sobota, 23 marca 2019

LISA RENEE - INDYWIDUALIZM, AUTONOMIA I SAMOSTANOWIENIE marzec 2019 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, obecne wojny kulturowe wykorzystują agresywną taktykę kontroli umysłu, aby zredukować indywidualizm, autonomię i samostanowienie, a jednoczesnie stworzyć pokolenie bezkrytycznych, niemyślących ludzi, którzy automatycznie podążają za zbiorowością, przymusem i są ślepo posłuszni globalnej tyranii. Stwarza się problem, reakcję, formę rozwiązania, popycha ku kolejnej rundzie kulturowego marksizmu lub socjalizmu zapoczątkowanego w czasach wojen światowych, zaprojektowanego w celu wypełnienia koszmaru Nowego Porządku Świata. Ponieważ coraz więcej ludzi budzi się i oficjalnie stara sę pomóc w zmianach paradygmatu, muszą uświadomić sobie własną strefę wpływów oraz uznać, że domyślnie stali się przywódcami. Stając się demaskatorami, niezależnymi dziennikarzami, zespołami ujawniającymi, doświadczającymi i budzącymi się duchowo – ci ludzie działają jako główne platformy właściwego rozpowszechniania aktualnych wydarzeń planetarnych, dlatego powinni dbać o samostanowienie. Społeczności duchowe, które zajmuja się ujawnianiem, są nękane z pomocą wojny psychologicznej, by doświadczali bezsensownych dramatów, które dezorientują i wykolejają tych, którzy domyślnie pchają się do przywództwa. Biorąc pod uwagę obecną eskalację wojny o świadomość, warto się zastanowić, w jaki sposób głębiej rozumiemy indywidualizm, autonomię i samostanowienie? Jak możemy rozpoznać strategię NAA i wywierane naciski, a jednocześnie skupić się na pełnym ucieleśnieniu duchowości, umożliwiającym swobodne podróżowanie po wielowymiarowych płaszczyznach, gdzie autonomia i wolność są naturalnym stanem istnienia wiecznego żywego ducha?

Ludzkość przeżywa obecnie silnie transformującą fazę planetarnej ciemnej nocy duszy, która spowodowała głębokie podziały między wieloma grupami społecznymi będące efektem zaplanowanych wojen kulturowych. Wojny kulturowe to taktyka walki psychologicznej przeciwko ludności w celu blokowania indywidualizmu, autonomii i samostanowienia, aby demoralizować społeczeństwa poprzez walki klasowe, które generują więcej ofiar i katów. Taktyki demoralizacji atakują ciało mentalne i zniekształcają mapę mentalną, abyśmy zrzekli się autonomii oraz możliwości decydowania o sobie, abyśmy nie wierzyli we własne wrodzone zdolności do współtworzenia satysfakcjonującego, dobrego życia. Taktyki dehumanizacji to ataki skierowane przeciwko esencji duszy, wypaczające umysły, wiodące do przekonania, że ludzie nie są godni humanitarnego traktowania, co prowadzi do narastania przemocy, zbrodni wojennych i ludobójstwa. W rezultacie wielu ludzi zostało uwarunkowanych do dehumanizacji siebie, wierząc, że są bezwartościowi, a zatem łatwo rezygnują z osobistego prawa do wyrażania indywidualizmu i autonomii. Są to chronione przez prawa naturalne prawa człowieka, a kiedy żyjemy w zgodzie z prawami naturalnymi, budzimy się duchowo, nasze boskie prawo do wyrażania własnej autentycznej duchowej natury i prawdziwej Jaźni staje się coraz bardziej widoczne.

Nasilenie wojen kulturowych odzwierciedla również globalną wojnę o świadomość, która występuje w makrokosmosie na poziomach: planetarnym, galaktycznym i uniwersalnym. Wzmagające się wojny kulturowe przejawiające się w zewnętrznej rzeczywistości fizycznej są bezpośrednim odbiciem wydarzeń związanych z wojną o świadomość, duchową wojną, która toczy się w wewnętrznej niefizycznej rzeczywistości i w wielu niewidzialnych wymiarach. Duchowa wojna toczy się pod koniec cyklu wniebowstąpienia, aby zniewolić ludzkie ciało, umysł i duszę, aby pozbawić jednostki ich boskich praw osobistej autonomii oraz aby oddali własną wolę kontrolerowi lub fałszywym obcym bogom, którzy następnie mają pełną władzę nad świadomością tej jednostki.

W tej chaotycznej walce o pełną dominację, głównym celem kontrolerów jest kontynuowanie nacisku na centralizację ich globalnych starań poprzez manipulowanie wojnami kulturowymi rozdrobnionymi na szereg walk klasowych. Wojny kulturowe bazują na problemie, reakcji i rozwiązaniu, masowym marketingu oraz wysiłkach propagandowych na rzecz sprzedaży ludziom pożądanej struktury społeczeństwa. W tym przypadku, chcą przekonać, że elity władzy pragną uchwalić światowy rząd scentralizowany, który zamierza w równym stopniu służyć wszystkim klasom całej globalnej populacji. Zasadniczo jest to ten sam posmak ideologii satanistycznej Czarnego Słońca, która pochodziła od niemieckich filozofów z końca XIX wieku, doprowadzając do wojen światowych, wskutek których wymordowano niezliczone miliony ludzi. Te ideologie walki klasowej są podstawą kolektywizmu i teorii eugenicznych, które zasadniczo tworzą ateistyczne formy socjalizmu oraz komunizmu. Są to skorumpowane struktury rządowe, które wspierają zarówno ofiary jak i ich oprawców, gdzie absolutnie nie ma wolności osobistej ani jej ochrony. Jedna scentralizowana władza rządząca globalnie kontrolowanym społeczeństwem nie jest zainteresowana indywidualizmem, autonomią, ani ludźmi, którzy sami chcą o sobie decydować. Zgodnie z ideologiami kolektywizmu, takimi jak komunizm, życie jednostki nie jest jej życiem, jednostka należy do grupy społecznej i nie ma żadnych praw poza tymi, którymi pozwala się cieszyć społeczeństwu.

Aby grupy ludzi utożsamiały się z ideologiami walki klasowej i zachowywały się jak ofiary, nie wolno traktować ludzi jako jednostek ani osób odpowiedzialnych za własne zachowania, ale trzeba wrzucić ich w zmarginalizowane grupy o podobnym systemie wierzeń, z którymi mogliby się zidentyfikować. Zatem osoba utożsamiająca się z uciskaną grupą mniejszości toczącą walkę klasową, niezdolna do myślenia poza klasyfikacjami ani do dostrzegania indywidualizmu, który istnieje w każdym człowieku, szuka takiej grupy. Ta krótkowzroczna strategia działa również jako przykrywka dla globalnego programu zniewolenia, ponieważ ta osoba nie jest w stanie połączyć kropek, zrozumieć szerszego obrazu globalnego niewolnictwa wymuszanego przez kontrolerów. Samo skupienie się na szczegółach tej bańki rzeczywistości grupowej i konflikcie związanym ze spersonalizowanymi systemami przekonań, służy programowi kontrolera, ponieważ te grupy najczęściej przypisują winę innym.

Kontrolerzy stanowią niewielką mniejszość globalnej populacji. Kiedy tak mała grupa chce kontrolować resztę populacji, wszystkie decyzje i polityka muszą zostać scentralizowane. Jest to główna ideologia elity władzy, która systematycznie niszczy autonomię istniejącą w narodach i ludziach, aby stworzyć kolektywizm nieodłączny dla Nowego Porządku Świata. Opracowane wojny kulturowe są wykorzystywane do podsycania intensywnych konfliktów między grupami społecznymi, w których ludzie identyfikują się z różnymi ideałami, przekonaniami oraz filozofiami. Aby osłabić potężną grupę lub naród, należy zinfiltrować kultury, zniszczyć tradycje i zapisy historyczne oraz szerzyć dzielące ludzi konflikty w celu stałgo rozprzestrzeniania zamieszania i prowadzenia ku przemocy. Tę tyrańską strategię bardzo wyraźnie ujawnia inwazja mająca miejsce w Europie w celu zniszczenia zapisów historycznych i istniejącej kultury potężnych miast oraz narodów. Gdy celujesz w przeciwnika, który jest potężny, ponieważ jest duży i zjednoczony przez wspólną ideologię, łatwiej pokonać i kontrolować całą grupę przez jej rozdzielenie na mniejsze jednostki. Rozdział na coraz mniejsze jednostki grupowe uzyskuje się poprzez klasyfikację na rasy, kolory, partie polityczne, orientacje seksualne, ateistów lub wyznawców religii i tak dalej. Gdy podział grup na mniejsze jednostki powiedzie się, atak jest następnie kierowany na ich więzi jedności. Ma to na celu rozdzielenie samej grupy w celu dalszego podziału, a następnie przejęcia jej w celu scentralizowania poziomu kontroli. Następnie zasiewa się w grupie strach i dezinformację, aby jej członkowie nie wiedzieli, w którą stronę się obrócić, czego oczekiwać lub komu ufać, wtedy grupa upada od wewnątrz, a tym samym niszczeje jej moc i wpływ.

Im więcej różnorodności istnieje w mniejszych grupach, które zyskały siłę finansową i wpływ na podejmowanie decyzji, na przykład mniejsze kraje, które mają pełną siłę ekonomiczną do wprowadzania i egzekwowania własnej polityki, tym mniej kontroli elita władzy ma nad tą konkretną grupą lub obszarem. Aby zabezpieczyć swoją scentralizowaną globalną potęgę, kontroler musi zgromadzić większość globalnego bogactwa i zasobów. Mogą one być w pełni wykorzystane do zdobycia kontroli poprzez lobbing, przekupstwo oraz szantaż, zaś międzynarodowe korporacje czy organizacje rządowe są infiltrowane, aby służyły ich najwyższemu interesowi w programach dzielenia i rządzenia. Dostęp do nieograniczonej władzy i nadużywanie władzy szerzej definiuje globalną tyranię. Struktura rządowa, korporacyjna lub totalitarna dyktatura bez jakiejkolwiek odpowiedzialności i ograniczeń sprawuje pełną władzę oraz egzekwuje prawo do kontrolowania sposobu, w jaki mogą żyć jednostki. Tak więc zalążki wojen kulturowych naciskają na kolejną rundę kulturowego marksizmu lub socjalizmu zainicjowanego w czasach wojny światowej i mają na celu manipulowanie oraz kierowanie rozmaitymi przywódcami narodowymi, a także światową populacją ku globalnej tyranii w celu wypełnienia szatańskiego koszmaru Nowego Porządku Świata. Jest to program kontrolera wspierany przez NAA. Ta opresyjna struktura rządów tyranii nigdy nie potraktuje jednostek jako jednostek, nigdy nie uzna boskiego prawa wcielonej duszy do swobodnego istnienia na żywej Ziemi. Planeta Ziemia jest makrokosmosem naszego ludzkiego ciała i należymy do siebie nawzajem.

Antyludzki program neguje istnienie indywidualizmu i indywidualnej duszy oraz odmawia traktowania ludzi jako wyjątkowych jednostek zdolnych do autonomii oraz samodzielności. Aby zjednoczyć się jako gatunek, musimy pozbyć się wielu etykiet społecznych i sztucznie stworzonych klasyfikacji oraz umożliwić postrzeganie ludzi jako wyjątkowych jednostek, z których każda zachowuje się po swojemu w oparciu o unikalny plan duszy. Jednostki powinny być uważane za kompetentne – według przejawianego zachowania i osobistych zasług. Wszystkie wyjątkowe dusze żyjące na Ziemi należą do rodzaju ludzkiego i są godne szacunku, godności i możliwości. Jednocześnie barbarzyńskie i okrutne zachowania, które zostały zaakceptowane przez dotkniętych ubóstwem, zorientowane na przetrwanie, a także brutalne kultury, muszą zostać skorygowane poprzez reedukację. Ponadto, w oświeconym społeczeństwie, które chroni wolność i ceni ludzkie życie, należy egzekwować konsekwencje gwałtownego zachowania i tego, co kieruje umyślnym czynieniem krzywdy.

Indywidualizm

Indywidualizm to wiedza jednostki, że jej życie należy w pełni do niej. Że ma niezaprzeczalne prawo do życia zgodnie z własnym przekonaniem, do działania na podstawie własnego osądu, do zachowania i wykorzystywania skutków własnych starań oraz do realizacji wybranego przez siebie systemu wartości. Obejmuje to pogląd, że jednostka jest suwerenna, jest celem samym w sobie i ma prawo decydowania o osobistych wartościach etycznych oraz moralnych. Jest to ideał, który postanowili przedstawić i realizować założyciele Ameryki, kiedy opracowywali deklarację i konstytucję, tworząc kraj, w którym miały być uznane i chronione prawa jednostki do życia, wolności, własności oraz dążenia do szczęścia. Kiedy mamy szerszą wiedzę na temat energetycznego dopasowania między amerykańską konstytucją a Uniwersalnymi Prawami Naturalnymi, wtedy staje się jasne, dlaczego tajny zespół kontrolerów miał plan infiltracji, potajemnego zepsucia i zniszczenia go przez ostatnie 240 lat. Ponieważ jest to ostatni ślad legalnych instrumentów rządowych, wspierających strukturę społeczeństwa, która jest rzeczywiście zaprojektowana do ochrony wolności człowieka.

Pojęcie indywidualizmu obejmuje filozofię lub perspektywę społeczną, która podkreśla wartość każdej osoby, to, że wszyscy ludzie zasługują na traktowanie ze współczuciem, godnością i szacunkiem. Indywidualizm traktuje jednostki jako jednostki, nadając równą wartość każdej osobie dążąc do wolności wypowiedzi i samorealizacji, które są kluczowymi elementami, umożliwiającymi wszystkim ludziom doświadczanie osobistego szczęścia oraz duchowego spełnienia. Zasadniczo zarówno indywidualizm, jak i humanizm, zachowują wartość oraz szacunek dla ludzkości i życia, nawet jeśli nie uznają istnienia duszy. Niemożność osobistego poznania istnienia duszy jest ślepą plamą podatną na negatywne manipulacje ego. Jednak klasyczny indywidualizm i humanizm przeciwstawiają się zewnętrznym metodom ingerencji, takim jak przymus kontroli umysłu wpływający na wybory jednostki, dokonywane przez społeczeństwo, grupy, instytucje rządowe, dogmaty religijne, a nawet gatunki inne niż ludzkie. Jasne jest, że ludzkość nie może w pełni odnieść się do prawdziwego znaczenia indywidualizmu i humanizmu, dopóki nie rozpozna oraz nie zrozumie, że planeta została poddana ukrytym wpływom pozaziemskiej, wojskowej kontroli umysłu globalnego skierowanej w jej mieszkańców, i że ta ingerencja oddziałuje na naturalne myśli, przekonania i stan świadomości jednostki.

Nie możemy wiedzieć, co to znaczy być prawdziwym człowiekiem, kiedy nasza planeta jest poddawana agresywnemu i nieustającemu programowi hybrydyzacji z kosmitami, kształtowaniu ludzkiej kultury tak, aby stała się bardziej przyjazna dla narracji mistrz-niewolnik narzuconej przez zarządców. W jaki sposób ludzkość może realizować koncepcje indywidualizmu lub humanizmu, gdy jest potajemnie wystawiana na sygnały elektromagnetyczne i chemikalia przeznaczone do kontrolowania populacji w destrukcyjny, niszczycielski i zmieniający stan świadomości sposób? Zatem częścią naszego prawdziwego duchowego przebudzenia musi być pełne ujawnienie, ponieważ nie możemy poznać naszego wrodzonego człowieczeństwa, dopóki nie zobaczymy, że byliśmy poddani kulturze śmierci, która opiera się na niewolnictwie i kontroli nad ludźmi.

Aby zachować zdrowie psychiczne, musimy znaleźć równowagę energetyczną istniejącą między wolnością jednostki, wymaganiami innych i dostosowaniem społecznym, które istnieje jako świadomość zbiorowa wraz z ukrytymi formami kontroli umysłu. Globalna kontrola umysłu ma na celu całkowite pozbawienie ludzkości indywidualizmu, autonomii i samostanowienia, więc są to cechy, które musimy ocenić, zrozumieć i skupić się na sobie. Aby wzmocnić siebie, aby nieustannie poszerzać świadomość i zwiększać częstotliwość osobistego ciała świetlnego podczas procesu duchowego wznoszenia, trzeba rozpoznać ten program i rozwinąć te cechy w sobie.

Klasyczne koncepcje indywidualizmu są przesiąknięte wypaczonymi błędnymi wyobrażeniami negatywnego ego, generującymi klasycznych egoistów w służbie sobie, którzy nie zdają sobie sprawy z anatomii duszy i konsekwencji działań związanych z faktem, że wszystko jest energią, wszystko jest świadome. Wiele kultów satanistycznych i lucyferycznych przedstawia siebie jako zwolenników indywidualizmu, ale albo potajemnie go lekceważy, albo całkowicie ignoruje istnienie świadomości i inteligentnej energii. Jednak, aby osiągnąć równowagę energetyczną między naturalnymi funkcjami ciała, umysłu i ducha, trzeba połaczyć pojęcia indywidualizmu z wiedzą, że wszystko rządzone jest przez plany inteligentnej energii i świadomości, oraz że każde działanie przynosi konsekwencje.

Indywidualizm i gnoza

Wszystkie osoby mają zewnętrzne narządy percepcji, a także wewnętrzne wyższe zdolności sensoryczne, które umożliwiają postrzeganie i odczuwanie środowiska - fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo, a podczas procesu integracji doświadczeń życiowych stale zdobywają głębszą wiedzę na temat jaźni i natury rzeczywistości. dobywanie wiedzy poprzez szereg doświadczeń życiowych i świadome uczestnictwo w ścieżce rozwoju duchowego poprzez te bezpośrednie doświadczenia, nazywamy gnozą. Gnoza jest praktyczną, opartą na faktach wiedzą świadomości, która prowadzi nas do urzeczywistnienia najwyższego potencjału i bezpośredniego doświadczenia duchowego związku z Życiem. Pozwala nam poznać cel i odczuwać źródło wrodzonego szczęścia, które jest związane z sercem i duszą.

Wszystkie osoby mają zdolność korzystania z umysłu, ale w kulturze kontrolera nie byliśmy wykształceni ani wyszkoleni, aby używać umysłu do większego celu związanego z pozytywnym rozwojem, zdobywaniem wiedzy i samorealizacją. Wiedza jest produktem ubocznym obserwacji, integracji mentalnej i stanu świadomości jednostki ukształtowanej przez jej postrzeganie rzeczywistości oraz samoświadomości, która została zdobyta podczas doświadczeń życiowych.

Pojęcie indywidualizmu w życiu każdego człowieka jest jego własne, jest kluczowe dla zrozumienia i kultywowania wiedzy wewnętrznej oraz samoświadomości, które uzyskuje się dzięki gnozie. Po zniesieniu indywidualizmu i praw do osobistej autonomii, niezależne i krytyczne myślenie zastępuje się autorytarną społecznie narzuconą myślą grupy, która tworzy umysł ula oparty na kolektywizmie. Zapobiega to zdobywaniu bezpośredniej wiedzy przez gnozę, dlatego kontrolerzy nieustannie naciskają na kontrolę umysłu i wykorzystują propagandę, aby promować struktury społeczne oparte na ideologii kolektywizmu. Aby być na ścieżce gnozy, aby zdobyć większą wiedzę o sobie, każda jednostka musi najpierw całkowicie przejąć panowanie nad sobą i postarać się zbudować większą autonomię osobistą oraz umiejętności samodzielnego zarządzania własnym życiem.

Autonomia osobista

Autonomia osobista to zdolność do podejmowania świadomej, nie przymusowej decyzji i do prowadzenia tej formy działania w życiu, do swobodnego wyrażania siebie, o ile nie narusza się swobód i wolności innych. Autonomia wiąże się z prawem każdej osoby do rozwijania własnego, niepowtarzalnego „ja”, dająca jej swobodę wypowiedzi, o ile nie generuje szkody u innych. Autonomia pozwala ludziom wybrać dla siebie to, co jest zgodne z ich zainteresowaniami, oraz powstrzymywanie się struktur społecznych od naruszania tych praw, chyba że osoby są niezdolne do dokonywania wyborów na mocy świadomej zgody. Kiedy jednostki posiadają osobistą autonomię, same podejmują działania i mają możliwość życia zgodnie z osobistą prawdą, która buduje zaufanie, krytyczne myślenie i siłę. Jednakże, gdy podejmujemy świadome decyzje z myślą o sobie, w niektórych przypadkach musimy rozważyć współpracę lub rozsądne interakcje, potrzebne do osiągnięcia równowagi, co pozwala rozwijać się i korzystać z prawa do życia w autonomii a jednocześnie życia na świecie z innymi.

Pojęcie autonomii osobistej przyjmuje wielowymiarową orientację, gdy uznaje istnienie świadomości jako inteligentnej energii, wraz ze strukturalmi świadomości duszy, monady i awatara. W tym kontekście, osobista autonomia jest definiowana jako najbardziej spójnie zharmonizowana i duchowo ucieleśniona forma, jako stacja tożsamości podróżująca swobodnie po wielowymiarowych płaszczyznach, ponieważ autonomia i wolność są naturalnym stanem istnienia dla wiecznego żywego ducha. Całe ciało dusza-duch jest natchnione osobowością, dostosowuje się do praw naturalnych poprzez synchroniczne zestrojenie i naturalne samostanowienie, żyjąc w prawdzie, takiej jaka jest. Kiedy jesteśmy obecni wprawdziwej formie Jaźni, nasz naturalny stan bycia dostosowuje nas do boskich praw, a wtedy sztuczne prawa nas nie dotyczą i nwiązujemy bezpośrednie połączenie z naszym Źródłem. Oznacza to, że usunęliśmy autorytet ego lub prawa stworzone przez człowieka, i zamiast tego dostosowujemy się do wyższego autorytetu służenia naszej duchowej ekspresji oraz wewnętrznej prawdzie opartej na boskich prawach.

Samourzeczywistnienie i stawanie się prawdziwą istotą ludzką, znającą wyższą tożsamość i boski cel niepowtarzalnej ekspresji, wiedzie prosto do duchowego wniebowstąpienia. Przebudzenie, by uosabiać własną duszę i ducha, ma ostatecznie osiągnąć samospełnienie prowadzące do pełnej osobistej autonomii rządzonej przez wyższą świadomość, która daje nam duchową wolność i kosmiczne obywatelstwo poza kajdanami czasu. Aby osiągnąć poczucie panowania nad sobą, należy podjąć wysiłek poznania najgłębszych jaźni, zrozumieć, jak działa ciało oraz świadomość, i uzmysłowić sobie osobiste motywacje oraz postrzeganie, które wpływają na decyzje życiowe i jakość stylu życia. Aby stać się panem siebie na płaszczyźnie Ziemi, należy być w pełni panem siebie, co jest procesem, w którym człowiek może mieć swobodę kontroli nad własnym życiem, ciałem, umysłem i duchem. Aby zaakceptować osobistą autonomię lub suwerenność, osoba musi zaakceptować odpowiedzialność za siebie bez względu na to, co się z nią dzieje. Kiedy lepiej używasz wolnej woli, zwiększasz również odpowiedzialność za własne działania i reakcje, przejmujesz odpowiedzialność za swoje życie i kierunek świadomości.

Samostanowienie

Każda osoba, która ma sferę wpływów czyli wpływ na innych, jest domyślnie liderem. Niezależnie od tego, czy chcemy być liderem, czy nie, wielu przebudzonych ludzi, ludzi z gwiezdnego plemienia lub indygo, którzy są przebudzeni duchowo, jest domyślnie przywódcami, ponieważ aktywowane ciało świetlne powoduje efekt falowania, który ma ogromny wpływ na innych ludzi i energie środowiska. Kiedy mamy wpływ energetyczny na innych, musimy uznać, że ponosimy większą odpowiedzialność podczas kontaktów, ponieważ osoba nieświadoma ma mniejszy wpływ na przyczynę i skutek niż osoba, która jest aktywowana i przebudzona. Osoba, która poczyniła wysiłki na rzecz poprawy umiejętności samostanowienia, nie może być kompetentnym i spójnym przywódcą. Ponadto zestawy umiejętności takiej osoby dają pewność i siłę do radzenia sobie ze stresem oraz poprawy życia na wiele sposobów, co ostatecznie wzmacnia ją duchowo. Kiedy jesteśmy silni, pewni siebie i mamy silne duchowe połączenie, wiemy, kim jesteśmy, a wtedy siły ludzkie lub nieludzkie nie mogą łatwo nas kontrolować ani nami manipulować.

Właściwie samostanowienie jest połączonym zestawem umiejętności, który powstaje w wyniku głębokiego dociekania siebie i refleksji, gdzie osoba stara się wiedzieć, kim naprawdę jest, jakie są jej mocne i słabe strony. Pracuje nad tym, aby uczciwie komunikować się ze sobą i innymi, a następnie kultywuje osobiste zachowania, które dostosowuje do tego, kim naprawdę chce być, co jest jej najwyższym wyrazem. Każda osoba ma unikalny duchowy plan, który tworzy podstawę tego, co jest bardziej naturalne i dostosowane do jej duchowej ekspresji. Kiedy jesteśmy w stanie twórczo łączyć się i wyrażać nasz duchowy plan, jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi, doświadczamy przyjaznych relacji i błogiej radości. Wyrażanie duchowego celu czyni nas naprawdę spełnionymi i szczęśliwymi, bez względu na to, co dzieje się na arenie świata, w którym współistniejemy.

Jednocześnie musimy obudzić się, aby rozpoznać, że istniejemy w kontrolowanej rzeczywistości, w której każdy człowiek jest uciskany, traumatyzowany i ma trudności z wyrażaniem swojego prawdziwego duchowego planu, ponieważ kontrolerzy próbują zapobiec masowemu przebudzeniu i duchowemu wznoszeniu się na Ziemi. Aby uciskać i uniemożliwiać duchowe przebudzenie oraz wyższy cel każdego człowieka, poprzez główne techniki wojny psychologicznej starają się wzbudzać myśli oparte na lęku, które niszczą koncepcje indywidualizmu, autonomii i samostanowienia w umysłach istot ludzkich.

Aby wzmocnić się duchowo i rozwijać najlepsze cechy, musimy zaakceptować fakt, że życie jest pełne nieustannych wyzwań, które dają nam lekcje wzrastania, i że nie możemy bać się zmian lub nieznanego. Możemy podjąć te wyzwania i rozważyć ich możliwości poszerzania samoświadomości, pewności siebie i poczucia własnej skuteczności w rozwijaniu umiejętności, abyśmy mogli w pełni urzeczywistnić najwyższą duchową ekspresję. Wszystkie wydarzenia mają na celu pomóc nam wzrastać i ewoluować, abyśmy urzeczywistnili nasz duchowy plan, i musimy pamiętać, że nic nie idzie na marne, wszystko jest nam dane, abyśmy skorzystali z okazji, abyśmy mogli stać się panami siebie, wieść szczęśliwe życie i urzeczywistnić cel.

Pierwszą przeszkodą przed przejściem do stanu samostanowienia jest strach i mentalne oraz emocjonalne wyzwalacze, które wywołują automatyczne negatywne reakcje. Dzieje się tak wtedy, kiedy ciągle jesteśmy atakowani przez ból, strach lub traumę, których nie usunęliśmy z siebie, przez co nie możemy być panami siebie lub kompetentnymi przywódcami dla innych. Wyzwalacze zawsze przejmą kontrolę nad umysłem i emocjami, będą zamazywać i dezorientować, zaburzając podejmowanie decyzji. Wyzwalacze są również powszechnie używane lub grane przez manipulujące ciemne siły. Wzmacniają chaos i blokady energetyczne, wprowadzając więcej problemów do sytuacji, a jednoczesnie tworząc energetyczne podczepienia do energetycznej kuli bólu, która wzmacnia pamięć traumy.

Kiedy uzmysłowimy sobie nasze czynniki wyzwalające, następnym krokiem jest uświadomienie sobie, gdzie lokujemy intencje, zgodę i autorytet. Aby działać uczciwie i prawdziwie, chcemy mieć jasność co do osobistego systemu wartości, chcemy utrzymać nasze intencje w kreowanym przez nas życiu. Kiedy kierujemy energię świadomości na pojedynczy cel, to wydarzenie wytwarza potężną i znaczącą siłę zwaną intencją. Kiedy zwracamy uwagę na kultywowanie połączenia z wyższą świadomością, aby rozwinąć głębszą jasność odnośnie prawdziwych intencji, ten akt w kierunku samospełnienia prowadzi do przekształcenia naszych energii w przejaw tego, czego chcieliśmy. Zgoda jest aktem siły umysłu do myślenia, rozumienia, rozumowania i starannego rozważenia uczestnictwa w czymś, oraz do refleksji nad konsekwencjami tego uczestnictwa. Osoba, która posiada wystarczającą zdolność umysłową do podjęcia inteligentnej decyzji, wykazuje się poprzez prawdziwą gotowość działania, wyraża zgodę we właściwy sposób. Nasza zgoda umacnia siły, z którymi współdziałamy we współtworzeniu, tak więc rozpoznanie jakości tych sił wokół nas jest ważne, dlatego nie wchodzimy tam, gdzie bylibyśmy niczego nieświadomi i śpiący na wojnie o świadomość.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz