czwartek, 23 lutego 2017

ZJEDNOCZONA ŚWIADOMOŚĆ DUCHOWA LM-02-2017 PRZESŁANIE OD ARCHANIOŁA MICHAŁA PRZEZ RONNĘ / ŚWIĘTĄ SKRYBĘ

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Ukochani Mistrzowie, w waszych wewnętrznych i zewnętrznych światach wieją silne wiatry przemian, i często czujecie się nimi miotani. Jesteście bombardowani tak wieloma nowymi wiadomościami, że wasze ciała i umysły są już przeciążone. W waszym świecie wszystko zmienia się tak szybko, że już nie możecie być uzależnieni od tego, co wcześniej było uznawane za normę, a nowych informacji jest tak dużo, że trudno się zdecydować, w co wierzyć. W miarę jak wyłaniają się poszerzone wyższe prawdy, dzięki którym ludzie uczą się wzrastać duchowo i odzyskują wewnętrzne mistrzostwo, następuje aktualizacja poglądów oraz mieszanie się filozofii Wschodu i Zachodu.

Istnieje wiele ścieżek oświecenia i wiele odmian oraz poziomów prawdy, jednak prawa uniwersalne i prawa Stwórcy pozostają niezmienne. Wszystkie religie kultywują podstawowe prawdy, a jeśli usuniecie dogmaty, stworzone przez człowieka przesądy i ograniczenia, odkryjecie, że mają więcej podobieństw niż różnic. Czy nie byłoby lepiej poszukać wspólnej płaszczyzny porozumienia, zamiast krytykować i potępiać przekonania innych? Większość ludzi nie ma pojęcia o korzeniach lub głównych wytycznych innych religii, a jednak potępia wszelkie zapatrywania, które nie są im na rękę. Źródłem i przyczyną wszystkich wojen – dawnych i tych, które obecnie toczą się na świecie, są sprzeczne przekonania religijne, a to jest smutne i bezsensowne. Na gniewie i walce o władzę, która szerzy się na Ziemi, traci każdy – tu nie może być zwycięzców.

Poprosiłem moją wysłanniczkę o przegląd, a teraz dajemy wam streszczenie niektórych podobieństw i różnic pomiędzy wschodnimi oraz zachodnimi poglądami na świat, jak również zestawienie skondensowanych informacji o głównych religiach tego świata - dawnych i obecnych. Jeśli chcecie posuwać się do przodu na Ścieżce do zjednoczenia i harmonii, powinniście zrozumieć zwyczaje oraz wierzenia braci oraz sióstr tego świata.

** (SŁOWO „RELIGIA” WYWODZI SIĘ Z ŁACIŃSKIEGO SŁOWA „RELIGARE”, CO OZNACZA BYCIE POŁĄCZONYM). RV

Ludzkość stopniowo wychodzi poza wąskie pojęcie izolacjonizmu i przedwiecznej religii do poszerzonej i spójnej prawdy o duchowości, skupiając się na wnętrzu i łącząc z prawdami Boskiego Źródła / Stwórcy oraz prawami uniwersalnymi, zamiast prosić o prowadzenie kogoś, kto wydaje się bardziej kompetentny i potężny. W przeszłości ludzkość głównie kierowała się mentalnością stada, a powszechną praktyką było przestrzeganie praw religijnych stworzonych przez osoby o dogmatycznych poglądach i przesądach, które często były przesiąknięte strachem.

W niniejszym tekście przypomnimy kilka podobieństw oraz kilka różnic pomiędzy nimi:

PODOBIEŃSTWA:

POJĘCIE BOGA
Według nauk Wschodu wierzy się w Najwyższego Boga Stwórcę wszystkich Dusz i wszystkich rzeczy, oraz w szereg bóstw pomniejszych. Zachód wierzy w Boga Najwyższego, stwórcę wszystkich Dusz i wszystkich rzeczy, włącznie z istotami anielskimi i zastępami niebieskimi.

ZBAWIENIE I BOŻA WOLA

Pogląd Wschodu na zbawienie ściśle wiąże się z bezwzględnym poddaniem się woli bożej, zaś boska łaska spływa przez duchowe oświecenie. Według nauk Zachodu zbawienie następuje dzięki ścisłemu poddaniu się boskiej woli, zwykle za pośrednictwem mesjasza, proroka, posłańca lub kapłana.

CNOTLIWE POSTĘPOWANIE
Według zasad Wschodu, aby doświadczać duchowego rozwoju, trzeba żyć moralnie, natomiast nieprawe myśli, słowa i czyny uniemożliwiają duchowe wyzwolenie. Według nauk Zachodu religia opiera się na etycznym i moralnym postępowaniu, tak jak to przedstawiono w Dekalogu, zaś kiedy ktoś postępuje inaczej, oddala się od Boga.

NATURA RZECZYWISTOŚCI
Zgodnie ze wschodnim punktem widzenia rzeczywistość jest czymś więcej niż to, czego możemy doświadczyć pięcioma zmysłami, dusza jest nieśmiertelna oraz wieczna i ostatecznie wyzwoli się z cyklu inkarnacji.
Zachodni punkt widzenia: poza tym, co przeżywamy na Ziemi, istnieje inna rzeczywistość. Dusza jest nieśmiertelna, wieczna. Zawsze bytuje w Obecności Boga lub jest od Niego oddzielona i przebywa w wiecznym piekle.

RÓŻNICE:

DOTYCZĄCE STWORZENIA
Wschodni punkt widzenia: wszechświat istnieje w nieskończonych cyklach tworzenia, trwania i niszczenia. Nie istnieje żaden bezwzględny koniec świata. Jesteśmy częścią Boga, a Bóg jest w nas. Akcentowana jest jedność. Zachodni punkt widzenia: świat został stworzony przez Boga, a w pewnym momencie w przyszłości zostanie zniszczony. Bóg rządzi nim z góry. Podkreślony jest dualistyczny charakter świata i ludzkości.

PRAWDZIWY BÓG
Wschód: jest tylko jeden prawdziwy i absolutny Bóg. Wszystkie dusze są przeznaczone do przyjęcia łaski Boga poprzez doświadczanie na wielu ścieżkach, zależnie od ich pojmowania, temperamentu i dojrzałości. Bóg jest czystą miłością i świadomością.
Zachód: jest tylko jeden prawdziwy Bóg i jedna prawdziwa religia. Ci, którzy to akceptują, dostąpią Bożej łaski, wszyscy inni, jeżeli się nie nawrócą i nie przyłączą się do tego Boga, będą cierpieć na wieki w piekle. Bóg jest miłujący, lecz jednak groźny.

POZNAWANIE BOGA
Wschód: osobiste, wewnętrzne i często mistyczne doświadczenie Boga jest fundamentem religii Wschodu. Człowiek może i ostatecznie musi dojść do poznania Boga w czasie ziemskiego żywota. Indywidualne zorientowanie i introspekcja.
Zachód: chlubą człowieka jest poszukiwanie osobistego poznania Boga. Podstawą religii nie jest doświadczenie, ale wiara, ufność i cnotliwe życie. Zorientowanie społeczne i ekstrawertyczne.

PIEKŁO I ZŁO
Wschód: Bóg jest miłością, wszystkie dusze są aspektami Boga. Każda dusza jest prowadzona, gdyż doświadcza interakcji karmy do dharmy (oświecenie i dostrojenie do praw uniwersalnych). Piekło jest niższym planem astralnym, nie jest miejscem fizycznym ani nie jest wieczne. Karmiczne cierpienie jest stanem umysłu w czasie życia lub pomiędzy wcieleniami. Nie ma żadnego wrodzonego zła. Wszystko jest dobre. Wszystko jest Bogiem. Tylko zasłona nad naszym intelektualno-intuicyjnym umysłem powstrzymuje nas od urzeczywistnienia osobistej relacji z Bogiem.
Zachód: w dzień Sądu Ostatecznego ciało fizyczne każdej duszy, która kiedykolwiek żyła, zostanie przywrócone do życia. Czyste dusze mają dostęp do Nieba, zaś grzesznicy są wysyłani na wieczne potępienie. Na świecie istnieje prawdziwe zło, które przeciwstawia się woli Bożej. To zło uosabia szatan i jego demony, a także ludzie w przypadku, kiedy rozwijają złe skłonności i nie przestrzegają bożych przykazań.

PONIŻEJ KRÓTKIE OMÓWIENIE GŁÓWNYCH ŚWIATOWYCH RELIGII

HINDUIZM
Hinduizm jest najstarszą religią na świecie, według zapisów historycznych nie ma ludzkiego założyciela. Jego najważniejsze pisma nazywane są Wedami. Istnieje prawie miliard wyznawców hinduizmu, głównie w Indiach. Hinduizm jest religią rozległą i dogłębną, a jej wyznawcy wierzą w jedną wszechobecną Najwyższą Istotę, która jest zarówno Stwórcą, jak i nieprzejawioną rzeczywistością. Wierzą, że wszystkie Dusze ewoluują ku zjednoczeniu z Bogiem i ostatecznie zdobędą wiedzę duchową oraz wyzwolenie od cyklu narodzin. Wierzą w karmę, prawo przyczyny i skutku, przez które każda jednostka tworzy swój los za pomocą myśli, słów i czynów.

BUDDYZM
Buddyzm narodził się około 2500 lat temu w Indiach i został założony przez oświeconego Buddę Gauthama Siddhartha. Podstawowe nauki Buddy są zawarte w Czterech Szlachetnych Prawdach. Religia ma ponad 300 milionów wyznawców w Chinach, Indochinach, Japonii, Tajlandii, Birmie, Korei, Tybecie i na Sri Lance. Dzieli się na trzy główne sekty: Theravada, buddyzm tybetański i Mahayana. Buddyzm Zen, znany na Zachodzie, to japońska szkołą Mahajany. Ich życiowym celem jest Nirwana (zbawienie). Wierzą w środkową Ścieżkę, żyją powściągliwie, unikają skrajnego luksusu i ascezy. Wierzą w miłość i współczucie dla wszystkich istot żyjących oraz w to, że prawdziwa natura człowieka jest boska i wieczna. Wierzą w karmę, dharmę, reinkarnację i w to, że pobyt na Ziemi jest okazją do zakończenia cyklu narodzin i śmierci.

TAOIZM
Taoizm pojawił się około 2500 lat temu w Chinach i został założony przez Lao Tsy, którego Konfucjusz opisał jako smoka ujeżdżającego wiatr i chmury. Tao-te-Ching lub Księga Rozumu i Cnoty jest jednym z najkrótszych ze wszystkich pism, ponieważ zawiera tylko 5000 słów. Taoizm ma około 50 milionów wiernych, głównie w Chinach i innych częściach Azji. Tao lub Ścieżka nigdy nie została określona słowami, raczej pozostaje do odkrycia przez wewnętrzne poszukiwania. Podstawowy cel taoizmu może obyć opisany jako mistyczna intuicja Tao, które jest Ścieżką, nadrzędnym sensem, niepodzielną jednością i ostateczną rzeczywistością. Ten, kto zrozumiał Tao, odsłonił warstwy świadomości i dostrzega wewnętrzną prawdę o wszystkim. Taoista wierzy w jedność całego Stworzenia, w duchowość światów materialnych i braterstwo wszystkich ludzi.

KONFUCJANIZM
Konfucjanizm rozpoczął się około 2500 lat temu w Chinach za sprawą mędrca Kung Fu Tsu (Konfucjusz) oraz drugiego mędrca - Meng-tsy (Mencius). Jego najważniejsze pisma to Dialogi Konfucjańskie, Doktryna Środka, Wielka Nauka i Mencius. Istnieje ponad 350 milionów zwolenników konfucjanizmu, gównie w Chinach, Japonii, Birmie i Tajlandii. Konfucjanizm jest i był przez ponad 25 wieków dominującym systemem filozoficznym w Chinach i światłem przewodnim w prawie każdym aspekcie chińskiego życia. Konfucjusz wzywał ludzi, aby dążyli do doskonałej cnoty, sprawiedliwości i poprawy charakteru. Nauczał, że człowiek rozwija się duchowo, kiedy żyje zgodnie z prawdą, służy bezinteresownie i dopasowuje się do wiecznej ścieżki pokory, prostoty, spokoju oraz swobodnego działania. Wierzą, że Bóg jest suwerenną Jednością, wszechmocnym, nieśmiertelnym i niezależnym Stwórcą, istotą poza wszelkim czasem oraz przestrzenią. Wierzą w jedność całego stworzenia, w duchowość światów materialnych i braterstwo wszystkich ludzi.

ISLAM
Islam powstał około 1400 lat temu w obecnej Arabii Saudyjskiej. Został założony przez proroka Mahometa, a jego głównym pismem jest Koran. Ma ponad miliard wyznawców, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, w Indonezji, Pakistanie, Bangladeszu, Chinach, Afryce i Europie Wschodniej. Islam jest podzielony na dwa główne nurty. Sunnici (85%) są zwolennikami przekazywania władzy następcom politycznym Mahometa - kalifom. Szyici (12-13%) wybierają na kolejnych przywódców potomków Mahometa. Islam oznacza uległość, poddanie się woli Boga zwanego Allahem. Wyznawcy nazywają się muzułmanami. Islam opiera się na pięciu Doktrynach i przestrzeganiu Pięciu Filarów. Sunnici uznają cztery szkoły prawa, natomiast szyici mają jedną, własną szkołę. Cnoty prawdomówności, umiarkowania i pokory wobec Boga są dla islamu najważniejsze, a praktyki postu, pielgrzymek, modlitwy i miłości do społeczności muzułmańskiej są jak najbardziej pożądane, aby zadowolić Allaha. Wierzą, że dusza ludzka jest nieśmiertelna i na Ziemi wciela się tylko raz, a po śmierci jest prowadzona do nieba lub do piekła - w zależności od zachowania i wierności na Ziemi. Podstawowym celem islamu jest cieszyć się życiem wiecznym zarówno fizycznie, jak duchowo, w niebiańskim raju wraz z Allahem.

JUDAIZM
Judaizm narodził się około 3700 lat temu w Egipcie - Kanaan, obecnie Izrael. Został założony przez Abrahama, nestora rodu, a kontynuowany przez Mojżesza, który wyprowadził zniewolone plemiona żydowskie spod egipskiej niewoli (z Egiptu). Jego głównym pismem jest Tora (pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu i Talmudu). Istnieje około 5 milionów wyznawców judaizmu, ponad połowa z nich mieszka w Stanach Zjednoczonych. Żydzi są podzieleni na ortodoksyjnych, konserwatywnych i zreformowanych, są też inne regionalne oraz etniczne odłamy judaizmu. Religia Żydów jest nierozerwalnie związana z ich historią jako ludzi. Zdecydowanie najgłębszą cechą judaizmu jest ścisły monoteizm. Żydzi zachowują niezachwianą wiarę w jednego Boga, który jest stwórcą wszystkiego.
Duży nacisk jest kładziony na uświęcanie codziennej egzystencji, oddawanie Bogu czci w synagodze, na modlitwę i czytanie świętych pism. Żydzi wierzą, że przestrzeganie praw bożych przyniesie korzyści w przyszłym życiu, kiedy przyjdzie Mesjasz i zwycięży zło oraz wynagrodzi sprawiedliwych w królestwie bożym na Ziemi. Odtąd dusza będzie się cieszyła boską obecnością i miłością. Wierzą, że człowiek składa się z dwóch elementów – z dobra i ze zła. Potrafi zarówno przestrzegać praw boskich, jak i buntować się pod wpływem szatana, stworzonego przez Boga, aby sprowadzać ludzi na manowce. Trzeba starać się przestrzegać sprawiedliwości, miłosierdzia, etyki i uczciwości, być wiernym jedynemu prawdziwemu bogu Jahwe.

CHRZEŚCIJAŃSTWO
Chrześcijaństwo zrodziło się nieco ponad 2000 lat temu w rejonie, gdzie obecnie jest Izrael. Zostało założone przez Jezusa (Jeshua) z Nazaretu, a jego główne pisma to Biblia, czyli Stary i Nowy Testament. Obecnie mamy około 1,5 miliarda chrześcijan. Chrześcijaństwo składa się z trzech głównych odłamów: rzymskokatolicki, prawosławny i protestancki. Protestanci dzielą się na około 20 000 wyznań. Chrześcijańska większość obraca się wokół podstawowych zasad apostolskich, jednak istnieją tu ważne wyjątki. Chrześcijanie mają niezachwiane przekonanie, że wyznają jedyną prawdziwą religię, która wiedzie ich do zbawienia. Wierzą, że los człowieka zależy od jego posłuszeństwa względem woli Boga. Człowiek potrzebuje odkupienia grzechów, uwolnienia od sił zła i i śmierci, wobec których jest bezsilny, ponieważ właśnie przez nie jest zniewolony: przez strach, egoizm, żądze oraz przez nadprzyrodzone moce szatana. Akcent jest położony na akceptację Jezusa jako Boga i zbawcę, na dobre postępowanie, współczucie, służbę dla ludzkości, wiarę i przygotowanie do Sądu Ostatecznego. Tylko dobrzy chrześcijanie będą zbawieni i przyjęci do nieba. Celem chrześcijan jest życie wieczne z Bogiem w niebie, gdzie dzielą z nim idealne istnienie, boską chwałę i błogość.

Ukochani, czyż nie widzicie, że istnieje wyraźny schemat, podobna filozofia, która jest podstawą wszystkich religijnych poglądów: wiara w Istotę Najwyższą, pragnienie, aby osobiście poznać Stwórcę, przekonanie o wewnętrznej dobroci człowieka oraz o wartości miłości, harmonii, miłosierdzia i wiary. Czy różnice naprawdę są tak ważne, że muszą szaleć wojny, które dzielą rodziny, kultury i narody? Fundamentem nauk duchowych teraźniejszości i przyszłości jest świadomość jedności, a nie separatystyczne poglądy z przeszłości. Obecne religie świata opierają się na duchowych naukach określonego czasu, na przekonaniach i energii z przeszłości. Nadszedł czas, aby puścić negatywne, ograniczające, osłabiające, oparte na strachu przebrzmiałe nauki, gdyż ludzkość przygotowuje się na przejście do królestw dysponujących wyższymi naukami i możliwością zyskania wewnętrznego mistrzostwa. Dlaczego nie zebrać pięknych i pozytywnych aspektów każdej religii, postarać się je zrozumieć oraz żyć zgodnie z własną wyższą prawdą? Stwórcę i naszego Boga Ojca Matki nie obchodzi, jaką religię wyznajesz, ani to, co nazywasz swoimi przekonaniami. Jesteś rozpoznawana/y przez blask i miłość / światło, jakie emitujesz. Naszym największym pragnieniem jest, abyś zrozumiał/a i doświadczył/a ekstazy harmonii i jedności, które są dostępne w wyższych królestwach Światła. Zawsze jesteśmy blisko, aby was prowadzić i chronić.

JAM JEST archanioł Michał

Przekazane przez Ronna Vezane *STAR*QUEST*

wtorek, 14 lutego 2017

LISA RENEE – GNIEW JEST NIEBEZPIECZNY

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tesktu

Podczas tranzytu Słońca z gwiazdozbioru Wężownika - uzdrowiciela ran, kiedy dostaliśmy się pod wpływy ognistego żywiołu Strzelca, byliśmy wystawieni na działanie sił kosmicznych, które u wielu ludzi spowodowało natężenie różnych form kryzysów ozdrowieńczych. W tym czasie mogło zachodzić gwałtowne spalanie i rozpad zadawnionych wzorców tożsamości oraz starych, bolesnych energii z przeszłości. Mogło to przypominać wewnętrzny ogień duchowy rozpuszczający struktury niższej Jaźni i klarujący podczepienia do negatywnych przekonań oraz zachowań, które skutkują energetycznym pasożytnictwem i myślowym opętaniem. Kiedy wiele osób na planecie doświadcza form psychicznego, emocjonalnego czy duchowego kryzysu, mogą czuć się zagubieni oraz mogą mieć emocjonalne huśtawki. Jedna z najbardziej powszechnych form takiego uzdrawiania może rozgrywać się zwłaszcza u tych, którzy nie kontrolują impulsów czy własnej świadomości - ci mogą czuć się naprawdę sfrustrowani i rozzłoszczeni oraz mogą nie wiedzieć, jak poradzić sobie z emocjami. Na tej planecie żyje duże grono ludzi, którzy nie wiedzą, jak radzić sobie z tłumionymi negatywnymi emocjami lub jak rozproszyć ich intensywność, kiedy wydostają się z ich głębi, ale też ze zbiorowej świadomości. Nasza kultura nie uczy rozpoznawać form gniewu ani jak go rozpraszać, jak przejąć kontrolę nad osobistymi impulsami z nim związanymi, jak dostać się do jego źródła, zanim przejmie całkowitą kontrolę nad umysłem, emocjami i ciałem dotkniętej tym problemem osoby. Teraz bardziej niż kiedykolwiek ważna jest umiejętność rozeznania w temacie wyrażania niekontrolowanych wybuchów gniewu i przemocy, ponieważ jeśli ktoś nie umie nad tym panować, naraża na niebezpieczeństwo siebie i otoczenie. Wyrażanie gniewu poprzez przemoc rodzi jeszcze większą złość i ma niszczycielski wpływ na życie.

Na temat gniewu i agresji oraz jak sobie z nimi poradzić istnieje wiele błędnych przekonań. Najbardziej destrukcyjnym z nich jest to, że przejawienie gniewu na agresywne i brutalne sposoby jest zdrowe oraz skuteczne, ponieważ umożliwia danie sobie upustu. Gdy ludzie okazują gniew w ferworze i to skutkuje złością, wrogością czy przemocą, nawet gdy jest to chwilowe, często okazuje się destrukcyjne oraz tragiczne w skutkach. Gdy tkwią w uczuciach, które doprowadzają ich do gniewu, nie mogą dokonać klarownego i pozytywnego wyboru. A ponieważ pozwalają sobie na to, aby podłe negatywne emocje przejęły nad nimi kontrolę, nie są ludźmi godnymi zaufania, nigdy też nie wiadomo, co może doprowadzić ich do wybuchu. W obecnych okolicznościach większość osób, które wybuchają napastliwym gniewem, może być nawet pod wpływem opętania. Kiedy człowiek traci kontrolę nad swoim postępowaniem i pozwala, by panowała nad nimi złość, jest wykorzystywany jako naczynie do produkcji ciemnej energii oraz bezpośredniego czynienia szkód energetycznych sobie i innym. Można go nazwać ciemnym portalem podłączonym do form gniewu. Istnieje wiele form gniewu, na przykład podenerwowanie, niepokój, rozjątrzenie, podniecenie, frustracja, drażliwość, zamartwianie się, kapryszenie, boczenie się, zajadłość, oburzenie, otumanienie, znieważanie, napastliwość,wrogość, dokuczliwość, zjadliwość, uraza, oburzenie, wściekłość, furia albo dzikość. Wszystkie negatywne stany emocjonalne są ryzykowne, jeśli się im za bardzo poddajemy, a ludzie powinni rozumieć, kiedy czują jakieś formy gniewu, aby móc utrzymać nad nimi kontrolę. Wstręt czy nienawiść to również formy gniewu, a kiedy dana osoba decyduje się zrzucać winę za swoje osobiste problemy na kogoś innego, to jest ten moment, w którym decyduje się czuć nienawiść. Jeśli nienawiść i gniew nie zostaną opanowane, wynikiem ich kumulacji będzie zgorzkniałość i pretensje, które są jednymi z najbardziej zatruwających ciało, umysł i ducha emocjami.

Czasem ludzie przebywający w pobliżu osoby wyrażającej różne formy złości mogą doznać krzywdy za sprawą wybuchu negatywnych form emocji. Kiedy człowiek traci kontrolę nad impulsami, łatwo nim manipulować, może też inaczej postrzegać rzeczywistość niż osoba spokojna. Pomyśl, kto ma lepsze rozeznanie sytuacji lub wydarzeń – czy osoba kipiąca złością czy spokojnie obserwująca sytuację i mogąca dojrzeć jej sedno? Czy osoba, która gotuje się z wściekłości wylewając ją na otoczenie, kierująca się niszczycielską energią, ma w danej chwili jasny wgląd w to, co się dzieje? Nie, to jest jak tragiczne nieporozumienie, w trakcie którego komuś może stać się krzywda.

Kiedy docieramy do cyklu niepohamowanego wyrażania wściekłości lub gniewu, nasz umysł i oczy postrzegają świat przez filtr, a człowiek staje się bardzo podatny na urojenia oraz fabrykowanie fałszywych narracji w celu uzasadnienia negatywnego zachowania. Złudzeniem jest przekonanie, że taki człowiek wie co robi. Gdy tracimy nad sobą kontrolę pozwalając sobie na gniew czy sztywne myślenie, możemy popaść w stan ograniczonego postrzegania, odbierać nieprawdziwe czy mylące informacje, dogmaty, złudzenia lub możemy doświadczać innych zaburzeń percepcji. Jasne jest że jeśli podejmujemy decyzje oparte na nieprawdziwych lub niepełnych informacji bazujących głównie na niezdyscyplinowanych impulsach, nie możemy dokonać świadomych wyborów, a to wpędza nas na ścieżkę, na której powstanie jeszcze więcej zamieszania i omyłek. Kiedy ludzie pozwalają sobie na wyładowanie agresji i złości, ich wizje oraz percepcja ulegają deformacjom. Osoby pozwalające sobie na niekontrolowane wybuchy złości przez większość czasu są wykorzystywane jako ciemne portale, a to, co postrzegają jako rzeczywistość, często nie pokrywa się z prawdą. Taki człowiek pozwala sobie na bycie konsumowanym przez gniew, traci wszelką kontrolę nad zdolnością rozumowania i ma niewiele rozeznania co do prawdziwej oraz dokładnej wersji wydarzeń. Ludzie, którzy dali się porwać formom agresji, mogą bronić fałszywe ego, które doprowadza ich do wniosku, że taki wybuch był konieczny. Ponieważ muszą uzasadnić swój gniew, łatwo doprowadzić ich do stanu kompletnego złudzenia o faktach, bo prawda jest zbyt nieprzyjemna, aby się nią zajmować. Częstokroć prawda jest taka, że oni nie chcą patrzeć na prawdziwą przyczynę epizodów wybuchu gniewu i nie chcą brać odpowiedzialności za własne problemy. Łatwiej jest im zająć czymś umysł - stworzyć historię, w której mają wroga, na którego można zrzucić problemy, a tym samym wszelką odpowiedzialność za własne postępowanie.

Osoba niechętna do wzięcia odpowiedzialności za swoje wybuchy to zazwyczaj typ kontrolera wysokiego poziomu stresu lub manipulatora uzasadniającego gniew. Ta niechęć do ponoszenia odpowiedzialności za osobiste działania może skutkować formami projekcji lub przeniesienia winy za negatywne zachowania i agresywne popisy na kogoś lub coś innego. Tak więc, ponieważ coraz więcej osób czuje dużo wewnętrznej złości niewiele na dany temat wiedząc, znajdują sobie kozły ofiarne, na które zrzucają bezpośrednią odpowiedzialność za całą swoją wściekłość. Dlatego będziemy drążyć ten temat, aby zobaczyć jak niewłaściwe myślenie generuje złość, powoduje przenoszenie winy - prawdziwej czy wyimaginowanej - na innych, co prowadzi do powstawania jeszcze większego bólu, zamieszania i niezadowolenia z życia. Nieodpowiednie działanie powstałe w wyniku niewłaściwego myślenia generuje jeszcze większy gniew, zniszczenia i ból. Podejmowane pod wpływem prawidłowego myślenia działania generują więcej szczęścia, miłości i harmonii w naszym życiu.

Samousprawiedliwianie

Tak się niefortunnie dzieje, że ludzie często bywają z czegoś niezadowoleni, przez co postrzegają świat niewłaściwie - przez filtr własnych potrzeb, i na własny sposób usprawiedliwiają swoje negatywne zachowania czy wyrażanie gniewu. Niektórzy traktują te wypaczenia jak mechanizmy obronne ego, ponieważ nie nauczyli się, jak uwalniać umysł od negatywnych narzędzi ego, aby dotrzeć głębiej i oczyścić się z tłumionych emocji, które mogą prowadzić do wybuchów złości czy destrukcyjnych impulsów. Kiedy umiemy uwalniać umysł oraz kochać siebie bezwarunkowo, wiemy że jesteśmy w porządku i nie musimy usprawiedliwiać się ani bronić tego, kim naprawdę jesteśmy, co jest związane z zasadami poczucia własnej wartości. Kiedy jesteśmy wolni od potrzeby osądzania siebie (przez zwiększenie poczucia wewnętrznej akceptacji i miłości własnej, bez względu na to, gdzie się znajdujemy), wówczas nie musimy usprawiedliwiać ani potępiać innych albo siebie. Następnie nasze uwolnienie obejmuje bezwarunkowe kochanie innych, bez względu na to, co decydują się zrobić w danym momencie. Nikt nie ma kontroli nad innymi ani nad tym, co ktoś o innych myśli opierając się na wyobrażeniach lub przekonaniach – czy to prawdziwych czy urojonych. Jakość naszego myślenia kształtuje nasz system przekonań oraz postawę i jest wynikiem skumulowanych wspomnień a także filtra osobowości, przez który postrzegamy i oceniamy. Aby znaleźć mechanizm radzenia sobie z dyskomfortem, i gdy ego czuje się zagrożone, umysł może zniekształcać informację, a wtedy osoba tworzy własną historię, która pasuje do sytuacji, w jakiej chce się znaleźć, lecz nie pasuje do tego, co dzieje się naprawdę. Kiedy człowiek korzysta z takiego mechanizmu, aby siebie usprawiedliwić, stosuje jednostronny argument, jest niekompletny i bazuje na błędnym myśleniu i samolubnej egoistycznej percepcji. Jeśli skupimy się na duchu pokory, zmniejszymy potrzebę usprawiedliwiania siebie i obwiniania innych, co pozwoli nam przyznać się oraz nauczyć na własnych błędach lub negatywnych egoistycznych zachowaniach. Pokora jest kluczem, który pomaga przezwyciężyć wiele tych myślowych wypaczeń przekształcających się w szereg mechanizmów obronnych ego i urojeń myślowych. W chwilach stresu, przeciążenia lub zagrożenia ludzie często uciekają do uproszczonych form myślenia zwanych pierwotnym instynktem przetrwania.

Instynkt przetrwania

Gdy myślenie związane z instynktem przetrwania jest powtarzane i pozostaje bez kontroli, niektóre osoby mogą wierzyć, że to, co sobie wyobrażają, to prawda. Kiedy jesteśmy przeciążeni lub przytłoczeni, możemy powrócić do lęków źródłowych lub najbardziej prymitywnych warstw nieświadomości. Dopiero kiedy dochodzimy do poziomu wiary, że jesteśmy bezpieczni i czujemy się na tym świecie pewnie, jesteśmy bezpieczni w naszej relacji z Boskim Duchem oraz możemy całkowicie klarownie przetrwać zakorzenione lęki i wyeliminować myślenie związane z instynktem przetrwania. Zawsze, kiedy czujemy się niepewni lub zagrożeni, wracamy do korzeni naszych lęków egzystencjalnych, które wyzwalają mechanizmy obronne ego w postaci negatywnych myśli, na przykład związanych ze strachem. Właśnie dlatego budowanie relacji z własnym wnętrzem i praktyki duchowe pomagające głęboko połączyć się z własną wyższą mocą jest najważniejszą praktyką, jaką każdy z nas powinien się zająć. To jest sposób na zdyscyplinowanie ego, zbudowanie wytrzymałego energetycznego fundamentu, na bazie którego tworzymy nasz duchowo – energetyczny rdzeń. Dla właściwej oceny okoliczności i trudnych warunków ważne jest, aby ponownie zbadać sytuację stosując zdecydowane, uzasadnione, wnikliwe i dokładne analizy, które pozwalają nam wyjaśnić liczne zawiłości, z jakimi mamy obecnie do czynienia na naszej planecie. Aby mieć lepsze możliwości oceny i zrozumienia, trafnej oceny zdarzeń, w które jesteśmy zaangażowani, możemy łączyć mentalną analizę dowodów czy faktów i mieszać ją z intuicyjnymi poziomami wyższego postrzegania zmysłowego.

Mentalny spust

Kiedy poprzez dostrzeżenie własnego poziomu napięcia, lęku i frustracji identyfikujemy te typy mentalnych spustów, które przenoszą nas do zniekształconych wzorców myślowych, możemy przywrócić wewnętrzną równowagę i znaleźć sposób na uwolnienie się od stresu. Możemy szybko zmienić napięcie kierując umysł na oddech, na świadomość chwili lub znajdując sposób na wyrażenie odczuwanego napięcia bez używania przemocy. Kiedy skupiamy uwagę na momencie doświadczenia napięcia lub stresu, zapobiegamy impulsywnym reakcjom takim jak wyrzucenie z siebie niemiłych słów lub wyrażenie złośliwego zachowania wobec innych. Gdy pod wpływem impulsu wyrażamy negatywne zachowanie, nie jest to sytuacja przyjemna - ani dla nas ani dla innych. Kiedy pozwolimy sobie wyrazić gniew, to oznacza że jest w nas złość, co nie jest zdrowe dla nikogo. Wyrażając impulsywny gniew możemy innych przytłaczać i zastraszać. Szkodzi to emocjonalnie wszystkim i łamie zaufanie utrudniając tworzenie zdrowych oraz bezpiecznych relacji. W większości sytuacji społecznych zaleca się rozpoznawać złość i nauczyć się zauważać, kiedy się pojawia, co umożliwia zapobieganie pojawianiu się gniewu, który mogłaby nas przytłoczyć i zawładnąć ciałem, umysłem oraz emocjami. Możliwe jest natychmiastowe dostrzeżenie tego stanu, skupienie się na nim i pokonanie go, by pozostać tożsamą osobowością. W ten sposób również okazujemy szacunek wobec innych, którzy są wokół nas.

Kontrola impulsów poprzez skupienie uwagi

Kiedy umiesz koncentrować myśli na danej chwili, zapobiegasz przytłaczającym stanom emocji wyzwalających impulsywne zachowania i złośliwe reakcje. Gdy rozwijasz silną kontrolę impulsów, uczysz się formy dyscyplinowania ego poprzez stosowanie cierpliwości. Jeśli chcemy sprawdzić to, co możemy czuć i to nam się nie podoba, możemy nauczyć się przesuwać do pozycji obserwatora. W naszej społeczności nazywamy ten proces obserwowania przechodzeniem od stanu identyfikacji z myślami lub odczuciami do stanu współczującego świadka. Jako współczujący świadek nie oceniamy myśli czy uczuć, nie osądzamy ani nie ferujemy wyroków odnośnie tego, co obserwujemy na zewnątrz, tylko obserwujemy te myśli oraz uczucia w nas samych i w innych. Kiedy możemy tak obserwować, stajemy się neutralni i nie musimy sprawować kontroli, czynić szkód lub się złościć. Wtedy znajdujemy ulgę od niepokoju, obaw i wielu innych myślowych wynaturzeń. Proces jest kluczem do przeniesienia mechanizmów obronnych, oczyszczenia z uzależnień do niepożądanych tendencji myślowych i uwolnienia mentalnego niepokoju lub strachu oraz wewnętrznego bólu. Kiedy ktoś nie chce stawić czoła źródłu lęku przyczynowego lub głęboko zakorzenionego strachu (który jest nierozwiązanym bólem lub traumą) i ciągle używa mechanizmów obronnych ego wykorzystując zaprzeczenie prawdzie w celu uniknięcia odczuwania bólu czy dyskomfortu, tylko utrwala mentalną pętlę. Zaprzeczanie prawdzie jest nasieniem wszystkich oszustw i urojonych fantazji generowanych w mętny sposób przez niezdyscyplinowany umysł, co prowadzi jedynie do generowania jeszcze większej frustracji i gniewu.

Splitting

Splitting jest bardzo częstym mechanizmem obronnym ego, który pojawia się, gdy dana osoba nie chce znać prawdy albo przejąć odpowiedzialności za swoje działania i zachowanie. Jeśli prawda jest dla niej niewygodna, aby usprawiedliwić własny system wierzeń tworzy historię, która jest bardziej do przyjęcia. Taka osoba raczej słucha przyjemnych manipulacji i oszustw - woli poczuć się lepiej niż poznać nieprzyjemną prawdę. Splitting może być zdefiniowany jako rozłam lub polaryzacja poglądów, działań, rzeczy i osób oraz nadanie im etykietki dobrych lub złych, a następnie skoncentrowanie się wybiórczo na wąskiej i niepełnej wersji postrzegania pozytywnych i negatywnych cech. Splitting rozprasza niepokój mentalny, który powstaje na skutek niezdolności osoby do uchwycenia niuansów i złożoności danej sytuacji lub stanu rzeczy poprzez uproszczenia - schematyzacje sytuacji, a tym samym ułatwienie sobie myślenia i kategoryzowania. To wzmacnia również odbieranie siebie jako osoby dobrej i czystej, a skuteczne demonizowanie wszystkich tych, którzy nie podzielają tych samych poglądów, sposobów postrzegania i wartości. Z drugiej strony takie podziały pozostawiają ludzi z wyraźnie zniekształconym obrazem rzeczywistości, który tworzy urojenia a także ogranicza zakres myśli i emocji, jak również wpływa na zdolność do przyciągnięcia oraz utrzymania zdrowych relacji. Ludzie z takimi tendencjami nie są mentalnie stabilni, przeskakują pomiędzy różnymi sporadycznymi impulsywnymi stanami emocji. Łatwo przychodzi im odwracanie postrzegania: przyjaciele i ci, których kochają, będą uosobieniem cnotliwości, a po chwili mogą być uosobieniem zła. Splitting pojawia się również w grupach, wtedy ich członkowie są przeważnie postrzegani jako osoby pozytywne, podczas gdy ludzie spoza ścisłej grupy lub obcy już nie są tak traktowani – zjawisko to przyczynia się do myślenia grupowego i tak naprawdę, do sztywnej postawy oraz braku akceptacji dla innych ludzi.

Ćwiczenie: analiza własnego gniewu może dostarczyć cennych informacji na temat znajomości siebie i zwiększenia samoświadomości. Aby przeanalizować odczuwany gniew, należy rozpocząć od rozpatrzenia postrzeganej straty. Zapytaj siebie:

*Co straciłam. Czy ta strata jest rzeczywista?
*Jaką wartość miała dla mnie?
*Dlaczego uważam, że to było ważne?
*Czy to była moja strata czy kogoś innego? Jakie są jego poglądy na temat tej straty? Skąd to wiem? Dlaczego się tym przejmuję?
*Czy czuję się urażona? Dlaczego? Czy moje ego zostało zaatakowane? Czy straciłam nieco godności? Czy byłam wyśmiewana lub upokorzona? Czy ucierpiała na tym moja reputacja? Czy czuję się mniej kompetentna? Czy mogę odrzucić sprawiedliwe dowody uznania albo nagrody? Czy zniewaga była bezpodstawna i czy to jest dokładna interpretacja mojego zachowania? Czym jest nierównowaga, która mi tak bardzo przeszkadza?
*Czy czuję się bezsilna? Czy straciłam niezależność? Czy czuję się oszukana? Czy zostałam uznana za dziką? Czy zostało utracone zaufanie? Została naruszona prywatność?
*Czy zostałam zmuszona do poddania się albo posłuszeństwa?
*Czy byłam zastraszona, zraniona, uderzona, wykorzystana lub w inny sposób zaatakowana?
*Czy ktoś wkroczył na moje terytorium?
*Czy moje cele zostały udaremnione? Czy została ograniczona mi wolność? Czy moje bezpieczeństwo lub ochrona uległy zmniejszeniu? Czy pomniejszono moje dziedzictwo?
*Czy straciłam władzę? Czy straciłam status? Straciłam siłę? Straciłam wpływ? Czy straciłam dostęp? Czy ucierpiały moje relacje z innymi?
*Jak duża jest strata z racjonalnego punktu widzenia? Jaki to będzie miało wpływ? Jak mogę to odzyskać? Czy mogę po prostu zignorować problem?

Odpowiedzi na te pytania dostarczą cennych informacji na temat własnych przekonań, wartości, celów i potrzeb. Na podstawie tego, czego dowiemy się zadając te pytania, możemy wykonać następujące zadanie: Jestem zła, bo straciłam ….... . Ta strata jest dla mnie ważna, bo …... (tu wymienić wartości, przekonania lub potrzeby - to co chciało się osiągnąć). Po uzyskaniu odpowiedzi, dlaczego czujesz złość, oszacuj następnie, jak mocno wciąż oceniasz uczucie zagubienia lub niesprawiedliwości.

Teraz świadomie zidentyfikuj czynnik będący celem twojego gniewu i zbadaj jego intencje. Zapytaj siebie:

*Jakiemu czynnikowi mogę przypisać to, co się stało? Co lub kto jest za to odpowiedzialny?
*Czy to było działanie celowe? Skąd to wiem? Jak mogę sprawdzić tę hipotezę intencji?
*Czy ktoś uważa się za odpowiedzialnego za to działanie?

Czynnikiem jest ktoś, kto działa umyślnie. Jeśli złościsz się, bo włożyłaś palec w drzwi, to wybór czynników jest ograniczony do: 1.drzwi, 2.podłogi, 3.własnej nieuwagi, 4.ktoś cię popchnął, 5.pewna niewinna osoba, której nawet nie było w tym czasie w pobliżu. Trzeba zauważyć, że dwa pierwsze czynniki nie mogą działać świadomie, zaś ostatni nie brał w tym udziału! Nieprawidłowe przypisanie działania lub intencji czynnika jest częstym błędem popełnianym przez ludzi. Jeśli odkryjesz, że bezpodstawnie kogoś / coś obwiniasz (na przykład drzwi lub podłogę) za swój gniew, być może potrzebujesz zmiany, która pomoże ci wziąć większą odpowiedzialność za własne czyny.

Jeśli bez względu na to, kto według ciebie ponosi winę za to, co się stało, chcesz uzyskać dokładniejszą ocenę empatii, współczucia i dobroci, musisz utrzymać głęboką wrażliwość wobec czyjejś sytuacji oraz punktu widzenia. Ja w każdej sytuacji zalecam użycie standardu GSF zgodnego z praktyką Prawa Jedni.

Początki i archetypy gniewu

Złość zachęca nas do działania zgodnego z wewnętrznym poczuciem sprawiedliwości. Jej geneza może być interpretowana na wiele sposobów:

*Deprecjonowanie wykroczenia przeciwko nam lub tego co jest postrzegane jako naprowadzanie nas na minę.
*Powiązania z tym, co zamierzamy robić. Udaremnione cele. Frustracja.
*Zamierzone szkody fizyczne w stosunku do nas – zauważone realnie.
*Zamierzone szkody psychologiczne lub emocjonalne w stosunku do nas, w tym zniewaga, upokorzenie, poniżenie, zastraszanie lub odrzucenie.
*Rozczarowanie w związku z postępowaniem kogoś, o kogo dbamy - najbardziej złościmy się na tych, których kochamy.
*Dostrzeżenie złości u innych, zwłaszcza gdy jest ona skierowana w naszym kierunku.
*Niewerbalne przesłanie złości w rodzaju „zejdź mi z drogi” albo „chcę cię skrzywdzić”.

Korzyści i zagrożenia spowodowane gniewem

Mechanizm gniewu może dostarczyć ważnych osobistych informacji o aktualnym stanie samopoczucia i świadomości. Oto niektóre z tych korzyści:

*Gniew mówi nam, że coś musi się zmienić. Czy jesteś skłonna dokonać tych zmian?
*Gniew może stanowić motywację do konstruktywnej zmiany, niezależnie od tego, co go spowodowało. Może pobudzić do walki o słuszne prawa. Może motywować do przezwyciężenia opresji.
*Gniew może stanowić motywację do konstruktywnie skorygowanej nieprawidłowości. Zachęca do działania zgodnie z poczuciem uczciwości i sprawiedliwości.
*Gniew może przyczynić się do zmniejszenia lub przezwyciężenia strachu i może dostarczyć energii potrzebnej do dokonania potrzebnej zmiany.
*Gniew to wyraźny sygnał, który informuje innych o kłopotach lub krzywdach. Informuje sprawcę, że dostrzegamy jego przewinienie.
*Gniew może być ogólną odpowiedzią na bodziec zewnętrzny, na który należy zareagować lub kiedy należy wiedzieć, że istnieją problemy, które trzeba rozwiązać.

Jedną z najbardziej niebezpiecznych cech gniewu jest to, że wyrażając go, zwiększamy gniew innych wokół nas, a to skłania do przemocy i szkód w otoczeniu. To może szybko prowadzić do niebezpiecznej eskalacji destrukcyjnych i bolesnych energii rozprzestrzeniających się jak wirus. Ludzie mogą próbować szkodzić celowi ich gniewu, niezależnie od tego, czy słuszny czy nie. Impuls do czynienia szkody jest u większości ludzi prawdopodobnie najczęstszą reakcją, zatem może bezpośrednio prowadzić do popełnienia aktów przemocy i brutalności. Choć gniew może być niebezpieczny i musi być ograniczany, należy przyznać, że pojawia się z jakichś powodów, i nie można mu zaprzeczyć ani przysłonić go kłamstwem albo oszustwem. Kiedy uczymy się kontrolować nasze złe impulsy i powstrzymywać się od wybuchów złości na innych, wybieramy blokowanie energii tej emocji i odpowiadanie za własne zachowanie, a wtedy pomagamy sobie budować poczucie pozytywnego radzenia sobie ze stresem, podbudowujemy samoocenę oraz pewność siebie. Samoocena jest potrzebna aby wiedzieć, że możemy przejść przez wyzwania i stresy związane z życiem codziennym bez lęku i poczucia zagrożenia ze strony innych tylko z tego powodu, że mają inne poglądy i systemy przekonań.

Budowanie szacunku do siebie

Budowanie poczucia własnej wartości daje szansę na doświadczenie siebie jako kogoś kompetentnego i godnego, kogoś kto radzi sobie z podstawowymi wyzwaniami życia i zasługuje na szczęście oraz spełnienie. Inni (rodzice, nauczyciele, przyjaciele) mogą pielęgnować i wspierać samoocenę osoby, ale prawdziwe poczucie własnej wartości opiera się na różnych wewnętrznie generowanych praktykach, jak również pozytywnych systemach przekonań oraz motywacji. Bycie odpowiedzialnym i dbanie o siebie oraz kompetentne, sprawne stawianie czoła stresowi jest jednym ze sposobów budowania silnej bazy dla samooceny. Nathaniel Branden napisał książkę, w której wymienił 6 filarów tworzenia i budowania poczucia własnej wartości, które pomagają ludziom lepiej radzić sobie ze stresem i złością. Oto one:

* Życie świadome: praktykowanie bycia świadomym tego co się robi i co ktoś robi, czyli praktyka uważności.
*Akceptacja siebie: praktyka posiadania własnych prawd, własnych myśli, emocji i zachowań, bycie przychylnym do siebie i poszanowanie dla innych, bycie swoim własnym przyjacielem.
*Samoodpowiedzialność: praktyka akceptacji sprawstwa własnego działania i własnego potencjału, bycie skutkiem efektów własnych pragnień.
*Asertywność względem siebie: praktyka traktowania własnych potrzeb i zainteresowań z szacunkiem oraz wyrażanie ich w odpowiedni sposób.
*Życie rozważne: praktyka formułowania celów i formułowania oraz wdrażania planów działania.
*Osobista spójność: praktyka podtrzymywania zestrojenia pomiędzy własnymi zachowaniami i przekonaniami. Wypowiadanie się w zgodzie ze swoją prawdziwa Jaźnią.

Istotną umiejętnością potrzebną w tych burzliwych czasach jest zrozumienie źródła stresu i złości, a także właściwe kierowanie umysłem w celu kontrolowania osobistych impulsów. Jeśli nie masz kontroli nad swoimi psychicznymi i emocjonalnymi impulsami, coś innego może przejąć twój umysł i emocje, w rezultacie czego narażasz się na manipulacje, urojenia oraz zawładnięcia, w efekcie których stajesz się mrocznym portalem. Oprócz tego, możesz być łatwo manipulowany przez świat sił i innych ludzi, możesz również stracić rozeznanie oraz możliwość dokładnej oceny, samostanowienie, suwerenność a także osobistą prawdę. Ważną umiejętnością ułatwiającą przeżycie dla wszystkich ludzi gwiezdnych, indygo i przebudzonych, jest umiejętność dostrzegania ryzyka oraz oznak u ludzi żyjących wokół, którymi rządzą niekontrolowane formy złości czy emocjonalnych wybuchów, a także rozpoznawania, kiedy ci ludzie doświadczają traumy związanej z bólem i nie potrafią dokładnie rozpoznać zdarzeń ani działać z etycznego punktu postępowania, aby wykazać solidną wiarygodność. Przede wszystkim w tym czasie naucz się okazywać życzliwość i prawdziwą pokorę wobec wszystkich sytuacji, uzyskując przy tym kontrolę nad impulsami i rozpraszając gniew, ponieważ to - w dłuższej perspektywie czasowej - przysłuży ci się na niezmierzoną ilość sposobów.

niedziela, 5 lutego 2017

WIZJA PRZYSZŁOŚĆI LM-01-2017 archanioł Michał przez Ronnę Herman

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
strona źródłowa chwilowo niedostępna (zagrożenie wirusem)

Ukochani Mistrzowie, w wielu ostatnich przekazach staraliśmy się pomóc wam przypomnieć sobie przeszłość i zaakceptować fakt, że posiadacie wszystko, co jest potrzebne do tworzenia nowego wspaniałego świata. Nie tylko omawialiśmy wasze poprzednie wcielenia na Ziemi, ale staraliśmy się przekazać wam nasz pogląd na to, jak naprawdę wspaniali wszyscy jesteście. Proszę, zaakceptujcie to, że w wyższych wymiarach pozostawiliście części siebie, a teraz nadszedł czas, aby zacząć proces odzyskiwania tych licznych przejawów boskości, które składają się na prawdziwych WAS. Mówiliśmy, że Wszechświat jest bardzo zróżnicowany i że w ramach treningu doświadczaliście wielu fantastycznych przygód w wyjątkowych oraz niezwykłych miejscach. Teraz rozumiecie, dlaczego Ziemia jest tak ważna – ponieważ jest planetą, na której została zebrana cała różnorodność tego Wszechświata. Mieliście okazję zagrać w grę dualności i polaryzacji - czasem tworząc bogactwo, a niekiedy bolesny niedostatek. W innych wcieleniach ujawniały się wasze cudowne talenty i dokonywaliście bohaterskich czynów, doświadczaliście też wielu prostych wcieleń, w których wasze możliwości były ograniczone. W każdym królestwie ekspresji zaznaliście wszystkiego - każdej możliwej sytuacji.

Wreszcie przyszedł czas, aby przejść przez zasłonę iluzji i odzyskać boskość. Kiedy jeszcze bardziej zgłębicie boską świadomość, dostroicie się do wyższych wymiarów tworzenia i zaczniecie prężyć duchowe mięśnie, będziecie zaskoczeni, ponieważ będziecie w stanie szybko przejawiać to, co sobie wymyślicie. Kiedy zdobędziecie większą wprawę, małe cuda zamienią się w cuda wielkie i złożone, a muszę dodać, że to i tak nic w porównaniu do tego, co czeka na was w najbliższej przyszłości.

Kiedy wokół was zaczną się przejawiać wielowymiarowe zmiany, a czas będzie się wielokrotnie ściskał i poszerzał (kompresował i rozprężał) w coraz szybszym tempie, trzeba będzie płynąć z prądem, aby istnieć w stanie lekkości i swobody. Większość z was w takim czy innym stopniu zauważyła, że życie na Ziemi w ciągu minionych 50 lat zmieniło się drastycznie. W miarę jak przemieszczacie się do bardziej subtelnych poziomów Światła Stwórcy, normy niższych wymiarów zmieniają się i tracą na znaczeniu. Abyście mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób nowo powstająca świadomość zbiorowa ludzkości asymiluje się ze starymi wierzeniami, które dominowały przez ostatnie tysiące lat, zajmiemy się niektórymi z głównych kwestii tych czasów.

Waszym boskim przyrodzonym prawem jest życie w dostatku: Proces redystrybucji ziemskich dóbr jest teraz w pełnym toku. Zauważycie, że wiele firm i organizacji popadnie w niełaskę oraz zapomnienie. Rozpadną się wszystkie te, które zostały zbudowane na fundamencie strachu, chciwości i kontroli nad innymi. W przeszłości, aby usunąć to, co niewłaściwe, potrzeba było często kilku wcieleń, i nie mieliście możliwości stwierdzenia, kiedy sprawiedliwości stało się zadość. Obecnie, chore czyny tych, którzy tkwią w w iluzji gry w przyczynę i skutek, wracają niemal natychmiast - zgodnie z efektem bumerangu. Ci samolubni, którzy nadużywają zaufania innych i przydzielonej im mocy, nie będą już mogli skrywać swoich postępków .Czy to organizacje religijne czy korporacje, firmy albo rządy – czas rozrachunku jest w zasięgu ręki.

W miarę jak Ziemia wchłania coraz wyższe częstotliwości wibracji Ducha, Światło przenika do najgłębszego cienia. Umysł i Duch są budowniczymi, a wy jesteście współtwórcami tego raju na Ziemi. Dostaniecie wszystko, czego będziecie kiedykolwiek potrzebować, lecz musicie trzymać się swojej wizji, która posłuży najwyższemu dobru wszystkich, a potem odważnie sięgać do magazynów diamentowych cząstek Światła Stwórcy znajdujących się w kosmicznych piramidach i formować z nich cokolwiek, co tylko sobie wyobrazicie. Kochani, kiedy pojmiecie, że szczęście i zadowolenie przynoszą nie tylko rzeczy materialne, ale stan bycia i jakość życia, odnajdziecie wielką miłość, radosne relacje z innymi, dobry stan zdrowia, młodzieńczą witalność oraz kreatywność.

Zmiany na Ziemi i przesunięcie wzorców pogodowych: Ziemia przechodzi przez proces oczyszczania, katharsis - tereny, które były wykorzystywane pod uprawy, te do głębi przesiąknięte bolesnymi wspomnieniami wojen i aktów przemocy oraz tam gdzie ludzkość przez wieki doświadczała aktów okrucieństwa, w pozornie przypadkowy sposób są nawiedzane przez powodzie, pożary, przemieszczenia skorupy i niszczycielskie wiatry. Nie wszystko jest takie, jakim być się wydaje, drogie Serca, natomiast proces jest potrzebny, aby oczyścić powietrze, glebę a także wody, które ludzkość tak beztrosko zanieczyszcza.

Podczas tego okresu głębokich zmian wiele słodkich Dusz walczących o przetrwanie na całym świecie opuszcza go, a ja proszę, abyście spojrzeli na to wszystko z innej perspektywy. Czy nie widzicie, że pozostawiają cierpienie i beznadziejną egzystencję z wyboru, ponieważ wędrują do świata miłości, pokoju, radości i obfitości, gdzie zostaną przygotowani na powrót do bardziej subtelnego ziemskiego istnienia? Nie będą już mogli powrócić do szerokiego spektrum niezrównoważonej gęstości trzeciego wymiaru, oni wrócą do świata, w którym będą mogli się uczyć, poszerzać świadomość i będą szybko przechodzić przez swoje ziemskie lekcje. To jest to, co przygotowaliście dla nich wy - przecierający szlaki pionierzy. Wkrótce przyjdzie czas, kiedy żadna nowo narodzona Dusza nie będzie taplać się w bagnie bólu i iluzji, jakie teraz istnieje na wielu poziomach niespójnych częstotliwości na całym świecie.

Wielu z was dostaje impuls, aby przenieść się w inne rejony świata – nie wiecie dlaczego, lecz macie głęboko zakorzenione pragnienie odbycia podróży w nieznane. Będziecie przywołani do takich miejsc na Ziemi, na których będziecie mogli służyć najbardziej owocnie, gdzie pojawią się i dołączą do was inni ludzie o podobnych wibracjach. Przyszedł czas, aby zewrzeć szyki / zjednoczyć się ze swoimi duchowymi rodzinami i tymi, z którymi macie wspólne zadania. Gdy głębiej sięgacie po myśli inspirowane z królestwa wszelkich możliwości, stajecie się bardziej intuicyjni. Wasza instynktowna natura z przeszłości zyska na subtelności, kiedy dołączą do was wasze wieloaspektowe Jaźnie.

Dostrajanie ciała fizycznego: Wasze ciała fizyczne wchłaniają coraz więcej światła, zmieniają się potrzeby i pragnienia. W rozwijającym się, bardziej elastycznym ciele świetlistym nie będzie miejsca na zagrażające życiu choroby i wirusy. W fizycznej strukturze ciała nie od razu będzie można dostrzec większe zmiany, ale one zachodzą bardzo szybko – zwłaszcza wewnętrznie i eterycznie. W miarę jak membrany światła wokół DNA stopniowo ulegają rozpuszczeniu i uzyskujecie dostęp do mądrości ukrytej w mózgu, fizyczny wehikuł staje się coraz silniejszy i zdrowszy.

Zostaną odkryte nowe, cudowne techniki uzdrawiania, a produkty i medykamenty naturalne zastąpią większość leków syntetycznych, które posiadają wiele toksycznych efektów ubocznych. Wielu z was już zauważyło, że ciało nie toleruje licznych popularnych substancji reklamowanych przez firmy farmaceutyczne, które są zainteresowane tylko zyskiem. Większy nacisk będzie kładziony na zapobiegawcze wzmacnianie ciała, kompleksową opiekę, dobrą kondycję i odnowę biologiczną, a także na naturalne lekarstwa oraz to, jak ważne dla zachowania zdrowia są wasze pozytywne, wypełnione miłością myśli. Już nie będziecie ignorować sygnałów wysyłanych przez żywioły zasiedlające wasze ciała, które próbują zwrócić na siebie uwagę. Ból jest sygnałem, który powiadamia, że coś jest nie w porządku. Dawniej, aby maskować objawy, brano leki przeciwbólowe, aż było za późno, i aby dokonać korekty nierównowagi, trzeba było podejmować bardziej radykalne środki.

Kiedy dostroisz się do wielu poziomów świadomości wewnątrz i na zewnątrz ciała, nauczysz się zwracać uwagę na sygnały, jakie otrzymujesz. Następnie musisz wprowadzić potrzebne zmiany tak szybko jak to możliwe, aby nie doświadczać już dyskomfortu, a wtedy powrócisz do harmonii i dobrego samopoczucia.

Wreszcie możesz również pogodzić się z twoją odmienną strukturą ciała, cechami, talentami i sposobami wyrażania oraz tworzenia. Nie bez powodu wybrałaś / wybrałeś swoich rodziców i genetyczną strukturę linii rodu. Twoja wyjątkowość ciebie wyróżnia – na Ziemi nie ma nikogo takiego samego, jak ty. Różnią się między sobą nawet dzieci urodzone jako bliźnięta jednojajowe.

Jedną z głównych przeszkód, jakie mogą pojawić się w ciągu kilku najbliższych lat jest zaakceptowanie siebie takim jaką / jakim jesteś i uświadomienie sobie, że jesteś piękna / piękny i wartościowa / wartościowy bez względu na to, jaki ubiór z ciała nosisz, aby doświadczyć tego wcielenia - najważniejszego ze wszystkich. Kochani, my widzimy wasze promieniejące dusze i wielkie ciepłe serca, nie przywiązujemy wagi do cielesnego przebrania.

Święte relacje z Nadduszą /wyższą Jaźnią: W przeszłości twoje ego zajęte było głównie pragnieniem kontrolowania codziennej egzystencji, a Jaźń duszy była cichym głosem świadomości, który najczęściej był ignorowany. W młodym wieku zaszczepiono ci tradycje, religijne przekonania, obowiązki i nauczono, że to co inni uważali na twój temat, było ważniejsze niż to, co ty o sobie myślisz. Wiarygodności szukałaś / szukałeś na zewnątrz siebie, tak jak i kogoś / czegoś albo jakiegoś wydarzenia, które przyniesie ci szczęście, ale to było zazwyczaj ulotne i często rozczarowujące. Teraz potrafisz zwracać się do wewnątrz po uprawomocnienie, inspiracje i wskazówki, ponieważ masz już za sobą to, co nazywane jest scaleniem duszy oraz połączenie z wieloma aspektami wyższej Jaźni. Przeszłaś / przeszedłeś przez proces wchłaniania większej ilości czystego Światła Kosmicznej Świadomości, które pomoże ci uwalniać się od przestarzałych idei bez poczucia winy, w miarę jak integrujesz nowe wyższe prawdy, które pojawiają się w zdumiewającym tempie.

Teraz rozumiesz, że Bóg nie mieszka w jakimś odległym, wyniosłym niebiańskim królestwie i że nie pociąga za sznurki wymierzając nagrody oraz kary. Akceptujesz fakt, że WSZYSTKO czego potrzebujesz, jest w tobie i stanowi część twojego boskiego dziedzictwa, dzięki któremu możesz urzeczywistnić istnienie przepełnione miłością, radością, spokojem oraz obfitością. Kiedy dążycie do swobodnego wyrażania siebie, stare tradycje i zwyczaje tracą nad wami władzę: tworzycie nowe sposoby celebrowania świąt i specjalnych wydarzeń, dotyczy to również oddawania czci Bogu Ojcu Matce oraz Najwyższemu Stwórcy.

To nie jest zarezerwowane dla jednego określonego dnia, ponieważ przejawiasz duchowość w każdej chwili każdego dnia. Każdego dnia żyjesz jako mistrz, który monitoruje swoje myśli i działania. Wiesz, że twoje intencje muszą być czyste, ponieważ odpowiadasz za każdy mikroskopijny atom energii, jaki wysyłasz. Praktykujesz uważność oraz stałe monitorowanie przekonań, co umożliwia ci przebywanie we własnej istocie, gdyż wiesz, że prawdy, jakie uznajesz za własne, są zasadami, według których musisz żyć. Wiesz, że zawsze musisz podejmować wybory najkorzystniejsze dla wszystkich, tak aby móc kroczyć środkową Ścieżką w pokoju i harmonii, a wtedy stopniowo przejdziesz poza prawo karmy do stanu łaski.

Wasze relacje z innymi: Uczysz się zyskiwać poczucie miłości własnej i wewnętrzną wiarygodność, przyciągasz coraz więcej miłości / Światła od Stwórcy, który jest niekończącym się źródłem duchowej strawy. Kiedy wypełnisz się tym cudownym eliksirem po brzegi, będziesz nim emanować, a krąg twojego Światła będzie się ciągle poszerzać. Zaczynasz szukać relacji, które dają ci satysfakcję na wszystkich poziomach – fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym. W przyszłych związkach nie będziesz mieć poczucia, że się poświęcasz - ich podstawą będzie zaufanie, i będziesz szukać oraz wspierać pełne wyrażanie indywidualnych zainteresowań, talentów a także duchowej prawdy. Zaangażowani partnerzy uzupełnią się ofiarując sobie nawzajem swoje mocne strony, będą przepełnieni cierpliwością i nie będą się nawzajem osądzać, będą się wzajemnie wspierać w pracy nad słabościami czy lękami. Istotne jest, aby mieli wspólną wizję z tymi, z którymi są ściśle powiązani, i aby rozumieli, że nie ma tolerancji dla gier pod tytułem: kto tu rządzi. Zaczynacie intuicyjnie rozpoznawać członków swoich duchowych rodzin oraz tych, którzy mają z wami duchowe więzi. Dlatego w relacjach z innymi znajdziecie więcej komfortu i radości – więcej niż kiedyś mogliście przypuszczać. Nie będziecie już szukać więzi opartych na potrzebach lecz na pragnieniu, aby wzajemnie dzielić się swoją podróżą oraz wspólnie kroczyć naprzód do nowych, ekscytujących czasów.

Jak wyobrażasz sobie przyszłość? Sam/a wybierasz sposób, w jaki doświadczysz kolejnych lat wielkich przemian. Możesz poszerzyć świadomość i patrzeć na świat z punktu widzenia mistrza, który wie, że wszystko rozwija się zgodnie z planem. Zauważysz, że nieważne, jak ponury wydaje się być świat, Światło Stwórcy świeci i rozjaśnia / przenika najciemniejsze cienie – ukryte miejsca na Ziemi oraz w sercach ludzkości. Większość ludzi na Ziemi chce tylko żyć w pokoju, komforcie i dobrobycie, wyrażać swą boskość na własny sposób oraz dać innym to samo prawo. Mimo, iż może na to nie wyglądać, ci którzy chcą zdominować, podbić i kontrolować innych, stanowią mniejszość, a ich moc jest z każdym dniem coraz słabsza. Im więcej z was czyni postępy w odzyskiwaniu panowania nad sobą i odbierania swych przyrodzonych praw, tym słabsi oraz mniej skuteczni stają się tamci.

Przez jakiś czas z niektórych miejsc na Ziemi będą dochodziły wieści na temat potyczek i wojen. Ale ci, którzy walczą o mroki ignorancji, nie mogą zniszczyć tego, co jest słuszne, a światło Armagedonu już nawiedzało Ziemię - najgorsze już minęło. Odtąd każdy akt przemocy i zniszczenia będzie przez siły Nieba zablokowany - przez ciebie, wojownika pokoju, wygrywającego walkę za pomocą broni w postaci Światła, miłosierdzia oraz przebaczenia.

Z każdą chwilą, każdą myślą i działaniem tworzysz przyszłość każdego człowieka, a więc wypada skupić się na tym, co jest w waszym świecie dobre, zamiast na tym, co złe. Uczyń praktyką to, że widzisz w innych wokół siebie dobro i pamiętaj o słowach zachęty oraz wsparcia w każdy możliwy sposób. Należysz do tych, którzy będą prowadzić ludzkość w jaśniejący nowy świat Jutra. Przetrwaliście najdziksze burze i doświadczyliście wielu ciemnych nocy duszy, a teraz tryumfujecie. Nie zniechęcajcie się ani nie osłabiajcie mocy swoich serc, moi dzielni przyjaciele. Stwierdzając „Bądź wola twoja dla najwyższego dobra wszystkich”, dajecie nam pozwolenie, abyśmy działali w waszym imieniu i wspierali was w tych burzliwych czasach przemian.

Przekazuję wam miłość naszego Boga Ojca Matki i delikatne Światło z serca Najwyższego Stwórcy. Jesteście kochani i szanowani ponad wszelką miarę.

JAM JEST archanioł Michał