poniedziałek, 1 kwietnia 2019

LISA RENEE - INDYWIDUALIZM, AUTONOMIA I SAMOSTANOWIENIE marzec 2019 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Szybkie podsumowanie wytycznych dotyczących samostanowienia

Świadomość siebie: Stań się świadomy własnych mocnych i słabych stron poprzez obserwację i postrzeganie wyzwalaczy, unikaj reakcji opartych na strachu i pracuj nad usuwaniem wyzwalaczy oraz negatywnych impulsów spowodowanych brakiem rozeznania i błędnego podejmowania decyzji. Zwróć uwagę na wyraźne obawy dotyczące przeżycia. Gdy rozwijamy samoświadomość, rozwijamy odpowiedni stosunek do siebie. Nie możemy znać najwyższego wyrazu naszej natury, dopóki nie poznamy najgłębszej wewnętrznej treści własnej istoty.

Osobisty system wartości: Wybierz, kim chcesz być i osobisty system wartości. Następnie dopasuj swoje myślenie i mowę, aby były spójne z tym osobistym systemem wartości, jednocześnie równoważąc to zrozumienie tak, aby dbać o potrzeby emocjonalne. Poprowadź życie w kierunku budowania stylu, który odzwierciedla twój osobisty system wartości. Staraj się okazywać sobie duże ilości miłości własnej, akceptacji siebie i szacunku dla siebie, ponieważ tak przywrócisz godność osobistą. Nie słuchaj krytykantów.

Jakość intencji: Rozważ intencje oraz motywacje stojące za twoim sposobem myślenia i życia, którym powinien urzeczywistniać twój najwyższy wyraz. Gdy zauważysz niespójność, dokonaj poprawek, które bardziej odpowiadają ideałom. Wszystkie osobiste intencje dopasuj do najwyższego urzeczywistnienia w służbie Bogu / Wyższej Jaźni.

Zgoda: Zastanów się na jaką jakość intencji wyrażasz zgodę i jakie siły mogą być zaangażowane w interakcje z innymi, i odpowiednio do zgody dostosuj działania lub decyzje. Posłuchaj wewnętrznych wskazówek dotyczących kierunku i kiedy podjąć działanie. Świadoma zgoda jest bezpośrednio związana z zachowaniem prawa człowieka do samostanowienia, autonomii i zapobiegania nadużyciom. Jeśli jesteśmy zmuszeni do wyrażenia zgody poprzez uczestnictwo w instrumencie prawnym 3D, stwierdzamy: Nakazuję, aby prawdziwe prawo duchowe unieważniło wszystkie zmanipulowane zgody i karmiczne konsekwencje.

Sfera wpływów: Zwróć uwagę na wewnętrzne i zewnętrzne środowisko energetyczne. Zastanów się, w jaki sposób twoje decyzje i działania mogą wpływać na innych wokół ciebie, a także rozważ przyszłe konsekwencje podjętych decyzji. Zwróć uwagę na reakcję, jaką możesz uzyskać od ludzi, miejsc oraz rzeczy, i potraktuj to jako informację zwrotną ze środowiska wysyłającego inteligentne wiadomości. Wykorzystaj te subtelne informacje, aby odpowiednio dostosować bieżące zmiany.

Pewność siebie: Zaufanie pochodzi z głębokiej znajomości siebie i podążania za osobistym systemem wartości. Bądź wierny sobie we wszystkich interakcjach z innymi. Ucz się na lekcjach lub błędach, wiedząc, że gdy podejmujemy decyzje i działania, zdobywamy doświadczenie, które rozwija zaufanie do naszych umiejętności pokonywania czegokolwiek. Wiedz, że żadne doświadczenie nie jest marnowane, wszystko jest cenną nauką, która może jeszcze bardziej zwiększyć pewność siebie. Uwierz w siebie.

Odpowiedzialność: Samostanowienie rozwija autonomię, co wiąże się z przejmowaniem odpowiedzialności za wybory, a to prowadzi do jeszcze większej odpowiedzialności. Biorąc odpowiedzialność za własne uczucia i działania, nie oczekuj, że inni rozwiążą twoje problemy. Utrzymuj zdrowe granice bez naruszania granic innych. Odpowiedzialność obejmuje postępowanie etyczne niezbędne do tworzenia spójności poprzez bycie odpowiedzialnym za konsekwencje własnych wyborów i działań, zwłaszcza w odniesieniu do wpływu na innych, na grupę, organizację lub na zasoby planetarne.

Samostanowienie jest właściwie ciągłym procesem wewnętrznej autorefleksji, emocjonalnej samoregulacji i zewnętrznej obserwacji, co pozwala naprawdę poznać siebie, a proces uczenia się głębszego zrozumienia motywacji i zachowań osób wokół nas, kształtuje dokładniejszą ocenę środowiska. Samostanowienie jest pokornym procesem wzrastania lub dojrzewania, w którym stajemy się odpowiedzialni za siebie, a tym samym przestajemy ślepo dawać uprawnienia innym i oddawać im moc. Samostanowienie polega na odzyskaniu świadomości i przebudzeniu.

Kiedy jesteśmy dziećmi lub brakuje nam przywództwa, naturalną reakcją jest oddawanie autorytetu innym ludziom, grupom, organizacjom i rządom, które chcą odebrać nam władzę. W tym nierozwiniętym lub niedojrzałym stanie patrzymy na te zewnętrzne wpływy, które promują dominację władzy, a następnie wykorzystujemy je do ukształtowania osobistych systemów wierzeń, które ustanawiają nasze poczucie kodeksu moralnego i postępowania. W naszej społeczności oddawanie autorytetu komuś, kt czyni nam szkode lub krzywdę, nazywamy archetypem fałszywego rodzica. Fałszywy rodzic to program kontroli umysłu, który jest używany do cofania dorosłych do stanu niedojrzałości, w oparciu o traumę z dzieciństwa, której doświadczyli ze strony biologicznych rodziców, przez co w dorosłym życiu oddają całą swoją moc i zgodę kontrolerom. Natomiast samostanowienie skupia się na obserwacji i zarządzaniu sobą oraz wiedzie do najwyższego spełnienia, zaś przywództwo koncentruje się bardziej na tym, jak wpływa się na innych wokół siebie.

Przywództwo domyślne podczas kryzysu planetarnego

Doświadczamy ogromnych zmian paradygmatu na planecie, a tymczasem wojna o świadomość osiąga szczyty, co może powodować nagłe zmiany w sposobie życia. Wszystko, co wiemy i co powiedziano nam o naturze rzeczywistości, stopniowo okazuje się oszustwem zainicjowanym na masową skalę. Ludzkość stoi na skraju wielkich przemian i zmian ewolucyjnych, które podsycają duchowy kryzys - presja z tym związana będzie się ujawniała w formie globalnych kryzysów humanitarnych.

Dlatego tak ważne jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, nie tylko w celu pokonywania stresu i panowania nad sobą, ale także w celu rozwijania pozytywnej i skutecznej pracy zespołowej, profesjonalnych, strategicznych modeli przywództwa, które będą potrzebne do przejścia przez tę zmianę paradygmatu. Potrzebni są nam demaskatorzy, niezależni dziennikarze, zespoły ujawniające, przebudzeni duchowo ludzie działający jako główne platformy rozpowszechniania aktualnych wydarzeń planetarnych, lecz ważne jest też samostanowienie. Coraz więcej osób decyduje się być osobami publicznymi, które pomagają w zmianie paradygmatu, lecz one powinny uświadomić sobi, że mają wpływy i uznać, że domyślnie stały się przywódcami. Jeśli w ten sposób wpływamy na innych, ważne staje się zwiększenie poziomu integralności osobistej i wiarygodności, z czego wszyscy mogliby czerpać korzyści. Społeczności duchowo-ujawniające-wznoszące się są nękane przez wojny psychologiczne, bezsensowne dramaty, które dezorientują i wykolejają tych, którzy domyślnie pchają się do przywództwa. Zatem rozwijanie ulepszonych umiejętności przywódczych może odeprzeć większość psychologicznych oddziaływań i ukierunkowanych ataków elektromagnetycznych, które są specjalnie zaprojektowane, aby dzielić i podbijać wspólnoty duchowe lub grupy ujawniające.

W systemie odwróconym większość przywódców stanowią ludzie, którzy nie potrafią sobie radzić, są pozbawieni samokontroli i przepełnieni negatywnymi zachowaniami ego, demoralizują swoje zespoły, nadużywają władzy i wyraźnie nie są w stanie ustalać priorytetów ani mądrze wykorzystywać zasobów. Większość tych słabych przywódców cechuje się brakiem samoświadomości połączonej z niekompetencją emocjonalną i osobistą niepewnością.

Kompetencja emocjonalna odnosi się do zdolności wyrażania lub wyzwalania wewnętrznych uczuć i emocji w pozytywny albo produktywny sposób. Pozwala na łatwą komunikację z innymi ludźmi, umiejętność stawienia czoła stresującym wyzwaniom bez angażowania się w destrukcyjne zachowania i określa zdolność do skutecznego prowadzenia oraz komunikowania się w sytuacjach społecznych. Kompetencja emocjonalna jest niezbędną umiejętnością społeczną potrzebną do rozpoznawania i interpretowania, w tym zdolności do pozytywnego reagowania na emocje – własne i cudze. Kiedy wielu ludzi znajduje się w rozpaczliwym stanie emocjonalnego i duchowego kryzysu, domyślny przywódca chcący działać w środowiskach grupowych musi posiadać dostateczne poziomy współczucia i kompetencji emocjonalnych.

Prawdziwe przywództwo opiera się na głębokim docenieniu ludzkiego potencjału, ludzkiej godności oraz interpretacji, uznaje i pielęgnuje najwyższy wyraz boskości każdej osoby. Kiedy osoba jest silnym przywódcą, te wewnętrzne cechy są rozszerzone na innych, którzy docenią wyjątkową ekspresję, kreatywne potencjały, godność i szacunek wobec otoczenia.

Tak więc, w tym chaotycznym współpracującym środowisku należy szkolić ludzi, tak, by stali się samowładni, aby pomagali wspierać członków grupy, którzy są świadomi siebie, mogą wyznaczyć jasną przestrzeń oraz podjąć inicjatywę, są uprzejmi i mogą pomagać w rozwiązywaniu problemów w dowolnej organizacji lub grupie, ponieważ teraz jest to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Ludzkość ewoluuje w kierunku uczenia się, jak lepiej funkcjonować w świadomości grupowej. W ten sposób wielu z nas jest celowo wprowadzanych w sytuacje, które obejmują nawigację po świadomości grupowej, w społeczności, organizacji, w sferze zawodowej i wielu innych rodzajach związków grupowych. Wielu ludzi na ścieżce wznoszenia jest kierowanych do jakiejś formy duchowej wspólnoty lub świadomości. Nie chodzi tylko o to, by uczyć się i rozwijać duchowo, ale także aby uzyskać wiedzę o sobie, jak dajemy sobie radę w dynamice grupy, jak rozwiązywać konflikty i umiejętnie się komunikować bez wywoływania negatywnych skutków. Musimy nauczyć się, jak porozumieć się ze sobą nawzajem spokojnie i harmonijnie, a wielu z nas będzie teraz musiało stawić czoła takim wyzwaniom społecznym. W obliczu szeregu wyzwań społecznych będziemy mierzyć wydajność energetyczną i wkład jako formy dostępnej energii, aby określić, jakie czynności pochłaniają zbyt dużo energii oraz kiedy musimy tę energię oszczędzać. Ewolucja do świadomości grupowej nie oznacza, że łączymy się w całość jako rasa, oznacza, że porzucamy wewnętrzny egoizm i uczymy się, jak zachować indywidualizm, autonomię i służyć ogółowi, szanując innych i pozwalając im być odzwierciedleniem naszej prawdziwej więzi. To jest połączona współpraca.

Przywództwo kontra tyrania

Zostaliśmy celowo zmanipulowani, aby cechy przywództwa i autorytatywny wpływ na innych określać przez agresywne egocentryczne zachowania, które prowadzą do ucisku, kontroli i tyranii. A przecież chcemy być wolni od karmienia przywódcy tyrana lub oddawania mu władzy. Tyrania nie zastępuje przywództwa i nigdy nie należy jej mylić z przywództwem. Jednakże, byliśmy uwarunkowani, by oddać moc psychopatom, więc aby zmienić strukturę władzy, musimy uświadomić sobie, jak oddaliśmy osobistą moc ludziom i strukturom, które nadużywają władzy.

Kiedy jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować osobę zorientowaną na kontrolę i tyranię opartą na negatywnych cechach ego, jesteśmy bardziej przygotowani do dostrzegania właściwych wzorców autorytetu, gdy jesteśmy zaangażowani w jakikolwiek scenariusz przywództwa. Gdziekolwiek istnieje organizacja lub grupa, tam musi być jakaś forma zarządzania lub odpowiedzialności, służąca interesom organizacji. Chcemy nauczyć się prowadzić innych w zdrowy i zrównoważony sposób, dlatego musimy mieć silny charakter moralny i godne zaufania cechy, które powinny być odwzorowywane przez społeczność lub organizację, do której należymy. W ten sposób, ucząc się samodoskonalenia lub umiejętności panowania nad sobą, budujemy zaufanie do swobodnego myślenia i wyrażania siebie, uosabiając etyczne postępowanie, niezbędne, by stać się duchowo niezależnym. Jest to dalszy ciąg osobistego rozwoju indywidualizmu, autonomii i samostanowienia, a jednocześnie uczestnictwa we wszelkiego rodzaju grupowym ustawianiu świadomości.

W przeciwnym razie jesteśmy kontrolowanymi przez umysł marionetkami rozgrywającymi dramatyczne archetypowe cykle, i jak chomik w kole, biegamy w kręgach karmicznych pętli i powtarzających się niszczycielskich linii czasu. Kiedy rozwijamy ulepszone umiejętności dostrzegania wiarygodności i kompetencji w nas samych oraz w innych, rozwijamy silniejsze cechy samowładztwa. Pomaga nam to zapobiegać wspieraniu destrukcyjnych zachowań u innych i uniemożliwia oddawanie władzy w jakikolwiek sposób tym, którzy wykazują zachowania narcystyczne i psychopatyczne.

Rozpoznanie kontrolerów, despotów i fałszywych królów tyranii

NAA i elity władzy nie chcą duchowo uzdrawiać, a tym samym integrować się z ludźmi jako równymi sobie. Chcą dokuczyć pięknu ludzkiego ducha i rządzić ludźmi na Ziemi żelazną pięścią poprzez archetyp kontrolera i fałszywego króla tyranii. Ta siła, która powoduje destrukcyjną nierównowagę między zasadami płci, nazywana jest również patriarchalną dominacją. Elita władzy to grupa ludzi, którym przekazano kontrolę nad większością zasobów planety, w celu realizacji strategii archonckich oszustów, którą NAA wprowadziła w celu zapewnienia sobie dalszej możliwości programowej kontroli umysłu według strategii dzielenia i podbijania ludzkiej populacji na Ziemi. Jest to samowzmacniający się system kontroli umysłu promowany przez wszystkie organizacje światowe, kształtujący ideologie i wartości oparte na zachowaniach archonckich oszustów, umysłu drapieżnika negatywnych Obcych. Poprzez archetypiczną nakładkę wszczepioną w mózg planetarny za pomocą mechanizmu sztucznej inteligencji, ludzkość została zmuszona do poddania się i czczenia fałszywego reptiliańskiego boga ojca poprzez przemoc religijną, oszustwo ateistyczne i teologię zbawienia.

Przywódcy versus tyrani

Poniższe informacje mają pomóc lepiej rozpoznać cechy przywództwa oraz tyrani na tle świadomości zbiorowej, w jakimkolwiek rodzaju lub strukturze organizacyjnej.


Przywódca
Tyran
Wizjoner; posiada jasną, przekonującą, przemyślaną i konstruktywną wizję przyszłości. Koncentruje się na zachowaniu szerokiej perspektywy.
Wizjoner, ale skupiony na wąskim obrazie. Wąskie skupienie. Sukces lub porażka projektu odzwierciedla poczucie własnej wartości.
Zdeterminowany uparcie dąży do celu i nie zraża się przeszkodami oraz niepowodzeniami.
Bezlitosny, czepliwy, nieustępliwy, sztywny, dogmatyczny i zacięty, ma zawężony zakres myślenia.
Wpływający na innych; komunikuje się z pasją, aby zaangażować ludzi.
Wpływający na innych, charyzmatyczny, urzekający, wciągający, uwodzicielski.
Pasjonat; pozostaje zaangażowany i skupiony na celu z sercem i duszą.
Owłądnięty obsesją; najważniejszy jest cel. Należy go osiągnąć za wszelką cenę.
Stara się zwiększyć zaufanie. Zwolennicy są wewnętrznie zmotywowani i zapewniają trwałe wsparcie.
Zwiększa strach. Zwolennicy mają motywację zewnętrzną, a wsparcie kończy się, gdy skończy się przymus. Często pojawia się uraza.
Entuzjastyczny i pozytywny.
Nadgorliwy, obłudny.
Połączony z innymi. Doceniający zasługi.
Odseparowany od innych. Izolujący się, kroczy samotnie i osobno. Elitarystyczny.
Empatyczny wobec innych. Pokorny.
Apatyczny wobec innych. Arogancki.
Zdrowa samoocena. Dokładna i realistyczna samoocena. Szuka i akceptuje opinie oraz krytykę. Posiada umiejętności samodzielnego kierowania.
Niska lub krucha, wysoka samoocena. Egotyzm, narcyzm, a nawet psychopatia. Niedokładna i nierealistyczna samoocena. Unika i odrzuca krytykę i wszystkie, ale zdecydowanie pozytywne opinie.
Przede wszystkim zajmuje się sprawą, organizacją i prowadzeniem ludzi. Słuzy innym.
Dba tylko o siebie. Służy sobie.
Szerokie zasady etyczne. Uczciwy i hojny.
Bez zasad lub wąskie zasady. Samolubny.
Odpowiada za działania.
Nieodpowiedzialny. Obwinia innych.
Kontroluje własne wnętrze.
Kontroluje to, co na zewnątrz.
Spójny, niezawodny, logiczny, autentyczny, dobrze dostosowany i stabilny emocjonalnie
Zmienny, szalony, rozdrażniony, niestabilny emocjonalnie.
Realistyczny.
Optymistyczny ale nierealistyczny.
Słucha i rozmawia.
Toczy monologi, wykłady, nauczanie i angażuje się w tyrady.
Szanuje wzajemność i symetrię.
Silnie asymetryczny.
Otwarty, komunikatywny, uczciwy.
Tajemniczy, rozdrobniony, nieuczciwy.
Troszczy się o treść i jakość.
Troszczy się o wizerunek i wygląd.
Opiera się na dowodach.
Opiera się na dominacji i strachu.
Rozważny i miły.
Atakujący, natrętny i nieprzyjemny.
Silny, działa zgodnie z zasadami, spójny, osiąga standardy wydajności.
Perfekcjonista, wymagający, niespójny.
Zapewnia pomocne i zrównoważone informacje zwrotne
Krytyczne i wymagające. Bagatelizuje innych.
Rozumie granice i szanuje energię seksualną.
Nadużywa władzy poprzez kontrolę seksualną.Rozpoznanie kompetencji

Kompetentni przywódcy z powodzeniem spełniają wyzwanie w środowisku grupowym, przy zachowaniu zdrowej osobistej samokontroli i samodyscypliny. Zanim możliwe będzie osiągnięcie kompetencji przywódczych w dowolnym środowisku grupowym, trzeba nauczyć się panowania nad sobą. Można nauczyć się umiejętności oceny warunków grupowych, a zatem poprawić rozeznanie, lecz trzeba przy tym umieć rozpoznać zachowanie innych i formy negatywnego ego, przejawy tyranii, objawy ze strony ciała bolesnego, brak empatii i inne archonckie zachowania. Przywódcy są pokornymi sługami ludzi. Kiedy zapomni się o takiej postawie, droga prowadząca do tyranii jest tuż za rogiem.

Tyrani i kontrolerzy przejawiają niezrównoważone i potencjalnie destrukcyjne postrzeganie oraz przekonania.

Błędne przekonanie, że to, co możemy w pełni kontrolować, nie może nas skrzywdzić, napędza negatywne zachowanie ego wielu kontrolujących dziwaków i tyranów. Inni kierują się wewnętrznym strachem, boją się utraty kontroli nad sytuacją i zaangażowanymi ludźmi. Ich niepokój wynika z luk, które maniak kontroli próbuje wyeliminować kontrolując każdy aspekt środowiska oraz ludzi w nim przebywających. Starają się kontrolować każde postrzegane zagrożenie, czy jest ono rzeczywiste, czy urojone. Tracą świadomość tego, co mogą zmienić a czego nie mogą zmienić, jeszcze bardziej schodząc w destrukcyjne zachowania i patologie. Wybierają nieefektywne podejście do radzenia sobie z lękiem, próbują kontrolować i manipulować innymi wokół siebie, wielokrotnie kłamiąc i oszukując, aby uzyskać to, czego pragną.

Modelowanie wampiryzmu energetycznego poprzez osobę, która robi, co w jej mocy, aby sprawować kontrolę nad innymi manipulując scenariuszami, jest wyjątkowo wyczerpujące. Niekontrolowane niepożądane zdarzenia mogą często prowadzić do poczucia bezradności i skrajnego złego zarządzania stresem. Maniacy kontroli sprawują władzę nad innymi, aby uniknąć bezradności i bezsilności. Tyrani próbują zmniejszyć własne lęki, usuwając każdego i wszystko, co może stanowić zagrożenie dla ich osobistych potrzeb, systemów wierzeń lub czegokolwiek innego.

Prawdziwe przywództwo nie polega na kontrolowaniu ludzi, lecz na opiece nad nimi i jest użytecznym źródłem pomocy w kierowaniu ludźmi oraz ich rozwijaniu, tak aby mogli dotrzeć do ich najwyższych Jaźni. Najlepsi liderzy pomagają ludziom harmonijnie współpracować i starają się zainspirować grupę do osiągnięcia ważnego celu. Ich działania koncentrują się na osiągnięciu celów poprzez połączoną współpracę, jako wysiłek zespołowy, ponieważ wspólna praca w grupie dokonuje znacznie więcej niż może zrobić jedna osoba. Przywództwo nie polega na gloryfikowaniu przywódcy a na pomaganiu ludziom w odnalezieniu ich najwyższego wyrazu przy jednoczesnym osiąganiu celu. Tyrani nie służą innym, a pokorni słudzy nie kontrolują.

Dlaczego samostanowienie jest takie ważne?

Rozumienie przywództwa i dostrzeganie prawdziwych cech przywódczych są ważnymi czynnikami w prowadzeniu oraz kierowaniu własnym życiem, ustalaniu kursu, kultywowaniu osobistego spełnienia i radości poprzez znalezienie duchowego celu. Niektórzy ludzie rodzą się z planem, który pomaga im stać się naturalnymi przywódcami, podczas gdy inni mogą rozwijać te cechy, pragnąc poprawić siebie i swoje życie poprzez wyrażanie większej radości, znaczenia i celu. Samowładztwo jest bezpośrednio związane z osobistym rozwojem duchowym, poznaniem samego siebie. Dzięki większej samoświadomości, osobistym wartościom i pewności siebie lepiej rozeznasz inne głębsze motywacje i nie będziesz ślepo podążał za innymi ludźmi czy organizacjami, które nadużywają władzy i autorytetu. Poprzez zrozumienie unikalnych darów, bycie szczerym w kwestii osobistych mocnych i słabych stron oraz gotowość do nauki lekcji przez codzienne doświadczenia, zyskujemy ogromną jasność oraz wiedzę na temat interakcji, które mamy w każdej dziedzinie życia. Ta przejrzystość pozwala nam ustalić priorytety i skoncentrować się na rzeczach, które naprawdę cenimy, a dzięki bezpośredniemu skupieniu i uwadze chcemy kreować bardziej satysfakcjonujący styl życia.

Obecne wojny kulturowe wykorzystują agresywną taktykę kontroli umysłu, celowo atakując indywidualizm, autonomię i samostanowienie, aby stworzyć pokolenie bezkrytycznych myślicieli, którzy automatycznie podążają za kolektywizmem, heteronomią (przymusem) i są ślepo posłuszni innemu poziomowi globalnej tyranii. Ta wojna kulturowa jest wprowadzana za sprawą akceptowalnego satanizmu, ponieważ wielu nie wie, że korzenie tych ideologii niewolnictwa są rzeczywiście szatańskie. Mając to na uwadze, warto zastanowić się nad aktualnym makrokosmosem wydarzeń na świecie i dostrzec, jak te liczne wpływy głównego nurtu mogą działać na twoje życie osobiste.

* W co wierzę i co cenię w moim życiu?
* Jakie są moje mocne i słabe strony, co mogę poprawić?
* Dokąd zmierzam?
* Czy jestem w stanie wytrzymać dyskomfort, aby wprowadzić zmiany, które mają przejawiac mój najwyższy potencjał?

Podczas trwania okresu wielkiego zamieszania, które może działać jako katalizator duchowy, przechodzimy testy charakteru moralnego, testy samoświadomości, abyśmy mogli się udoskonalić i wyczyścić wewnętrzną duchową esencję. W tych trudnych czasach możemy spotkać się ze zwiększonym odczuciem ataków mrocznych bytów, zjawisk związanych z astralem, programowaniem ofiar, wstawkami wewnętrznych dialogów zwątpienia - wszystko to związane z utrwalaniem masowych programów opartych na strachu. Intensywność tych doświadczeń może pomóc nam lepiej zrozumieć istotę panowania nad sobą, które musimy rozwinąć pokonując ukryte aspekty cienia, wznosząc się ponad lęk, krocząc naprzód ku kolejnemu etapowi duchowego przebudzenia, aby osiągnąć wewnętrzną klarowność.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się w duchowym rozwoju, zaś całą resztę odrzucić. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezalezna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na świetlistej ścieżce serca awatara Chrystusa Sofii. Bądźcie życzliwi dla siebie i siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz