poniedziałek, 6 czerwca 2016

SPÓJNOŚĆ - LISA RENEE 05.2016 cz I

tekst źródłowy
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, ta planeta wznosi się do wyższych plazmowych częstotliwości, co w znacznym stopniu wpływa na zasadę spójności. Zasadę energetycznej spójności należy rozumieć jako postęp na Ścieżce wznoszenia prowadzący do poszerzenia świadomości. Kiedy pozbywamy się starych schematów społecznego zniewolenia opartego na reptiliańskiej kontroli, każdy z nas musi postarać się odnaleźć nowe modele duchowo korzystnych zachowań i skupić się na cechach, które wspierają indywidualny oraz zbiorowy wzrost, a także wspomagają duchowy postęp. Kiedy przechodzimy przez kolejne poziomy bifurkacji, sięgamy punktu, w którym każdy człowiek musi podjąć pewne decyzje. Ludzie podejmują decyzje w oparciu o rodzaj motywacji, myśli, i działania, które są uzależnione od myślokształtów wpływających na ich styl życia.

Im wyższa jakość ogólnej energii jest dostępna dla osoby, miejsca lub rzeczy, tym bardziej stabilne i korzystne doświadczenia są jej udziałem. Energetyczna stabilność zwiększa harmonizację ogólnej dostępnej energii, a to przyczynia się do większej spójności. Kiedy wzrasta osobista spójność, zwiększa się jakość energii, która wspiera lepszą pracę umysłu, emocji i ciała. Kiedy umysł, emocje i ciało są spójne, wspierane są duchowe połączenia z wyższą świadomością.

Im niższa jest jakość ogólnej energii dostępnej dla osoby, miejsca lub rzeczy, tym bardziej niestabilne, rozdzielone i chaotyczne stają się osobiste oraz związane z otoczeniem doświadczenia. Energetyczna niestabilność powstająca z powodu utraty energii jak również niemożność uzyskania dostępu do wyższych częstotliwości, przyczyniają się do pogłębiania się energetycznej niespójności. Kiedy częstotliwość pracy systemu ciał danej osoby jest zbyt niska, niespójne stają się funkcje jej myślenia, emocji i zachowania, jak również ogólnego funkcjonowania ciała. W rezultacie, wszystkie dziedziny zbiorowego zachowania ludzi na Ziemi coraz bardziej tracą spójność, gdy ci nie są zdolni do przesuwania się do wyższych wzorców częstotliwości. Jeśli nie chcemy zmieniać negatywnych wzorców zachowań dotyczących ego lub osobistych konfliktów emocjonalnych, te emocjonalne i mentalne blokady będą się utrzymywać. Jeśli intensywne emocjonalne konflikty nie zostaną naprawione, wytwarzają blokady energetyczne, które dodatkowo blokują dostęp do wyższych częstotliwości i wyższej świadomości.

Kiedy skrajne bieguny obecne w środowisku produkują mieszaninę spójnych i niespójnych pól energetycznych, te połączone siły osiągają swój najwyższy szczyt opozycji, a gdy tak się staje, następuje rozszczepienie energii. To zdarzenie jest nazywane punktem rozbieżności, pojawiającym się, gdy stały punkt równowagi pola energii osiąga najwyższe ciśnienie i bifurkację lub wykazuje rozdzielenie częstotliwości. To jest skutkiem ciśnienia równowagi, które wywiera presję pomiędzy dwoma przeciwstawnymi polami energii – polem spójnym a niespójnym - które nie mogą już ze sobą współistnieć w tym samym czasie i przestrzeni. Punkt rozbieżności, który oddziela te energie, działa po to, aby je zharmonizować i otrzymać bardziej naturalne zestrojenie do poziomu częstotliwości, do którego jest najlepiej dostosowany lub z którym jest bardziej zgodny. Kiedy zachodzi synchronizacja nowych pól energii, te dostrajają się do odpowiedniej wibracyjnie linii czasu. Dostrajają się też do prawdopodobnych skutków w linii czasu, która jest połączona z tą specyficzną ogólną częstotliwością. Synchronizacja częstotliwości jest jak nasza duchowa inteligencja - dostosowuje nas do najbardziej odpowiedniej linii czasu, wspierając kontynuację naszej podróży i duchowej ewolucji, dzięki czemu możemy nauczyć się, jak uzyskać większą spójność energetyczną.

Wielu z nas obserwując te wzorce bifurkacji, lub rozdzielania i synchronizację pól energii opartych na osobistych rezonansach, stara się zwiększyć spójność lub ją traci. Dzieje się tak w trakcie cyklu wznoszenia, i wpływa na wszystkich oraz wszystko. Większość ludzi nie rozumie zasad energetycznej spójności. Dlatego niniejsze informacje mają na celu pomóc lepiej zrozumieć, że spójność lub jej brak jest wynikiem obecnej bifurkacji zachodzącej w energiach Ziemi, i ma znaczący wpływ na zachowanie ludzi.

Zasada spójności w prawie uniwersalnym / powszechnym

Spójność jest główną zasadą określającą synchronicznie zharmonizowane energetyczne właściwości, które występują naturalnie w każdym żywym systemie, a ich zadaniem jest podtrzymanie zgrupowania tej energii. Właściwości spójności wynikają z praw uniwersalnych, które odnoszą się do wszystkich żywych systemów. Aspekt działa na poziomie ludzkich systemów wpływając na poszczególne ich elementy, a tym samym na funkcje warstw fizycznych, mentalnych , emocjonalnych i duchowych. Dlatego, jeśli naprawdę przestrzegasz praktyk praw uniwersalnych i żyjesz zgodnie z wytycznymi Prawa Jedni, ostatecznym skutkiem takiej praktyki będzie energetyczna spójność. Jeśli tracisz spójność w jednym z czterech systemów ciał, wpłynie to na wszystkie inne - poprzez linki łączące je w łańcuch, a brak spójności poskutkuje energetycznym drenażem lub zatorem w systemie. System jest spójny, kiedy każdy z jego pracujących elementów działa skutecznie i wspiera wzrost oraz funkcje całego systemu. Systemowi brakuje spójności, kiedy jeden lub więcej elementów roboczych ma szkodliwy wpływ na rozwój oraz działanie całego systemu i go blokuje.

W celu zrozumienia naturalnego przepływu energii, częstotliwości i świadomości, musimy być w stanie zdefiniować oraz rozróżnić istnienie lub brak spójności, zwany też fragmentacją. Brak spójności przyczynia się do stanu zwanego entropią, który przejawia się jako zatory we wszystkich częściach składowych połączonego systemu. Entropia lub utrata energii jest tym, co sprawia, że system ulega rozpadowi. Entropia jest tym, co inicjuje chaos i zniszczenie, tam, gdzie system działa mniej wydajnie. Gdy któryś system traci energię i ulega rozdrobnieniu, brak spójności powoduje wzrost dysfunkcji takich jak wypaczenia, oszukiwanie siebie czy urojenia w ocenie rzeczywistości. Kiedy osobie brakuje spójności, nie potrafi dostrzec szerszej perspektywy, natomiast dostrzega tylko to co chce widzieć, a to prowadzi do samooszukiwania i niespójnego zachowania. W tym czasie bifurkacji nieprzyjemne stany rozszczepienia zachowania powodowane brakiem energetycznej spójności w nieuleczonym negatywnym ego będą coraz częściej obserwowane u ludzi, rzeczy i grup / organizacji. Bardzo ważne jest, aby nie karmić ani nie promować jakiejkolwiek złości, agresji i przemocy, ponieważ takie zachowania bezpośrednio przyczyniają się do rozszczepiania, rozdrabniania i braku energetycznej spójności. Jeśli ta wewnętrzna przemoc nie jest korygowana przez uzdrawianie postawy, powoduje generowanie stanów mentalnego piekła, naraża na obsesje, urojenia, paranoje i szaleństwo.

Zatem naturalnym celem utrzymania żywej energii lub systemów jest podtrzymywanie i wzmacnianie spójności we wszystkich podsystemach, wspierając cały system, aby zapewnić mu przetrwanie i zdrowie psychiczne. Zdrowie psychiczne w tym kontekście jest używane do opisania duchowo korzystnych zachowań, które wspierają większe dostawy energii dostępnej dla rozwoju świadomości. Zasady spójności dotyczą nas osobiście, zbiorowo i każdej grupy, systemu czy organizacji na tej planecie. Aby zbudować spójność energetyczną w systemach, potrzeba zgody świadomości grupowej, w celu wspierania budowania tych powiązanych pozytywnych cech i duchowo korzystnych energii, które pomagają w dalszym definiowaniu oraz wspieraniu całego systemu.

Te różne odmienne ogniwa energetycznej korespondencji łączą się dzięki zasadzie spójności w celu zjednoczenia wszystkich systemów energii. Ten sposób integracji i unifikacji energii w obrębie wielu grup oraz warstw pól energetycznych charakteryzuje stan spójności. Stan spójnego istnienia powstaje przez zjednoczenie wszystkich części do bycia jednością, więc tworzy zsyntetyzowaną całość. Spójność bezpośrednio koresponduje z procesem pozbywania się osobistego wyrażania ego, przechodząc w stan świadomości grupowej lub zjednoczonej świadomości.

Połączona współpraca buduje odpowiedzialność

Aby skutecznie uczestniczyć w budowaniu spójności w każdego rodzaju systemie, na przykład w osobistych warstwach ciała świetlistego lub na poziomie świadomości grupowej, musi zaistnieć element woli i połączonej współpracy. Jeśli nie chcemy zrezygnować z mechanizmów obronnych ego i nadal chcemy uczestniczyć w bezsensownych dyskusjach z innymi w celu ochrony własnych systemów wierzeń, wciąż będziemy bić głową w mur naszych własnych wytworów. Połączona współpraca jest uznaniem współzależności pomiędzy wszystkimi żywymi istotami z dążeniem do wzbudzenia współpracy pomiędzy grupami wszystkich żywych systemów. W spójnych systemach współpraca jest cenna, ponieważ łączy wszystkich, którzy wymieniają się energią, co skutkuje tworzeniem zdrowych systemów holistycznych. Współpraca staje się naturalnym zachowaniem prowadzącym do zestrojenia spójności grup i zsynchronizowania ich w naturalny samoorganizujący się system, który powstaje na rdzeniu duchowej misji lub humanitarnej filozofii. Połączona współpraca powiedzie się tylko w środowiskach uczciwości, klarowności i serdeczności, gdzie interes jednostki sublimuje do troski o szerszy interes grupy. W czystym, opartym o poziom serca zaangażowaniu, któremu towarzyszy nieocenianie i odpuszczanie sobie drobnych różnic, pojawia się zaufanie do grupy, co będzie działać na korzyść większych celów.

To oznacza również gotowość do współpracy, gdzie niezbędny jest wysiłek i doświadczenie, którym możemy się poddać, nawet gdy nie są przyjemne, w celu ułatwienia sobie przyswojenia warstw fizycznych, mentalnych, emocjonalnych i duchowych. Nic, co dzieje się w naszym życiu, nie jest przypadkiem. Jeśli nie będziemy współpracować z osobistym procesem uczenia się, zahamujemy własny wzrost i zablokujemy postęp. W celu dokonywania postępów musimy zaakceptować fakt, że strach i konflikty są naturalnymi elementami rozwoju. Po pierwsze, musimy nauczyć się praktykować współpracę z własną Jaźnią, żebyśmy mogli tworzyć wewnętrzną spójność w ciele świetlistym. Kiedy zwiększamy osobistą spójność, możemy rozwijać wewnętrzną siłę, aby konsekwentnie pokazywać spójność w grupach i relacjach z innymi. Dzięki współpracy konsekwentny rozwój grupy może lepiej zgrać się z wzajemnym porozumieniem, które pomaga budować energetyczną spójność, zgodność i odpowiedzialność u wszystkich członków organizacji i społeczności.

Odpowiedzialność za zachowanie i działania nie może istnieć bez wewnętrznej spójności.

Bez względu na jakość energii, jakie tworzy i z jakimi będzie rezonować nasze ciało, czy to są siły pozytywne czy negatywne, jest ono kanałem umożliwiającym nam z nimi współgrać. Utrzymując intencję i stosując pozytywne moce dla duchowego oraz emocjonalnego rozwoju osobistego, zwiększamy osobistą spójność, zaś jeśli pozwalamy sobie działać w kierunku negatywnym i szkodliwym, pogłębiamy brak spójności. Niezależnie od rodzaju sił, współbrzmimy (czy o tym wiemy czy nie) z częstotliwościami, jakim jest poddawane nasze ciało - dzięki prawom uniwersalnym. Jeśli będąc w miejscach publicznych recytujemy modlitwy miłości i współczucia, zaś prywatnie rozprzestrzeniamy złośliwe plotki oraz strach, nasze zachowania przekładają się na energetyczne działania, które niweczą wypowiadane pozytywne słowa i nadają im prawdziwe znaczenie.

Praktykowanie odpowiedzialności jest bezpośrednią częścią rozwoju wewnętrznej spójności i wspierania integracji osobistych warstw ciała świetlistego. To oznacza, że nie mamy dwulicowej natury ani podwójnej osobowości, która pokazywałaby jedną twarz publicznie, a drugą – prywatnie. Kiedy nasza zdolność do spójności się zwiększa, pokazujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy i umożliwiamy innym, aby też takimi byli – bez wzajemnego osądzania. Kiedy rozwijamy naszą wewnętrzną spójność i sposób, w jaki postrzegamy zachodzące zmiany, wychodzimy z potrzeby dokarmiania negatywnych emocji, kontrolowania czy atakowania innych. Stajemy się odpowiedzialni za nasze zachowanie, a kiedy wybieramy bardziej rozwinięte i wyższe zachowania etyczne, zatrzymujemy cykl bolesnych więzi, poddaństwa i niewoli niższych duchów oraz ich negatywnej natury. Te negatywne duchy mogłyby kolidować z funkcją ciała instynktownego, tym samym zakłócając nasze uczucia i postrzeganie intuicyjne, co tworzyłoby ból cierpienie i nieszczęścia.

Spójne systemy

System jest zbiorem interaktywnych lub współzależnych części składowych tworzących złożoną i skomplikowaną całość. Systemy mają wiele różnych warstw i poziomów komponentów przeznaczonych do współpracy ze wszystkimi tymi częściami mającymi funkcje, które są od siebie zależne. Aby te systemy działały optymalnie, muszą być zorganizowane lub spójne w taki sposób, aby móc łączyć się i komunikować jako zintegrowana całość. Każda działająca część systemu ma powiązania z innymi jego częściami. Jeśli funkcjonuje prawidłowo, będzie miała wpływ na inne części działające w tym systemie. Widać więc, że jeśli jedna część nie działa prawidłowo, może osłabiać inne części tego systemu, działające prawidłowo. Gdy w systemie istnieje zakłócenie to oznacza, że brak w nim spójności. Jeśli systemowi nie można przywrócić energetycznej równowagi, może on stracić cel swojego istnienia. Jeśli źródło dysharmonii rozprzestrzeni się, system może upaść.

Tworzenie spójnych systemów zaczyna się od zdefiniowania określonych celów lub duchowej misji, co przyczynia się do poprawy energetyki całego systemu i wszystkich jego części. Spójne systemy są zasadniczo systemami odpowiedzialności. Muszą mieć jasną teorię duchowo modelowanych korzystnych zachowań, opisujących, jak odpowiedzialność wnosi pożądane ulepszenia, które napędzają osobiste decyzje jednostki - w celu oceny postępów w rozwoju duchowym.

Spójne odbiorniki

Duchowe wznoszenie jest definiowane jako poszerzenie świadomości i zawiera w sobie naturalny proces uzyskiwania coraz większej energetycznej spójności, jak również jako integrowanie systemów naszych ciał świetlistych. Zwiększanie energetycznej spójności zwiększa spójność odbiorników oraz spójność nadajników inteligentnego języka światła. Kiedy postępujemy w duchowym rozwoju, zachodzi naturalny proces przywracania energetycznej równowagi w naszych świadomościach. Ludzkie ciało świetliste składa się z subtelnych włókien eterycznych nici działających jako energetyczne odbiorniki i nadajniki inteligentnej, świadomej energii. Chodzi o funkcje rozwiniętego plazmowego ciała świetlistego, które pozwalają nam lepiej komunikować się ze wszystkimi systemami energetycznymi – ciemnymi lub jasnymi – kiedy zwiększamy zakres postrzegania zmysłowego i intuicji poprzez rozwijanie kochającego serca. Kiedy jesteśmy na duchowej ścieżce wznoszenia, zaczynamy rozumieć, że energia, świadomość i duch mają bardzo specyficzny język, za pomocą którego komunikują się niewerbalnie. To transpiruje organicznie, kiedy ucieleśniamy wyższą świadomość. Kiedy zaczynamy budować ciało świetliste, powstają również energetyczne odbiorniki i nadajniki, a wtedy możemy wymieniać i komunikować się z wieloma różnymi poziomami wyższych częstotliwości.

Kiedy lepiej rozumiemy, że inteligentna energia jest świadoma, a świadomość jest energią, możemy tworzyć własny zasób energii świadomości, aby być spójnym odbiornikiem w polu elektromagnetycznej sygnalizacji, które jest obecne we wszystkich energetycznych systemach oraz polach. Gdybyśmy lepiej rozumieli język świadomości i wiedzieli, jakiego rodzaju sygnału oczekiwać (intuicja, symbole, uczucia, liczby, archetypy), moglibyśmy lepiej odbierać te energetyczne sygnały i dokładniej je interpretować. To jest to, co pojawia się, gdy odbiera się sygnały poprzez wyższą percepcję zmysłową, zaś jest to (interpretacja sygnałów) prawie niemożliwe, gdy nie rozumiemy, że sprawcą zamieszania w umyśle jest negatywne nastawienie ego. Negatywne ego tworzy szum i statykę w polu czystej świadomości, zakłócając przekaz sygnału wyższej częstotliwości odbieranego od inteligencji wyższej świadomości. Intelekt i negatywne ego otrzymują te sygnały bardzo pomieszane, ponieważ nie są w stanie działać jako spójny odbiornik lub nadajnik. Negatywne ego nie umie rozróżnić szumów i zakłóceń statycznych, ponieważ nie może zrozumieć rzeczywistej zawartości spójnego sygnału wysłanego jako przekaz świadomości.

Możemy przeprowadzić podstawowy test na spójność duchowych powiązań komunikacyjnych rzetelnie oceniając, w jakim stopniu pozostajemy neutralni, spokojni i czy możemy utrzymać świadomość obserwatora w sytuacjach stresowych lub konfliktowych. Kiedy pozostajemy neutralni i spokojni, nawet w obliczu intensywnych wyzwań, zwiększamy celność spójnego przyjmowania oraz przekazywania informacji.

Spójne transmisje są przekazami energetycznymi, gdy odbiornik jest spójny i jest w stanie zrozumieć rodzaj inteligentnych energetycznych danych, które są do niego wysyłane. Zdolność do tworzenia spójnych odbiorników pojawia się dzięki konsekwentnemu rozwojowi wyższych funkcji czuciowych ciała w powiązaniu z klarowaniem intelektualnej potrzeby kontroli zawartości tych danych, gdy są dostrzeżone przez umysł lub negatywne ego. Z tego powodu ważne jest, aby zidentyfikować negatywne wzorce ego, nieświadome impulsywne zachowania w nas samych, i je usunąć zanim nastąpi automatyczna reakcja kontrolna nad umysłem i ciałem. Te negatywne myślokształty są maskowane głównie przez niższość i wyższość osądów rzucanych na innych albo obwinianie kogoś lub czegoś z otoczenia jako przyczyny czyjegoś nieszczęścia czy problemów. Kiedy rozwiniemy świadomość obserwatora odnajdując we wszystkim neutralność, możemy dokładniej postrzegać zmysłami każdy rodzaj energetycznego przekazu lub każdą okoliczność. Niesklarowane negatywne nakładki ego na szczycie strumienia świadomości inteligentnej energii wytwarzają niespójności, wypaczenia, zatory i bardzo ograniczają postrzeganie tych energii lub wydarzeń.

Dlatego, w celu uzyskania bardziej dokładnego, wyższego postrzegania zmysłowego jak również większej zdolności do prawidłowego odróżniania różnorakich sił oraz energii, na które jesteśmy narażani, musimy sumiennie usuwać powstające zakłócenia i zastoje generowane przez niezdyscyplinowane ego wysyłające do naszych umysłów negatywne myśli. Idealnie spójny sygnał energetyczny może wydawać się szumem i może być statyczny dla inteligencji, jeśli osoba poszukuje tylko w małej lub niewłaściwej części całego przekazu częstotliwości. Aby uzyskać optymalne zdolności do odbierania sygnałów elektromagnetycznych energii świadomości, trzeba znać język energii i nauczyć się odbierać te sygnały z poziomu uczuć oraz serca i zmysłów bez osądzania przez ego. Optymalnym odbiorcą sygnałów elektromagnetycznych jest czyste i kochające serce oraz rozwinięta świadomość ciał wyższej częstotliwości. Duchowe lub energetyczne transmisje są zsynchronizowane z intelektualnym procesem umysłu, dzięki czemu transmisja interpretowana przez negatywne ego zawsze będzie produkować błędy w częstotliwościach czy w fazie, a zatem błędy w rozszyfrowaniu wiadomości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz