowane do późniejszej linii czasu poprzez wydanie Szmaragdowych Tablic. Są to dzieła sfałszowane przez Thota przedstawiającego siebie jako reprezentanta Szmaragdowego Zakonu, wychodzącego z pozycji fałszywego boga ojca oraz działającego jako fałszywy autor treści Szmaragdowych Kronik Założycieli. Pragnął być bogiem, a jednocześnie chciał przejąć boskie przyrodzone prawa anielskiej ludzkości, aby mieć dostęp do tych zapisów na wyłączność. Thot postanowił być pośrednikiem, do którego byliby zmuszeni zwracać się ludzie chcący uzyskać dostęp do prawdziwej treści ukrytej pradawnej historii, chcący badać prawa naturalne, poznać pozaziemskie pochodzenie, zasady alchemiczne. Thoth jest mistrzem posługiwania się prawdą w celu kłamstwa, co jest podstawową cechą lucyferianizmu.

Lucyferianie i palterowanie

Palterowanie polega na tym, że ktoś używa fragmentów prawdy, aby kłamać, na przykład przekazywanie prawdziwych informacji w celu ukrycia większego masowego oszustwa - takie manipulowanie ma kontrolować postrzeganie wokół pewnej narracji. Półprawd używają psychopaci, aby pomóc sobie w utrzymaniu godnego zaufania wizerunku uczciwości, dobrej reputacji, a jednocześnie popełniać masowe oszustwa i fałszywego wizerunku na podium, ambonie lub w CNN. Wydaje się, że thotiańscy Luciferianie wymyślili tę kłamliwą technikę i przez wieki ją udoskonalili. Metoda polega na wprowadzaniu w błąd ludzi w taki sposób, aby postrzegali coś niedokładnie, a także aby ukryć dowody sprzeczne z opowiadaną historią. Lucyferianie mają tendencję do bycia mistrzami kłamstw i często używają technik palterowania, polegających na wprowadzaniu w błąd ludzi, nie mówienie całej prawdy lub pozwalanie ludziom na błędne zinterpretowanie tego, co zostało powiedziane. Wprowadzanie w błąd za pomocą manipulacji i palterowania stosuje się, by wskazać komuś niewłaściwy kierunek, aby go - dosłownie lub metaforycznie, wykorzystać.

Z technik palterowania konsekwentnie korzystają psychopatyczne siły, używając prawdy, aby kłamać, wpływać na osoby zakorzenione w religii lub w tajnych stowarzyszeniach, by wierzyli, że Bóg stwórca nas wszystkich opuścił. A skoro Bóg nas porzucił, abyśmy upadli w tym okrutnym świecie, to on, Lucyfer, uwolni nas od własnej ignorancji i da nam wiedzę z Drzewa Życia. Tak wyrafinowane taktyki, aplikowane półprawdy splecione ze szczyptą trucizny, mają spowodować zniszczenie anielskiej ludzkości i zastąpienie jej istotami Antychrysta. Tak zrodziła się doktryna lucyferiańska wśród tych grup ludzi, którzy uwierzyli Lucyferowi lub Szatanowi, że jest bogiem wiedzy i rządzi Ziemią, ponieważ bóg z religii, Jehowa, odmówił ludzkości dostępu do tej samej wiedzy o Drzewie życia. Ta narracja jest niczym innym jak taktyką gaslightingu stosowaną przez pozawymiarowe pasożyty, które popisuja się przed ziemską populacją udając bogów, a wszystko dzięki przekazaniu okruchów prawdy zdesperowanym ludziom poszukującym czegoś, co pomogłoby im zrozumieć ten świat wywrócony do góry nogami.

Na przestrzeni wieków zawartość dysków holograficznych z niekompletnymi informacjami została przetłumaczona i zredagowana niezliczoną ilość razy, prawda została tak pomieszana z kłamstwem, żeby służyć intruzom i kontrolować nam umysły. Dziś można uznać, że te półprawdy w połączeniu z kłamstwami są rozproszone po całym świecie, zapisane w wielu świętych księgach lub tekstach, w których można wyraźnie zaobserwować wspólne wątki. Jeśli ktoś oczyścił umysł i ciało do takiego stopnia, że rozwinął intuicyjne duchowe rozeznanie, które pozwala rozpoznać ducha prawdy, może zbadać te dokumenty i wyłuskać z nich prawdę. Każdy człowiek może zrozumieć świat przyrody i siły rządzące całym stworzeniem poprzez wewnętrzny spokój, obserwację i czyste serce. Nie musi już wierzyć, że mściwy bóg porzucił go, skazał na wygnanie i zaklasyfikował do grona grzeszników, tak jak chciałyby siły lucyferiańskie i szatańskie.

Najwyższe poziomy prawdziwej duchowej wiedzy o kosmicznym pochodzeniu ludzkości zostały wymazane, więc rzesze ludzi zostały wprowadzone do zaaranżowanych religii NAA, które przekazują im fałszywe i wypaczone nauki mające na celu zastąpienie oryginalnej treści Szmaragdowych Kronik. Fałszywe nauki są nadal promowane przez NAA, wykorzystują półprawdy, aby szerzyć kłamstwa, aby wprowadzać w błąd ludzi i prowadzić ich w złym kierunku. Doktryny religijne i różne duchowe nauki są świetnym studium przypadku taktyk palteryzacji. Kiedy zdajemy sobie sprawę z tej strategii, możemy rozpoznać strzępy prawdy pomieszane z archetypami ofiary/kata i spolaryzowanymi systemami przekonań, używane jako niszczące nakładki świadomości, aby kontrolować umysły i postrzeganie ludzi - nawet gdy mają dostęp do pewnego poziomu prawdy!

Patriarchalny mściwy bóg

Po kataklizmie na Atlantyku, dokumenty Założycieli zostały przechwycone i przekręcone w celu sfałszowania zapisów historycznych na temat inwazji Obcych. Prawdziwe relacje o inwazji zostały przekształcone w opowieść o ludzkości jako rasie grzeszników, a w religiach świata przedstawiono szereg religijnych dogmatów kontroli umysłu. Grupy Thotian przygotowały ulubione linie ras iluminatów, dały im wiedzę hermetyczną i częściowo sfałszowane informacje, aby rozpoczęli indoktrynację ludzkości, by ta czciła hybrydowe jednostki Lucyferian jako jedynego prawdziwego boga. Ezoteryczna wiedza o prawach uniwersalnych oparta na hermetyzmie Totian została przekazana tajnym stowarzyszeniom i klasom rządzącym, niektórym ujawniono Lucyfera na szczycie piramidy kontroli, podczas gdy zwykłego człowieka celowo potraktowano jak niewolnika, któremu darowuje się teologię zbawienia poprzez szereg zorganizowanych religii. Od czasu zatopienia Atlantydy ludzkość jest w stanie amnezyjnej hipnozy i ma przymusowo kontrolowane umysły, aby zapomniała o swoich prawdziwych początkach na rzecz propagandy negatywnych Obcych, wykorzystywanej do promowania fałszywej narracji historycznej, żeby wierzyła w zazdrosnego i gniewnego patriarchalnego boga, którego należy czcić.

Dlatego NAA metodycznie przedstawia serię nowych religijnych dogmatów kontroli umysłu z osi czasu Rady Nicejskiej, na przykład szerzenie dezinformacji, że Annunaki są bogami stwórcami ludzkości i promowanie kultu fałszywego boga ojca Obcych ukrytego za wieloma imionami, rzekomo ujawnionymi w świętych rękopisach, twierdząc, że są absolutnym Słowem Bożym. Dwa przykłady to grupa Jehovian Annunaki i kolektyw Annunaki Yahweh. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że współczesne religie świata zostały wprawione w ruch przez rasy najeźdźców tworzących NAA, i że są kontrolowane głównie przez antyludzkie siły reprezentujące siebie jako fałszywego Chrystusa lub fałszywego boga ojca.

Większość tekstów religijnych dostępnych dla mas została poważnie zmanipulowana i jest używana do szerzenia kontroli umysłu w celu ujarzmienia świadomości i duchowego ucisku istot ludzkich. Aby kontrolować systemy przekonań religijnych, wmówiono ludziom, że tradycyjne święte doktryny stanowią absolutne słowo Boga i że nic w nich nie może być kwestionowane. Niestety, jest to okrutne oszustwo mające na celu całkowite zmylenie ludzi co do natury rzeczywistości i charakteru ich bezpośredniego związku z Bogiem, wewnętrznym duchem Chrystusa. Żywy wieczny duch Boga nie mieści się w granicach słów zapisanych w księdze, ale znajdzie się w strumieniu miłującej dobroci, która istnieje w świętym sercu każdej żywej osoby, jak również w naturalnej świadomości miejsca lub rzeczy. Manipulacja ludzkiej świadomości poprzez kontrolowaną religię była długofalowym programem, który jest aktywny od czasu potopu i jest kolejnym aspektem zrozumienia agresywnego tuszowania wszelkich dowodów atlantydzkiego spisku. Cała ludzka historia sprzed sumeryjsko-egipskiej inwazji została wymazana z książek historycznych, a my otrzymujemy fałszywą historię o ludzkim pochodzeniu i jesteśmy karmieni przykrywkami oraz kłamstwami o starożytnych cywilizacjach.

Zorganizowane religie zostały wprowadzone jako podstawowa metoda kontroli umysłu, aby służyć celom Agendy Negatywnych Obcych, aby Obcy mogli uzyskać kontrolę nad Ziemią podczas cyklu wznoszenia. Mieszkańcy Ziemi byli przez wieki manipulowani i zabijani w imię fałszywych bogów Obcych, byli nieustannie składani w ofierze. Stale też był utrzymywany podział między 12 plemionami. Brutalne religie i przechwycone wątki New Age nieustannie używają ludzi jako pionki w podboju przez kosmitów, co ma na celu generowanie lęków i duchowego terroryzmu w umysłach ludności Ziemi, aby w końcu urzeczywistnić scenariusz Armageddon.

Rękopisy Esseńczyka Yeshua

Podczas swojej misji strażnik Jeszua miał dostęp do wyższej formy ucieleśnienia jako uniwersalny Melchizedek z Niebieskiego Płomienia, zaś jego zadanie polegało na odzyskaniu kontroli nad tłumaczeniami 12 omawianych dysków holograficznych. Tamto jego wcielenie miało na celu odzyskanie wielu zapisów Założycieli, zebranie tych informacji w formie pisemnych rękopisów i świętych tekstów, a następnie zwrócenie tej duchowej wiedzy o wewnętrznym Chrystusie całej ludzkości. Ta wiedza obejmowała nauki pochodzące z planety Tara, a wywodziła się z innych Wszechświatów, a także historycznych relacji z buntu Lucyferian i kataklizmu atlantydzkiego, które pochodziły bezpośrednio z rejestrów Szmaragdowych Założycieli. Zespół Esseńczyków Yeshui obejmował jego żonę, która była jego genetycznym odpowiednikiem i dwanaście osób, które działały w roli pracowników sieciowych, mających uruchomić tęczowe częstotliwości w liniach geomantycznych Ziemi. Mieli wyrównać siatki planetarne i system gwiezdnych wrót, uwolnić je spod kontroli obcych najeźdźców. Duchowa misja polegała na przywróceniu ludziom energii anielskich i reprezentowania chrystusowej świadomości na Ziemi, gdy wrota wreszcie otworzą się podczas cyklu wznoszenia.

Te mocno strzeżone informacje zawierały szczegółowe dane na temat planów budowy struktury poziomych i pionowych rdzeni planetarnych, genetyczne klucze do otwierania 11 gwiezdnych wrót oraz jak uzyskać dostęp do źródła zasilania punktu zerowego potrzebnego do odzyskania kontroli nad systemem gwiezdnych wrót i uchronić je przed negatywnymi najeźdźcami z Kosmosu. Te szczegółowe dane były przechowywane w specjalnej technologii w małej srebrnej tarczy jak dyski, które nosiły w sobie poszczególne osoby fizyczne.

W odpowiedzi na misję Jeszui grupa Oriona postanowiła zaatakować terytoria w pobliżu 5. gwiezdnych wrót i zinfiltrować centralny region Włoch, tworząc fundament dla tego, czym stanie się Kościół Rzymski i papiestwo. Rozpoczęło to inwazję Czarnych Słońc na ten region, którzy zbudowali katolicki mechanizm kontroli religijnej, który miał stać się ogólnoświatową maszyną polityczną i ołtarzem ofiarnym krwi z centrum w Watykanie. Nadal pozostaje ogromną potęgą i globalnym centrum kontroli głównych filarów kontrolera społeczeństwa.

Niektóre nauki i święta wiedza, przetłumaczone przez zespół Esseńczyka Jeszui na tomy rękopisów, zostały skradzione i ostatecznie przejęte w Serbii i trafiły do Turcji. Było to wynikiem ostatniej zasadzki w Amarnie, co uniemożliwiło ukończenie misji. Oryginalne rękopisy i rysunki niektórych nauk Jeszui i tłumaczeń esseńskich zespołów, które zostały ukryte w Turcji, ostatecznie zostały ujawnione, gdy przekazano je władzom politycznym, wtedy dostęp do nich uzyskał władca z tamtych czasów, rzymski cesarz Konstantyn. Tamta oś czasu była ważnym wydarzeniem wyzwalającym, które zrodziło światowy system mechanizmów kontroli religijnej i związanych z nim dogmatów kontroli umysłu, które są nadal obecne.

Sobór Nicejski i rękopisy esseńskie

Rzymski cesarz Konstantyn nakazał swoim chrześcijańskim biskupom zorganizować pierwszą konferencję we współpracy z Kościołem Rzymskim, aby ustanowić radę, która dokonałaby przeglądu tych potajemnie skradzionych rękopisów esseńskich. Pierwszy Sobór Nicejski jest pierwszą zarejestrowaną w 325 r. ogólnoświatową radą Kościoła chrześcijańskiego, która odbyła się w Turcji i której przewodniczył sam Konstantyn. Historia mówi nam, że celem Soboru Nicejskiego było stworzenie oświadczeń i kanonów wiary doktrynalnej z zamiarem zdefiniowania, co stanie się fundamentalnymi wierzeniami chrześcijańskimi, ustanawiając Credo Nicejskie. Przez wiele setek lat te święte manuskrypty zespołu Jeszui były dalej tłumaczone, badane, a następnie fałszowane, edytowane i pomijane w ujawnianiu ważnych duchowych koncepcji, zgodnie z decyzjami podjętymi przez władze stojące za Radą Nicejską i przywódcami Drakonian, którzy przeniknęli do Kościoła Rzymu. Jednakże Rada ta uruchomiła podstawę dogmatu, za sprawą którego dokonywano tortur i składania krwawej ofiary z ludzi w imię Boga. Niektóre sfałszowane relacje i przeinaczone prawdy pochodziły z tłumaczeń dysków holograficznych, a później zostały ponownie skopiowane i zapisane w kilku manuskryptach oraz w kilku różnych językach. Najstarszą wersją tej kopii z nicejskiej osi czasu jest Codex Vaticanus, który jest najstarszym greckim manuskryptem Nowego Testamentu, i znajduje się w Bibliotece Watykańskiej od XV wieku. Te manuskrypty były podstawą do stworzenia książek, które później stały się kanonizowaną Biblią. Biblia była następnie wykorzystywana do politycznych motywacji rządów i zorganizowanej religii, aby kontynuować wymuszanie tych półprawd i przekonań patriarchalnych przedstawionych przez fałszywych bogów Annunaki na całym świecie, pod pozorem jednoczenia Kościołów chrześcijańskich w ramach doktryny ustanowionej przez Boga.

Tak więc oryginalna treść pierwszych tłumaczeń rękopisów i szereg wczesnych Biblii zostało częściowo zaczerpniętych ze skradzionych rękopisów esseńskich, które były przetłumaczone bezpośrednio przez Jeszuę. W wyniku trwających programów ludobójczych pozostałe grupy Esseńczyków zeszły pod ziemię, ta wiedza została ukryta i nadal przekazywana w tajemnicy, na przykład sektom Katarów. Niektóre z tych pozostałych zapisów znajdują się w treści znalezionej w Nag Hammadi, do której opinia publiczna uzyskała jedynie ograniczony dostęp.

Rękopisy, które były w posiadaniu Kościoła, zostały ozdobione zestawem fałszów, uprzedzeń i zmian przekazywanych ludzkim skrybom przez hybrydy Annunaki z upadłymi aniołami, głównie od kolektywu Jehovian. Jehowiański kolektyw jest inżynierem implantów ukrzyżowania i pomógł zaprojektować Biblię z przekręconymi tekstami, które pasowały do ich brutalnej religii opartej na ofierze krwi Chrystusa. Dopuścili się licznych pominięć i poprawek tłumaczeń oryginalnych manuskryptów, które były wielokrotnie kopiowane z hebrajskiego, aramejskiego, łacińskiego i greckiego na różne inne języki oraz różnie interpretowane. Księgi biblijne i doktryny kościelne były przez wieki zlecane przez chrześcijańskich biskupów, kapłanów, królów oraz władców od czasu misji Chrystusa Jeszui. Każde tłumaczenie powstało pod wpływem przekonań, uprzedzeń i jednostronnych interesów osób zainteresowanych, co odzwierciedlało się pośród społeczności, w języku i kulturze aktywnej w tym konkretnym czasie.

W końcu, po wielu długich latach morderczych krucjat i inkwizycji, król Jakub w 1604 r zlecił zespołowi naukowców pracę nad angielskim tłumaczeniem chrześcijańskiej Biblii dla Kościoła Anglii, ustanawiając hierarchiczną formę władzy w rządzie kościoła. Jednak to właśnie umożliwiło zwykłym ludziom dostęp do czytania samej Biblii, wcześniej dostęp do jej zawartości miał urzędnik kościelny, który interpretował znaczenie niepiśmiennej społeczności. Co więcej, tłumaczenie to kontynuowało wpływ Kościoła Rzymu na wymuszanie wierzeń o zbawieniu poprzez składanie ofiar z krwi, ukrzyżowanie Chrystusa, co miało być potrzebne do oczyszczenia ludzkości z grzechów i miało stanowić przyczynę istnienia chrześcijaństwa. W pierwszej połowie XVIII wieku autoryzowana wersja Biblii Króla Jakuba stała się niekwestionowana, podobnie jak angielskie tłumaczenie używane w anglikańskich i angielskich kościołach protestanckich. Na początku XIX wieku ta wersja Biblii była najczęściej drukowaną książką w historii. Obecnie istnieją setki wersji Biblii w języku angielskim i tłumaczenia na ponad 2000 języków, w których każda jednostka i kongregacja wyraża własne przekonania, a poprawione tłumaczenie Biblii jest najbardziej dokładne i prawdziwe, co oznacza słowa, przez co uważa się, że jej treść pochodzi bezpośrednio od Boga.

Tak więc, ogólnie rzecz biorąc, tekst pisany w Biblii zawiera nie tylko czyste kody częstotliwości oryginalnych dysków holograficznych, ale także niezwykle sprytną mieszaninę prawd używanych do mówienia kłamstw, aby zrozumienie rzeczywistej treści było utrudnione. Biblia jest pełna półprawd, prawd i kłamstw, przemocy oraz dysonansu poznawczego. Nowsze wersje próbują uczynić treść bardziej zrozumiałą dla obecnych odbiorców, ale informacje wciąż zawierają wiele zniekształconych systemów przekonań, i pochodzą bezpośrednio od antyludzkich wpływów, które dążą do zniewolenia ludzkości.

Jehoviańscy Annunaki zredagowali i przekręcili informacje skradzione z oryginalnych zapisów Założycieli, dlatego są przedstawiane jako wątki wywołujące strach, luźno interpretowane z faktycznych wydarzeń opisujących inwazję technologiczną na Ziemię. Klasyczne odniesienia biblijne w Starym Testamencie opisują rzeczywiste wydarzenia z dawnych dziejów, wykorzystywane do terroryzowania ludzkości. Są one przedstawione z założeniem, że te niszczycielskie i przerażające wydarzenia miały miejsce w wyniku gniewu Bożego skierowanego przeciwko grzesznikom na Ziemi. Biblia jest wypełniona płytkimi przebłyskami prawdziwych anielskich ludzkich zapisów Prawa Jedni, które zostały celowo przekręcone i odwrócone, aby wygenerować negatywne nakładki świadomości strachu, winy i wstydu oraz celowo podporządkować ludzkość, aby uwierzyła, że jest na łasce mściwego Boga. Wielu ludzi łączy się z historiami biblijnymi z poziomu głębokich, nieświadomych wspomnień tych tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w ukrytej historii ludzkiej lub podczas wcieleń w tamtych czasach. Te zapisane słowa pobudzają wspomnienia komórkowe, które dusza ludzka zapamiętała i z którymi łączy się w tych poprzednich liniach czasu, podświadomie odzyskując wiedzę o tym, że nasza Ziemia cierpiała z powodu tragicznego kataklizmu, potopu i późniejszej inwazji na pierwotną, zaawansowaną kulturę ludzką.

Mściwy Bóg reprezentowany przez brutalne religie, jest fasadą dla oszusta, który używa przerażających obrazów ognia, siarki i kary, a także sztywnego dogmatu, aby utrzymać ścisłą kontrolę nad ziemską populacją. Jeśli kontrola religijna nie działa, strażnicy tego więzienia mogą poprowadzić cię prosto do pola ateistycznego i dogmatu naukowego. Sfałszowane teksty negatywnych religii, które pochodzą od Obcych, zaprogramowały wielu ludzi do osądzania i potępiania swoich braci oraz sióstr, angażowania się w ciągłe debaty na temat tego, jaka religia lub Biblia najlepiej reprezentuje Boga. Zorganizowana religia, jak również naukowe dogmaty, zostały celowo uzbrojone, aby kontrolować ludzkość, uciskać ją duchowo, abyśmy ukrzyżowali wewnętrznego Chrystusa w imię fałszywego obcego boga ojca lub Boga jako ułudy.

Objawienia to szczegółowy program Armageddonu

Księga Objawienia w chrześcijańskiej Biblii zawiera zero treści z oryginalnych zapisów Założycieli, rękopisów Jeszui lub świętych przekazów od Boga. Księga Objawienia przedstawia wypaczone szczegóły aktywacji wcześniej zaplanowanego oprogramowania Armageddon pod koniec cyklu wznoszenia, w którym są kolejno wdrażane różne negatywne technologie Obcych, aby siać zniszczenie na powierzchni planety, aby służyć Nowemu Porządkowi Świata. Księga ta jest planem, który nakreśla każdy krok negatywnych Obcych zmierzający do dokończenia inwazji na powierzchnię Ziemi, kiedy zapisy Założycieli będą całkowicie zniszczone, a na ich miejsce wprowadzone zorganizowane religie i ateizm. Cały system planetarnych gwiezdnych wrót ma wpaść pod całkowite władanie NAA, co jest określone jako posadzenie na tronie Jehoviańskich Annunaki.

Cztery Bestie klęczące przed tronem wymienionym w Objawieniach odnoszą się do oryginalnych zapisów genetycznych Założycieli w sieci planetarnej, która zawiera odbicia ich obrazu świadomości na Ziemi, które łączą się z nimi bezpośrednio. Cztery Żywe Stworzenia (Lew, Orzeł, Wół, Człowiek) to najpotężniejsze sieci świadomości strażników Założycieli, które są połączone z całym systemem siatki planetarnej i gwiezdnych wrót. Są to Wielki Biały Lew, Święta Niebieska Krowa, Siatka Złotego Orła i Cztery Filary Człowieka. Przez stopniowe podbijanie i przejmowanie tych czterech strażniczych siatek planetarnych podczas mrocznego okresu, zamierzano powalić te cztery bestie, oraz zmusić je do wielbienia na kolanach siedzącego na Tronie Jehowy. Treści zapisane w tekście biblijnych objawień nigdy nie były częścią oryginalnych zapisów Założycieli ani przekładów esseńskich strażników. Były fragmentem fałszywych przekazów NAA służących do wdrożenia nakładek zbiorowej świadomości, które pobudzałyby urzeczywistnienie oprogramowania Armageddon, i podżegałyby do szerzenia terroryzmu, kataklizmów oraz zarazy, by siać spustoszenie na Ziemi, oraz w pełni kontrolować końcowe linie czasu podczas cyklu wznoszenia.

Reaktywacja Szmaragdowego Zakonu, odzyskanie historii ludzkości

Strażnicy odzyskali dostęp do strefy hibernacji, która zawierała szereg hologramów AI używanych do projekcji kodu kreacyjnego Założyciela w fałszywych liniach czasu, fałszywe hologramy wykorzystujące ukradzione DNA Szmaragdowego Zakonu, które zostały przejęte podczas działań Thotian, doprowadzając do masakry Esseńczyków i programów hodowlanych w celu hybrydyzacji z Obcymi na Nibiru. Te Szmaragdowe Tablice zawierały kody do dekonstruowania wszystkich informacji zapisanych w DNA Szmaragdowego Słońca, specyficzne dla planetarnego rdzenia poziomego i schematów stałego atomu nasiennego we wszystkich czterech planetarnych kręgach tworzących uniwersalną tarczę plemienną.

Niedawna misja rozpoznawcza Szmaragdowego Zakonu osiągnęła crescendo w uzyskiwaniu dostępu do superkomputerów kwantowych wykorzystywanych do uaktualniania kodu DNA Szmaragdowego Zakonu, który jest następnie rzutowany na serwery i przesyłany za pośrednictwem sztucznej inteligencji, przy czym był wykorzystywany do tworzenia struktur DNA Szmaragdowego Zakonu w macierzy, i tego, co pozwoliło przejąć planetarny rdzeń poziomy i Niebieski Płomień zasady Matki.

Zespoły strażników odzyskały olbrzymią ilość sprzętu, jeśli chodzi o obcą maszynerię używaną do zasilania tych hologramów AI, które pracowały ze sztucznymi hologramami Szmaragdowego Strażnika, oraz projekcje kodu DNA Szmaragdowego Zakonu. Były one wykorzystane do próby zastąpienia wszystkich naturalnych kodów Szmaragdowego Zakonu, wypaczania struktur i kontrolowania ich poprzez zakłócenia generowane przez Thothian.

W wyniku tych wydarzeń Szmaragdowy Zakon wszechświatowego Melchizedeka oraz struktuy rdzenia poziomego i pionowego powracają pod kontrolę chrystusowych Założycieli, ponieważ została aktywowana i przebudowana matryca awatara Słonecznego Logosu i systemy Łuku Słonecznego, dając wsparcie dla rekonfiguracji ciał Złotych Serafim. Przywrócenie szablonu tych kryształowych ciał polega na restrukturyzacji centrum RA ludzkiego ciała świetlnego i wewnętrznej świątyni Słonecznego Serca. Jest to czas powrotu Słonecznych Królów, odzyskania królów Maji Graila, których utraciliśmy podczas wojen, a także kolejny etap odzyskiwania historycznych linii czasu, prawdziwej historii ludzkości i prawdziwego pochodzenia genetycznego.

Te wydarzenia doprowadziły do odzyskania wielu ważnych królów Maji Graala, którzy byli w niewoli, a ich świadomość pozostawała uwięziona na Ziemi przez NAA, tak jak i fragmenty ciała uniwersalnego Chrystusa. Oczyszczenie linii czasu masakry Esseńczyków przez Nibiruan, która doprowadziła do stworzenia fałszywych Szmaragdowych Tablic i hermetyzmu wykorzystywanych w satanistycznych praktykach Bafometa, utrzymało króla Maji Graala Artura z plemienia 11 w zastoju świadomości. Król Maji Graila z Albionu spał. W wyniku niedawnych aktywacji paliadoriańskich i naprawienia hal kosmicznych kronik Szmaragdowego Zakonu, usunięcia uszkodzeń powstałych w wyniku skradzenia tłumaczeń dysku holograficznego użytego w liniach czasowych sztucznej inteligencji do zbudowania mutacji szachownicy, odzyskano prawdziwą uniwersalną świadomość króla Artura. Ma to również bezpośrednie niewyjaśnione związki z następnym etapem przebudzenia masy lądowej Albionu i linii Róży. Odzyskanie kontroli nad sieciami w Wielkiej Brytanii to wielkie zwycięstwo rodziny Kosmicznego Chrystusa. Król Artur jest prawdziwym królem mędrców Graala, a teraz odzyskuje swój filar mocy, uniwersalny rdzeń poziomy i rdzeń pionowy. Podrobione wersje i oszuści, którzy używali jego genetyki, nie mogą istnieć w przestrzeni płaszczyzny Ziemi, w której istnieje jego majestat, teraz świadomy i przebudzony.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, zaś całą resztę odrzucić. Dziękuję za męstwo i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostańcie na świetlistej ścieżce swojego serca awatara Chrystusa Zofii. Bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

3 komentarze: