czwartek, 22 września 2016

PRZYSTOSOWANIA LISA RENEE wrzesień 2016 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
tekst źródłowy

Droga wznosząca się Rodzino, planeta właśnie doszła do szczytu swego magnetycznego cyklu i wchłonęła ogromną ilość energii. Teraz subatomowe cząstki podstawowej materii są tak przekształcane, aby mogły wspierać planetarne przesunięcie do następnego harmonicznego wszechświata. Wszystkie systemy komunikacyjne podłączone do tych poziomów struktury planety są poddawane fluktuacjom i przeobrażeniom a potencjalne międzygwiezdne połączenia są przebudowywane, aby na nowo móc przyłączyć portale Ziemi, które mają być ponownie zestrojone z licznymi systemami gwiezdnymi oraz ciałami niebieskimi. To zmasowane przesunięcie w skali kwantowej zmienia prawa struktury w układach regulujących funkcje naszych ciał fizycznych oraz świadomości.

Kiedy większość wielowymiarowych ludzi kroczy Ścieżką wznoszenia, radykalnie zmieniają się ich podłączenia do licznych poziomów struktury świadomości, podobnie jest z ciałami świetlistymi, zaś ciała fizyczne przechodzą szereg adaptacji w celu spełnienia nowych wymogów energetycznych. Nasze dotychczasowe sposoby połączenia świadomości i komunikacji podlegają fluktuacjom, natomiast ciała świetliste są rekonfigurowane, aby mogły przyswoić zmieniającą się strukturę planetarną, słoneczną i pozostałe.

Zasadniczo jesteśmy ostatnim pokoleniem osób, które urodziły się ze zniewoloną świadomością trzeciego wymiaru. Uświadomimy sobie to zniewolenie i jeszcze w tym wcieleniu położymy jemu kres. Wznoszący się ludzie ewoluują w kierunku rozwijania nowych umiejętności, które zmieniają charakterystykę bycia człowiekiem – od świata snów po transfiguracje, translokacje i transmigracje. Ujawni się więcej funkcji z szablonów Diamentowego Słońca, gdyż świadomość jest przenoszona pomiędzy polami czasowymi, co oznacza prawdziwą wolność. W niniejszym biuletynie postaram się uświadomić wam te wielowymiarowe zmiany, dzięki czemu będziecie mieli możliwość świadomego uczestniczenia w zmieniających się prawach struktury.

Duchowe wznoszenie jest - regulowanym przez złożoną mechanikę kwantową - postępem ludzkiej świadomości, kiedy ta przemieszcza się po czasie i przestrzeni, co jest zasadniczo związane z przesunięciem inteligentnej świadomości z jednej stacji rzeczywistości do innej. Ludzkie ciało jest holograficznym projektorem światła do przesyłania inteligentnych energii do duszy–ducha, i jest zdolne do przesuwania ciała duszy-ducha do innej stacji rzeczywistości – takiej, która istnieje w wyższym wymiarze czasu. W tym samym okresie następuje schodzenie duszy-ducha z wyższych wymiarów w celu zamieszkania w komórkach. To przesunięcie do innej stacji rzeczywistości jest możliwe, dopóki zamieszkujemy nasze obecne ciała fizyczne i mamy tę samą tożsamość oraz ciała.

W poprzednich cyklach, aby dokonać przesunięcia świadomości duszy–ducha w ten sam sposób, potrzebowalibyśmy nowej tożsamości i ciała, musielibyśmy inkarnować się na innej linii czasu, która istniałaby w innej stacji rzeczywistości. Przechodziliśmy przez ten proces wiele razy i nazywamy go reinkarnacją. Podczas tego cyklu wznoszenia mamy wyjątkową możliwość zmiany aktualnego położenia ciała świadomości, jednak przebywając nadal w tych samych ciałach fizycznych musimy poddać się następstwom duchowej inicjacji. Teraz, kiedy zmienia się stan naszej obecnej tożsamości i świadomości, nagromadzone w ciągu wielu kolejnych wcieleń wspomnienia inteligencji dusza-duch są wypychane z ich dawnych miejsc w czasie. Można to też opisać jako masowe odzyskiwanie ludzkich ciał duchowych, które powracają, aby zasiedlić ciało Ziemi, a następnie ciała fizyczne poszczególnych osób, do których należą. Część ludzi żyjących obecnie na Ziemi, którzy w tym czasie się nie budzą, ma zablokowane aspekty wyższej Jaźni. Te aspekty utknęły w jakimś uszkodzonym rejonie ciała planety z poprzednich linii czasu, kiedy miała miejsce wielka trauma lub kataklizm.

Ludzie, którym łatwiej przychodzi dostosowanie się do obecnych licznych wyzwań środowiskowych i czynników energetycznych, należą do katalizatorów zmian fizjologicznych. Te zmiany mają na celu dokonanie głębokiej i potężnej przemiany świadomości, która jest możliwa podczas przebywania obecnym ciele fizycznym na Ziemi. W pewnych okolicznościach, kiedy ciało fizyczne podlega fizjologicznym adaptacjom, zmiany przyspieszają metabolizm organów i gruczołów w celu ich włączenia lub przebudzenia z letargu, aby przygotować się na przyjęcie ducha. Adaptacje takie mają zwiększyć krążenie sił witalnych, co ułatwi podłączenie do obwodów duchowo – energetycznych. Wiele takich obwodów i meridianów planety zostało odłączonych lub uszkodzonych. W rezultacie, główne siły istniejące w ludzkim organizmie – siły życiowe oraz energie duchowe – nie były ze sobą połączone i nie działały prawidłowo. To spowodowało całkowite odłączenie i brak komunikacji pomiędzy wyższymi ciałami duchowymi człowieka a jego ciałem fizycznym, co ma wpływ na całą rasę ludzką.

Ewolucja biologiczna

Fizjologiczna adaptacja, jakiej teraz doświadcza ludzkość, jest odpowiedzią na serię biologicznych i duchowych impulsów, które silnie wpłynęły na strukturę planety i jej żywiołaki. Skomasowane zmiany dodatkowo wpływają na ludzki fenotyp, co zostało udokumentowane przez naukowców. Fenotyp gatunku ludzkiego jest uogólnionym przejawem cech wypływających z kombinacji genetycznych, czynników behawioralnych i środowiskowych, jak również różnorodnych czynników pochodzących od świadomości zbiorowej. Nauka nie badała czynników pochodzących od sztucznej inteligencji, modyfikacji genetycznych i kontroli umysłu, które odgrywają bezpośrednią rolę w kształtowaniu i kontroli cech ludzkiego fenotypu. Ludzki fenotyp opisuje właściwości fizyczne i cechy, które definiują gatunki istot ludzkich. Jako że przechodzimy od jednej rasy rdzennej do innej, czynniki rasowe takie jak funkcje fizjologiczne organizmu ludzkiego, szybko odpowiadają na potężne przemiany zachodzące w ciele planety. Oznacza to, że zbiorowy wzorzec ludzkości i ludzkie ciała reagują na bliską ewolucję biologiczną, która musi nastąpić w wyniku zmian w planecie. W obrębie czynników środowiskowych i fizycznych pojawiają się często anomalie, których przyczyny tkwią w procesie ewolucji. Jesteśmy wystawiani na nowy pakiet warunków oraz energii, dlatego rozwija się nowa platforma świadomości inicjująca specyficzne adaptacje fizjologiczne przystosowujące do nich ludzką rasę, co jest związane z ewolucją i zmianami genetycznymi. Ci, którzy budzą się teraz, znajdują się w czołówce ucieleśniającej te adaptacje, ponieważ są pomostem świadomości do przyszłego cyklu narodzin kolejnej rasy rdzennej gatunku ludzkiego.

Cechy adaptacyjne prowadzą do odrodzenia tożsamości

Siły ewolucyjne działające teraz na planecie osiągają masę krytyczną, dlatego nasze organizmy muszą się przystosować – pod względem struktury, fizjologii i zachowania. Przykładem tych cech są adaptacje do zmieniającej się formy przejawiania przez ludzkość globalnej świadomości, które wymuszają na całym gatunku nauczenie się zarządzania własnymi myślami, podążanie za paradygmatem energetycznym, a także dostosowanie do warunków energetycznych. Adaptacje behawioralne, które rezonują z prawem uniwersalnym, dodatkowo aktywują wyższe funkcje DNA w ludzkiej biologii.

Aby ludzka rasa mogła przetrwać na tym nowym energetycznym terenie, jesteśmy zmuszani do przekształcania naszych przekonań i rozwijania cech, które dostosują nas do licznych nowych wzorców behawioralnych. Cechy adaptacyjne stymulowane przez wyższe prawdy, takie jak: zrozumienie rządzących nami praw uniwersalnych czy dalsze podporządkowywanie się ewolucji zbiorowego wzorca rasy ludzkiej, pomogą katalizować zdolność lepszego ewoluowania wyższych funkcji DNA u przyszłych pokoleń. Obecnie ludzkość znajduje się w fazie adaptacji do procesu ewolucji planetarnej, a to jest związane ze złożonym procesem uczenia się wymagającym ciągłego poszerzania wyższej świadomości. Może to sprawiać trudności ze względu na aktualny stan kontroli umysłu nad naturą rzeczywistości i brak powszechnego dostępu do wiedzy na temat szybkich zmian mających wpływ na planetę, które charakteryzują planetarne wzniesienie. Na poziomie indywidualnym każda osoba musi sama zdecydować, czy jest gotowa otworzyć swój umysł i uwolnić się od uzależnienia od starego paradygmatu oraz od podporządkowania się archetypowi władającego nią kontrolera. Kontrolujący archetyp związany z fałszywym królem tyranii istnieje wszędzie: w politykach, mocodawcach, guru - w każdej osobie, której dobrowolnie oddajesz własną moc. Trzeba umieć dostrzec różnice pomiędzy sprytnymi tyranami a prawdziwymi przywódcami, ponieważ to są bardzo różne role i nie powinny być mylone ani przyrównywane. Prawdziwy przywódca nie chce odebrać nam mocy, natomiast tyran zajmie pozycję całkowitej władzy nad innymi. Aby móc się duchowo rozwijać, nie możemy już grać w gry kontrolerów, musimy odzyskać władzę nad sobą i przejąć za siebie odpowiedzialność.

Myśl związana z paradygmatem musi zostać przesunięta na nowy tor, tak, żebyśmy jako gatunek byli zdolni do przystosowania do nowego poziomu energii, co w istocie jest tworzeniem nowego pola energetycznego i nowego środowiska. Nasz gatunek ewoluuje do następnej rasy rdzennej, a nasze ciała są teraz hybrydami. Przy wsparciu nowej struktury świadomości planety mamy zdolność do duchowego rozwijania się i uruchomienia nadruku DNA nowej rasy rdzennej. Zasadniczo jesteśmy ostatnim pokoleniem ludzi, którzy żyją ze zniewoloną świadomością, i w tym życiu, będąc jeszcze w ciałach, możemy to zmienić.

Ci, którzy są teraz na Ścieżce wznoszenia, mogą zostać poddani głębokiej transformacji - osobistemu odrodzeniu świadomości, które ujawni nową, lepszą wersję nas w miejsce dawnej wersji - egocentrycznej. Proces odradzania jest aktualizacją osobowości duszy - promień duszy napełnia warstwy ego wyższymi cechami prawdziwej istoty i wyższą naturą danej osoby.

Aby przejść przez to wymiarowe przesunięcie, musimy zmienić destrukcyjne sposoby myślenia i zachowania, które odziedziczyliśmy wraz z trzeciowymiarowymi myślokształtami drapieżnego umysłu kontrolera, i dostosować się do wpływów tworzonych przez aktualne zmiany energetyczne. Jeśli nauczymy się, co znaczy pozostawać w strumieniu energii danego momentu, i nie opierać się potrzebom zmian, wtedy adaptacja do planetarnego przesunięcia będzie znacznie łatwiejsza.

Międzygalaktyczne transmisje odtwarzają strukturę planety i w zasadzie odtwarzają ludzką rasę w kierunku ewolucji do wyższych wersji własnych osobowości. Ten proces jest niemożliwy do wykrycia dla pięciu głównych zmysłów człowieka ograniczonego przez świadomość trzeciego wymiaru, który nie chce się przebić przez boksy rzeczywistości współtworzone wraz z elementami Ziemi 3D. Ogólnie profil takiej osoby rozwinął się w ciele mentalnym oraz osobowości, lecz nie zintegrował się z innymi poziomami. Istnieje różnica pomiędzy boksami rzeczywistości, które są współtworzone z osobistego wyboru, a tymi, które zostały użyte w celu pochwycenia ludzi w pułapki świadomości w oparciu o ukryty ból i traumę, które w ich mniemaniu tworzą ten boks rzeczywistości. Rozeznanie polega na dostrzeganiu, kiedy ludzie są celowo oszukiwani, kiedy używają umysłu drapieżcy w celu wykorzystania energii innych ludzi - skradzionej na drodze pasożytowania dla agendy kontrolnej. Chodzi o zmuszanie ludzi do powtarzania ich bolesnych wzorców traumy bez ich zgody i wiedzy, w celu uzyskania większej materialnej mocy i kontroli nad nimi, gdy są wewnątrz tego boksu rzeczywistości.

Pole kwantowe ma wpływ na czasoprzestrzeń

Obecnie ciało planety przechodzi przez reorganizację czasoprzestrzeni, co powoduje pojawianie się wielu dziwnych anomalii, które mają wpływ na jednorodne funkcje pola kwantowego. W efekcie w przestrzeni pola zbiorczego pojawiają się nowe wzorce elektromagnetycznych zakłóceń, przerw lub deformacji. Pole kwantowe wewnętrznej czasoprzestrzeni faluje/marszczy się, przejawiając nieprzejawione pokłady szablonu znanego pod inną nazwą jako matryce wzorca, które tworzą w Ziemi warstwy pól morfogenetycznych. Osoby pracujące na sieci mogą czuć, że w miarę przesuwania linii czasu struktura wzorca w polu planetarnym przekształca się całkowicie. Odbierają ją w polach planety jako coś zupełnie odmiennego, niezwykłego, a nawet dziwacznego. Jest to jakby nowy projekt, w którym ludzka świadomość czuje potrzebę nauczenia się języka obcego, który jednak wydaje się być skądś znany. Zmiany wzorca wpływają na szablony ciemnej materii, a to wydaje się mieć bezpośredni wpływ na modyfikacje i zmiany elementów Ziemi oraz elementarnej struktury ciała Ziemi.

To zmienia również świadomość ludzi żyjących na planecie zmuszając nas do przystosowania i znalezienia nowych sposobów komunikowania się z planetą, a także nowych więzi z gwiezdną rodziną. Zmiany konstrukcyjne poszerzają się i włączają obszary związane z portalami Ziemi, co prowadzi do przyłączania struktur planetarnych sięgających do Układu Słonecznego i dalej. Wszystkie systemy komunikacyjne podłączone do tych poziomów strukturalnych planety doznają wahań, przekształceń, co wydaje się być ponownym budowaniem międzygwiezdnych połączeń ziemskich portali oraz zestrajaniem ich z licznymi systemami gwiezdnymi i ciałami niebieskimi. Niektóre z tych platform budowane są w celu umożliwienia przejścia mieszkańcom, którzy istnieli w czasoprzestrzeni Ziemi, a którzy pod koniec kosmicznego cyklu czasu muszą zostać przeniesieni gdzie indziej, do innej czasoprzestrzeni.

Subatomowe cząstki materii elementarnej są ponownie ustawiane w nowo powstającej strukturze atomowej, która ma wspierać przesunięcie ciała planety do następnego harmonicznego wszechświata. Subatomowe cząstki są znacznie mniejsze od atomów i obrazują przesunięcie cząstek w skali kwantowej materii oraz energii. Cząstki subatomowe takie jak elektrony, protony i neutrony, tworzą atomy i są budulcem materii. Kiedy te subatomowe cząstki ulegają przeobrażeniom, to stymuluje jonizację atomów, które wytwarzają energię elektryczną i szereg reakcji chemicznych zachodzących w organizmie. Kiedy organizm ludzki jest poddawany silnym sygnałom elektromagnetycznym lub aktywacji Kundalini, jest zdolny do biologicznej jonizacji, przez co może generować pola plazmy. We wznoszącym się ludzkim ciele jonizacja wytwarza plazmowe światło o wyższych częstotliwościach, aby dalej tworzyć płynną plazmę ciała duchowego. W końcu możemy rozwinąć się do tego stopnia, że przesuwamy się z układu czakr do ciała świetlistego istniejącego w niższym sferach istnienia, w celu tworzenia struktury plazmatycznego ciała świetlistego. Ta struktura (Merkaba) służy podróżom ciała sferycznego, które może mieścić wyższą świadomość w formie plazmy. Ten stan struktury ciała świetlistego, czakr lub ciała sferycznego uwalnia nas od konieczności reinkarnacji przez niższe gęstości czasoprzestrzeni lub uwalnia od niższych struktur czasu i przestrzeni umożliwiając naszym ciałom świadomości podróżować poza Układ Słoneczny.

Jesteśmy cieleśni i jesteśmy bezcieleśni

Żywioły planety: ziemia,woda, powietrze i ogień, są podstawowymi cegiełkami budującymi naturę i tworzącymi związki, które budują nasze ciała fizyczne. Jeśli przyznamy, że nasze ciała fizyczne składają się z tych żywiołów, cząstek i atomów, a ciała świetliste składają się z jednostek świadomości, które istnieją w jeszcze mniejszej skali, zaś te jednostki kwantowe generują nowe poziomy fotonicznej lub plazmatycznej energii, to zdajemy sobie sprawę, że nasze ciała świadomości przechodzą przez ogromne kwantowe zmiany. To zmasowane przesunięcie w skali kwantowej zmienia prawa struktury w formacjach, które regulują funkcje ciał materialnych, a także ciał świadomości. Wznoszący się ludzie ewoluują w kierunku rozwijania nowych umiejętności, które zmieniają charakterystykę tego, co dotychczas uważano za ludzką istotę.

Zachodzą adaptacje, które umożliwiają wyższej inteligentnej świadomości istnienie nie tylko w materii, ale też doświadczanie wielowymiarowej świadomości na innych liniach czasu jako niezwiązane z czasem fale plazmy podróżujące po polu.

Można to zrozumieć tak, że ciało fizyczne i ludzkie pole energetyczne osiąga poziom doświadczania nowego progu świadomości, dzięki któremu może bezpośrednio doświadczać mechaniki fali i cząstkowego dualizmu. To zawsze dzieje się w organizmie na poziomie kwantowym, ale teraz może być rozpoznane i możemy uczestniczyć w tej funkcji świadomie. Stajemy się jednocześnie cieleśni i bezcieleśni. W tej nowej strukturze jesteśmy w stanie doświadczać ciała świadomości jako czegoś bez formy, czy kształtu i możemy poruszać się przez czas funkcjonując jako fala, kiedy ciało fizyczne pozostaje uziemione i nadal funkcjonuje zgodnie z zasadami materii. Wznoszący się ludzie stają się świadomi, że oba stany istnienia – to w ciele i to bezcielesne – mogą istnieć równocześnie lub w czasie spiralnym, i nadal możemy być świadomymi obserwatorami czasu pozostając nieprzywiązani do stacji czasu i jego struktury. Na przykład podczas medytacji i przenoszenia świadomości doświadczamy innego poziomu bezczasowości, bezkształtności i płynięcia z prądem, nie jesteśmy związani z czasem ani z przestrzenią, przy czym nasza świadomość może wtedy łatwiej podróżować w czasie lub znajdować się w dwóch różnych miejscach równocześnie. Ciało świetliste uwalnia się od ograniczeń czasu i przestrzeni, aby łatwiej podróżować w czasie. W trakcie podróży w czasie lub w świecie snów możemy połączyć ciało świadomości z dostępną energią świadomości, a wtedy możemy generować więcej plazmy. W takiej sytuacji łączymy się z przejawem nowego strukturalnego wsparcia, którym są gwiezdne wrota i portale - te rzeczy pomagają Ziemi i ludzkości rozwijać się na linii czasu wniebowstąpienia. Ciało świadomości Diamentowego Słońca ma zdolność do funkcjonowania jako niezależne gwiezdne wrota pochodzące z przestrzeni wewnętrznej, poziomu kwantowego, gdzie świadomość jest przekształcana do niewidocznych fal światła i bardzo szybko przemieszcza się na duże odległości.

Dla tych, którzy wcielili się poza matrycą duszy i do świadomości monadycznej, to nowe doznanie zmiany skali kwantowej i funkcji energii świadomości będzie doświadczane w znacznie bardziej namacalny sposób. Coś nienamacalnego, co występuje w kwantach naszego własnego ciała, stopniowo staje się coraz bardziej uchwytne i konkretne na planie fizycznym. Ciało świadomości adaptuje się do nowych funkcji, które tworzą strukturalne wsparcie dla planety poza czasem, a także pomost dla genetycznego rodu lub grupy, z którą jesteśmy połączeni, aby osiągnąć wyższy poziom świadomości w tym cyklu końcowym. Dla tych, którzy się dopiero co się przebudzili i zaczynają ucieleśniać funkcje duchowe oraz funkcje czakr, ta makrokosmiczna struktura nie jest jeszcze oczywista. Podstawowym celem dla tych grup dusz jest praca nad opanowaniem niższych czakr oraz rozwinięcie podstawowej struktury wewnętrznego ducha, aby ten mógł w pełni zasiedlić ludzkie ciało.

To jest bardzo ważne, ponieważ dla wielu wielowymiarowych ludzi kroczących Ścieżką oznacza to szansę na podłączenie się do licznych poziomów struktury świadomości, co spowoduje radykalne zmiany, podobnie zmieni się ciało świetliste, a ciało fizyczne zacznie ulegać szeregowi adaptacji w celu spełnienia nowych wymogów energetycznych. Organizm może czuć się inaczej i wykazywać dziwne objawy. Nasze dotychczasowe sposoby połączenia świadomości i komunikacji podlegają fluktuacjom, podczas gdy ciało świetliste jest przekształcane, tak, aby mogło pomieścić zmieniającą się strukturę planety, Słońca i jeszcze dalej.

2 komentarze:

  1. Ale jak to sprawdzić co jest objawem chorobowym a co transformacyjnym?

    OdpowiedzUsuń
  2. Dla pewności można porobić badania pod kątem objawów, zasilać się odpowiednimi suplementami, odpowiednio się odżywiać. Pamiętać o oczyszczaniu organizmu z toksyn i patogenów (pasożyty). Przy objawach, które nie prowadzą do konkretnej diagnozy i tak warto postępować w kierunku, który pomaga je niwelować. Ale do tego trzeba poznać zioła i stosować alkalizująca dietę. Poza tym nie należy narażać się na nadmierne szkodliwe promieniowanie.

    OdpowiedzUsuń