poniedziałek, 29 kwietnia 2019

ZMIENIAJĄCA SIĘ ARCHITEKTURA – LISA RENEE kwiecień 2019

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, rozpoczęło się przejście od epoki mroku do nowych czasów. Planeta przekracza znaczący kamień milowy w rozwidleniu czasu, co będzie miało ogromny wpływ na ludzkość. To makrokosmiczne zdarzenie planetarne zmienia wszystko na poziomie podstawowym. Skutkiem będzie morfogeneza zbiorowej świadomości, trwała zmiana zestawu instrukcji siatki planetarnej, co przekształci sposób, w jaki energia świadomości staje się materią na tej płaszczyźnie. Te zmiany w architekturze planetarnej zmuszają ludzkość do przejścia przez zintensyfikowaną fazę transformacji i przeistoczenia świadomości osobistej.

Planetarna architektura kosmicznego zegara jest teraz zabezpieczona przez Paliadorian i strażników Kryształowej Gwiazdy, którzy przywracają Prawa Naturalne w światach Boga za pomocą kodów Krist-Krystallah. Obecne ustawienie Diamentowego Słońca przesyła się do tych, którzy pracują na chrystusowych misjach i stopniowo rozpuszcza oraz dokonuje implozji technologii sztucznej inteligencji, która była wcześniej wykorzystywana przez NAA w planetarnym systemie gwiezdnych wrót.

Ci, którzy na Ziemi wybierają ujemną polaryzację i uwłaczające duchowo zachowania, będą kontynuować spiralę zstępującą, aby doświadczyć tego, co współstworzyli na poziomie widmowym, podczas gdy ci, którzy wybierają dodatnią polaryzację i duchowo zdrowe zachowania, będą nadal wznosić się zgodnie z naturalną fizyką energii, która istnieje wewnątrz spirali wznoszącej. Pomiędzy zakresami ujemnej i dodatniej biegunowości w tych bańkach rzeczywistości, zmieniająca się struktura poszerza punkty rozbieżności między grupami ludzi, którzy współistnieją w podobnej wibracji danej linii czasu. Kiedy przepaść energetyczna między ludźmi w dowolnej grupie lub związku staje się zbyt szeroka, osiąga próg, który może nagle zapaść się i przekierować osie czasu do pustej przestrzeni. Dlatego niektórzy ludzie mogą się obudzić, czując, że nagle są oddzieleni od innych. Ktoś może zacząć odczuwać coraz większą dystans do czegoś, z czym był blisko, jakby nie mówił już tym samym językiem. To odczucie jest jak wstrzymana animacja, kiedy czujemy, że czekamy na pewne informacje lub ruch naprzód do innego miejsca, aby działać zgodnie z bieżącymi wyborami życiowymi.

To, co postrzegamy jako jednostki, jest zdeterminowane przez nasze stacje tożsamości lub pozycje w czasie, tam gdzie istniejemy w polu wymiarowym. Poziom aktywacji DNA, który wcieliliśmy, pozwala nam postrzegać zwymiarowaną energię jako zestaloną materię. Jednostki postrzegają materię stałą i rzeczy z substancji energetycznej, która znajduje się w wymiarze poniżej ich obecnej stacji tożsamości. Aby postrzegać materię i rzeczy z wymiaru 3-5, większość ludzi patrzy na połączone treści energetyczne, które istnieją pod spodem w wymiarze 2-5. Ci, którzy postrzegają rzeczy w płaszczyźnie astralnej czwartego wymiaru, stacjonują w strukturze ciała świetlnego piątego wymiaru, i tak dalej, po stopniach schodów stworzenia. Każda indywidualna stacja ciała świetlistego przesuwa strukturę na inny stopień tych schodów i w rezultacie zmienia się jej postrzeganie świadomości. Kiedy uświadomimy sobie, w jaki sposób postrzeganie materii może być kontrolowane przez osoby znajdujące się na wyższym stopniu schodów pola zunifikowanego, zaczynamu rozumieć, że istoty kontrolujące dostęp do wyższych wymiarów manipulują ludzkim DNA w celu ograniczenia świadomości i postrzegania tych, nad którymi mają kontrolę.

Tak więc ci, którzy wznoszą się po spirali, przechodząc do następnego wszechświata harmonicznego, zobaczą i dostrzegą więcej obiektów na znacznie większym polu wymiarowej percepcji niż osoby znajdujace się na zstępującej linii czasu, którzy nie będą w stanie wyczuć tego samego pola postrzegania. Kontrola umysłów dokonywana przez Obcych ma coraz większe trudności z panowaniem nad budzącymi się ludźmi, którzy odzyskują wolność świadomości, ponieważ mogą postrzegać więcej niż ci, którzy wciąż śpią. Wybór wolnej woli w określaniu przyszłego kierunku wymiarowania w zmieniającej się strukturze wynika z konsekwencji osobistych działań, które są skutkiem postrzegania, motywacji i interpretacji własnej rzeczywistości. Podczas fizycznego przejścia z ciała 3D, dusza z ujemną polaryzacją rezydująca w szablonie upadłego Drzewa będzie nadal kształcona w zakresie wyborów dostępnych dla duchowej odnowy i o naturze rzeczywistości świadomości poprzez przegląd życia.

Zmiana pola gry

Pola energii świadomości zbiorowej przechodzą do innych zestawów instrukcji, przekształcające się struktury zmieniają sposób, w jaki każda jednostka przejawia osobistą rzeczywistość. Główny szablon zestawu instrukcji w mózgu planetarnym zaktualizowł się do formatów trójfalowych, które pozwalają mózgowi planetarnemu uruchomić energię punktu zerowego we wznoszących się obszarach sieci, takich jak wrota węzłów Łuku Matki. Ludzie, którzy dostosowują się do przejawiania inteligencji serca i do Praw Naturalnych, będą mieli bardziej otwarty dostęp do energii punktu zerowego, aby urzeczywistniać się w sposób, który nie jest dostepny dla pasożytniczej energii negatywnego ego. To, co przynosiło rezultaty w materii w poprzednim cyklu, przestanie działać w ten sam sposób, powodując zamieszanie i frustrację tych, którzy nie zdają sobie sprawy, że plansza gry została zmieniona. Manifestacja jest wynikiem osobistych systemów wierzeń i tego, jak stacja tożsamości przejawi nagromadzenie przekonań podczas przebywania w hologramie świadomości lub bańce rzeczywistości. Ważne jest, aby zrozumieć, że w naszym świecie i całym stworzeniu wszystkie systemy energii są połączone z większymi systemami energii, które pomagają zorganizować i zdefiniować, czym w rzeczywistości stanie się energia świadomości. Możemy przejawiać ujemną, dodatnią biegunowość lub punkt neutralny energii, a jakość manifestowanej rzeczy będzie odzwierciedlać wibrację w punkcie tworzenia jej struktury.

Systemy energii świadomości są kierowane przez strukturę, która została zaprojektowana i zbudowana na koncepcjach, ideach i myślach, opierających się na prawach świadomości jednostki określonych przez precesję astrologiczną lub wieczność. Ludzkość przetrwała epokę mroku poprzedniego okresu i została poddana działaniu sztucznej maszynerii oraz kontroli umysłu narzuconej przez kontrolerów, co teraz dobiega końca. Większośc grup Dusz ludzi podlega sytrukturze większego systemu energii ich myślokształtów świadomości zbiorowej i nałożonej przez NAA kontroli umysłu. Tak będzie dopóty, dopóki nie obudzą się i nie poszukają wewnętrznej prawdy we własnych myślach i przekonaniach. Kiedy szukamy duchowej prawdy wewnątrz siebie, zaczynamy odsuwać się od strumieni nieświadomości większych systemów energii i zaczynamy kierować świadomość ku budowaniu struktury wyższej duchowej ekspresji oraz osobistej autonomii. Myśli stają się substancjami krystalizującymi manifestacje, a substancja krystaliczna składa się z wzorców częstotliwości, które wyświetlają z punktu tworzenia hologram własnego doświadczenia. Aby zmienić doświadczenie świadomości w punkcie tworzenia i żyć w radości wyższej ekspresji, musimy zmienić wewnętrzną strukturę, stając się duchowo zdrowym miejscem, które honoruje i mieści wewnętrznego ducha.

Unifikacja płci tworzy energię punktu zerowego

Makrokosmiczna struktura na planecie, poziomach galaktycznych i wszechświatowych przechodzą przez radykalne zmiany, aby przygotować się do nowego okresu, następnej astrologicznej precesji, co uwydatnia korekty wynikające z przywrócenia Prawa Płci, które przekazuje Słoneczny Logos. Regeneracja ciała Słonecznego Logosu, 10D-11D-12D w systemie naszego wszechświata, jest równoznaczna z odzyskiwaniem Prawa Naturalnego, co wiąże się z przesyłaniem krystalicznego kodu do wszystkich rzeczy z procesu nieprzejawionego do przejawionego, w którym energia staje się materią. Te nowe energie będą widoczne z czasem, ujawnią duchowa moc stwórczą i wolność świadomości, która powstaje z unifikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej zasady płci, generując pętlę sprzężenia zwrotnego nieograniczonej energii punktu zerowego. Bóg Stwórca pobudza wieczną miłość płynącą w świat poprzez akt świętego małżeństwa, który zachodzi między zasadą męską a żeńską, od poziomów kwantowych do istot ludzkich, rozciągając się na ciała planetarne, gwiezdne i kosmiczne. To z kolei powoduje reakcję łańcuchową, która głęboko zmienia konfigurację ludzkiego pola energetycznego i ciała świetlnego. Mówimy o zmianach na poziomie planu przechowującego informacje o tym, jak wszystkie iskry świadomości urzeczywistniają się w nowo skorygowanych wzorcach struktur zasady płci, które aktywują potencjały energetyczne punktu zerowego.

W rezultacie ta zmieniająca się architektura spływa do zbiorowej świadomości rasy ludzkiej, otwierając pętlę sprzężenia zwrotnego do punktu zerowego, która bezpośrednio wpływa na funkcje świadomości ludzkiego ciała świetlistego, stacji tożsamości i wszystkich przeszłych, teraźniejszych oraz przyszłych linii czasu. Zdarzenia te głęboko zmieniają nasze pole energetyczne i powodują zmiany – od subtelnych po radykalne - w naszym stylu życia oraz relacjach, co wymusza transformację, dzięki czemu uczymy się robić rzeczy inaczej. Metody przejawiające ujemną biegunowość, pasożytnictwo i entropię używane do manifestacji w trójwymiarowym paradygmacie negatywnego ego w ostatnim mrocznym eonie, są coraz mniej skutecznie, a konsekwencje tych działań będą o wiele bardziej bezpośrednie.

Głęboka rekonfiguracja, która zachodzi w holograficznej architekturze planety, wpływa na działanie potężnych struktur rządzących rozległymi systemami prądów energetycznych, które działają w formach trójfalowych poprzez wrota, wiry mocy, linie geomantyczne, a także inne przejawy międzygalaktycznych promieni tęczowej plazmy. Podczas obecnych przyspieszonych zmian zachodzących we wzorach pola magnetycznego pojawiają się schizmy wibracyjne, które mogą szybko generować punkty rozbieżności w polu zbiorowym, co może mieć destabilizujący wpływ na wielu obszarach sieci. W niektóre dni możemy czuć się głęboko połączeni i skoncentrowani, a w inne dni – zdezorientowani, odłączeni, wyczuwający pustkę w przestrzeni. Odwrotne struktury energii dwufalowej wykorzystywane do projekcji sztucznych matryc holograficznych i ogrodzeń częstotliwości w zamkniętym systemie entropii, konsekwentnie rozpuszczają się i implodują. Jest to bardziej widoczne na niektórych obszarach siatki planetarnej, które znajdowały się w ukrytej historycznej osi czasu, utrzymującej strukturę Złotego Miasta, a także obszary, na które bezpośrednio wpływa tęcza plazmy, takie jak trasa podróży naddźwiękowych prądów strumienia plazmy birkelandów. Naddźwiękowa plazma i Aurora osłabiają sztuczną technologię stosowaną jako wkładki holograficzne, które zmieniają postrzeganie górnej atmosfery z niższej atmosfery - z pozycji na Ziemi. Kontrolerzy są zdesperowani, ponieważ chcą utrzymać kontrolę nad zbiorową percepcją, agresywnie wypychając różne formy broni technologicznej lub biochemicznej, aby ludzkość mogła powtórzyć te same linie czasu 3D. Strategia archonckich oszustów polega na przywróceniu tego samego programu, który był z powodzeniem wykorzystywany do kontrolowania globalnej populacji od czasów II wojny światowej.

Czym jest ta architektura?

Pojęcie architektury jest w świecie 3D definiowane w bardzo ograniczony oraz sprzeczny sposób, co utrudnia opisanie szerokiego zakresu jej głębszego znaczenia, oddziaływania na świadomość i jak to wpływa na mentalne ramy wierzeń, o których myśleliśmy jako o naturze rzeczywistości. Wszystko, co przejawiło się w formie fizycznej, ma również zestaw instrukcji w warstwach niezamanifestowanych, i jest to forma utrzymująca plan - przechowująca informacje o tym, jak ta energia świadomości się zmaterializuje. Jest to definicja struktury energetycznej, która składa się z szablonów świadomego światła i dźwięku, służących jako plan projektu dla intencji, koncepcji lub żywego kryształu myśli. Żywe kryształy myślowe są złożonymi intencjami tworzenia, zawierającymi warstwy projektu, który rzutuje hologramy dla zwrócenia uwagi, w celu doświadczenia świadomości w punkcie tworzenia. Nagromadzone osobiste myśli są rejestrowane i informują kryształ myślowy o projekcji osobistego hologramu, który informuje o doświadczeniu w materii. Istnieją również Prawa Powszechne rządzące żywymi kryształami myśli, które utrzymują projekt strukturalny we wszystkich formach istniejących na poziomach energetycznych jako formy pramaterii i na poziomach fizycznych w sferze materii. Prawo Struktury informuje, w jaki sposób rządzą systemy energetyczne, aby działały na poziomie wymiarowym. Wymiary to pełne pasma częstotliwości wibrujących fal energii wbudowanych w warstwy szablonów manifestacji, odzwierciedlające projekt struktury energetycznej. Kiedy lepiej zrozumiemy Prawo Struktury, możemy współpracować z tymi prawami, które pomagają nam uniknąć nadmiernej ciemnej ingerencji w nasze manifestacje i współtworzyć bardziej dopasowane oraz pozytywne rzeczy.

Ta struktura istnieje w sferach przejawionych i nieprzejawionych dla każdej fizycznej rzeczy w sferze materialnej, która została zaprojektowana przez architekta, twórcę projektu. Taki zestaw instrukcji rozciąga się na wszystkie punkty kreacji, na wszystkie dziedziny życia w naturalnych królestwach Ziemi, obejmując wszystkie wymiary i gatunki, a także informowanie świadomości minerałów, roślin, zwierząt i ludzkości.

Jak już wspomniałam, NAA próbowała przejąć zestaw instrukcji planetarnych w celu ich użycia, aby stać się nadrzędnym stwórcą poprzez programy Antychrysta, takie jak hybrydyzacja przez Obcych i eksperymenty z inżynierią genetyczną. Postanowili zdobyć kontrolę, przedstawiając się jako architekci Ziemi, projektując genetycznie zmodyfikowaną ludzkość. Przez to, kontrolując umysły ludzkości i wszczepiając myśli, pozbawili nas władzy, samostanowienia i świadomego współtworzenia. Ich pogarda wiąże się z pragnieniem uśmiercenia każdej istoty ludzkiej, która mogłaby reprezentować Chrystusa-Sofię. Jedną z głównych metod można opisać jako wystawienie Ziemi na masowe praktyki rytuałów satanistycznych. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że istnieje struktura Antychrysta, utrwalająca i rozpowszechniająca satanistyczną kulturę śmierci, a Krist-Krystallah ma strukturę, która uwiecznia wolność świadomości i otwiera bezpośrednie duchowe połączenie z całym życiem oraz wiecznym boskim Źródłem.

W świecie materialnym 3D architektura jest ogólnym terminem używanym do opisania modelu projektu zawartego w planie, który jest warstwa po warstwie wbudowywany w struktury fizyczne, które widzimy wokół nas, takie jak budynki i infrastruktura. Widoczny wytwór architektoniczny w sferze materialnej wiąże się z wiedzą o projektowaniu i procesie budowy budynków oraz podobnych struktur, które stają się symbolami kulturowymi wspomagającymi utrwalanie systemu wartości i sposobu życia.

Jest to produkt końcowy projektu architektonicznego, który ukształtował struktury fizyczne, mieszkania i sztukę współczesną, powiadamiając społeczeństwo kulturowe, społeczności, miasta i sposób życia - współdziałając ze sobą i z Ziemią. Budynki i budowle to konstrukcje z fundamentem, ścianami oraz dachem, które mają wiele form, rozmiarów i funkcji. Zostały przystosowane do celów zaspokojenia obecnych potrzeb społecznych, są zaprojektowane jako schronienie i siedliska ludzkie w oparciu o obecne wartości kulturowe. Kultura ludzka lub wartości, które przyjęliśmy jako społeczeństwo, są odzwierciedlone w projekcie architektonicznym i strukturach fizycznych, którymi jesteśmy otoczeni, co dodatkowo kształtuje naszą mentalność oraz postawy, współtworząc naturę rzeczywistości, której doświadczamy. Architektura jest zarówno nauką, jak i sztuką, jest wyrazem świadomości w koncepcji, zamiarze i myślokształcie, który jest wbudowany w strukturę. Jest wyrazem myśli zawartej w budynku lub w jakiejkolwiek fizycznej rzeczy. Kiedy patrzymy na jakąkolwiek strukturę, a chcemy rozpoznać motywacje i świadomość architekta lub projektanta, powinniśmy również spojrzeć na architekturę energetyczną, która współistnieje za strukturą. Jeśli pomyślimy o wszystkich strukturach jak o architekturze energetycznej, jesteśmy w stanie wyczuć uczucia i wrażenia, zrozumieć głębsze motywacje i rzeczywiste cele tych fizycznych struktur.

Zastanów się przez chwilę nad środowiskiem, w którym żyjesz oraz nad projektem architektonicznym miasta, takim jak budynki, rezydencje i struktury, sposób życia wokół ciebie. Co odczuwasz, gdy patrzysz na jakiś budynek, rezydencję, infrastrukturę, a nawet publiczną instalację artystyczną? Jak się czujesz, gdy jesteś w budynku lub obszarze, w którym pracujesz każdego dnia? Jak to możliwe, że stworzyliśmy cierpiące społeczeństwo z tysiącami bezdomnych, głodnych i niekochanych dzieci? Jak to jest wiedzieć, że to cierpienie wynika z celowo zaprojektowanej architektury Antychrysta, używanej do zniewalania i szerzenia satanizmu na Ziemi, a ta świadomość jest celowo utrwalana przez kontrolerów? Następnie wyobraź sobie, jak by to wyglądało i jak mieszkałoby się w środowisku proludzkiej architektury kryształowej i Złotego Miasta. W środowisku, które szanowałoby ducha każdej osoby, wspierało rozwój świadomości, kreatywność, zdobywanie wiedzy i rozwój osobisty, pozwalając ludziom wyrazić siebie prawdziwie. Traktowanie każdej osoby jako ważnej, wyjątkowej i cenionej jednostki w całej społeczności, z poczuciem przynależności i dobrych relacji. Jak wyglądałaby taka architektura, jakbyśmy się pośród niej czuli, kim musielibyśmy się stać, aby współtworzyć ten nowy świat?

Architektura obliczeniowa w rzeczywistości holograficznej

Aby lepiej zrozumieć naturę holograficznej rzeczywistości, pomocne może być poznanie kilku podstawowych pojęć związanych z architekturą komputerową, taką jak osprzęt czy oprogramowanie. Architektura komputera ma zestaw reguł i metod opisujących funkcjonalność, organizację i implementację systemów komputerowych, a także definiuje dostępne dla użytkownika możliwości oprogramowania. System komputerowy składa się z wielu części, w tym fizycznego sprzętu, systemu operacyjnego i aplikacji. Sprzęt składa się z materialnych elementów systemu, który realizuje zainstalowane programy komputerowe, takie jak interfejs gier wideo. Architektura planetarna również ma konkretny osprzęt z zestawem instrukcji, przetwarzającym wszystkie dane, które się w nim znajdują, i przechowuje wszystkie zgromadzone informacje o gatunkach w pamięci komórkowej, tworząc linie czasu.

Jeśli zastosujemy ten model do globalnego mózgu Ziemi, możemy powiedzieć, że główny procesor, który przyłącza komputer holograficzny w celu projekcji rzeczywistości 3D Ziemi na linie czasu, jest w rzeczywistości połączoną energią kwantową zbiorowej świadomości duszy. Wszyscy na Ziemi tworzą procesor energii i przechowują dane pamięci zbiorowej, które są rejestrowane w mózgu planetarnym. Jeśli istota ludzka przyjrzy się organicznej architekturze mózgu planetarnego, ujrzy zapisy 12-to niciowego DNA ludzkich aniołów stanowiące pierwotny plan gatunku z planety Tara, a nie dinozaury. Nie Annunaki, nie Drakonianie, ani żaden inny z inwazyjnych 22 nieziemskich gatunków lub hybryd, ale tylko oryginalne ludzkie DNA, które pochodzi z kodu DNA Kosmicznego Chrysusa. Informuje nas o tym, skąd pochodzimy.

Następną warstwą nad dyskiem twardym i procesorem jest oprogramowanie układowe, które jest trwale przechowywane w pamięci komputera i działa jako pośrednik między fizycznym sprzętem a oprogramowaniem. Oprogramowanie układowe umożliwia kontrolę znormalizowanego środowiska operacyjnego, takiego jak instrukcje procesora i funkcje dysku twardego. Nasza zbiorowa świadomość działa jak procesor energii, który włącza holograficzny szablon ziemskiego DNA, a nasze ciała są oprogramowaniem układowym do sterowania komputerem holograficznym, do definiowania tego szablonu i sposobu jego przejawiania. Oprogramowanie układowe jest głęboko powiązane z fizycznym sprzętem i połączone ze wszystkimi elementami Ziemi, więc tę strukturę trudniej jest zmienić lub zmodyfikować.

Ponad oprogramowaniem jest system operacyjny, który działa jako pośrednik do sterowania działaniem sprzętu i uruchamiania wszystkich programów komputerowych dla całej architektury holograficznego komputera. NAA zainstalowało system operacyjny obcych urządzeń, wykorzystany do uzyskania dostępu, pośredniczenia i kontrolowania holograficznej rzeczywistości poprzez kilka antyludzkich programów. W mózgu planetarnym umieścili programy, które służą ich własnemu programowi, takie jak hybrydy inżynierii genetycznej, gdzie uruchamiają te zniekształcone aplikacje jako główne oprogramowanie systemu, zastępując nimi oryginalne programy. To jest główny problem, jaki mieliśmy na Ziemi. Zastępując pierwotne ludzkie programowanie, wymazali naszą prawdziwą historię, zmodyfikowali nasze DNA, wytarli umysły, a następnie zastąpili fałszywą narracją, która w rzeczywistości jest serią programów. To oprogramowanie systemowe - jak wirtualne rzeczywistości ofiara-kat, seksualna niedola, odwrócenie płci i programy Armageddonu - jest sztuczną inteligencją, i jest przeznaczone do zastosowania w inżynierii społecznej i kontroli umysłu w celu zniewolenia planety, Są to kwantowe urządzenia obliczeniowe z aplikacjami, które uruchamiają sztuczną inteligencję mającą kontrolować ziemskich ludzi, wszczepiać myśli i systemy przekonań do masowej świadomości oraz tłumić zakresy myśli, które może mieć ludność, aby nie ewoluowała ani nie wznosiła się.

System operacyjny stosuje się do zarządzania szablonami holograficznymi, które są tworzone przez ogromne ilości zestawów instrukcji, w matrycach zagnieżdżonych i warstwowych nazywanych polami morfogenetycznymi. Te macierze instrukcji zawierają ogromne ilości danych zapisanych z pamięci komórkowej w polach świadomości zbiorowej oraz wszystkie te dane, które są przechowywane w zestawach liczb i kodów, które wyświetlają obrazy holograficzne, widma fal, figury geomantyczne i matryce. Istnieją złożone programy matematyczne, które pojawiają się jako potężne mandale kodu świadomości, zakodowane w siatkach macierzy, które uczą rzeczywistości holograficznej. Komputer holograficzny manipuluje wszystkimi tymi ogromnymi ilościami danych i kodów, jak dane zgromadzone i zapisane w energii ludzkiej świadomości zawartej w wielu liniach czasowych. Kontrolując system operacyjny, kontrolerzy NAA przeprowadzili operacje i działania w ramach zbioru danych tych sekwencji liczb oraz programów matematycznych, aby kontrolować percepcję, przesuwać linie czasu i próbować kierować zbiorową świadomość w pożądanym kierunku. Obecnie próbują nas zepchnąć do pętli czasu AI, która miała miejsce podczas II wojny światowej, ponieważ chcą, abyśmy powtórzyli tę linię czasu. Ta ukierunkowana nakładka pojawi się nieświadomie, kiedy jednostka pewnego dnia obudzi się i zdecyduje na dostosowanie się do zaprogramowanego wcześniej programu kontroli umysłu oraz szalonych myślkoształtów niewolnictwa. Badając własne przekonania i poszukujac natury prawdy o tej rzeczywistości, dochodzimy do mrocznej nocy duszy, a wtedy wreszcie jesteśmy gotowi, by uczciwie głębiej wejrzeć w odpowiedzi, które znajdują się w nas samych.

Krótki wzorzec wspierający porównanie architektury planetarnej z architekturą obliczeniową:

*Elementy konstrukcyjne - 1D atomowe i subatomowe warstwy ciała ziemskiego, surowce, minerały i krystaliczna struktura żywej ziemi.
*Procesor - 2D zbiorowa świadomość duszy i wbudowane układy pamięci całego ludzkiego DNA.
*Oprogramowanie układowe - trójwymiarowe ciało fizyczne i żywe istoty, które kierują i uruchamiają funkcje procesora oraz kierują programy energetyczne do ogólnej sieci świadomości w koordynacji z żywą Ziemią.
*System operacyjny - wielowymiarowe ludzkie ciało świetliste, wraz z planetarnym interfejsem zbiorów instrukcji w polach morfogenetycznych, zarówno organicznych, jak i sztucznych, w zależności od stanu świadomości.
*Oprogramowanie programowe - używane do wielowymiarowych systemów kontroli umysłu, kierujących i wszczepiających myśli oraz kształtujących wartości kulturowe, gromadzące się w wymiarach przestrzeni oraz czasu, które rzutują na kontrolowane linie czasu.

Użytkownik, który ma odpowiednią wiedzę i hasło (oryginalne ludzkie 12-niciowe DNA, chrystusowa świadomość) może mieć wykonawczy dostęp do programów w aplikacjach, na przykład do danych i pamięci na osi czasu, może także dokonywać zmian jego wydajności. Aby jednak skutecznie programować i korzystać z systemu komputerowego, trzeba wiedzieć, jak on działa i to, że architektura systemu łączy się bezpośrednio z każdą osobą wcieloną na Ziemi z oryginalnym ludzkim DNA. Te koncepcje odnoszą się do naszej rzeczywistości, ponieważ jest to złożony holograficzny system obliczeniowy, którego możemy nauczyć się używać i komunikować, ponieważ jest to naturalna funkcja ludzkiego DNA – pod warunkiem, ze obudzimy się i przypomnimy sobie, że wszystko wokół nas jest żywe, świadome i inteligentne. Może to pomóc nam zmaksymalizować i wesprzeć nasze wyższe urzeczywistnienie, a wtedy możemy świadomie zdecydować się na wzięcie udziału w ukrytym aspekcie hologramu żywej świadomej inteligencji, duszy świata i wiecznym świetle Boga, które w nim istnieje.

1 komentarz: