poniedziałek, 29 kwietnia 2019

ZMIENIAJĄCA SIĘ ARCHITEKTURA – LISA RENEE kwiecień 2019

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, rozpoczęło się przejście od epoki mroku do nowych czasów. Planeta przekracza znaczący kamień milowy w rozwidleniu czasu, co będzie miało ogromny wpływ na ludzkość. To makrokosmiczne zdarzenie planetarne zmienia wszystko na poziomie podstawowym. Skutkiem będzie morfogeneza zbiorowej świadomości, trwała zmiana zestawu instrukcji siatki planetarnej, co przekształci sposób, w jaki energia świadomości staje się materią na tej płaszczyźnie. Te zmiany w architekturze planetarnej zmuszają ludzkość do przejścia przez zintensyfikowaną fazę transformacji i przeistoczenia świadomości osobistej.

Planetarna architektura kosmicznego zegara jest teraz zabezpieczona przez Paliadorian i strażników Kryształowej Gwiazdy, którzy przywracają Prawa Naturalne w światach Boga za pomocą kodów Krist-Krystallah. Obecne ustawienie Diamentowego Słońca przesyła się do tych, którzy pracują na chrystusowych misjach i stopniowo rozpuszcza oraz dokonuje implozji technologii sztucznej inteligencji, która była wcześniej wykorzystywana przez NAA w planetarnym systemie gwiezdnych wrót.

Ci, którzy na Ziemi wybierają ujemną polaryzację i uwłaczające duchowo zachowania, będą kontynuować spiralę zstępującą, aby doświadczyć tego, co współstworzyli na poziomie widmowym, podczas gdy ci, którzy wybierają dodatnią polaryzację i duchowo zdrowe zachowania, będą nadal wznosić się zgodnie z naturalną fizyką energii, która istnieje wewnątrz spirali wznoszącej. Pomiędzy zakresami ujemnej i dodatniej biegunowości w tych bańkach rzeczywistości, zmieniająca się struktura poszerza punkty rozbieżności między grupami ludzi, którzy współistnieją w podobnej wibracji danej linii czasu. Kiedy przepaść energetyczna między ludźmi w dowolnej grupie lub związku staje się zbyt szeroka, osiąga próg, który może nagle zapaść się i przekierować osie czasu do pustej przestrzeni. Dlatego niektórzy ludzie mogą się obudzić, czując, że nagle są oddzieleni od innych. Ktoś może zacząć odczuwać coraz większą dystans do czegoś, z czym był blisko, jakby nie mówił już tym samym językiem. To odczucie jest jak wstrzymana animacja, kiedy czujemy, że czekamy na pewne informacje lub ruch naprzód do innego miejsca, aby działać zgodnie z bieżącymi wyborami życiowymi.

To, co postrzegamy jako jednostki, jest zdeterminowane przez nasze stacje tożsamości lub pozycje w czasie, tam gdzie istniejemy w polu wymiarowym. Poziom aktywacji DNA, który wcieliliśmy, pozwala nam postrzegać zwymiarowaną energię jako zestaloną materię. Jednostki postrzegają materię stałą i rzeczy z substancji energetycznej, która znajduje się w wymiarze poniżej ich obecnej stacji tożsamości. Aby postrzegać materię i rzeczy z wymiaru 3-5, większość ludzi patrzy na połączone treści energetyczne, które istnieją pod spodem w wymiarze 2-5. Ci, którzy postrzegają rzeczy w płaszczyźnie astralnej czwartego wymiaru, stacjonują w strukturze ciała świetlnego piątego wymiaru, i tak dalej, po stopniach schodów stworzenia. Każda indywidualna stacja ciała świetlistego przesuwa strukturę na inny stopień tych schodów i w rezultacie zmienia się jej postrzeganie świadomości. Kiedy uświadomimy sobie, w jaki sposób postrzeganie materii może być kontrolowane przez osoby znajdujące się na wyższym stopniu schodów pola zunifikowanego, zaczynamu rozumieć, że istoty kontrolujące dostęp do wyższych wymiarów manipulują ludzkim DNA w celu ograniczenia świadomości i postrzegania tych, nad którymi mają kontrolę.

Tak więc ci, którzy wznoszą się po spirali, przechodząc do następnego wszechświata harmonicznego, zobaczą i dostrzegą więcej obiektów na znacznie większym polu wymiarowej percepcji niż osoby znajdujace się na zstępującej linii czasu, którzy nie będą w stanie wyczuć tego samego pola postrzegania. Kontrola umysłów dokonywana przez Obcych ma coraz większe trudności z panowaniem nad budzącymi się ludźmi, którzy odzyskują wolność świadomości, ponieważ mogą postrzegać więcej niż ci, którzy wciąż śpią. Wybór wolnej woli w określaniu przyszłego kierunku wymiarowania w zmieniającej się strukturze wynika z konsekwencji osobistych działań, które są skutkiem postrzegania, motywacji i interpretacji własnej rzeczywistości. Podczas fizycznego przejścia z ciała 3D, dusza z ujemną polaryzacją rezydująca w szablonie upadłego Drzewa będzie nadal kształcona w zakresie wyborów dostępnych dla duchowej odnowy i o naturze rzeczywistości świadomości poprzez przegląd życia.

Zmiana pola gry

Pola energii świadomości zbiorowej przechodzą do innych zestawów instrukcji, przekształcające się struktury zmieniają sposób, w jaki każda jednostka przejawia osobistą rzeczywistość. Główny szablon zestawu instrukcji w mózgu planetarnym zaktualizowł się do formatów trójfalowych, które pozwalają mózgowi planetarnemu uruchomić energię punktu zerowego we wznoszących się obszarach sieci, takich jak wrota węzłów Łuku Matki. Ludzie, którzy dostosowują się do przejawiania inteligencji serca i do Praw Naturalnych, będą mieli bardziej otwarty dostęp do energii punktu zerowego, aby urzeczywistniać się w sposób, który nie jest dostepny dla pasożytniczej energii negatywnego ego. To, co przynosiło rezultaty w materii w poprzednim cyklu, przestanie działać w ten sam sposób, powodując zamieszanie i frustrację tych, którzy nie zdają sobie sprawy, że plansza gry została zmieniona. Manifestacja jest wynikiem osobistych systemów wierzeń i tego, jak stacja tożsamości przejawi nagromadzenie przekonań podczas przebywania w hologramie świadomości lub bańce rzeczywistości. Ważne jest, aby zrozumieć, że w naszym świecie i całym stworzeniu wszystkie systemy energii są połączone z większymi systemami energii, które pomagają zorganizować i zdefiniować, czym w rzeczywistości stanie się energia świadomości. Możemy przejawiać ujemną, dodatnią biegunowość lub punkt neutralny energii, a jakość manifestowanej rzeczy będzie odzwierciedlać wibrację w punkcie tworzenia jej struktury.

Systemy energii świadomości są kierowane przez strukturę, która została zaprojektowana i zbudowana na koncepcjach, ideach i myślach, opierających się na prawach świadomości jednostki określonych przez precesję astrologiczną lub wieczność. Ludzkość przetrwała epokę mroku poprzedniego okresu i została poddana działaniu sztucznej maszynerii oraz kontroli umysłu narzuconej przez kontrolerów, co teraz dobiega końca. Większośc grup Dusz ludzi podlega sytrukturze większego systemu energii ich myślokształtów świadomości zbiorowej i nałożonej przez NAA kontroli umysłu. Tak będzie dopóty, dopóki nie obudzą się i nie poszukają wewnętrznej prawdy we własnych myślach i przekonaniach. Kiedy szukamy duchowej prawdy wewnątrz siebie, zaczynamy odsuwać się od strumieni nieświadomości większych systemów energii i zaczynamy kierować świadomość ku budowaniu struktury wyższej duchowej ekspresji oraz osobistej autonomii. Myśli stają się substancjami krystalizującymi manifestacje, a substancja krystaliczna składa się z wzorców częstotliwości, które wyświetlają z punktu tworzenia hologram własnego doświadczenia. Aby zmienić doświadczenie świadomości w punkcie tworzenia i żyć w radości wyższej ekspresji, musimy zmienić wewnętrzną strukturę, stając się duchowo zdrowym miejscem, które honoruje i mieści wewnętrznego ducha.

Unifikacja płci tworzy energię punktu zerowego

Makrokosmiczna struktura na planecie, poziomach galaktycznych i wszechświatowych przechodzą przez radykalne zmiany, aby przygotować się do nowego okresu, następnej astrologicznej precesji, co uwydatnia korekty wynikające z przywrócenia Prawa Płci, które przekazuje Słoneczny Logos. Regeneracja ciała Słonecznego Logosu, 10D-11D-12D w systemie naszego wszechświata, jest równoznaczna z odzyskiwaniem Prawa Naturalnego, co wiąże się z przesyłaniem krystalicznego kodu do wszystkich rzeczy z procesu nieprzejawionego do przejawionego, w którym energia staje się materią. Te nowe energie będą widoczne z czasem, ujawnią duchowa moc stwórczą i wolność świadomości, która powstaje z unifikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej zasady płci, generując pętlę sprzężenia zwrotnego nieograniczonej energii punktu zerowego. Bóg Stwórca pobudza wieczną miłość płynącą w świat poprzez akt świętego małżeństwa, który zachodzi między zasadą męską a żeńską, od poziomów kwantowych do istot ludzkich, rozciągając się na ciała planetarne, gwiezdne i kosmiczne. To z kolei powoduje reakcję łańcuchową, która głęboko zmienia konfigurację ludzkiego pola energetycznego i ciała świetlnego. Mówimy o zmianach na poziomie planu przechowującego informacje o tym, jak wszystkie iskry świadomości urzeczywistniają się w nowo skorygowanych wzorcach struktur zasady płci, które aktywują potencjały energetyczne punktu zerowego.

W rezultacie ta zmieniająca się architektura spływa do zbiorowej świadomości rasy ludzkiej, otwierając pętlę sprzężenia zwrotnego do punktu zerowego, która bezpośrednio wpływa na funkcje świadomości ludzkiego ciała świetlistego, stacji tożsamości i wszystkich przeszłych, teraźniejszych oraz przyszłych linii czasu. Zdarzenia te głęboko zmieniają nasze pole energetyczne i powodują zmiany – od subtelnych po radykalne - w naszym stylu życia oraz relacjach, co wymusza transformację, dzięki czemu uczymy się robić rzeczy inaczej. Metody przejawiające ujemną biegunowość, pasożytnictwo i entropię używane do manifestacji w trójwymiarowym paradygmacie negatywnego ego w ostatnim mrocznym eonie, są coraz mniej skutecznie, a konsekwencje tych działań będą o wiele bardziej bezpośrednie.

Głęboka rekonfiguracja, która zachodzi w holograficznej architekturze planety, wpływa na działanie potężnych struktur rządzących rozległymi systemami prądów energetycznych, które działają w formach trójfalowych poprzez wrota, wiry mocy, linie geomantyczne, a także inne przejawy międzygalaktycznych promieni tęczowej plazmy. Podczas obecnych przyspieszonych zmian zachodzących we wzorach pola magnetycznego pojawiają się schizmy wibracyjne, które mogą szybko generować punkty rozbieżności w polu zbiorowym, co może mieć destabilizujący wpływ na wielu obszarach sieci. W niektóre dni możemy czuć się głęboko połączeni i skoncentrowani, a w inne dni – zdezorientowani, odłączeni, wyczuwający pustkę w przestrzeni. Odwrotne struktury energii dwufalowej wykorzystywane do projekcji sztucznych matryc holograficznych i ogrodzeń częstotliwości w zamkniętym systemie entropii, konsekwentnie rozpuszczają się i implodują. Jest to bardziej widoczne na niektórych obszarach siatki planetarnej, które znajdowały się w ukrytej historycznej osi czasu, utrzymującej strukturę Złotego Miasta, a także obszary, na które bezpośrednio wpływa tęcza plazmy, takie jak trasa podróży naddźwiękowych prądów strumienia plazmy birkelandów. Naddźwiękowa plazma i Aurora osłabiają sztuczną technologię stosowaną jako wkładki holograficzne, które zmieniają postrzeganie górnej atmosfery z niższej atmosfery - z pozycji na Ziemi. Kontrolerzy są zdesperowani, ponieważ chcą utrzymać kontrolę nad zbiorową percepcją, agresywnie wypychając różne formy broni technologicznej lub biochemicznej, aby ludzkość mogła powtórzyć te same linie czasu 3D. Strategia archonckich oszustów polega na przywróceniu tego samego programu, który był z powodzeniem wykorzystywany do kontrolowania globalnej populacji od czasów II wojny światowej.

Czym jest ta architektura?

Pojęcie architektury jest w świecie 3D definiowane w bardzo ograniczony oraz sprzeczny sposób, co utrudnia opisanie szerokiego zakresu jej głębszego znaczenia, oddziaływania na świadomość i jak to wpływa na mentalne ramy wierzeń, o których myśleliśmy jako o naturze rzeczywistości. Wszystko, co przejawiło się w formie fizycznej, ma również zestaw instrukcji w warstwach niezamanifestowanych, i jest to forma utrzymująca plan - przechowująca informacje o tym, jak ta energia świadomości się zmaterializuje. Jest to definicja struktury energetycznej, która składa się z szablonów świadomego światła i dźwięku, służących jako plan projektu dla intencji, koncepcji lub żywego kryształu myśli. Żywe kryształy myślowe są złożonymi intencjami tworzenia, zawierającymi warstwy projektu, który rzutuje hologramy dla zwrócenia uwagi, w celu doświadczenia świadomości w punkcie tworzenia. Nagromadzone osobiste myśli są rejestrowane i informują kryształ myślowy o projekcji osobistego hologramu, który informuje o doświadczeniu w materii. Istnieją również Prawa Powszechne rządzące żywymi kryształami myśli, które utrzymują projekt strukturalny we wszystkich formach istniejących na poziomach energetycznych jako formy pramaterii i na poziomach fizycznych w sferze materii. Prawo Struktury informuje, w jaki sposób rządzą systemy energetyczne, aby działały na poziomie wymiarowym. Wymiary to pełne pasma częstotliwości wibrujących fal energii wbudowanych w warstwy szablonów manifestacji, odzwierciedlające projekt struktury energetycznej. Kiedy lepiej zrozumiemy Prawo Struktury, możemy współpracować z tymi prawami, które pomagają nam uniknąć nadmiernej ciemnej ingerencji w nasze manifestacje i współtworzyć bardziej dopasowane oraz pozytywne rzeczy.

Ta struktura istnieje w sferach przejawionych i nieprzejawionych dla każdej fizycznej rzeczy w sferze materialnej, która została zaprojektowana przez architekta, twórcę projektu. Taki zestaw instrukcji rozciąga się na wszystkie punkty kreacji, na wszystkie dziedziny życia w naturalnych królestwach Ziemi, obejmując wszystkie wymiary i gatunki, a także informowanie świadomości minerałów, roślin, zwierząt i ludzkości.

Jak już wspomniałam, NAA próbowała przejąć zestaw instrukcji planetarnych w celu ich użycia, aby stać się nadrzędnym stwórcą poprzez programy Antychrysta, takie jak hybrydyzacja przez Obcych i eksperymenty z inżynierią genetyczną. Postanowili zdobyć kontrolę, przedstawiając się jako architekci Ziemi, projektując genetycznie zmodyfikowaną ludzkość. Przez to, kontrolując umysły ludzkości i wszczepiając myśli, pozbawili nas władzy, samostanowienia i świadomego współtworzenia. Ich pogarda wiąże się z pragnieniem uśmiercenia każdej istoty ludzkiej, która mogłaby reprezentować Chrystusa-Sofię. Jedną z głównych metod można opisać jako wystawienie Ziemi na masowe praktyki rytuałów satanistycznych. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że istnieje struktura Antychrysta, utrwalająca i rozpowszechniająca satanistyczną kulturę śmierci, a Krist-Krystallah ma strukturę, która uwiecznia wolność świadomości i otwiera bezpośrednie duchowe połączenie z całym życiem oraz wiecznym boskim Źródłem.

W świecie materialnym 3D architektura jest ogólnym terminem używanym do opisania modelu projektu zawartego w planie, który jest warstwa po warstwie wbudowywany w struktury fizyczne, które widzimy wokół nas, takie jak budynki i infrastruktura. Widoczny wytwór architektoniczny w sferze materialnej wiąże się z wiedzą o projektowaniu i procesie budowy budynków oraz podobnych struktur, które stają się symbolami kulturowymi wspomagającymi utrwalanie systemu wartości i sposobu życia.

Jest to produkt końcowy projektu architektonicznego, który ukształtował struktury fizyczne, mieszkania i sztukę współczesną, powiadamiając społeczeństwo kulturowe, społeczności, miasta i sposób życia - współdziałając ze sobą i z Ziemią. Budynki i budowle to konstrukcje z fundamentem, ścianami oraz dachem, które mają wiele form, rozmiarów i funkcji. Zostały przystosowane do celów zaspokojenia obecnych potrzeb społecznych, są zaprojektowane jako schronienie i siedliska ludzkie w oparciu o obecne wartości kulturowe. Kultura ludzka lub wartości, które przyjęliśmy jako społeczeństwo, są odzwierciedlone w projekcie architektonicznym i strukturach fizycznych, którymi jesteśmy otoczeni, co dodatkowo kształtuje naszą mentalność oraz postawy, współtworząc naturę rzeczywistości, której doświadczamy. Architektura jest zarówno nauką, jak i sztuką, jest wyrazem świadomości w koncepcji, zamiarze i myślokształcie, który jest wbudowany w strukturę. Jest wyrazem myśli zawartej w budynku lub w jakiejkolwiek fizycznej rzeczy. Kiedy patrzymy na jakąkolwiek strukturę, a chcemy rozpoznać motywacje i świadomość architekta lub projektanta, powinniśmy również spojrzeć na architekturę energetyczną, która współistnieje za strukturą. Jeśli pomyślimy o wszystkich strukturach jak o architekturze energetycznej, jesteśmy w stanie wyczuć uczucia i wrażenia, zrozumieć głębsze motywacje i rzeczywiste cele tych fizycznych struktur.

Zastanów się przez chwilę nad środowiskiem, w którym żyjesz oraz nad projektem architektonicznym miasta, takim jak budynki, rezydencje i struktury, sposób życia wokół ciebie. Co odczuwasz, gdy patrzysz na jakiś budynek, rezydencję, infrastrukturę, a nawet publiczną instalację artystyczną? Jak się czujesz, gdy jesteś w budynku lub obszarze, w którym pracujesz każdego dnia? Jak to możliwe, że stworzyliśmy cierpiące społeczeństwo z tysiącami bezdomnych, głodnych i niekochanych dzieci? Jak to jest wiedzieć, że to cierpienie wynika z celowo zaprojektowanej architektury Antychrysta, używanej do zniewalania i szerzenia satanizmu na Ziemi, a ta świadomość jest celowo utrwalana przez kontrolerów? Następnie wyobraź sobie, jak by to wyglądało i jak mieszkałoby się w środowisku proludzkiej architektury kryształowej i Złotego Miasta. W środowisku, które szanowałoby ducha każdej osoby, wspierało rozwój świadomości, kreatywność, zdobywanie wiedzy i rozwój osobisty, pozwalając ludziom wyrazić siebie prawdziwie. Traktowanie każdej osoby jako ważnej, wyjątkowej i cenionej jednostki w całej społeczności, z poczuciem przynależności i dobrych relacji. Jak wyglądałaby taka architektura, jakbyśmy się pośród niej czuli, kim musielibyśmy się stać, aby współtworzyć ten nowy świat?

Architektura obliczeniowa w rzeczywistości holograficznej

Aby lepiej zrozumieć naturę holograficznej rzeczywistości, pomocne może być poznanie kilku podstawowych pojęć związanych z architekturą komputerową, taką jak osprzęt czy oprogramowanie. Architektura komputera ma zestaw reguł i metod opisujących funkcjonalność, organizację i implementację systemów komputerowych, a także definiuje dostępne dla użytkownika możliwości oprogramowania. System komputerowy składa się z wielu części, w tym fizycznego sprzętu, systemu operacyjnego i aplikacji. Sprzęt składa się z materialnych elementów systemu, który realizuje zainstalowane programy komputerowe, takie jak interfejs gier wideo. Architektura planetarna również ma konkretny osprzęt z zestawem instrukcji, przetwarzającym wszystkie dane, które się w nim znajdują, i przechowuje wszystkie zgromadzone informacje o gatunkach w pamięci komórkowej, tworząc linie czasu.

Jeśli zastosujemy ten model do globalnego mózgu Ziemi, możemy powiedzieć, że główny procesor, który przyłącza komputer holograficzny w celu projekcji rzeczywistości 3D Ziemi na linie czasu, jest w rzeczywistości połączoną energią kwantową zbiorowej świadomości duszy. Wszyscy na Ziemi tworzą procesor energii i przechowują dane pamięci zbiorowej, które są rejestrowane w mózgu planetarnym. Jeśli istota ludzka przyjrzy się organicznej architekturze mózgu planetarnego, ujrzy zapisy 12-to niciowego DNA ludzkich aniołów stanowiące pierwotny plan gatunku z planety Tara, a nie dinozaury. Nie Annunaki, nie Drakonianie, ani żaden inny z inwazyjnych 22 nieziemskich gatunków lub hybryd, ale tylko oryginalne ludzkie DNA, które pochodzi z kodu DNA Kosmicznego Chrysusa. Informuje nas o tym, skąd pochodzimy.

Następną warstwą nad dyskiem twardym i procesorem jest oprogramowanie układowe, które jest trwale przechowywane w pamięci komputera i działa jako pośrednik między fizycznym sprzętem a oprogramowaniem. Oprogramowanie układowe umożliwia kontrolę znormalizowanego środowiska operacyjnego, takiego jak instrukcje procesora i funkcje dysku twardego. Nasza zbiorowa świadomość działa jak procesor energii, który włącza holograficzny szablon ziemskiego DNA, a nasze ciała są oprogramowaniem układowym do sterowania komputerem holograficznym, do definiowania tego szablonu i sposobu jego przejawiania. Oprogramowanie układowe jest głęboko powiązane z fizycznym sprzętem i połączone ze wszystkimi elementami Ziemi, więc tę strukturę trudniej jest zmienić lub zmodyfikować.

Ponad oprogramowaniem jest system operacyjny, który działa jako pośrednik do sterowania działaniem sprzętu i uruchamiania wszystkich programów komputerowych dla całej architektury holograficznego komputera. NAA zainstalowało system operacyjny obcych urządzeń, wykorzystany do uzyskania dostępu, pośredniczenia i kontrolowania holograficznej rzeczywistości poprzez kilka antyludzkich programów. W mózgu planetarnym umieścili programy, które służą ich własnemu programowi, takie jak hybrydy inżynierii genetycznej, gdzie uruchamiają te zniekształcone aplikacje jako główne oprogramowanie systemu, zastępując nimi oryginalne programy. To jest główny problem, jaki mieliśmy na Ziemi. Zastępując pierwotne ludzkie programowanie, wymazali naszą prawdziwą historię, zmodyfikowali nasze DNA, wytarli umysły, a następnie zastąpili fałszywą narracją, która w rzeczywistości jest serią programów. To oprogramowanie systemowe - jak wirtualne rzeczywistości ofiara-kat, seksualna niedola, odwrócenie płci i programy Armageddonu - jest sztuczną inteligencją, i jest przeznaczone do zastosowania w inżynierii społecznej i kontroli umysłu w celu zniewolenia planety, Są to kwantowe urządzenia obliczeniowe z aplikacjami, które uruchamiają sztuczną inteligencję mającą kontrolować ziemskich ludzi, wszczepiać myśli i systemy przekonań do masowej świadomości oraz tłumić zakresy myśli, które może mieć ludność, aby nie ewoluowała ani nie wznosiła się.

System operacyjny stosuje się do zarządzania szablonami holograficznymi, które są tworzone przez ogromne ilości zestawów instrukcji, w matrycach zagnieżdżonych i warstwowych nazywanych polami morfogenetycznymi. Te macierze instrukcji zawierają ogromne ilości danych zapisanych z pamięci komórkowej w polach świadomości zbiorowej oraz wszystkie te dane, które są przechowywane w zestawach liczb i kodów, które wyświetlają obrazy holograficzne, widma fal, figury geomantyczne i matryce. Istnieją złożone programy matematyczne, które pojawiają się jako potężne mandale kodu świadomości, zakodowane w siatkach macierzy, które uczą rzeczywistości holograficznej. Komputer holograficzny manipuluje wszystkimi tymi ogromnymi ilościami danych i kodów, jak dane zgromadzone i zapisane w energii ludzkiej świadomości zawartej w wielu liniach czasowych. Kontrolując system operacyjny, kontrolerzy NAA przeprowadzili operacje i działania w ramach zbioru danych tych sekwencji liczb oraz programów matematycznych, aby kontrolować percepcję, przesuwać linie czasu i próbować kierować zbiorową świadomość w pożądanym kierunku. Obecnie próbują nas zepchnąć do pętli czasu AI, która miała miejsce podczas II wojny światowej, ponieważ chcą, abyśmy powtórzyli tę linię czasu. Ta ukierunkowana nakładka pojawi się nieświadomie, kiedy jednostka pewnego dnia obudzi się i zdecyduje na dostosowanie się do zaprogramowanego wcześniej programu kontroli umysłu oraz szalonych myślkoształtów niewolnictwa. Badając własne przekonania i poszukujac natury prawdy o tej rzeczywistości, dochodzimy do mrocznej nocy duszy, a wtedy wreszcie jesteśmy gotowi, by uczciwie głębiej wejrzeć w odpowiedzi, które znajdują się w nas samych.

Krótki wzorzec wspierający porównanie architektury planetarnej z architekturą obliczeniową:

*Elementy konstrukcyjne - 1D atomowe i subatomowe warstwy ciała ziemskiego, surowce, minerały i krystaliczna struktura żywej ziemi.
*Procesor - 2D zbiorowa świadomość duszy i wbudowane układy pamięci całego ludzkiego DNA.
*Oprogramowanie układowe - trójwymiarowe ciało fizyczne i żywe istoty, które kierują i uruchamiają funkcje procesora oraz kierują programy energetyczne do ogólnej sieci świadomości w koordynacji z żywą Ziemią.
*System operacyjny - wielowymiarowe ludzkie ciało świetliste, wraz z planetarnym interfejsem zbiorów instrukcji w polach morfogenetycznych, zarówno organicznych, jak i sztucznych, w zależności od stanu świadomości.
*Oprogramowanie programowe - używane do wielowymiarowych systemów kontroli umysłu, kierujących i wszczepiających myśli oraz kształtujących wartości kulturowe, gromadzące się w wymiarach przestrzeni oraz czasu, które rzutują na kontrolowane linie czasu.

Użytkownik, który ma odpowiednią wiedzę i hasło (oryginalne ludzkie 12-niciowe DNA, chrystusowa świadomość) może mieć wykonawczy dostęp do programów w aplikacjach, na przykład do danych i pamięci na osi czasu, może także dokonywać zmian jego wydajności. Aby jednak skutecznie programować i korzystać z systemu komputerowego, trzeba wiedzieć, jak on działa i to, że architektura systemu łączy się bezpośrednio z każdą osobą wcieloną na Ziemi z oryginalnym ludzkim DNA. Te koncepcje odnoszą się do naszej rzeczywistości, ponieważ jest to złożony holograficzny system obliczeniowy, którego możemy nauczyć się używać i komunikować, ponieważ jest to naturalna funkcja ludzkiego DNA – pod warunkiem, ze obudzimy się i przypomnimy sobie, że wszystko wokół nas jest żywe, świadome i inteligentne. Może to pomóc nam zmaksymalizować i wesprzeć nasze wyższe urzeczywistnienie, a wtedy możemy świadomie zdecydować się na wzięcie udziału w ukrytym aspekcie hologramu żywej świadomej inteligencji, duszy świata i wiecznym świetle Boga, które w nim istnieje.

poniedziałek, 1 kwietnia 2019

LISA RENEE - INDYWIDUALIZM, AUTONOMIA I SAMOSTANOWIENIE marzec 2019 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Szybkie podsumowanie wytycznych dotyczących samostanowienia

Świadomość siebie: Stań się świadomy własnych mocnych i słabych stron poprzez obserwację i postrzeganie wyzwalaczy, unikaj reakcji opartych na strachu i pracuj nad usuwaniem wyzwalaczy oraz negatywnych impulsów spowodowanych brakiem rozeznania i błędnego podejmowania decyzji. Zwróć uwagę na wyraźne obawy dotyczące przeżycia. Gdy rozwijamy samoświadomość, rozwijamy odpowiedni stosunek do siebie. Nie możemy znać najwyższego wyrazu naszej natury, dopóki nie poznamy najgłębszej wewnętrznej treści własnej istoty.

Osobisty system wartości: Wybierz, kim chcesz być i osobisty system wartości. Następnie dopasuj swoje myślenie i mowę, aby były spójne z tym osobistym systemem wartości, jednocześnie równoważąc to zrozumienie tak, aby dbać o potrzeby emocjonalne. Poprowadź życie w kierunku budowania stylu, który odzwierciedla twój osobisty system wartości. Staraj się okazywać sobie duże ilości miłości własnej, akceptacji siebie i szacunku dla siebie, ponieważ tak przywrócisz godność osobistą. Nie słuchaj krytykantów.

Jakość intencji: Rozważ intencje oraz motywacje stojące za twoim sposobem myślenia i życia, którym powinien urzeczywistniać twój najwyższy wyraz. Gdy zauważysz niespójność, dokonaj poprawek, które bardziej odpowiadają ideałom. Wszystkie osobiste intencje dopasuj do najwyższego urzeczywistnienia w służbie Bogu / Wyższej Jaźni.

Zgoda: Zastanów się na jaką jakość intencji wyrażasz zgodę i jakie siły mogą być zaangażowane w interakcje z innymi, i odpowiednio do zgody dostosuj działania lub decyzje. Posłuchaj wewnętrznych wskazówek dotyczących kierunku i kiedy podjąć działanie. Świadoma zgoda jest bezpośrednio związana z zachowaniem prawa człowieka do samostanowienia, autonomii i zapobiegania nadużyciom. Jeśli jesteśmy zmuszeni do wyrażenia zgody poprzez uczestnictwo w instrumencie prawnym 3D, stwierdzamy: Nakazuję, aby prawdziwe prawo duchowe unieważniło wszystkie zmanipulowane zgody i karmiczne konsekwencje.

Sfera wpływów: Zwróć uwagę na wewnętrzne i zewnętrzne środowisko energetyczne. Zastanów się, w jaki sposób twoje decyzje i działania mogą wpływać na innych wokół ciebie, a także rozważ przyszłe konsekwencje podjętych decyzji. Zwróć uwagę na reakcję, jaką możesz uzyskać od ludzi, miejsc oraz rzeczy, i potraktuj to jako informację zwrotną ze środowiska wysyłającego inteligentne wiadomości. Wykorzystaj te subtelne informacje, aby odpowiednio dostosować bieżące zmiany.

Pewność siebie: Zaufanie pochodzi z głębokiej znajomości siebie i podążania za osobistym systemem wartości. Bądź wierny sobie we wszystkich interakcjach z innymi. Ucz się na lekcjach lub błędach, wiedząc, że gdy podejmujemy decyzje i działania, zdobywamy doświadczenie, które rozwija zaufanie do naszych umiejętności pokonywania czegokolwiek. Wiedz, że żadne doświadczenie nie jest marnowane, wszystko jest cenną nauką, która może jeszcze bardziej zwiększyć pewność siebie. Uwierz w siebie.

Odpowiedzialność: Samostanowienie rozwija autonomię, co wiąże się z przejmowaniem odpowiedzialności za wybory, a to prowadzi do jeszcze większej odpowiedzialności. Biorąc odpowiedzialność za własne uczucia i działania, nie oczekuj, że inni rozwiążą twoje problemy. Utrzymuj zdrowe granice bez naruszania granic innych. Odpowiedzialność obejmuje postępowanie etyczne niezbędne do tworzenia spójności poprzez bycie odpowiedzialnym za konsekwencje własnych wyborów i działań, zwłaszcza w odniesieniu do wpływu na innych, na grupę, organizację lub na zasoby planetarne.

Samostanowienie jest właściwie ciągłym procesem wewnętrznej autorefleksji, emocjonalnej samoregulacji i zewnętrznej obserwacji, co pozwala naprawdę poznać siebie, a proces uczenia się głębszego zrozumienia motywacji i zachowań osób wokół nas, kształtuje dokładniejszą ocenę środowiska. Samostanowienie jest pokornym procesem wzrastania lub dojrzewania, w którym stajemy się odpowiedzialni za siebie, a tym samym przestajemy ślepo dawać uprawnienia innym i oddawać im moc. Samostanowienie polega na odzyskaniu świadomości i przebudzeniu.

Kiedy jesteśmy dziećmi lub brakuje nam przywództwa, naturalną reakcją jest oddawanie autorytetu innym ludziom, grupom, organizacjom i rządom, które chcą odebrać nam władzę. W tym nierozwiniętym lub niedojrzałym stanie patrzymy na te zewnętrzne wpływy, które promują dominację władzy, a następnie wykorzystujemy je do ukształtowania osobistych systemów wierzeń, które ustanawiają nasze poczucie kodeksu moralnego i postępowania. W naszej społeczności oddawanie autorytetu komuś, kt czyni nam szkode lub krzywdę, nazywamy archetypem fałszywego rodzica. Fałszywy rodzic to program kontroli umysłu, który jest używany do cofania dorosłych do stanu niedojrzałości, w oparciu o traumę z dzieciństwa, której doświadczyli ze strony biologicznych rodziców, przez co w dorosłym życiu oddają całą swoją moc i zgodę kontrolerom. Natomiast samostanowienie skupia się na obserwacji i zarządzaniu sobą oraz wiedzie do najwyższego spełnienia, zaś przywództwo koncentruje się bardziej na tym, jak wpływa się na innych wokół siebie.

Przywództwo domyślne podczas kryzysu planetarnego

Doświadczamy ogromnych zmian paradygmatu na planecie, a tymczasem wojna o świadomość osiąga szczyty, co może powodować nagłe zmiany w sposobie życia. Wszystko, co wiemy i co powiedziano nam o naturze rzeczywistości, stopniowo okazuje się oszustwem zainicjowanym na masową skalę. Ludzkość stoi na skraju wielkich przemian i zmian ewolucyjnych, które podsycają duchowy kryzys - presja z tym związana będzie się ujawniała w formie globalnych kryzysów humanitarnych.

Dlatego tak ważne jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, nie tylko w celu pokonywania stresu i panowania nad sobą, ale także w celu rozwijania pozytywnej i skutecznej pracy zespołowej, profesjonalnych, strategicznych modeli przywództwa, które będą potrzebne do przejścia przez tę zmianę paradygmatu. Potrzebni są nam demaskatorzy, niezależni dziennikarze, zespoły ujawniające, przebudzeni duchowo ludzie działający jako główne platformy rozpowszechniania aktualnych wydarzeń planetarnych, lecz ważne jest też samostanowienie. Coraz więcej osób decyduje się być osobami publicznymi, które pomagają w zmianie paradygmatu, lecz one powinny uświadomić sobi, że mają wpływy i uznać, że domyślnie stały się przywódcami. Jeśli w ten sposób wpływamy na innych, ważne staje się zwiększenie poziomu integralności osobistej i wiarygodności, z czego wszyscy mogliby czerpać korzyści. Społeczności duchowo-ujawniające-wznoszące się są nękane przez wojny psychologiczne, bezsensowne dramaty, które dezorientują i wykolejają tych, którzy domyślnie pchają się do przywództwa. Zatem rozwijanie ulepszonych umiejętności przywódczych może odeprzeć większość psychologicznych oddziaływań i ukierunkowanych ataków elektromagnetycznych, które są specjalnie zaprojektowane, aby dzielić i podbijać wspólnoty duchowe lub grupy ujawniające.

W systemie odwróconym większość przywódców stanowią ludzie, którzy nie potrafią sobie radzić, są pozbawieni samokontroli i przepełnieni negatywnymi zachowaniami ego, demoralizują swoje zespoły, nadużywają władzy i wyraźnie nie są w stanie ustalać priorytetów ani mądrze wykorzystywać zasobów. Większość tych słabych przywódców cechuje się brakiem samoświadomości połączonej z niekompetencją emocjonalną i osobistą niepewnością.

Kompetencja emocjonalna odnosi się do zdolności wyrażania lub wyzwalania wewnętrznych uczuć i emocji w pozytywny albo produktywny sposób. Pozwala na łatwą komunikację z innymi ludźmi, umiejętność stawienia czoła stresującym wyzwaniom bez angażowania się w destrukcyjne zachowania i określa zdolność do skutecznego prowadzenia oraz komunikowania się w sytuacjach społecznych. Kompetencja emocjonalna jest niezbędną umiejętnością społeczną potrzebną do rozpoznawania i interpretowania, w tym zdolności do pozytywnego reagowania na emocje – własne i cudze. Kiedy wielu ludzi znajduje się w rozpaczliwym stanie emocjonalnego i duchowego kryzysu, domyślny przywódca chcący działać w środowiskach grupowych musi posiadać dostateczne poziomy współczucia i kompetencji emocjonalnych.

Prawdziwe przywództwo opiera się na głębokim docenieniu ludzkiego potencjału, ludzkiej godności oraz interpretacji, uznaje i pielęgnuje najwyższy wyraz boskości każdej osoby. Kiedy osoba jest silnym przywódcą, te wewnętrzne cechy są rozszerzone na innych, którzy docenią wyjątkową ekspresję, kreatywne potencjały, godność i szacunek wobec otoczenia.

Tak więc, w tym chaotycznym współpracującym środowisku należy szkolić ludzi, tak, by stali się samowładni, aby pomagali wspierać członków grupy, którzy są świadomi siebie, mogą wyznaczyć jasną przestrzeń oraz podjąć inicjatywę, są uprzejmi i mogą pomagać w rozwiązywaniu problemów w dowolnej organizacji lub grupie, ponieważ teraz jest to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Ludzkość ewoluuje w kierunku uczenia się, jak lepiej funkcjonować w świadomości grupowej. W ten sposób wielu z nas jest celowo wprowadzanych w sytuacje, które obejmują nawigację po świadomości grupowej, w społeczności, organizacji, w sferze zawodowej i wielu innych rodzajach związków grupowych. Wielu ludzi na ścieżce wznoszenia jest kierowanych do jakiejś formy duchowej wspólnoty lub świadomości. Nie chodzi tylko o to, by uczyć się i rozwijać duchowo, ale także aby uzyskać wiedzę o sobie, jak dajemy sobie radę w dynamice grupy, jak rozwiązywać konflikty i umiejętnie się komunikować bez wywoływania negatywnych skutków. Musimy nauczyć się, jak porozumieć się ze sobą nawzajem spokojnie i harmonijnie, a wielu z nas będzie teraz musiało stawić czoła takim wyzwaniom społecznym. W obliczu szeregu wyzwań społecznych będziemy mierzyć wydajność energetyczną i wkład jako formy dostępnej energii, aby określić, jakie czynności pochłaniają zbyt dużo energii oraz kiedy musimy tę energię oszczędzać. Ewolucja do świadomości grupowej nie oznacza, że łączymy się w całość jako rasa, oznacza, że porzucamy wewnętrzny egoizm i uczymy się, jak zachować indywidualizm, autonomię i służyć ogółowi, szanując innych i pozwalając im być odzwierciedleniem naszej prawdziwej więzi. To jest połączona współpraca.

Przywództwo kontra tyrania

Zostaliśmy celowo zmanipulowani, aby cechy przywództwa i autorytatywny wpływ na innych określać przez agresywne egocentryczne zachowania, które prowadzą do ucisku, kontroli i tyranii. A przecież chcemy być wolni od karmienia przywódcy tyrana lub oddawania mu władzy. Tyrania nie zastępuje przywództwa i nigdy nie należy jej mylić z przywództwem. Jednakże, byliśmy uwarunkowani, by oddać moc psychopatom, więc aby zmienić strukturę władzy, musimy uświadomić sobie, jak oddaliśmy osobistą moc ludziom i strukturom, które nadużywają władzy.

Kiedy jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować osobę zorientowaną na kontrolę i tyranię opartą na negatywnych cechach ego, jesteśmy bardziej przygotowani do dostrzegania właściwych wzorców autorytetu, gdy jesteśmy zaangażowani w jakikolwiek scenariusz przywództwa. Gdziekolwiek istnieje organizacja lub grupa, tam musi być jakaś forma zarządzania lub odpowiedzialności, służąca interesom organizacji. Chcemy nauczyć się prowadzić innych w zdrowy i zrównoważony sposób, dlatego musimy mieć silny charakter moralny i godne zaufania cechy, które powinny być odwzorowywane przez społeczność lub organizację, do której należymy. W ten sposób, ucząc się samodoskonalenia lub umiejętności panowania nad sobą, budujemy zaufanie do swobodnego myślenia i wyrażania siebie, uosabiając etyczne postępowanie, niezbędne, by stać się duchowo niezależnym. Jest to dalszy ciąg osobistego rozwoju indywidualizmu, autonomii i samostanowienia, a jednocześnie uczestnictwa we wszelkiego rodzaju grupowym ustawianiu świadomości.

W przeciwnym razie jesteśmy kontrolowanymi przez umysł marionetkami rozgrywającymi dramatyczne archetypowe cykle, i jak chomik w kole, biegamy w kręgach karmicznych pętli i powtarzających się niszczycielskich linii czasu. Kiedy rozwijamy ulepszone umiejętności dostrzegania wiarygodności i kompetencji w nas samych oraz w innych, rozwijamy silniejsze cechy samowładztwa. Pomaga nam to zapobiegać wspieraniu destrukcyjnych zachowań u innych i uniemożliwia oddawanie władzy w jakikolwiek sposób tym, którzy wykazują zachowania narcystyczne i psychopatyczne.

Rozpoznanie kontrolerów, despotów i fałszywych królów tyranii

NAA i elity władzy nie chcą duchowo uzdrawiać, a tym samym integrować się z ludźmi jako równymi sobie. Chcą dokuczyć pięknu ludzkiego ducha i rządzić ludźmi na Ziemi żelazną pięścią poprzez archetyp kontrolera i fałszywego króla tyranii. Ta siła, która powoduje destrukcyjną nierównowagę między zasadami płci, nazywana jest również patriarchalną dominacją. Elita władzy to grupa ludzi, którym przekazano kontrolę nad większością zasobów planety, w celu realizacji strategii archonckich oszustów, którą NAA wprowadziła w celu zapewnienia sobie dalszej możliwości programowej kontroli umysłu według strategii dzielenia i podbijania ludzkiej populacji na Ziemi. Jest to samowzmacniający się system kontroli umysłu promowany przez wszystkie organizacje światowe, kształtujący ideologie i wartości oparte na zachowaniach archonckich oszustów, umysłu drapieżnika negatywnych Obcych. Poprzez archetypiczną nakładkę wszczepioną w mózg planetarny za pomocą mechanizmu sztucznej inteligencji, ludzkość została zmuszona do poddania się i czczenia fałszywego reptiliańskiego boga ojca poprzez przemoc religijną, oszustwo ateistyczne i teologię zbawienia.

Przywódcy versus tyrani

Poniższe informacje mają pomóc lepiej rozpoznać cechy przywództwa oraz tyrani na tle świadomości zbiorowej, w jakimkolwiek rodzaju lub strukturze organizacyjnej.


Przywódca
Tyran
Wizjoner; posiada jasną, przekonującą, przemyślaną i konstruktywną wizję przyszłości. Koncentruje się na zachowaniu szerokiej perspektywy.
Wizjoner, ale skupiony na wąskim obrazie. Wąskie skupienie. Sukces lub porażka projektu odzwierciedla poczucie własnej wartości.
Zdeterminowany uparcie dąży do celu i nie zraża się przeszkodami oraz niepowodzeniami.
Bezlitosny, czepliwy, nieustępliwy, sztywny, dogmatyczny i zacięty, ma zawężony zakres myślenia.
Wpływający na innych; komunikuje się z pasją, aby zaangażować ludzi.
Wpływający na innych, charyzmatyczny, urzekający, wciągający, uwodzicielski.
Pasjonat; pozostaje zaangażowany i skupiony na celu z sercem i duszą.
Owłądnięty obsesją; najważniejszy jest cel. Należy go osiągnąć za wszelką cenę.
Stara się zwiększyć zaufanie. Zwolennicy są wewnętrznie zmotywowani i zapewniają trwałe wsparcie.
Zwiększa strach. Zwolennicy mają motywację zewnętrzną, a wsparcie kończy się, gdy skończy się przymus. Często pojawia się uraza.
Entuzjastyczny i pozytywny.
Nadgorliwy, obłudny.
Połączony z innymi. Doceniający zasługi.
Odseparowany od innych. Izolujący się, kroczy samotnie i osobno. Elitarystyczny.
Empatyczny wobec innych. Pokorny.
Apatyczny wobec innych. Arogancki.
Zdrowa samoocena. Dokładna i realistyczna samoocena. Szuka i akceptuje opinie oraz krytykę. Posiada umiejętności samodzielnego kierowania.
Niska lub krucha, wysoka samoocena. Egotyzm, narcyzm, a nawet psychopatia. Niedokładna i nierealistyczna samoocena. Unika i odrzuca krytykę i wszystkie, ale zdecydowanie pozytywne opinie.
Przede wszystkim zajmuje się sprawą, organizacją i prowadzeniem ludzi. Słuzy innym.
Dba tylko o siebie. Służy sobie.
Szerokie zasady etyczne. Uczciwy i hojny.
Bez zasad lub wąskie zasady. Samolubny.
Odpowiada za działania.
Nieodpowiedzialny. Obwinia innych.
Kontroluje własne wnętrze.
Kontroluje to, co na zewnątrz.
Spójny, niezawodny, logiczny, autentyczny, dobrze dostosowany i stabilny emocjonalnie
Zmienny, szalony, rozdrażniony, niestabilny emocjonalnie.
Realistyczny.
Optymistyczny ale nierealistyczny.
Słucha i rozmawia.
Toczy monologi, wykłady, nauczanie i angażuje się w tyrady.
Szanuje wzajemność i symetrię.
Silnie asymetryczny.
Otwarty, komunikatywny, uczciwy.
Tajemniczy, rozdrobniony, nieuczciwy.
Troszczy się o treść i jakość.
Troszczy się o wizerunek i wygląd.
Opiera się na dowodach.
Opiera się na dominacji i strachu.
Rozważny i miły.
Atakujący, natrętny i nieprzyjemny.
Silny, działa zgodnie z zasadami, spójny, osiąga standardy wydajności.
Perfekcjonista, wymagający, niespójny.
Zapewnia pomocne i zrównoważone informacje zwrotne
Krytyczne i wymagające. Bagatelizuje innych.
Rozumie granice i szanuje energię seksualną.
Nadużywa władzy poprzez kontrolę seksualną.Rozpoznanie kompetencji

Kompetentni przywódcy z powodzeniem spełniają wyzwanie w środowisku grupowym, przy zachowaniu zdrowej osobistej samokontroli i samodyscypliny. Zanim możliwe będzie osiągnięcie kompetencji przywódczych w dowolnym środowisku grupowym, trzeba nauczyć się panowania nad sobą. Można nauczyć się umiejętności oceny warunków grupowych, a zatem poprawić rozeznanie, lecz trzeba przy tym umieć rozpoznać zachowanie innych i formy negatywnego ego, przejawy tyranii, objawy ze strony ciała bolesnego, brak empatii i inne archonckie zachowania. Przywódcy są pokornymi sługami ludzi. Kiedy zapomni się o takiej postawie, droga prowadząca do tyranii jest tuż za rogiem.

Tyrani i kontrolerzy przejawiają niezrównoważone i potencjalnie destrukcyjne postrzeganie oraz przekonania.

Błędne przekonanie, że to, co możemy w pełni kontrolować, nie może nas skrzywdzić, napędza negatywne zachowanie ego wielu kontrolujących dziwaków i tyranów. Inni kierują się wewnętrznym strachem, boją się utraty kontroli nad sytuacją i zaangażowanymi ludźmi. Ich niepokój wynika z luk, które maniak kontroli próbuje wyeliminować kontrolując każdy aspekt środowiska oraz ludzi w nim przebywających. Starają się kontrolować każde postrzegane zagrożenie, czy jest ono rzeczywiste, czy urojone. Tracą świadomość tego, co mogą zmienić a czego nie mogą zmienić, jeszcze bardziej schodząc w destrukcyjne zachowania i patologie. Wybierają nieefektywne podejście do radzenia sobie z lękiem, próbują kontrolować i manipulować innymi wokół siebie, wielokrotnie kłamiąc i oszukując, aby uzyskać to, czego pragną.

Modelowanie wampiryzmu energetycznego poprzez osobę, która robi, co w jej mocy, aby sprawować kontrolę nad innymi manipulując scenariuszami, jest wyjątkowo wyczerpujące. Niekontrolowane niepożądane zdarzenia mogą często prowadzić do poczucia bezradności i skrajnego złego zarządzania stresem. Maniacy kontroli sprawują władzę nad innymi, aby uniknąć bezradności i bezsilności. Tyrani próbują zmniejszyć własne lęki, usuwając każdego i wszystko, co może stanowić zagrożenie dla ich osobistych potrzeb, systemów wierzeń lub czegokolwiek innego.

Prawdziwe przywództwo nie polega na kontrolowaniu ludzi, lecz na opiece nad nimi i jest użytecznym źródłem pomocy w kierowaniu ludźmi oraz ich rozwijaniu, tak aby mogli dotrzeć do ich najwyższych Jaźni. Najlepsi liderzy pomagają ludziom harmonijnie współpracować i starają się zainspirować grupę do osiągnięcia ważnego celu. Ich działania koncentrują się na osiągnięciu celów poprzez połączoną współpracę, jako wysiłek zespołowy, ponieważ wspólna praca w grupie dokonuje znacznie więcej niż może zrobić jedna osoba. Przywództwo nie polega na gloryfikowaniu przywódcy a na pomaganiu ludziom w odnalezieniu ich najwyższego wyrazu przy jednoczesnym osiąganiu celu. Tyrani nie służą innym, a pokorni słudzy nie kontrolują.

Dlaczego samostanowienie jest takie ważne?

Rozumienie przywództwa i dostrzeganie prawdziwych cech przywódczych są ważnymi czynnikami w prowadzeniu oraz kierowaniu własnym życiem, ustalaniu kursu, kultywowaniu osobistego spełnienia i radości poprzez znalezienie duchowego celu. Niektórzy ludzie rodzą się z planem, który pomaga im stać się naturalnymi przywódcami, podczas gdy inni mogą rozwijać te cechy, pragnąc poprawić siebie i swoje życie poprzez wyrażanie większej radości, znaczenia i celu. Samowładztwo jest bezpośrednio związane z osobistym rozwojem duchowym, poznaniem samego siebie. Dzięki większej samoświadomości, osobistym wartościom i pewności siebie lepiej rozeznasz inne głębsze motywacje i nie będziesz ślepo podążał za innymi ludźmi czy organizacjami, które nadużywają władzy i autorytetu. Poprzez zrozumienie unikalnych darów, bycie szczerym w kwestii osobistych mocnych i słabych stron oraz gotowość do nauki lekcji przez codzienne doświadczenia, zyskujemy ogromną jasność oraz wiedzę na temat interakcji, które mamy w każdej dziedzinie życia. Ta przejrzystość pozwala nam ustalić priorytety i skoncentrować się na rzeczach, które naprawdę cenimy, a dzięki bezpośredniemu skupieniu i uwadze chcemy kreować bardziej satysfakcjonujący styl życia.

Obecne wojny kulturowe wykorzystują agresywną taktykę kontroli umysłu, celowo atakując indywidualizm, autonomię i samostanowienie, aby stworzyć pokolenie bezkrytycznych myślicieli, którzy automatycznie podążają za kolektywizmem, heteronomią (przymusem) i są ślepo posłuszni innemu poziomowi globalnej tyranii. Ta wojna kulturowa jest wprowadzana za sprawą akceptowalnego satanizmu, ponieważ wielu nie wie, że korzenie tych ideologii niewolnictwa są rzeczywiście szatańskie. Mając to na uwadze, warto zastanowić się nad aktualnym makrokosmosem wydarzeń na świecie i dostrzec, jak te liczne wpływy głównego nurtu mogą działać na twoje życie osobiste.

* W co wierzę i co cenię w moim życiu?
* Jakie są moje mocne i słabe strony, co mogę poprawić?
* Dokąd zmierzam?
* Czy jestem w stanie wytrzymać dyskomfort, aby wprowadzić zmiany, które mają przejawiac mój najwyższy potencjał?

Podczas trwania okresu wielkiego zamieszania, które może działać jako katalizator duchowy, przechodzimy testy charakteru moralnego, testy samoświadomości, abyśmy mogli się udoskonalić i wyczyścić wewnętrzną duchową esencję. W tych trudnych czasach możemy spotkać się ze zwiększonym odczuciem ataków mrocznych bytów, zjawisk związanych z astralem, programowaniem ofiar, wstawkami wewnętrznych dialogów zwątpienia - wszystko to związane z utrwalaniem masowych programów opartych na strachu. Intensywność tych doświadczeń może pomóc nam lepiej zrozumieć istotę panowania nad sobą, które musimy rozwinąć pokonując ukryte aspekty cienia, wznosząc się ponad lęk, krocząc naprzód ku kolejnemu etapowi duchowego przebudzenia, aby osiągnąć wewnętrzną klarowność.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się w duchowym rozwoju, zaś całą resztę odrzucić. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezalezna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na świetlistej ścieżce serca awatara Chrystusa Sofii. Bądźcie życzliwi dla siebie i siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa