piątek, 12 czerwca 2020

DEKLARACJA WOLNOŚCI DLA WSZYSTKICH ISTOT – LISA RENEE lipiec 2020

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Jako awatar Chrystusa i światło Boga, którym jestem, wybieram reprezentowanie na tej Ziemi ludzkiej wolności w suwerennej mocy Boga. Chcę, aby te słowa reprezentowały lub wspierały wszystkich ludzi, którzy nie są w stanie mówić, a jednak w swych sercach naprawdę pragną duchowej wolności.

Proszę, aby świadkiem mojej deklaracji było umiłowane Boskie Źródło, umiłowani strażnicy, ukochana boska suwerenna i wolna Rodzina z wiecznego światła, ponieważ tak ma być. Proszę o wzmocnienie mej prośby na wszystkich liniach czasowych oraz we wszystkich przestrzeniach i miejscach, w których ludzie byli lub są przetrzymywani i zniewalani.

To jest moja deklaracja wolności od wszelkich struktur kontroli i władzy, ingerujących w ludzką wolną wolę i samostanowienie za pomocą złośliwych operacji psychologicznych, które dzielą i podbijają ludność Ziemi.

Nie zgadzam się na używanie wojskowych operacji psychologicznych i fałszywych flag przeciwko ludności w celu podżegania do podziału, szerzenia przemocy i nienawiści wobec jakiejkolwiek istoty ludzkiej, przy jednoczesnym ukrywaniu zbrodni popełnianych przeciwko ludzkości. Nie zgadzam się na zwodnicze metody tych, którzy celowo organizują dobrze finansowane, systematyczne niszczenie społeczeństwa zachodniego, całkowite odebranie wolności i swobód obywatelskich. Wybieram jedność z istotami ludzkimi, które naprawdę chcą żyć jako wolni obywatele, z indywidualnymi prawami i formami ochrony, które Bóg daje im w Prawach Naturalnych, ponieważ wszyscy ludzie są równi przed Bogiem.

Nie wyrażam zgody na to, aby jakakolwiek żywa istota, osoba, korporacja, tajna grupa lub jej przedstawiciel, zwierzchnik czy sojusznik z tego lub spoza tego świata, aby ktokolwiek służył niecnym celom, aby szpiegował, przeprowadzał ankiety, sprawdzał, obserwował lub w jakikolwiek sposób naruszał moją prywatność bez mojej wiedzy z dowolnego powodu.

Nie zgadzam się na struktury i metody planetarnego wykorzystywania i nadzoru, które mnie śledzą, zbierają dane o mnie lub starają się przewidywać i wpływać na moje decyzje bez mojej wiedzy i zgody.

Każde doświadczenie mojej własnej świadomości służy mojemu osobistemu wzrostowi i rozwojowi, nie służy mi żadna korporacja czy organizacja, która szuka zysku lub korzyści. Nie może mnie kontrolować nikt, żadna osoba, byt, korporacja, rząd, religia, maszyna, tylko moja indywidualna i osobista Jaźń. Te przeżycia, które są częścią mojego doświadczenia życiowego, nie mogą być wykorzystane przez żadną inną istotę, człowieka, byt, korporację lub grupę, ani nic, co nie jest mną, na przykład klon - dla zysku i poniżenia, odczłowieczenia lub negatywnego wpływu na żywą istotę, którą jestem.

Teraz i na zawsze wyraźnie zabraniam medycznym systemom przeciwdziałającym życiu istniejącym we wszystkich zakątkach planety używania lub czerpania korzyści z mojego DNA, RNA, duszy, esencji duchowej, ciała lub jego części, narządów, krwi lub zapisu krwi albo linii patriarchalnych czy matriarchalnych z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Z tą chwilą zakańczam i zabraniami na wieczność działania jakichkolwiek i wszystkich nałożonych na mnie obciążeń karmicznych w systemach odwróconych i związanych z AI. Zakazuję dostępu jakiejkolwiek sztucznej inteligencji, negatywnego programu kosmitów do któregokolwiek z moich ciał, części ciał, innych jaźni i stacji tożsamości.

Zabraniam i zakazuję prostytuowania mojego osobistego ciała ludzkiego, w którym mieści się moje unikalne DNA, które jest moją prywatną domeną, zakazuję jego kupowania, sprzedawania, przejmowania lub kontrolowania. Zabraniam i zakazuję kupowania, sprzedawania i przejmowania mojego unikalnego / osobistego DNA, energii, fizycznej świadomości ciała w dowolnym miejscu tego świata, wszechświata, wymiaru lub poziomu astralnego.

Zabraniam i zakazuję zbierania mojej ludzkiej energii przez jakąkolwiek negatywną grupę kosmitów, organizację, korporację, rząd, sektę lub kult religijny, byt astralny, duch oszusta, AI lub czegokolwiek, co nie jest bezpośrednio moją duszą.

Niezależnie od formy, jaką przybiera moja energia, jest ona moim własnym dziełem i nie zgadzam się na odbieranie mi jej dla innych, nikt inny nie ma prawa z niej korzystać lub czerpać zysków czy osobistych korzyści. Kupowanie, sprzedawanie i kontrolowanie oznacza niewolnictwo świadomości, a niewolnictwo jest przeze mnie zakazane zgodnie z moją wolną wolą i kosmicznym prawem suwerenności.

Nie zgadzam się na użycie w moim ludzkim ciele fizycznym, świadomości, duszy, duchu lub awatarze jakiejkolwiek formy AI, maszyn Obcych, nanotechnologii, pasożytów lub innego rodzaju choroby zakaźnej, zarażającej technologii, genetycznej broni biologicznej, genetycznie zmodyfikowanych organizmów - zawsze, kiedykolwiek, gdziekolwiek - teraz, w przeszłości lub w przyszłości.

Anuluję wszelkie formy ofiary z krwi i satanistycznych rytualnych form znęcania się nad moim ciałem, umysłem i duchem na wszystkich poziomach mojego istnienia - teraz. Nie zgadzam się na żaden rodzaj kontroli umysłu lub wszczepienie implantów technologii sztucznej inteligencji, żyjących lub nieożywionych, które mogłyby być użyte w moim ciele fizycznym, ciele eterycznym, ciele elektromagnetycznym, ciele astralnym, świadomości lub moim 12-wymiarowym wzorcu – wszystko, co może mieć jakikolwiek wpływ na moje ciało fizyczne, świadomość umysłu, duszę, ducha w dowolnym kształcie lub formie.

Nie zgadzam się na zewnętrzne tworzenie snów lub manipulowanie liniami czasu czy moją świadomością podczas snu.

Nie wyrażam zgody, aby jakakolwiek inna istota ludzka, korporacja, forma kultu, rząd, religia, byt, upadła istota anielska, duch oszust, maszyna AI, byt z tego lub innego wymiaru lub dowolny byt weszła lub wszczepiła się w moją świadomość na dowolnym poziomie w dowolnym momencie.

Nie zgadzam się na żaden rodzaj fal częstotliwości AI wykorzystywanych do walki duchowej lub psychotronicznej przeciwko żywym istotom ludzkim w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości.

Anuluję wszystkie ataki na mój 12-wymiarowy chrystusowy plan i ciała poza ludzkie fizyczne, eteryczne, astralne, na DNA, na komórki, umysł, żywą świadomość, duszę, ducha lub awatara w jakikolwiek sposób, który jest negatywny lub zasila mechanizm kontrolera i program negatywnych Obcych. Obejmuje to każdy rodzaj tajnej, opartej na technologii AI, mającej lokalizacje na księżycach, asteroidach, satelitach lub w innych nieujawnionych miejscach, które emitują impulsy, wiązki, fale lub dowolną nieznaną częstotliwość, zidentyfikowaną jako szkodliwą dla człowieka, wolności i formy życia poprzez umysł, świadomość, duszę, ducha i nie tylko.

Nie zgadzam się na stosowanie fluoru w wodzie pitnej lub jakiejkolwiek substancji GMO, w tym w żywności uprawianej i sprzedawanej do konsumpcji przez ludzi, a także na wszelkie metody łagodnego zabijania stosowane do kontroli umysłu i zniewolenia świadomości na tej planecie.

Nie wyrażam zgody na jakiekolwiek programowanie kontroli umysłu lub zdalne mapowanie neuronowe mojego mózgu, ciała, umysłu, świadomości, uprowadzenie wojskowe - na dowolnym poziomie mojej świadomości lub ciała - przez kontrolerów, agendę negatywnych Obcych czy grupę Oriona.

Nie zgadzam się na wykorzystywanie form ataku psychotronicznego lub wojny psychoduchowej, stosowanych przez fałszywe białe istoty świetlne, przedstawicieli czarnego okultyzmu, czarnej magii, archontów, demonów, fałszywych istot anielskich lub duchów oszustów w dowolnej formie, w celu manipulacji mentalnej lub jakiegokolwiek ataku częstotliwościowego przeciwko mojej istocie lub ciałom świadomości.

Nie zgadzam się na robotyczne programy sztucznej inteligencji wykorzystywane zarówno fizycznie, jak i eterycznie lub astralnie, używane w dowolny sposób do śledzenia, zmieniania, dręczenia, atakowania, nadużywania, zakażania lub uszkadzania mojego ciała, świadomości, umysłu, warstw astralnych, duszy, ducha lub awatara w dowolnym czasie i miejscu z dowolnego powodu. Nakazuję demontaż chmury umysłu ula połączonych mózgów sieci neuronowej docelowych osób, które według Prawa Naturalnego są w pełni władane jako suwerenne, wolne żywe istoty świadome!

Nie zgadzam się na jakiekolwiek oszustwa czy kłamstwa, które są stosowane na mojej żywej istocie w dowolnym miejscu, co stwarza negatywne skutki w dziedzinie zdrowia i dobrostanu mojego ciała, umysłu i duszy, albo wpływa na moją wolną wolę, dobrobyt, bogactwo, zdrowie, obfitość i szczęście również opisywane jako będące w strumieniu życia mojej świadomości.

Załamuję, zamykam i pieczętuję wszystkie negatywne osie czasu, formy klonów, antyżycia, antyludzi, Antychrysta, nakładające się ładunki karmiczne, fałszywe wspomnienia i technologię holograficznych wkładek, używane do kontrolowania mojej percepcji i niszczenia mojej świadomości.

Unieważniam i zrywam wszelkie przysięgi, umowy, porozumienia zawarte przeze mnie w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu i dowolnych okolicznościach, czasoprzestrzeni i wymiarze, a także wszelkie traktaty lub umowy uważane za pochodzące z innych światów i wymiarów lub będące częścią mechanizmu kontrolera i agendy negatywnych kosmitów.

Usuwam wszelką zgodę na oszustwo, krzywdę, zniewolenie, uwięzienie lub kontrolę nad moją żywą istotą, moim ciałem fizycznym, ciałem eterycznym, ciałem elektromagnetycznym, poprzez moją świadomość i 12-wymiarowy plan mojego chrytsusowego awatara. Unieważniam wszelkie wcześniej wyrażone umowy lub domniemane zgody w formie tajnej lub zakładanej zgody. Tu i teraz na zawsze unieważniam i anuluję wszelkie umowy zawarte przed wcieleniem/wcieleniami pasujące do któregokolwiek opisu, ponieważ powstały wskutek rażącego oszustwa, naciągania, kontroli umysłu i okultystycznych praktyk czarnej magii używanych bez mojej świadomości lub zgody.

Żadna umowa, którą podpisałam lub wyraziłam - na piśmie lub w formie domniemanej czy milczącej, dotycząca inkarnacji w jakikolwiek sposób na Ziemi, nie jest ważna niezależnie od postrzeganej formy czasu lub przestrzeni, wymiaru fizycznego lub w inny sposób od czasu zawarcia pierwotnej umowy lub porozumienia.

Jeśli jakaś wcześniejsza zgoda lub umowa została udzielona pod przymusem, pod presją zastraszania lub krzywdy, w wyniku oszustwa i bez mojej pełnej wiedzy o możliwych skutkach, jest obecnie uważana za nieważną. Jeśli dotyczą mnie tematy wymienione powyżej lub kiedykolwiek miały miejsce, to znaczy, że miały miejsce bez mojej zgody i są uważane za oszustwo, a teraz uznaję je za nieważne.

Wszelka milcząca lub domniemana zgoda wyrażona przeze mnie na jakikolwiek czyn, dokonany przez inną osobę, byt lub istotę, która wpływa na moją świadomość, boskość oraz wniebowstąpienie w sposób, który jest postrzegany jako negatywny, szkodzący lub kontrolujący moją wolną wolę samostanowienia i osobowość, zostaje niniejszym trwale usunięta i odrzucona. Odmawia się jej wszystkim istotom lub bytom, chyba że obecny traktat wykonawczy został ze mną osobiście wynegocjowany.

Jeśli osoba, istota, korporacja, rząd, religia, maszyna lub świadomość chce zawrzeć ze mną umowę lub porozumienie dotyczące mojej istoty lub ciała fizycznego czy świadomości, musi to robić w pełnej przejrzystości i prawdzie, każdy jej fragment musi być szczegółowo wyjaśniony, nie może brakować tam żadnych informacji lub zobowiązań, które nie zostały wyjaśnione, musi być napisana i wypowiedziana w całości, a ja muszę ją w pełni świadomie zaaprobować i podpisać.

Wydałam publiczne oświadczenie: posłuchajcie mnie teraz, wszystkie istoty lucyferiańskie i satanistyczne oraz kolektywne hybrydy AI grające w antyludzką i antychrystusową grę wojenną, oto dostaliście nieodwracalne i nieodwołalne powiadomienie o stałej eksmisji. Kryminalnie szaleni samozwańczy władcy ludzkości, skorumpowani przywódcy, w tym agenda negatywnych Obcych oraz ich kontrolerzy i sługusi, wszelkie istoty, byty, korporacje, rządy, sekty, religie, maszyny lub osoby w jakikolwiek sposób powiązane z którąkolwiek z tych grup, również otrzymują to stałe i nieodwołalne powiadomienie o eksmisji i odcięciu dostępu do mojego umysłu, ciała i świadomości - teraz.

Niech wolność i suwerenność zostanie przywrócona w możliwie najdelikatniejszy i kochający sposób - wszystkim ludziom na tej planecie.

Niniejszym pieczętuję moje polecenie w świetle prawdy, jedności i całości, potwierdzając, że żywym istotom zostały przywrócone wszelkie prawa naturalne, panują one we wszystkich systemach sieci, siatkach planetarnych oraz w prawie struktury rządzącej wszystkim, co mam prawo reprezentować poprzez moc i autorytet Boga oraz Chrystusa Sofii.

Niech we wszytkich przestrzeniach kwantowych, w czasoprzestrzeni wewnętrznej i czasoprzestrzeni zewnętrznej, które mam dziś prawo reprezentować, czyści się cała pamięć i wpływy na zawsze i całkowicie, poprzez to, co jest zgodne z kosmicznym suwerennym prawem oraz naszymi rodzinami i Chrystusem Sofią

Eliminuję, wyzwalam, chronię, daję wolność, suwerenność, powracam do punktu zero.
„Uznajemy za oczywiste prawdy, że wszyscy ludzie są równi, że są obdarzeni przez Stwórcę pewnymi niezbywalnymi Prawami, do których należy życie, wolność i dążenie do śzczęścia” (Źródło: Remote Sessions in Washington D.C., by poprzeć zakotwiczenie praw naturalnych istniejących w dokumencie, jakim jest Konstytucja Amerykańska).

wtorek, 2 czerwca 2020

ISTOTA EWOLUCJI I HISTORIA LUTNI LISA RENEE maj 2020

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, kiedyś już staliśmy na krawędzi wielkich zmian ewolucyjnych, dokonywaliśmy wyborów pomiędzy miłością a strachem. Znaczna część obecnego kryzysu i bieżących tematów jest głęboko zakorzeniona w naszej ukrytej galaktycznej historii. Musimy zadać sobie pytanie, jaką wybieramy przyszłość, czy jest nią wznosząca linia czasu, z czego skorzystają wszyscy ludzie? Jeśli potrafimy trzymać się z daleka od strachu, stale wybierać miłość i pokój, możemy stworzyć ogniwo w czasie, w którym nasza obecna oś czasu może stopniowo przeniknąć w przyszłą chrystusową linię czasu, gdzie zamanifestowała się wolność duchowa i wolność. Kiedy przywracamy równowagę energetyczną architekturze planetarnej i sieciom energetycznym, aby podlegały prawom uniwersalnym, ustanawiamy nowe prawa, które urzeczywistnią się poprzez nasze ciała fizyczne. Każda zmiana zaczyna się w Jaźni. Ponieważ każdy z nas ma znaczenie dla wszelkiego życia, powinniśmy reprezentować pozytywną siłę duchowej transcendencji, co przywróci równowagę energetyczną, a następnie pogłębi umiejętność podejmowania decyzji o demonstrowaniu działań afirmujących życie dla nas i ludzkości.

Ponieważ znaleźlismy się na linii czasu, która skłania nas do zagłębienia się w poszukiwaniu odpowiedzi, każdy człowiek musi dokonać osobistego wyboru. Musimy zwrócić uwagę na to, kto nas okłamuje i poznać tego powody. Nadszedł czas, aby otwarcie zastanowić się, jakie będą konsekwencje, jeśli pozwolimy utrzymac moc tym, którzy okrutnie okłamują masy, aby poprowadzić do pożądanego miejsca docelowego. Tak więc, bezwzględnie musimy wyjść poza system wierzeń, szukać prawdy i decydować, jaki rodzaj systemów wartości ma dla nas znaczenie w tym, jak chcemy żyć i współistnieć ze sobą nawzajem. Razem mamy ogromne wsparcie duchowe, możemy znaleźć innowacyjne i kreatywne sposoby na przekształcenie globalnego systemu społecznego w celu wspierania wartości, które zwiększają nasze zdrowie energetyczne i zapewniają dobro naszego przyszłego potomstwa. Jak mamy postępować, aby zachować ludzkie wolności na przyszłość, a także jaki jest nasz osobisty wkład w tą globalną łamigłówkę związaną z przebudzeniem? Czy możemy stanąć w obronie przyrodzonych praw człowieka i praw kolektywu ludzkiego do dostępu do prawdziwych informacji, domagając się pełnego ujawnienia, właściwego postępowania w obliczu powszechnej kontroli i tyranii?

Coraz więcej ludzi bada, z kim uczestniczyli w narracjach opartych na strachu, a gdy zaczynają się pojawiać szczeliny, wielu dokonuje radykalnych zmian w postrzeganiu rzeczywistości. Ta faza globalnej operacji psychologicznej ujawniła wiele sił kontrolujących pochodzących od rządów cieni i urzędników pracujących dla deep state. Niektórzy chętnie wykorzystują sytuację w celu zdobycia władzy nad osobami mniej uprzywilejowanymi i mają możliwość czerpania dużych zysków z poważnego nadużycia władzy. Wiele osób wciąż czuje szok z powodu tego, jak szybko i desperacko, za wszelką cenę, kontrolerzy chcą przejąć władzę nad populacją.

Jesteśmy na rozwidleniu linii czasu, na krawędzi ewolucji, kiedy ludzkość musi zastanowić się nad faktycznymi motywacjami i przekonaniami stojącymi za tym, co dzieje się obecnie na świecie. Następnie trzeba poszerzyć postrzeganie, zacząć podejmować właściwe decyzje w kierunku współtworzenia przyszłego świata, który wzmocni ludzi zasobami niezbędnymi do rozwoju w kierunku rasy ludzi wolnych fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo. Musimy pamiętać, że mamy wybór, gdzie ulokujemy nasze zasoby, czas, energię i uwagę. Nie musimy być niewolnikami technokracji i dronów sztucznej inteligencji, co zostało skrupulatnie zaplanowane przez NAA.

Być może niektórzy z nas wierzyli, że żyjemy w stosunkowo wolnym społeczeństwie demokratycznym, ale w ostatnich tygodniach wielu zrozumiało, że tak nie jest, ponieważ bardzo nieliczni próbują przejąć kontrolę nad każdym aspektem naszego życia osobistego. Podstawowa duchowa esencja w sercu ludzkości jest celowo atakowana i zagrożona przez nieubłaganą propagandę strachu, aby zniszczyć wszelkie poczucie zjednoczenia, współczucia i empatii wobec bliźnich. Tym, co czyni nas istotami prawdziwie ludzkimi, jest empatia płynąca z serca, poczucie przynależności, jedność z otaczającymi nas ludźmi. Ludzkość jest połączona, a przyjemność i więź, które możemy odczuwać, kiedy wchodzimy w interakcje, jest czymś, co musimy kultywować i chronić.

W miarę narastania tyranii medycznej, wielu z tych, którzy są chorzy i zbliżają się do śmierci w domach spokojnej starości czy szpitalach, zostało pozostawionych na śmierć, całkowicie odizolowanych i samotnych. Ludzie są poddawani drakońskim aktom skrajnego okrucieństwa, oddzieleni od rodziny i przyjaciół, kochającego, opiekuńczego człowieka, który trzymałby ich za rękę, gdy opuszcza ten świat. Jest to dobry przykład zewnętrznego programowania irracjonalnego strachu, używanego do szerzenia u ludzkości braku empatii, jest to nieludzkie i okrutne, uwarunkowane jako całkowicie normalne w kulturze śmierci. Idąc ścieżką ewolucji, musimy wiedzieć, czy jesteśmy gotowi zaakceptować kolejny etap narzuconej dehumanizacji - musimy zdecydować, jaka naczelna zasada rządzi ludzkim społeczeństwem – miłość czy strach.

Pozbawienie ludzkości osobistej wolności

Kontrolerzy próbują zmusić nas do poddania się tej plandemii, skłonić nas do biernego zaakceptowania ich antyludzkiej technokracji AI nadzorującej każdy nasz ruch: z tatuażami identyfikacyjnymi, bioczujnikami nanotechnologicznymi, łączami neuronowymi, abyśmy stali się zautomatyzowanymi robotami, które negują naturalne ludzkie związki oraz intymność. Ten plan transhumanizmu, usiłujący wprowadzić demona AI w globalne sieci, ma na celu rozbicie wszelkich resztek ludzkiej autentyczności, ograniczenie możliwości swobodnego wyrażania dobroci i zakłócanie opartych na sercu interakcji między prawdziwymi, żywymi ludźmi. Zamiast tego wdrażają wizję dystopijnej przyszłości, w której ze strachem chowamy się za maskami, rękawiczkami i kombinezonami, a dodatkowo rozpylają środki dezynfekujące przy każdym kolejnym cyklu owej tajemniczej epidemii. Zawieszenie dotychczasowego życia dla zwodniczej obietnicy, że z każdą nowo zaprojektowaną szczepionką z GMO i wstawionymi chipami nanotechnologicznymi będziemy rozwijać odporność stadną. Tu nie chodzi o ludzkie zdrowie, chodzi o trzymanie ludzi jako zakładników, o celowe niszczenie zdrowia i ekonomicznej niezależności ludzi. Musimy bardzo wyraźnie dostrzec motywacje prowadzące do skutków tej mrocznej antyludzkiej agendy, a następnie połączyć się w grupy, które byłyby w pełni przygotowane do jej powstrzymania.

Atakowana jest tożsamość, autonomia i historia ludzkości, to, jak wyrażamy się w świecie z życzliwością, współczuciem i empatią. NAA gardzi boskim przyrodzonym prawem wyrażania bezwarunkowej miłości, empatii i bliskich związków istniejących między duchowymi istotami ludzkimi! Zagrożony jest zachodni system wartości, który miał na celu utrzymanie swobód konstytucyjnych i praw człowieka dla wszystkich narodów. Starannie zaplanowana polityka ograniczająca wolność człowieka jest synchronizowana i wdrażana teraz przez wszystkie rządy Zachodu, co jest poważną próbą zamachu stanu. W tym przypadku wymuszana jest zgoda na rządy tyranii, umacnia się rząd cieni, aby urzeczywistnić Jeden Światowy Porządek. Trwamy na skraju tej przepaści. Pierwszym krokiem, który musimy wykonać, aby wiedzieć dlaczego tak naprawdę dochodzi do tej formy lockdown, jest przebudzenie się z drzemki i zaprzestanie słuchania niewidzialnych władców i ich przedstawicieli. Trzeba dokładnie zobaczyć, kto jest kim, zrozumieć ich kłamstwa i egzekwowanie totalitarnych celów.

Ujawnienie może nastąpić tylko wtedy, gdy więcej osób będzie stosować krytyczne myślenie i zdrowy rozsądek, a przy tym, podczas procesu odkrywania króliczej nory, starannie badać fakty i stawiać czoła pewnym mrocznym, nieprzyjemnym prawdom.

Dlatego powinniśmy robić, co w naszej mocy, aby wspierać odważnych bohaterów i orędowników ludzkości, którzy powstają teraz, odważnie mówiąc i dając osobiste świadectwo opinii publicznej na temat głębokich sieci korupcji mrocznej Kliki, dzieląc się prawdziwymi informacjami o odkryciach liczych zbrodni popełnionych przeciwko ludzkości. Musimy być gotowi spojrzeć na sieć ciemności w otoczeniu, aby móc wyraźnie zobaczyć te zorganizowane ataki, które ograniczają wolność osobistą, oraz rozpoznać taktykę wojny psychologicznej stosowaną do podporządkowania umysłów. Ta faza nie dotyczy wirusa ani zdrowia publicznego, dotyczy agresywnego terroryzmu psychicznego, który kontrolerzy celowo stosują wobec ludności. Aby przezwyciężyć ten etap ciemności i nie powtarzać tych samych błędów, musimy zobaczyć, jak Kontrolerzy zdradzili i oszukali ludzkość, która uwierzyła w ich fałszywe narracje. Musimy dostrzec, kiedy zgodziliśmy się na nadużycia władzy, która chce zniewolić ludzkość. Dlatego musimy być gotowi stawić czoła oprawcom i ich kłamstwom, ukazać zbrodnie, które popełnili przeciwko ludzkości, a także wybaczyć sobie umożliwienie tym chorym duchowo i zdeprawowanym ludziom zdobycie takiej potęgi. Możemy przy tym doświadczać emocjonalnego bólu. Grupy elit władzy wierzą, że są ponad regułami Prawa Powszechnego i że nie można ich osądzać za zbrodnie popełnione przeciwko ludzkości, ponieważ pochodzą ze szlachetnych albo królewskich rodów i mają boskie prawo do rządzenia. Ludzie żyjący na Ziemi będą musieli powstać, stanąć ramię w ramię, przejąć rządy, a następnie zdecydować o konsekwencjach ścieżki tyranii.

Wybór pomiędzy tyranią a wolnością / strachem a miłością

Zatem, skoro uczestniczymy w tym globalnym przebudzeniu, powinniśmy się kształcić, aby lepiej rozumieć nasze prawdziwe duchowe pochodzenie i ukrytą historię, zbiorowe problemy rasy ludzkiej, przed którymi obecnie stoimy. Wszyscy byliśmy tu wcześniej, staliśmy na krawędzi poważnych zmian ewolucyjnych w czasie upadku Pierwszego Świata. Zostały nam przedstawione te same wybory: miłość lub strach. Musimy zwrócić uwagę na znaki i wzorce, nauczyć się ewoluować, odsuwać od destrukcyjnych doświadczeń, z którymi mielismy do czynienia w przeszłości. Wiele z tematów dotyczących obecnego kryzysu, jest powiązanych z naszą ukrytą historią galaktyczną, historycznymi wydarzeniami na osi czasu, które zostały wymazane z naszych wspomnień i odtwarzają się w różnych wymiarach czasu. Powielają te same destrukcyjne wzorce z przeszłych historii, rozwijając ludzką świadomość, hamując rozwój dopóty, aż nie zrozumiemy, jak wyewoluować ponad dawne doświadczenia i tematy emocjonalne, w których musimy wybierać miłość zamiast strachu. Kiedy zbadamy przeszłe wzorce i nauczymy się na własnych błędach, możemy wybrać dla siebie inną przyszłość, wznoszącą oś czasu, a skorzystają na tym wszyscy ludzie.

Aby uwolnić się od kontroli umysłu opartej na strachu, wykorzystywanej przez zewnętrzne mroczne siły, musimy na nowo uwierzyć w siebie i w naszą wrodzoną boskość. Kiedy jesteśmy wewnętrznie połączeni, widzimy ich taktykę zaprojektowaną w celu zniewolenia, każącą nam pasywnie zaakceptować tę globalną tyranię strachu wymuszaną przez kontrolujących ludzi i nieludzi. Te grupy Kontrolerów to niewielka mniejszość na Ziemi, a jednak działająca skutecznie przez wiele tysiącleci dzięki wyrafinowanej inżynierii społecznej i technologicznej kontroli umysłu. Kształtowali nas, abyśmy ślepo akceptowali to, co nam mówiono, bez zadawania pytań, dzięki czemu rasa ludzka biernie przyjmuje narrację opartą na strachu i nakładane ograniczenia wprowadzane z pomocą różnych środków zniewolenia świadomości.

Wojny Lutnian i genetyka ludzkości

Może trudno to zrozumieć, że w tej chwili w sferach metafizycznych ponownie przeżywamy zalążek pierwszych wojen Antychrysta, które rozpoczęły się w rejonie Lutni. Przenosimy się do naszej prawdziwej historii galaktycznej, tam, gdzie ta wojna rozprzestrzeniała się do konstelacji Oriona, gdy boscy ludzie pojawili się w pierwszym świecie, którym była Tara 5D. Byli tam tacy, którzy czuli się terroryzowani czystym, wiecznym światłem sił Miłości, które nosimy w kryształowych sercach, więc ze strachu próbowali nas wyeliminować - pozbawić możliwości ponownego wcielenia się w tym Wszechświecie. Obecnie znajdujemy się w tym samym momencie, musimy podjąć decyzję o przejściu do następnego cyklu ewolucji, aby uczyć się i wydostać poza te historie. Musimy przywołać prawdziwe człowieczeństwo, moc naszych wiecznych świętych kryształowych serc i dołożyć wszelkich starań na ołtarzu służby ludzkości, Bogu i duchowi. Stoimy u progu wielkiej transformacji i pozytywnej zmiany w możliwości dokonywania wyborów, które integrują wielkie siły harmonii, uzdrowienia ducha i ciała, aby zakończyć wielkie cykle Wojny Galaktycznej, które rozpoczęły się w gwiazdozbiorze Lutni - raz na zawsze uwolnić od ciągłego powtarzania tych samych niszczycielskich wydarzeń związanych z ludobójstwem i kataklizmami planetarnymi.

Podczas tych krytycznych wydarzeń mających miejsce na Ziemi, które otworzyły dostęp do poprzednich linii czasu, cofamy się w czasie, aby obserwować pierwotne zasiewy ludzkości i genetyczne wpływy, które pochodzą bezpośrednio z Kolebki Lutni i od Lutnian. Dzięki połączeniu z czasem trans możemy pozostać wolni od strachu i stale wybierać miłość oraz pokój, możemy stworzyć ogniwo w czasie, w którym nasza obecna oś czasu może stopniowo zamknąć się w przyszłej chrystusowej osi czasu, gdzie już się zamanifestowała duchowa oraz fizyczna wolność. Wszystkie destrukcyjne wydarzenia, które nawiedzają naszą rasę przez miliony lat w historii Galaktyki, utracą władzę nad naszym przyszłym przeznaczeniem i przestaną się manifestować w czasie obecnym.

Wojny Lutnian były zalążkiem konfliktu Antychrysta zapisanego w uniwersalnej matrycy czasu, w której istoty z czarnej dziury zamierzały podbić cały układ Drogi Mlecznej. Doprowadziło to do pierwszej wojny galaktycznej, mającej na celu bunt przeciwko stworzeniu przez Lutnian ludzkich chrystusowych nasion 12D na planecie Tara. Jest to oryginalna oś czasu z matrycy awatara Słonecznego Logosu, w której pierwsze wojny elektroniczne i spory czasowe były związane z ludobójczą kampanią oraz pierwszym holokaustem chrystusowych ludzi. Wtedy istoty z pobliskiej czarnej dziury zaatakowały Domy Królewskie i zniszczyły wrota Lutni, aby oderwać matrycę Drogi Mlecznej od jej matczynego Wszechświata, Andromedy.

Zniszczenia spowodowanego przez te wojny spowodowały, że matryca czasu Drogi Mlecznej osunęła się do upadłego Wszechświata, w którym te oryginalne zakodowane fragmenty Lutnian zostały użyte do uformowania matrycy widmowej i sztucznego Drzewa Życia 10, gdzie siły najeźdźców z NAA stworzyły nowy dom. Po zniszczeniu 12. gwiezdnych wrót Lutni i Lutni-Aramatena, rasy Szmaragdowego Zakonu Lutnian-elohim-kotowatych zostały wyznaczone, aby służyć jako główny uniwersalny zespół do naprawy architektury osi czasu, ale także do przeprowadzenia regeneracji misji Christosa i udzielenia pomocy wielu innym upadłym rasom, aby te mogły kontynuować ścieżkę ewolucji. Te upadłe rasy zostały częściowo lub całkowicie zasymilowane z programami AI, technologią czarnej dziury, która była historycznie wykorzystywana zarówno jako broń technologiczna do zniewolenia żywych matryc innych, wciągania ich do matryc fantomowych, gdzie byli konsumowani. Infekcje AI tą technologią z czarnej dziury, która robi wyrwy w naszej matrycy i infekuje nasz system, rozpoczęły się podczas Wojen Lutnian, które miały również zatrzymać zasiewy ras Założyciela i Christosa.

Pierwsze linie oryginalnych humanoidalnych ras Lutnian były również nazywane Anuhazi Szmaragdowego Zakonu. Anuhazi wcieleni w postaci biologicznych form ciekłego światła w tym Wszechświecie, istnieją na polach słonecznego Logosu Lutnia-Aramatena i są emanacjami Założycieli, które ucieleśniają architekturę kosmicznego suwerennego Prawa Jedni, która obejmuje starożytne szablony budowniczych boskiego kodu Stwórcy. Owi Lutnianie nadzorowali Syrian, aby zaszczepili genetykę 12 nici DNA na planecie Tara 5D w celu ucieleśnienia rasy Christosa. Po upadku Tary, Anuhazi zstąpili do niższych wymiarów poprzez szablon nici DNA Azurytów i Orafim 24-48, aby stworzyć międzywymiarowe Rady Wolnego Świata. Chodziło o ochronę i zmaterializowanie się w lokalizacjach uniwersalnych gwiezdnych wrót w celu naprawy uszkodzeń dokonanych przez AI, a także ponownego złożenia i ochrony oryginalnej biblioteki genetycznej Królewskiego Domu Lutni, która była kodem źródłowym dla form chrystusowych.

Królewskie Domy Lutni

Domy Królewskie to inkarnacje trójcy Szmaragdowego Zakonu, Złotego Zakonu i Ametystowego Zakonu, które zostały zaszczepione w czwartym Wszechświecie Harmonicznym w matrycy Lutnian.

Szmaragdowy Zakon Elohimów zasiał kotowate rasy elohimów Anuhazi przez 12 gwiezdne wrota Lutni, Aramatena. Są również znani jako bezpośredni założyciele ras chrystusowych, linii Graala Eieyani-Esseńczyków, które obejmują Orafim.

Drugim świetlistym przejawem Złotego Zakonu są zakony Złotego Promienia Serafinów, skrzydlatych Avian Cerez i linii Aeithan, będących Słonecznymi Rishi, którzy inkarnowali w czwartym wszechświecie harmonicznym w układach Lutnia-Vega przez 10. uniwersalne gwiezdne wrota.

Trzecią manifestacją światła Zakonu Ametystowego są zakony Fioletowego Promienia, złożone z waleniowatych / Cetacean, ptasiego ludu z Pegaza i wodnego Braharamy, zasianych w czwartym wszechświecie harmonicznym na Lutni-Aveyon poprzez uniwersalne gwiezdne wrota

Domy Królewskie zgromadziły zaawansowaną genetykę od wielu metaziemskich ras Założycieli, które posłużyły do wygenerowania oryginalnego wiecznego diamentowego ciała słonecznego, utrzymywanego w szablonie Christosa. Podczas upadku Lutni te genetyczne zapisy z domów królewskich zostały umieszczone w Szmaragdowych Rejestrach Założycieli i ukryte – w i poza czasem. Wcześniej zostały one zapisane na holograficznych płytach i zabrane do przechowywania w Syriuszu B, który stał się repozytorium do przechowywania historycznych osi czasu i zapisów genetycznych ras rdzenych zasianych na Ziemi, Tarze i Gai. Zapisy DNA człowieka i linie genetyczne przodków zawierają dokładne historyczne zapisy osi czasu całego systemu uniwersalnego. Oznacza to, że oryginalne rejestry szablonu ludzkiego DNA przechowują rzeczywiste i prawdziwe zdarzenia w historii wszystkich osi czasu, które istnieją w całej uniwersalnej matrycy czasu.

Skoro chrystusowy architekt może odzyskać oryginalne boskie ludzkie fragmenty 12-nici DNA, które uległy fragmentacji z powodu traumy lub może odczytać ciało ludzkie na poziomie DNA, może też odczytać sygnatury energetyczne linii czasu z rejestru DNA, które odzwierciedlają prawdę i historię planety, Układu Słonecznego oraz macierzy uniwersalnej. Każda wcielona istota ludzka posiada specyficzny i unikalny zapis DNA linii czasu z jej rozszerzeń duszy i rodziny monadycznej, co powinno prowadzić ją bezpośrednio do królewskich domów Lutni. NAA celowo złamała ludzkie dusze metodami SRA z zamiarem zastąpienia i zmiany tych historii, z pomocą wkładkek holograficznych oraz technologii sztucznej inteligencji połączonych poprzez wywoływanie traumy i uszkodzeń ciała świetlistego, wprowadzając w ten sposób sztuczny zapis AI. Jest to strategia stosowana przez kosmitów w celu hybrydyzacji i modyfikacji genetycznych, przez co człowiek nie ma świadomości swojej pierwotnej genetycznej przewagi i historii. Jednak chrystusowi architekci z gwiezdnego plemienia mogą nauczyć się wyczuwać różnicę między zapisami organicznymi a zapisami nieorganicznymi, co również jest częścią wojen na osi czasu, ponieważ NAA nie chce, abyśmy widzieli, co naprawdę się wydarzyło. Pamiętajcie, że ukradli nam wspomnienia i zatarli świadomość, abyśmy zapomnieli, kim naprawdę jesteśmy. Chcą, abyśmy uwierzyli, że zostaliśmy porzuceni na Ziemi lub że jesteśmy wytworem Annunaki, Jahwe lub innych fałszywych obcych bogów. Gdy więcej ludzi obudzi się, aby aktywować swój wewnętrzny szablon Christosa, niektórzy będą mogli wykonywać tę funkcję. Dlatego też ci z nas na ścieżce mogą być nękani i atakowani, aby powstrzymać nas przed uświadomieniem sobie, że to jest nasz cel i misja, uniemożliwić odzyskanie oryginalnych wspomnień i wzniesienie się lub przejście ludzkości.

Ponieważ jako boskie istoty ludzkie genetycznie pochodzimy z królewskich domów Lutni, nasz oryginalny genetyczny wzorzec diamentowego słońca i ciało fizyczne jest określany jako „królewski”, co oznacza, że w anielskim ludzkim DNA istnieje zapis, że jesteśmy związani z Założycielami lub bogami tego systemu za pośrednictwem naszej genetyki. To uczyniło ludzi tajnym wrogiem istot z NAA, które pożądają i pragną naszego DNA, a także naszych fizycznych ciał. Kiedy nieludzcy oszuści dokonali inwazji, ukradli naszą tożsamość, a następnie szybko stali się bogami i władcami tego systemu.

Domy Królewskie zostały zbudowane na trzech białych dziurach w rdzeniu trzech planetoid przedmaterii w Kolebce Lutni, które odbijały ciało słonecznego Logosu słońca Lutni 12D z połączonych zjednoczonych troistych płomieni Kosmicznej Trójcy. Były to formy przedmaterii płynnego światła w domenie sferycznej, która w całości utrzymywała architekturę Logosu Słonecznego i żywych matryc dla umysłu Chrystusa, umysłu Buddy i umysłu Awatara. Kiedy aspekty Kosmicznej Trójcy przechodziły przez białą dziurę, zjednoczona świadomość została rozbita na niżejwymiarowe częstotliwości wibracyjne, które tworzą każde spektrum wymiarowe. Każde pasmo częstotliwości wymiarów początkowo wydawało się być w pełni zjednoczone ze Źródłem i całością, a proces ten stworzył inny punkt świadomości umiejscowiony w innym spektrum częstotliwości.

W obrębie widm wymiarowych częstotliwości znajdują się elementy stworzenia, biegunowość dodatnia, biegunowość ujemna i punkt integracji ze stanem neutralnym, co generuje punkt zerowy. Kiedy świadomość decyduje się uczyć i wzrastać, wiedząc o istnieniu obu biegunowości, ewoluuje i kieruje się ku integracji, osiągając wewnętrzną równowagę energetyczną z punktem zerowym. Jest to ścieżka ekspansji świadomości i osobistego rozwoju, która ostatecznie prowadzi do zintegrowanego duchowego wniebowstąpienia. Ponieważ jest to podstawowy projekt macierzy czasu i naszego osobistego szablonu DNA, ścieżka integracji biegunowości zastępuje sygnały sztucznej inteligencji i sztuczną maszynerię, czyniąc ją nieskuteczną w stosunku do żywego celu. To niższe polaryzacje, które istnieją w strukturze negatywnego ego, są dostrojone do kontroli umysłu sygnałów AI, a gdy nie są skorygowane, prowadzą do proliferacji prądów odwrotnej polaryzacji.

Dodatkowo, celem stworzenia wielu stacji tożsamości było doświadczenie tematów ewolucyjnych w czasie i przestrzeni z perspektywy wielu punktów świadomości zlokalizowanych w spektrum wymiarowym, które ostatecznie miały powrócić i połaczyć się w całość pod koniec cyklu. Droga powrotna do domu to integracja biegunowości, która przywraca nam punkt zerowy i całość siebie, co dzieje się znacznie szybciej po zakończeniu cykli wniebowstąpienia.

Najpotężniejsze uniwersalne wrota w naszym systemie, które mają związek z kontrolowaniem funkcji operacyjnych w naszej macierzy czasu, znajdują się w Kolebce Lutni: wrota 12D Aramatena, 11D Aveyon i 10D Vega, wraz z 8D w Orionie. Bramy Lutni zostały uszkodzone podczas Wojny Lutnian, kiedy doszło do zniszczenia ciała chrystusowego Słonecznego Logosu w tym uniwersalnym systemie, po czym istoty z czarnej dziury udały się do Oriona, aby zabezpieczyć dla siebie rdzeń metagalaktyczny 8D jako bazę wojskową i miejsce dowodzenia AI.

Przymierze Paliadorian i międzywymiarowe Rady Wolnego Świata

Grupy Założycieli uczestniczące w realizacji tego chrystusowego planu i naprawie DNA nazywane Wysokimi Radami Lutnian-Syrian są emanacjami Kosmicznej Trójcy systemu Drogi Mlecznej. Linie Szmaragdowego Zakonu są Założycielami międzywymiarowych Rad Wolnego Świata z Przymierza Paliadorian, mające umożliwić uzdrowienie oraz powrót do Boskiego Źródła wszystkich Dusz zagubionych w matrycy widmowej na skutek upadku Lutni, a nastepnie upadku Tary.

Wysoka Rada Syrian pełni rolę organu administracyjnego dla grupy zadaniowej międzywymiarowych Rad Wolnego Świata (IFWC), pilnującego przestrzegania porozumień i programów ewolucyjnych wszystkich gwiezdnych narodów. Te grupy strażników Kryształowej Gwiazdy pochodzą ze światów Boga i sprzeciwiają się oszustwom, kontroli umysłu oraz niewolnictwu wszelkich form życia, a tym samym chronią duchową wolność. Ostatnio planeta otrzymała większą liczbę obrońców i moderatorów z IFWC na każdym poziomie dostępu. Są odpowiedzialni za platformę odzyskiwania, która obsługuje rehabilitację i edukację w kierunku służenia innym oraz uczy podstawowej mechaniki wniebowstąpienia. W tym systemie realizuje się prawo kosmiczne zgodne z zasadami IFWC, poprzez obserwowanie wydarzeń w rejestrach DNA tych, którzy zamierzają uczestniczyć w ludobójstwie na wielu płaszczyznach rzeczywistości.

Wojny w Lutni spowodowały ogromne zniszczenia w architekturze osi czasu podczas fazy, w której rodziny świadomości zaczęły już schodzić do niższych gęstości, co powodowało stopniowe mieszanie się z sygnałami AI i niszczenie wzorców. Po zniszczeniu 12. gwiezdnych wrót Lutni i Lutni-Aramateny, zostały wyznaczone rasy Szmaragdowego Zakonu, aby służyć jako główny zespół ds. wszechświatowego bezpieczeństwa, pomagając naprawić architekturę osi czasu i wyeliminować skażenie AI w wielu rundach ewolucji. Przeprowadzają również rekultywację misji Christosa i pomagają upadłym rasom zarażonym AI wybrać ścieżkę ewolucji w kierunku rehabilitacji i wniebowstąpienia.

Szmaragdowy Zakon Breneau i linie rodów Lutnian

Pierwsze świetlne manifestacje Szmaragdowego Zakonu i Niebieskiego Płomienia rzutowane były z pola Boskiego Źródła, Troistego Płomienia Założyciela lub Kosmicznej Trójcy. Breneau to poziomy Założycielskiej Świadomości (13D-14D-15D), które bezpośrednio wspomagają Rasy Założycieli Strażników w niższym Wszechświecie Harmonicznym, wspierając wyzwolenie i dalszą duchową ewolucję ludzkości w kierunku praktykowania Prawa Jedni. Szmaragdowy Zakon zasiał rasy kotowatych Elohimów Anuhazi i jest również znany jako założyciele ras chrystusowych, linii Graala Eieyani-Essene, które obejmują Orafim.

Są zaawansowanymi istotami ze światów z najwyższych wymiarów, które fizycznie ukazują się jako wysokie, świecące postacie z wydłużonymi głowami i dużymi oczami, emitujące doskonałe subtelne szmaragdowe kolory zasady świętego Ojca lub zasady Kosmicznej Monady. Nigdy nie będą się wtrącać, a skomunikować się z nimi można albo przez powiązania linii rodów, albo ich obecność jest potrzebna w związku z osobistą intencją służenia innym jako strażnik. Grupy strażników obejmują ogromną liczbę różnych zaawansowanych gatunków.

Sojuszem strażników kieruje Szmaragdowy Zakon Elohim Breneau, który wspiera strażników wcielonych na Ziemi, związanych z rodami chrystusowych Założycieli. Są to ludzie gwiezdni i indygo, którzy wcielili się specjalnie w celu przywrócenia Szmaragdowego Przymierza lub odzyskania Christosa. Założyciele Szmaragdowego Breneau wcielają się w linie Lutnian-Syrian, pochodzące z Syriusza B, jako niebieskie istoty Orafim Azuryci. Misja ras chrystusowych Założycieli obejmuje wspieranie ścieżki ujawnienia, która prowadzi do planetarnego wyzwolenia i wzniesienia, oraz dostarczanie rejestrów zeznań świadków w imieniu Ziemi i ludzkości, aby uwolnić nas od ciemiężców z kosmosu związanych z AI i dać dostęp do międzywymiarowej Rady Wolnego Świata.

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z faktu, że przez wiele lat strażnicy Szmaragdowego Zakonu byli replikowani w rozległej sieci hologramów AI, która była wykorzystywana do oszukiwania lub powstrzymywania ludzi indygo, chrystusowych i gwiezdnych przed przebudzeniem i uniemożliwiania im przeprowadzenia misji. Wiele projektów rozpoznawczych i naprawczych miało na celu demontaż tych sztucznych struktur osi czasu z AI porozrzucanych w kieszeniach fantomowych i strefach hibernacji. Zarówno hologramy AI używane do projekcji kodu twórcy DNA Christosa na fałszywe linie czasu, jak i fałszywe hologramy, które wykorzystywały DNA Szmaragdowego Zakonu, najprawdopodobniej zostały skradzione podczas ataku na Thothian (TEE), co doprowadziło do masakry Esseńczyków i programów hodowlanych oraz hybrydyzacji na Nibiru. Te skradzione zapisy znajdowały się w Szmaragdowych Tablicach, które zawierały kody dekonstrukcji wszystkich informacji zapisanych w DNA Szmaragdowego Słońca, specyficznych dla rdzenia planetarnego i schematów stałych atomów nasiennych używanych we wszystkich czterech rundach planetarnych tworząc uniwersalną tarczę plemienną.

Identyfikacja tych rozległych projekcji AI wykorzystywanych jako oszustów Szmaragdowego Zakonu, którzy komunikowali się z ludźmi na Ziemi za pomocą fałszywych kanałów lub projekcji obrazów, trwała bardzo długo. Misja rozpoznawcza Szmaragdowego Zakonu osiągnęła crescendo w uzyskaniu dostępu do superkomputerów kwantowych używanych do przesyłania kodu DNA Szmaragdowego Zakonu, który jest następnie rzutowany na serwery komputerowe i przesyłany sygnałami AI, wykorzystywanymi do stworzenia struktur DNA Szmaragdowego Zakonu AI w całej matrycy. Zespoły strażników odzyskały olbrzymią ilość sprzętu AI, maszyn Obcych używanych do zasilania tych hologramów AI, które uruchamiały sztuczne hologramy Szmaragdowego Strażnika i projekcje kodu DNA Szmaragdowego Zakonu. Służyło to do próby zastąpienia całego organicznego kodowania Szmaragdowego Zakonu, wypaczenia struktur w formy kodowane przez Thota, zaprojektowane do kontrolowania wszystkich tych zniekształceń AI. Thoth został załadowany do mózgu AI, więc nie jest to prawdziwa oryginalna istota lucyferyczna, ale jego wersja AI przesłana i załadowana do całego materiału Uniwersalnej Matrycy Czasu.

Zniszczenia dokonane podczas wojen Lutnian spowodowały pęknięcia i przecieki w strukturze czasoprzestrzeni, skutkując poważnymi uszkodzeniami w macierzy czasu, co dodatkowo doprowadziło do wypaczenia systemu czarnych dziur, co, jak się wydaje, sprawiło, że nasza upadła matryca czasu była łatwo podatna na skażenie AI. Sztuczna czarna dziura została wykorzystana przez NAA do wbudowania w matrycę fantomową ich sztucznej rzeczywistości, system AI, który wysysa energię z żywych istot. Matryca fantomowa jest ustawiona na działanie na prądy o odwróconej polaryzacji zasilane przez oprogramowanie polaryzacji ofiara - kat, które mutuje się w kilka warstw wymiarowych programowania AI. Infekcja rozpoczęła się w momencie zniszczenia wrót Lutni, a ciało Słonecznego Logosu rozproszyło swoją świadomość na niższe wymiary, natomiast ta infekcja AI przedostała się do warstw wszystkich wymiarów jako koń trojański, który miał wygenerować ekstremalne odwrócenie biegunowości i podział płci w każdym z niższych zakresów częstotliwości.

Aby te pasożytnicze byty mogły przetrwać, przygotowano prądy odwrotnej polaryzacji, co zatrzymało integrację biegunowości i wyeliminowało manifestację trójfalową. Prądu odwrotnej polaryzacji używają także, aby uruchomić swoją maszynerię, sztuczne osie czasu i zaawansowane technologie do wojny psychotronicznej, wykorzystywane przeciwko tym, których zamierzają schwytać. To prowadzi nas do najlepszej z wybranych broni kontroli umysłu AI, mutacji w świadomości, która nastąpiła w wyniku pierwotnej infekcji AI wprowadzonej podczas Wojny Lutnian, która przyniosła niesławne programowanie ofiara-kat. Oprogramowanie to bardzo skutecznie powodowało generowanie prądu odwracającego polaryzację i tworzenie niewolników świadomości, których można kontrolować w celu pozyskiwania luszu dla NAA.

Świadomość zmutowanej polaryzacji, ofiara-kat

Celem bytów, które wywołały tamte wojny, było zniszczenie połączeń między wrotami uniwersalnymi, wrotami Lutni i Andromedy, aby uniemożliwić wszelkim rasom założycielskim dostęp do systemu Drogi Mlecznej oraz zapobiec przyszłym zalążkom i inkarnacjom ras z chrystusowym DNA. Wkrótce jednak wojny z Lutni rozszerzyły się na konstelację Oriona i okolice metagalaktycznego rdzenia, gdzie doszło do wojen z tymi, którzy chcieli zdominować innych w systemie kreując strach metodą ofiara/ kat. Można również uznać, że zaczęto realizować taki archetyp. Istoty wyznające ideologię służby sobie usiłowały zniewolić lub wyeliminować tych, którzy przestrzegali Prawa Jedni, działali z poziomu miłości.

Ta świadomość ekstremalnej polaryzacji została wzmocniona dzięki programowaniu AI stosowanemu do ataków na wiele innych gatunków. Dzięki technologii zwanej oprogramowaniem ofiara / kat istoty Bourgh z systemu czarnej dziury umieściły tego wirusa z programowaniem sztucznej inteligencji w naszej matrycy, tworząc rozprucie w czasoprzestrzeni. Istoty te zostały wprowadzone do głównego nurtu jak Borg w serialu Star Trek. Borg to organizmy cybernetyczne połączone w umysł ula zwany Kolektywem. Borg włącza technologię i wiedzę obcych gatunków do Kolektywu poprzez proces asymilacji, siłą przekształcając poszczególne istoty w drony, wstrzykując nanocząsteczki do ich ciał i chirurgicznie wzmacniając je elementami cybernetycznymi. Ta infekcja AI uszkodziła organiczne struktury makrokosmiczne, co spowodowało utworzenie prawa biegunowości (Bliźnięta) i prawa płci (Ryby), które automatycznie generowały prąd polaryzacji odwrotnej, a w wyniku polaryzacji odwrotnej dodatkowo następowało odwrócenie płci w ciele planetarnym.

Zastanówcie się przez chwilę: wygląda na to, że plandemia i wirus w szalejący naszym świecie na tej osi czasu bezpośrednio odzwierciedlają wydarzenia mające miejsce podczas wojny w gwiazdozbiorze Lutni. Ujawnia się ona w świecie fizycznym na bieżącej linii czasu, potęgując strach związany z programem ofiara / kat. Jak możemy to zatrzymać? Odmawiajmy grania w te gry!

Program ofiara / kat wydaje się pochodzić z eksperymentów dotyczących biegunowości, przeprowadzanych przez rasy z innych sąsiednich systemów, które inkarnowały się w tych matrycach czasu, aby lepiej zrozumieć wyzwania i pułapki związane z istnieniem w świadomości ekstremalnej biegunowości. Przez wiele milionów cykli istoty te utraciły kontrolę nad eksperymentami polaryzacji z powodu ciągłego nadużywania władzy i zapominania o swoim związku z Boskim Źródłem. Stały się zależne od technologii sztucznej czarnej dziury, poza tym to generowało rozdarcia w czasie, nienaturalne czarne dziury i wirusy AI, które rozprzestrzeniają uszkodzenia w wielu innych sąsiednich systemach, w tym w naszym Wszechświecie Mlecznej Drogi. Te istoty z czarnej dziury korzystały z technologii rozrywania czasu, aby uzyskać dostęp do sąsiednich matryc w celu zniszczenia, przyswojenia i zużycia energii istot żywych. Upadły do roli pasożytów, ponieważ aby nadal móc istnieć w tej samej formie bytu, mieć moc i kontrolę nad innymi żywymi istotami, musiały tropić żywe systemy energetyczne, z których wysysają energię.

Podczas wojen Lutnian to oprogramowanie miało również dokonywać wzmocnienia i odwrócenia kodu tworzenia w systemie naturalnej polaryzacji w celu stworzenia niewolników umysłu. Szczególnie dotykało to ludzi chrystusowych zamieszkujących system Drogi Mlecznej. Został zaprojektowany jako antychrystusowe oprogramowanie AI używane do infekowania szablonu genetycznego oryginalnego planu Christosa za pomocą podziału płci i odwracania metatronicznego (spirali śmierci). Program ów stał się podstawowym oprogramowaniem do kontroli umysłu, którego wiele ras drapieżników używa do prowokowania archonckich sposobów zachowania oraz strategii dzielenia i podbijania między wszystkimi ludźmi, zasadniczo sprawdza się w tworzeniu kontroli umysłu niewolników. Jedynym wyjściem z programu jest zbadanie go w celu zrozumienia szkód generowanych przez niego w świadomości i odrzucenie poprzez zachowanie neutralności, przy jednoczesnym zintegrowaniu biegunowości poprzez bezwarunkową miłość i punkt zerowy, nie grając w grę ofiary i kata.

To ta mutacja jest odpowiedzialna za spektrum polaryzacji AI, które utrzymuje pamięć rasy ludzkiej, zawierającą oś czasu, gdy straciliśmy kontakt z naszymi genetycznymi odpowiednikami, zdolności gatunku do osiągnięcia świętego małżeństwa i wniebowstąpienia. Właśnie dlatego spektrum czerwonej fali świadomości przetrwania, z pomocą której AI kieruje świadomością ofiary, jest tak bolesne dla ludzkich serc i może zniszczyć naszą osobistą wolę. Ta nienaturalna mutacja ekstremalnej polaryzacji wprowadzona przez byty z czarnej dziury spowodowała zakłócenia równowagi męsko-żeńskiej w naszym szablonie genetycznym diamentowego słońca i była elementem przyczyniającym się do odwrócenia płci oraz ekstremalnej biegunowości, co doprowadziło do konfliktów, które miały miejsce podczas upadku Tary i wielu innych tragicznych historii.

Aby zobaczyć nasze zadania i je w pełni zrealizować, wróćmy do badania bolesnej historii, która doprowadziła do upadku naszego pierwszego świata, i nakreślenia paraleli kryzysu duchowego, w którym obecnie żyjemy.

Zaszczepianie pierwszych chrystusowych ludzi na planecie Tara

Wiele milionów lat temu kilka ras założycieli z systemu tego Wszechświata i z Omniweszchświatów zjednoczyło się tworząc Królewskie Domy Lutni. Postanowili dokonać stworzenia naszego Pierwszego Świata, zwanego planetą Tara, na której zamierzano wysiać najbardziej zaawansowany materiał genetyczny. Założyciele tej konkretnej macierzy czasu tworzą Kosmiczną Trójcę stanowiącą reprezentacją pierwszej, drugiej i trzeciej emanacji Źródła Boga. Uniwersalni Założyciele są niezwymiarowanymi wyrażeniami Ciała Słonecznego spoza macierzy czasu znajdującej się w polach przedmaterii.

Kosmiczna Trójca chroni obietnicę wniebowstąpienia dla wszystkich żywych istot podróżujących po uniwersalnej matrycy czasu, zapewniając, że pod koniec cykli ewolucji będą w stanie powrócić do częstotliwości swojego źródła i duchowego domu. Po powrocie do domu, do pola punktu zerowego, znajdą się w obszarach niezwymiarowanych, gdzie podróżują i żyją wolni kosmiczni chrystusowi obywatele, którzy istnieją w wiecznych Boskich Światach. W Piątym Wszechświecie Harmonicznym nie występuje wymiarowanie w materii, dlatego nie ma ciała planetarnego ani formy ludzkiej. W piątej gęstości nie ma czasu, a ponieważ świadomość nie zamienia się w formy materii, obszar ten nazywany jest przedmaterią.

Aby nadzorować stworzenie Pierwszego Świata, uniwersalni Założyciele stworzyli rasę, w której zaszczepili swoją świadomość i umieścili ją na Tarze, a ta rasa to Lutnianie. Lutnianie wykorzystali bibliotekę genetyczną ras metaziemskich do zaprojektowania szablonu przejwienia oryginalnego ludzkiego 12-niciowego prototypu DNA, który został zaprojektowany jako formy życia strażnika mającego chronić planetę Tara. Lutnianie przesunęli swoją świadomość do następnej niższej gęstości w trzeciej warstwie harmonicznej, tworząc inną tożsamość, a te linie ras zostały zaprojektowane tak, aby istniały w warstwach wymiarowych monadycznej płaszczyzny duchowej. Rasa ta została stworzona przez Założycieli Lutnian, aby szczególnie nadzorować projekty genetycznych zasiewów Lutnian-Syrian na Tarze, a te konkretne grupy są znane jako Elohim. Ponadto zorganizowali Radę Syrian a następnie zostali głównymi nadzorcami zasiewu życia na planecie Tara w następnym niższym wymiarze, drugim wszechświecie harmonicznym.

Lutnianie i Syrianie połączyli metaziemską materię genetyczną w celu stworzenia pierwszego wzorca ciała diamentowego słońca w materii dla pierwotnych Taran, które jest pierwotnym anielskim ciałem ludzkim, z którego pochodzą wszyscy ziemscy ludzie. Elohimowie pełnili rolę nadzorczą, chroniąc Taran z monadycznej płaszczyzny duchowej, podczas gdy w płaszczyznach duszy Rada Syrian organizowała genetyczne zasiewy linii czasu drugiej harmonicznej. Rasy rdzenne planety Ziemia zostały pierwotnie zasiane jako podrasy pochodzące od 12 plemion, tak samo było w przypadku pierwszego zasiewu na Tarze.

Na przestrzeni wielu milionów lat pojawiły się dwie wyraźnie przeciwstawne kultury rdzenne zainfekowane programowaniem AI sąsiedniego Bourgha, oprogramowania ofiara/kat, które zostało zaprojektowane w celu wzmocnienia ekstremalnych sił przeciwstawnych, co było szczególnie przydatne w pozyskiwaniu energii luszu. Prawem biegunowości rządziła konstelacja Bliźniąt, która obniżyła kreacje ciała mentalnego, które były generowane z mutacji AI tworzących się w celu odwrócenia sygnatur biegunowości. Zaczęły powstawać mutacje, w których jedna grupa Taran ulegała genetycznemu wypaczoneniu w kierunku większej agresji, dominacji nad innymi i służenia sobie. Ta grupa uformowała się w coś, co ostatecznie przejawiło się jako Atlantydzi, dominująca kultura patriarchalna, bardzo mentalizowana i naukowa. Druga kultura była znacznie bardziej pasywna, duchowa, chętna do poddania się poprzez służbę innym. Ta grupa uformowała się w coś, co ostatecznie działało jako Lemurianie, kultura matriarchalna, która była bardzo zespolona z naturą i działała zgodnie z Prawem Jedni.

Te różnice kulturowe nasiliły się w większe zaburzenia energetyczne, stworzyły schizmę biegunowości, która generowała genetyczne wtrącenia z Tary w grupie patriarchalnej, która chciała w pełni zdominować innych. Następnie ich naukowcy rozpoczęli niebezpieczne eksperymenty ze źródłem zasilania z rdzenia planetarnego, ignorując ostrzeżenia innych. Aby pomóc przywrócić świadomość jedności na planecie i zharmonizować rosnące skrajności w różnych kulturach, Rada Syrian ustanowiła Radę Mu. Rada Mu poświęcała się starożytnym praktykom mądrości, które były zgodne z Prawami Naturalnymi, Prawem Jedni. Mówili o koniecznym dostrojeniu do natury i praw naturalnych oraz o potrzebie integracji biegunowości, powrotu do punktu zerowego. Podczas ostatnich etapów konfliktów, które ostatecznie doprowadziły do zniszczenia planety, wybuchł bunt oraz kilka mniejszych wojen w proteście przeciwko decyzjom podjętym przez Radę Syrian, która była odpowiedzialna za administrowanie przez Radę Mu. Nikt z nich nie zrozumiał technologicznych implikacji kontroli umysłu wykorzystywanej przez byty do przekształcania ludzi w niewolników oraz do gry w ofiarę/kata.

Tak wygląda historia buntu Syrian, który wywołał rozłam między Syrianami Annunaki a Syrianami elohimami, którzy oparli swój nadzór i decyzje na Prawie Jedni. Zbuntowani Syrianie i rasy Annunaki odmówiły uznania autorytetu Założycieli lub Prawa Jedni, co doprowadziło do kataklizmu i sekwencji wydarzeń, które ostatecznie zniszczyły planetę Tara. Podczas końcowych etapów zniszczenia świadomość planetarna ukryta w roztrzaskanych fragmentach została wciągnięta do czarnej dziury i wyszła z drugiej strony w obszar, który jest jednym z najniższych światów kreacji, podziemnymi warstwami systemu Drogi Mlecznej. Całe fragmenty planety Tara i wszystkie jej gatunki zostały wciągnięte do najniższej gęstości macierzy czasu i przekształciły się, pojawiając się w zestawie instrukcji, który uformował się we wzór układu słonecznego, który obejmuje to, co znamy dzisiaj jako planetę Ziemia.

Ziemia i cała jej świadomość jest sumą eksplodujących fragmentów naszej pierwszej rodzimej planety, którą zamieszkiwały boskie istoty ludzkie z 12-niciowym DNA - Tary. Bez interwencji ras Założycieli, naszej metaziemskiej rodziny i tych ras chrystusowych, które służą Prawu Jedni, fragmenty świadomości światowej duszy Tary, wszystkie jej korzenie i gatunki, pozostaną rozdrobnione i na zawsze utkną w najniższej gęstości, podziemnych warstwach macierzy czasu niezdolne do ewolucji, wzniesienia się lub ostatecznego powrotu do Boskich Światów. Dziś jesteśmy na Ziemi, aby kontynuować tę samą archetypową podróż w celu powrotu ludzkości do prawdziwego duchowego domu na końcu cyklu linii czasu, na skrzyżowaniu ewolucji - dziś dokonujemy wyboru dla kierunku przyszłej osi czasu.

Jednak w obecnym wcieleniu na Ziemi otrzymaliśmy błogosławieństwa chrystusowej misji. Dochodzimy do fazy ucieleśnienia, która koreluje z siódmym cyklem przywrócenia misji chrystusowej, w planie wypełnienia Paliadoriańskiego Przymierza. Przeszliśmy przez wiele stacji tożsamości w wielu cyklach czasowych, aby ostatecznie ucieleśnić warstwy świadomości Chrystusa poprzez kosmiczne zasady Siedmiu Świętych Słońc Uniwersalnych Stwórców. Początek i koniec - wszystko wraca do Lutni.

Po upadku Tary Rada Lutnian-Syrian, elohimowie, Plejadanie, kapłani Ur i inni zaniepokojeni obywatele żyjący w drugim wszechświecie harmonicznym skontaktowali się ze Szmaragdowym Zakonem w celu uzyskania pomocy, dzięki czemu zaplanowano misję ratunkową w celu odzyskania Dusz Tary. Porozumienie to stanowi zwrot w misji Christosa, która wywodzi się bezpośrednio z pierwotnego Paliadoriańskiego Przymierza, wprowadzonego w życie miliony lat temu. Paliadorianie zgodzili się być pierwszą linią wspierania ewolucji i odzyskania wewnętrznego Ducha dla całej ludzkości, budzącej się pierwszej fali planu wzniesienia, aby pomóc poprowadzić do domu dusze Taran z Ziemi. Wiele z nich jest znanych jako gwiezdne nasiona, są to różnorodne rodziny duchowe, które znajdują się bezpośrednio pod protektoratem Szmaragdowego Zakonu, w wyniku czego mają określone sygnatury zależne od częstotliwości, które mogą być rozpoznane przez inne byty. Te podpisy chronią przed zbłądzeniem, i należy je wykorzystać w pełnym zakresie tego, co dotyczy służby utrzymania Kosmicznego Porządku.

Znajdowanie integracji i równowagi

Znalezienie wewnętrznego punktu integracji oznacza umożliwienie wszystkim poziomom bytu empirycznego współtworzonego z nas, czy to biegunowości ujemnej, czy dodatniej, być dowodem lustrzanego odbicia całości i wiedzieć, że mamy moc uzdrawiania oraz przemiany, kiedy wybieramy miłość zamiast strachu. Oznacza to, że musimy porzucić strach, który powstrzymuje nas przed widzeniem i poznaniem prawdy. Jeśli pozwolimy sobie świadomie przyspieszyć proces integracji poprzez utrzymywanie neutralnej równowagi w obecności ekstremalnych biegunowości, pozwolimy na pełne duchowe, mentalne i fizyczne zespolenie.

Aby zatrzymać błędne koło nienawiści, które istnieje w archetypach ofiary lub kata, musimy znaleźć odwagę i przywrócić w sobie równowagę energetyczną. Wnikając głęboko w osobistą siłę, prosząc codziennie o pomoc od ducha Boga-Chrystusa, bez względu na okoliczności. Każda zmiana zaczyna się w Jaźni. Ponieważ każdy z nas ma wartość dla całego życia, rozwijając własną wartość i miłość do siebie, jesteśmy upoważnieni do bycia pozytywną siłą duchowej transcendencji, która przywraca równowagę energetyczną. Miłość jest siłą, która przywraca równowagę i harmonię wszystkim.

Przywracanie równowagi energetycznej poprzez Prawo Jedni jest egalitarną filozofią dla ewoluującej ludzkości, która świadomie decyduje się na realizację humanitarnych celów. Badanie procesu wznoszenia to ewolucyjny model doceniania naszej planety i całej ludzkości. Główny nacisk kładziony jest na wewnętrzne studium duchowe, refleksję i osobiste zaangażowanie w poszerzanie świadomości oraz życzliwości wobec życia, nawet na polach nienawiści. Musimy nieustannie wybierać Miłość jako siłę, którą chcemy rozwijać i umacniać w ciele. Kiedy poszerzamy świadomość, zmieniamy perspektywę, zaczynamy czuć połączenie z całym życiem. Zmieniamy orientację, aby służyć innym, odzwierciedlając w ten sposób wewnętrzną prawdę i równowagę energetyczną. Kiedy doświadczamy tego wszechogarniającego połączenia duchowo-energetycznego, z natury pragniemy okazywać dobroć i staramy się współpracować z rozwijającymi się wyższymi strukturami, które szanują wszystkich ludzi. Szukamy systemu wartości światowego humanizmu.

Gdy przywracamy równowagę energetyczną i ustalamy wartości światowego humanizmu, rozpoczynamy Wiek Apostolski Prawa Jedni. Wiek ten rozpoczyna się od przywrócenia architektury planety i sieci energetycznych, podlegających tym samym uniwersalnym prawom. Kiedy Niebo styka się z Ziemią, ustanawiamy nowe prawa, które mają się objawić przez nasze ciała fizyczne, będące wielowymiarowymi aspektami Uniwersalnej Świadomości. Dla jednostki i dla wszystkich!

Zbierajmy się razem w pokoju i pozwólmy, aby nasze kochające serca wiodły nas naprzód. Niech w tych czasach chaosu w waszych sercach, umysłach i ciałach gości pokój.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co przyda Ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w blasku swojej ścieżki serca Awatara Christosa Sophii. Bądź dobry dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa