niedziela, 18 października 2015

KORYTARZ ŚWIADOMOŚCI – LISA RENEE październik 2014 cz I

http://www.energeticsynthesis.com/index.php/resource-tools/news-shift-timelines/2518-consciousness-corridor
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Niedawne zaćmienie Księżyca było drugim z tetrady księżycowych zaćmień, która rozpoczęła się w tym roku. Pierwsze z całkowitych zaćmień miało miejsce w kwietniu 2014, drugie w październiku 2014, trzecie pojawi się w kwietniu 2015, zaś ostatnie z kompletu - we wrześniu 2015. Po wystąpieniu zestawu zaćmień siły kosmicznej alchemii zmienią strumień częstotliwości i stworzą nowe możliwości przejawiania zmian w świadomości jednostki w dowolnym kierunku polaryzacji. Tak więc ta tetrada księżycowych zaćmień zmieni pole magnetyczne i powiększy wpływ galaktycznego Zodiaku - alchemicznej zasady transmisji bieżących konstelacji - na sieć planety.

W związku z tym zmieni się strumień siły życiowej, który przejmie ludzka świadomość, aby przejawić go na planecie. Ostatnie modyfikujące przesunięcie częstotliwości wpłynie na podstawowe elementy życia i na całą naszą biologię komórkową. Transmisja tej częstotliwości jest tym, co zmienia zestaw instrukcji zlecanych do DNA i wprowadzanych do komórek. Komórki używają DNA jako długoterminowego nośnika informacji i ten zapis dla naszej planety został na nowo zaktualizowany. Dlatego ciało, umysł i emocje są pobudzane do wyrażania odmiennych wzorców oraz sposobów postrzegania. Mitochondria naszych komórek są poddawane głębokim zmianom, co również bezpośrednio wpływa na szlaki metaboliczne i hormonalne w organizmie.

Obecnie nasze trzy niższe centra energetyczne są szybko przebudowywane, a punktem centralnym jest tu krocze, które jest źródłem naszego powstania. Uwidacznia się przebudzenie kundalini, nierozwiązane problemy związane z czakrą podstawy (przetrwanie, bezpieczeństwo i ochrona), archetypy matki – ojca, problemy biologicznej rodziny, płci, tożsamości i jakości myślokształtów działających na dysku twardym ciała mentalnego 3D. To zmienia doznania tożsamości ego, jego podstawowego oprogramowania i może powodować dezorientację. Poziom odczuwanej dezorientacji będzie relatywny do etapu dystansowania się od ego, kiedy nasz fundament łączy się z najnowszą architekturą, która teraz działa w sieci planety zarówno w liniach poziomych jak i pionowych. Ta ostatnia aktualizacja ciała świetlistego intensyfikuje element ognia i zakłóca tempo kolejnej fazy cyklu związanej z rozwidleniem. W naszych komórkach może pojawiać się wrażenie ponaglania, przełomu lub alarmu. Zespół Kryształowej Gwiazdy stworzył w ostatnim czasie fragmenty struktury mentalnej zasady uniwersalnych praw świętego Ojca, która jest konfiguracją zarządzającą umysłem. Ta mentalna zasada jest prawem świadomości z wyższego kodu źródłowego udostępnianego ciału planety. Umożliwia przejawianie świadomości boskich praw poprzez zasadę mentalną, aby następnie powrócić do świadomości zbiorowej i przejawić się w tym materialnym świecie.

Tak więc musimy wznieść się ponad źródła lęków i świadomość przetrwania oraz oczyścić się z toksycznych więzi. Kiedy te elektromagnetyczne siły wywierają presję na naszą świadomość, pary przeciwieństw (męska i żeńska) w naszym ciele fizycznym bardzo się wzmacniają. To może być zbyt niewygodne nie tylko fizycznie, lecz możemy przy tym mieć wrażenie ponaglania dotyczącego gospodarowania energią. Jesteśmy zmuszani do posprzątania domu, oczyszczenia ciała, myśli i relacji z innymi. Musimy zobaczyć źródło tych wszystkich rzeczy oraz na jakiej opoce zostało to zbudowane. Wszystko, co jesteśmy w stanie sklarować i wzmocnić w różnych dziedzinach naszego życia, zostanie poprawione, oczyszczone i usunięte. W efekcie to, w jaki sposób zsyntetyzujemy wszystkie te bieguny w bilansie energetycznym, jest zgodne z prawem mocy regulowanym przez nasz źródłowy fundament. A jego siła w bieżącym cyklu określi prawa, zasady i korytarz świadomości naszej kolejnej inkarnacji lub tożsamości.

Ci z nas, którzy wybrali Ścieżkę wzniesienia, mogli niedawno czuć te ponaglenia wraz z falami żalu i smutku. Chodzi o konsekwencje ewolucyjnych przesunięć, jakich doświadczy ludzkość w kolejnej fazie. To wydarzenie nakreśliło linie związane z niektórymi parametrami w polu planety, i nie mogą ich przekroczyć ci, którzy nie chcą wybrać miłości lub nie chcą się zmienić. Owo rozwidlenie strumieni jest punktem wyboru osobistego duchowo – energetycznego dostrojenia oraz zaangażowania jednostki osiągniętego dla pola zbiorowej świadomości. Punkt wyboru reprezentuje tu przyszłość zmierzającą w jednym kierunku i posuwanie się w stronę danego korytarza świadomości lub przyszłych punktów wyjścia podczas cyklu wznoszenia.

Kondensacja mentalnych systemów przekonań

Kiedy na Ziemi zespolone polaryzacje połączą się z siłami chaosu, to jednostka może zdecydowanie poszerzyć świadomość własną albo radykalnie pobłądzić w tej świadomości. Dygresja jest definiowana bez osądzania czyjegoś osobistego wyboru, jednak punktuje konsekwencje wyboru zachowania obraźliwego duchowo, które całkowicie eliminuje poszerzanie świadomości jednostki. Gdy jakość ciała świetlistego podążając za świadomością ulega całkowitemu zwyrodnieniu, ono ostatecznie samoistnie się rozpada z powodu braku miłości i troski. Jak dom, który z czasem z braku konserwacji, uwagi i opieki opanowują termity lub zaczyna gnić od środka, a jego konstrukcja rozpada się i niszczeje.

Zatem będziemy obserwować wzorce zbiorowej świadomości kondensujące mentalne przekonania, które tworzą się w bańkach rzeczywistości różnych oddzielnych grup świadomości. Te liczne bańki rzeczywistości mogą być stworzone przez filozofie egotycznych religii, rządy, narody, nauki, medycynę, kulturę i biznes – coś, co kształtuje wewnętrzną motywację w powszechnie się pojawiających systemach przekonań. Ogólnie rzecz ujmując, są to zbiorowe systemy, które wypaczają poglądy grupy, by osiągnąć własne cele lub nadal wymuszać dany system. Na niwie wznoszenia i duchowych społeczności to jest obszar, na którym trzeba zachować szczególną czujność, aby uniknąć uprzedzeń generowanych przez negatywne ego. Tego typu dewiacje wykorzystują ci z NAA wspierający media, żeby wpływać na przekonania opinii publicznej, tak aby za pomocą półprawd i podstępów tworzyć chaos oraz masową histerię. Wypaczone negatywne formy ego w bańce rzeczywistości takiej grupy są szybko skore do powiedzenia, co jest dobre a co złe i do roszczenia sobie praw do panowania nad innymi. Takie niezwykle sztywne poglądy łatwo przeradzają się w destrukcyjne konflikty związane władzą, przejawy wybuchów emocji i wściekłości, które zaogniają wszystkie domy ego. Dlatego kluczowe tematy do przepracowania to przebaczenie, akceptacja i współczujące zrozumienie tego, jak odczuwają inni. Dzięki wznoszącej się lub zniżającej rzeczywistości wszystkie te biegunowości muszą łączyć się ze świadomością grupy (w oparciu o jej punkt wyboru), co jeszcze bardziej kondensuje do wymiernej i węższej szerokopasmowej częstotliwości podstawowej.

Bańka rzeczywistości świadomości grupowej albo współbrzmi z wyższymi motywacjami bazującymi na sercu i przekonaniach o miłości, pokoju, oraz jedności albo rzutuje myślokształty negatywnego ego związane z nienawiścią, wojną oraz oddzieleniem.

Trasowanie świadomości grupy

Liczne grupy ludzi na Ziemi muszą być skierowane na inną ścieżkę świadomości lub przyszłej linii czasu, co stanie się w oparciu o ich hierarchiczny poziom świadomości zgodny z polami częstotliwości. Odgałęzienie danego korytarza świadomości stanowi wskazówkę dla przyszłego kierunku osoby i określa częstotliwość rozwoju świadomości jej grupy w następnym cyklu. Świadomość grupowa łączy się z węzłem częstotliwości - węzły działają jak bańki rzeczywistości, które synchronizują się ze zbiornikami holograficznej częstotliwości na sieci Ziemi.

Bardzo ważne jest przy tym zrozumienie, że agresywne grupy ludzi, takie jak grupy terrorystyczne, pracują w wąskim przedziale niskiej częstotliwości podstawowej. Te grupy są dostrojone do częstotliwości pierwszej, drugiej i trzeciej czakry lub są pod wpływem kontroli umysłów dokonywanej przez negatywne ego z NAA. Trzeba dostroić ich poziom świadomości do częstotliwości wyższych niż wymieniono. Medytacja i skupienie się na swoim sercu i duszy jest częstotliwością, która chroni, wspiera i informuje, na co trzeba zwracać uwagę już teraz. Ta uwaga skupiona na wewnętrznym duchu, duchowej świadomości, medytacji, wewnętrznym spokoju i tarczy12D będzie chronić świadomość oraz ciało w sposób, którego jeszcze nie rozumiemy. Na Ziemi nie istnieje nic bezpieczniejszego niż bycie we własnej tarczy 12D i w aktywowanym ciele świetlistym.

Zbiorowe rzeczywistości stanowią ramy systemów wierzeń, w których grupy będą uczyć się, jak rehabilitować myślokształty nie kontrolując własnych umysłów i jak przyswajać wyższe zasady służby, które są etapem ewolucji do przerobienia w kolejnej linii czasu lub w następnym wcieleniu. Wiele osób będzie umacniać swoje systemy przekonań związane z negatywnym ego wkraczając w fanatyzm, a wtedy zaczną opuszczać tę Ziemię przez śmierć ciała. W ciągu najbliższych kilku lat tragiczna natura śmierci ciała może być bardzo trudna do obserwacji w ludzkiej populacji, to dla wielu zdezorientowanych ludzi na Ziemi będzie mocno burzliwy okres. Ponadto istnieją ludzie posiadający poziom świadomości, który obecnie nie może pozostać na Ziemi i musi zacząć proces przechodzenia. Ci ludzie wezmą swoje systemy przekonań (czyli religię, naukę, przemoc) do kolejnych wcieleń, a ich rzeczywistość będzie odzwierciedleniem częstotliwości świadomości ich grup.

Zasadniczo, obecna faza rozwidlenia w czasie jest sortowaniem grup świadomości, które istnieją na różnych poziomach częstotliwości: negatywne ego z polaryzacją drapieżcy lub grupy barbarzyńców, ludzkie ego z myślokształtami ukierunkowanymi na służbę Jaźni duszy na planie astralnym chętne do nauczenia się służby dla innych, i plan monadyczny oraz wyższa świadomość, która służy absolutnie kosmicznemu suwerennemu Prawu Jedni.

Gromadzenie zapisów holograficznych

Gromadzenie wibracyjnych danych poprzez holograficzny zapis uniwersalnych linii czasu ma na celu selekcję i ponowne nadanie kierunku zbiorowej świadomości, która zakumulowała się w bańce rzeczywistości grupy, węźle częstotliwości i przyszłych negatywnych liniach czasu. Tak więc od 2012 mamy okres gromadzenia danych holograficznych pól zbiorowej świadomości Ziemi, aby znów dokarmiać kontinuum czasu trans. Wielu z nas we śnie dokonuje tego zbioru danych, aby ustalić ramy dla ścieżek wznoszącej się świadomości. Rozwidlenia znacznie wzmacniają pozytywne i negatywne działanie biegunów, a wynik amplifikacji pobiera się mierząc częstotliwość średnią. Ten pomiar jest potrzeby do tego, aby każda jednostka reprezentująca część świadomości swojej grupy, mogła kontynuować ewolucję i rozwijać się duchowo w stosownej przestrzeni częstotliwości i w ramach odpowiednich praw wymiarowych ziemskiego królestwa.

Służba innym jest prawem

Ostatnie wydarzenia planetarnej sieci i zmiana częstotliwości wykazały głębszy cel w przejawianiu ziemskich struktur, które są obecnie w stanie utrzymać zasadę umysłu w ramach określonego prawa powszechnego. Każdy z wymiarów w całej matrycy czasu uniwersalnego posiada własne reguły dotyczące umysłu, działające jako regulator praw wyrażania jego świadomości grupowej. Umysł planetarny lub Logos Ziemi został zaatakowany przez NAA w celu kontrolowania umysłu planetarnego, zbiorowego umysłu rasy, a zatem kontrolowania przekonań i umysłów poszczególnych ludzi żyjących na tej Ziemi. W procesie przechwytywania umysłu planetarnego przechwycili prawa wymiarów, które są nierozerwalnie związane z konstrukcją planety i które regulują biologiczny rozwój świadomości. Zbudowali obcą maszynerię, aby ładować archetypy umysłu drapieżcy (patrz: podstępne zachowania archontów), jak również wprowadzać fałszywe holograficzne zapisy takie jak programy religii patriarchalnych i implanty ukrzyżowania. W efekcie na ludzkiej rasie od czasów buntu Lucyfera dokonywano recyklingu fałszując systemy identyfikacji, co drastycznie wypaczyło ludzką świadomość, a tym samym stłumiło ją duchowo, uciemiężyło i zniewoliło.

W procesie naprawy konstrukcji planetarnego Logosu, a konkretnie problemu związanego z korupcją fałszywej matrycy wznoszenia istniejącej na planie astralnym, niedawno otrzymaliśmy pomyślne wieści. Dzięki strażnikom Kryształowej Gwiazdy trwają korekty, w ramach których wykonywane są naprawy sieci linii geomantycznych, w których za pośrednictwem planetarnego Logosu i planu astralnego działały różnorodne obce oprogramowania. W wyniku tej przekrojowej poziomej korekty i ostatnich zmian magnetycznych teraz na Ziemi działa prawo wyrażania świadomości. To oznacza, że wszyscy ludzie mają prawo istnieć, żyć i rozwijać się bez strachu i groźby śmierci, zabijania albo nadużywania rytuałów satanistycznych, niezależnie od wcześniejszych karmicznych historii. Ci, którzy odmawiają innym ludzkiego prawa do istnienia, szkodzą im, zabijają lub ich poświęcają, tracą swoje ludzkie prawa do wyboru życia czy śmierci. Ofiara krwi jest techniką wiązania dusz, które muszą zostać zrehabilitowane. Prawa na tej Ziemi chronią ludzi, szczególnie tych którzy traktują życie z poziomu serca, rasę chrystusową i tych, którzy bezpośrednio poprosili i zobowiązali się nauczyć, jak zrehabilitować świadomość poprzez przyswajanie praktyk związanych z prawem Jedni.

Aby zrehabilitować świadomość Ziemi po umysłowej kontroli negatywnego ego, które archonci z NAA zainstalowali w globalnym mózgu, większość ludzkości jest przenoszona na inną planetę, żeby ćwiczyć się w służbie dla innych. Służba innym i świadomość grupowa jest częstotliwością matrycy duszy oraz prawem wymiarowym mentalnej zasady duszy. Wielu będzie miało okazję do ponownego wykształcenia w sobie tych wartości humanitarnych, które mieszczą się w ramach zarządzania tym wymiarem i zostaną przywrócone w wyższych wymiarach. Aby w końcu rozwinąć świadomość do diamentowego słonecznego ciała chrystusowego oraz osiągnąć pełną niezależność a także wyzwolenie, trzeba opanować wymiarowe prawa związane ze służbą dla innych oraz miłość jako siłę. Pośrednicy są usuwani, a przejawy siły wymiarów uczą tych praw.

Rasy chrystusowych gwiezdnych plemion i indygo mogą zacząć dostrzegać skutki, ponieważ niektórzy z ich ludzkich rodzin nie będą w stanie dostosować się do nowych praw i będą chcieli opuścić ten wymiar. Po śmierci zostaną przeniesieni na inną planetę, aby móc dalej rozwijać się duchowo lub w celu rehabilitacji. Mieliśmy nadzieję, że mogą pozostać na Ziemi i kontynuować to w obecnym ciele fizycznym, jednak tak nie będzie, za to będzie można odwiedzać te rodziny w wyznaczonych dla nich miejscach, najczęściej na płaszczyźnie monadycznej i poza nią, lecz odwrotnie nie będzie to możliwe. Jesteśmy na rozdrożu naszej duchowej podróży, dlatego obecnie całkowicie podlegamy nowym prawom wymiarowym. Dla większości ludzi takie przeznaczenie będzie zrozumiałe, a wzrastanie duszy będą kontynuowali po śmierci ciała fizycznego. Jednak ważne jest, aby wiedzieć, że większość istot z tej Ziemi odczuje pozytywne efekty, zaś duchowe wznoszenie i poszerzanie świadomości poskutkuje przejawianiem rzeczywistości u rzesz, które będą się uczyć, jak służyć innym zgodnie z Boskim prawem.

Odzyskanie nasion stwórczych Matki

Obecnie wielu z nas może odczuwać trwałe objawy ze strony Kundalini, które są spowodowane głębokimi subatomowymi i komórkowymi zmianami wywołanymi przez mitochondrialne DNA, co dodatkowo przekształca nasz metabolizm i działanie hormonów. Iloraz częstotliwości Światła utrzymywanego przez komórki i tkanki ciała jest bezpośrednio związany ze stopniem funkcji mitochondrialnych oraz wynikami zależnymi od etapu ucieleśniania skorygowanej zasady świętej Matki.

Wraz z ostatnim zaćmieniem Księżyca kosmiczne wody planu astralnego przechodzą przebudowę związaną z nowym prawem usuwania konstrukcji ciemnej matki Obcych oraz ponownym przejmowaniem nasion stwórczych świętej Matki. Dla niektórych kobiet jest to cykl śmierci a następnie regeneracji, którego mogą doświadczać żeńskie narządy płciowe w każdym wieku biologicznym. Mroczna lub odwrócona zasada Matki była powielana i generowana przez NAA (lub archontów) podczas żniw księżycowych, działania sił magnetycznych i związanych z układami planet w celu wymuszenia kontrolowania umysłów patriarchalnej dominacji na Ziemi. Siły księżycowe miały wpływ na pole magnetyczne, aby odwrócić świętą Matkę, zniszczyć jej żeńską zasadę i przejąć jej reprodukcyjne łono na Ziemi na wiele pokoleń. Konstrukcja odwróconej Matki jest złożoną strukturą eteryczną, która została umieszczona w warstwach subatomowych i niższych polach astralnych, które przejawiają się również w materii jako hierarchie sił szatańskich. Wewnątrz tych astralnych gniazd eterycznej substancji gazowej NAA sklonowało lub zreplikowało nasiona stworzenia (czyli komórki jajowe, jaja), które są ze swej natury częścią ciała świadomości świętej Matki. (Kody kreacji komórek jajowych, które tworzą jej ciało nazywane Katara.) Podczas cyklu wznoszenia przebudzone kobiety indygo odzyskały nasiona stwórcze wszechświatowej świętej Matki dla Ziemi, (przywrócenie ciała katarskiego) jakie zostały zapisane w oryginalnej formie mitochondrialnego DNA.

Obecna faza praw galaktycznego Zodiaku jest na szóstym etapie alchemii, co ma na celu oczyszczenie i przedestylowanie wewnętrznego ducha. Zasada Panny ma głęboki związek ze świętą Matką Ziemią, siłami żywiołów ciała Ziemi, a to wskazuje na powrót na Ziemię zapisu mitochondrialnego DNA świętej Matki. Z faktem zmian dotyczących Matki wielu z nas może czuć głębiej nasze macierzyńskie i reprodukcyjne powiązania. Możemy odczuwać więź pomiędzy ciałem a królestwami Ziemi, ziemskie nieczystości, skorupę Ziemi, kryształy i inne minerały. Jeśli będziemy słuchać, Ziemia skomunikuje się z nami w nowy sposób. Oczyszczanie świadomości jest procesem alchemicznym, którego ziemska gęstość węglowej szlaki jest narażana na ogromne ciepło i ogień, intensywne ciśnienia pomiędzy biegunami sił destylujących czystość diamentu krystalicznego serca.

Tunelowy wir wodnego portalu Matki

Zasada Kosmicznej Matki przywraca równowagę energetyczną w ciele Ziemi, regeneruje ciało pierwiastkowe przez jej zasadę anabolizmu i katabolizmu, siły kreacji i destrukcji, które wynikają z podstawy nieskończonej kreatrycy. Kabaliści nazywają to Ein Soph, zasadą Matki jako ogniska plazmy, gazów, eteru powstającego z pierścieni chaosu, docierającego do warstw nieprzejawionych.

Kosmiczna Matka umożliwia tym samym tworzenie coraz bardziej skomplikowanych struktur, które poszerzają świadomość poprzez jej anaboliczny proces. Jednocześnie istnieje inny mechanizm stosowany, aby odzyskać niewykorzystane lub zutylizowane martwe zasoby takie jak miazma i odpady. Jeśli struktura nie wiąże się z prawami świadomości czy jakiejkolwiek innej struktury, jej forma jest trawiona i poddawana recyklingowi. Gdy wyślemy formę, strukturę i jednostkę do kosmicznej Matki przez węzeł tunelu jej wodnego portalu, forma jest neutralizowana i może swobodnie podążać za prawami własnej natury.

Spirale kosmicznej Matki, jej tunelowy wir, promieniuje z powrotem w kierunku środka pola kreatrycy powracając do centralnego punktu wszelkiej jedności i rozwija się z powrotem do rozszerzających się pól tego co nieprzejawione. Zewnętrzne pierścienie nieprzejawionych pól to działy otchłani. Te zewnętrzne przestrzenie są tymi, które ostatecznie trawią i wchłaniają formy otchłani nie-tożsamości lub nie-bytu, odcinki otchłani lucyferiańskiej, z których pochodzą formy ego lub formy marnotrawstwa. Czyli jest to pierwotna śmierć ego, której większość ludzi boi się jako metafory całkowitego unicestwienia Jaźni. Działanie kosmicznej Matki oznacza tworzenie (anabolizm), niszczenie (katabolizm) i pola całego potencjału wewnątrz tego co nieprzejawione - wszystko jednocześnie. Martwe strefy spoza jej nieprzejawionych pól są przestrzeniami otchłani. Kiedy uzdrowimy nasze ciała świadomości tych martwych stref i wypełnimy je wiecznym żywym Światłem, możemy doświadczyć przebudzenia, w którym przekraczamy otchłań i jej cień w celu uzdrowienia lęków oraz rozdzielenia z Bogiem.

* Otchłań separacji (siły szatańskie).
* Otchłań wiedzy ( siły lucyferyczne).
* Otchłań nie-bytu (lub nie-dobrania, nie-stawania się, niedopasowania) (śmierć ego).

Odkrywanie sedna związków

W tym czasie kolosalne znaczenie ma odbicie makrokosmosu w mikrokosmosie na nasze relacje z naszym prawdziwym boskim Rodzicem i rozróżnienie pomiędzy fałszywym rodzicem i świętym Rodzicem. To będzie nas zmuszać do przekształcenia fundamentu naszego związku, do przedefiniowania jego sedna, szczególnie w małżeństwach, wspólnotach i wspólnym życiu. Z tego powodu niektórzy w związkach małżeńskich lub wspólnotach mogą mieć trudne okresy znalezienia pojednania i sposobów okazywania współczucia, żeby rozwiązać każdy problem dotyczący związków, ponieważ one muszą ewoluować do wyższego duchowego celu lub zakończyć cykl.

Każdy związek, w jaki wchodzimy, ma nam pomóc w duchowym rozwoju, i zwłaszcza teraz w czasie wznoszenia ludzkość jest bardzo podatna na zmiany, które powodują dynamikę relacji damsko - męskich, ponieważ jest to związane z naszym osobistym rozwojem.

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że wiele międzyludzkich relacji na planecie jest bezpośrednio przyciąganych przez duchowe Jaźnie w celu rozwiązania przeszłych rodzinnych / rodowych wzorców, wyczyszczenia z blokad i przyswojenia sił polaryzacji. Wszystkie związki mają bezpośrednio na celu osobisty rozwój i poszerzenie świadomości. Bez ewolucyjnego kontekstu do relacji jednostka pozostaje zdezorientowana i potencjalnie zmanipulowana przez nierozwiązany osobisty ból. Kiedy możemy rozpoznać program napędzany lękiem jako bazowy fundament naszych relacji, możemy odmówić kontrolowania przez ten program i odzyskać osobistą niezależność wiecznej duchowej istoty. Pozbywając się tego strachu, zapewniamy sobie możliwość utrzymania serca otwartego na bezwarunkową miłość, służbę dla innych, jednak z zachowaniem granic dla miłości własnej i poszanowania siebie. Naszym celem jest wyjście poza stare bolesne wzorce, które zdefiniowały nasze relacje z innymi – teraz lub w przeszłości.

Po pierwsze, jest to ważny okres na to, aby zidentyfikować i usunąć podstawowe przyczyny oraz przekonania, które przyciągają nasze aktualne lub wcześniejsze związki partnerskie. Chcemy oczyścić podstawy związków – ich narzędzia i przekonania, które zostały oparte na niższych potrzebach czakry podstawy – przeżycie, seks, pieniądze, splendor, problemy z matką lub ojcem (fałszywi rodzice), przywidzenia lub materialne udogodnienia.

Gdy możemy widzieć, gdzie rzutujemy zagadnienia dotyczące naszych relacji, partnera (lub jego brak), to musimy przejąć odpowiedzialność i starać się natychmiast zmienić zachowanie.

Żeby rozwijać związki oraz osiągnąć duchowe zdrowie, kochający i głęboki intymny związek, trzeba być gotowym spojrzeć uczciwie w czyjeś osobiste zdolności do bycia bezwarunkowo kochającym, wyrozumiałym, a także prawdziwie służyć partnerowi, nawet jeśli to nie jest wygodne. Można rozwiązać postawę definiującą związek i pamiętać, gdzie lęk, negowanie oraz ból zamknął serce (ściągnął w dół). Następnie trzeba świadomie dokonać zmian, aby nie pozwolić, by strach albo ból zamknął serce podczas komunikowania się czy w obliczu problemów. Rozwojowi relacji na przeszkodzie stoi brak przejrzystości i ogólne bloki komunikacyjne wynikające z głębokiego lęku przed intymnością (wrażliwość). Ten głęboki lęk całkowicie wyłącza możliwość emocjonalnego doświadczania głębszych form bliskiej miłości i więź w w każdym rodzaju relacji. Dopóki nie uleczymy lęku przed intymnością / podatnością na zranienie, nie będziemy gotowi dowiedzieć się, jak z miłością komunikować się z partnerem i działać w sposób przejrzysty oraz nie będziemy doświadczać głębokich więzi intymnych. Musimy pozbyć się wszelkich form osądzania, fasady i manipulacji w zakresie relacji oraz bliskich związków.

Kiedy rozpoznasz wewnętrzny ból lub wewnętrzną przemoc ukierunkowaną na związki, siebie lub partnera, podejmij kroki, aby usunąć i uzdrowić swoje emocje. Zapytaj o naturę i źródło bólu, lęku czy gniewu. To jest ten nierozwiązany ból i gniew, które blokują serce przed głębszym połączeniem. Nawet, jeśli uświadomisz sobie, że związek się zakończył, możesz rozwijać relacje z wyższym sposobem wyrażania wzajemnej miłości i akceptacji. To spowoduje najprostsze wzniesienie się do odpowiedniego poziomu częstotliwości. Nadal rozwijaj umiejętności w kierunku klarowania relacji opartych na bólu i lękach oraz poprawiaj umiejętności komunikacyjne a także nawyki wspierające dzielenie się intymnością z partnerem.

Jedak możliwości świadomego tworzenia relacji z innymi do poziomu dobrotliwych więzi zaczynają się od naszego osobistego poziomu emocjonalnego, dyspozycyjności i zdolności do doświadczania intymności oraz dostępu głębokich uczuć. Musimy się nauczyć dokładnego szacowania, wiarygodności, nie kreowania fantazji czy urojeń związanych z obecnymi związkami, które zazwyczaj kończą się seksualną niedolą i powodują katastrofalne skutki dla dzieci oraz rodzin. Aby uzyskać większą jasność, warto zadawać sobie pytania o własne związki.

* Czy istnieje jakikolwiek ból lub urazy związane z twoimi relacjami z innymi (z twoim związkiem)? Czy jesteś w stanie przejąć odpowiedzialność za swoje uczucia i wybaczyć ból – dawny i obecny?

* Jakiego rodzaju związku oczekujesz? Co przesądziło o twoich intymnych relacjach? Możesz przejąć odpowiedzialność za stan swoich związków – teraz?

* Co zbliża cię do twego bliskiego partnera a co cię od niego oddala?

* Czy wiesz, co lubi a czego nie lubi twój bliski partner? Co tworzy bliskie połączenie w twoim z nim związku?

* Czy czujesz się kochana / kochany przez swojego partnera / partnerkę i czy partner / partnerka czuje się kochany / kochana przez ciebie? Jak możesz poprawić odczuwanie miłości?

* Ile czasu i energii jesteś w stanie poświęcić, aby rozwinąć pozytywne uczucia i intymność w związku?

* Jak możesz jemu / jej uświadomić chęć budowania większego zjednoczenia w miłości na wielu poziomach?

* Czy ten związek służył właściwym sobie celom i czy już się zakończył? Czy chcesz to wiedzieć? Czy możesz się od niego całkowicie uwolnić bez obwiniania kogokolwiek?

* Czy możesz skupić się na przeniesieniu niższych popędów seksualnych do serca i korony, aby połączyć serce z sercem, wyrażając podczas zbliżenia szczęście?

W razie potrzeby większej jasności co do tego, co przesądza o relacjach jednostki, które wcześniej nie były oparte na dobrotliwości, służbie i duchowym rozwoju, możemy wyjaśnić nowe sposoby afirmacji naszego zaangażowania w duchowe zasady. Gdy nasze związki lub siebie oddajemy prawom Jedni, przesuwamy bieżące relacje lub przyciągamy dostrojonych do nas w tym czasie duchowych partnerów.

3 komentarze:

 1. Witaj Tereso

  byłbym Ci bardzo wdzięczny za informację , czy autorem tego tekstu jest sama Lissa Renee czy od kogoś tą informację otrzymała .A jeżeli tak to czyje są owe objaśnienia ,

  Przy okazji ponownie bardzo dziękuję za Twoją pracę gdyż treści poznane na Twej stronie bardzo dużo zmian dokonały zarówno we mnie jak i w mym światopoglądzie .

  Zygmunt

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Notka o autorce: Lisa Renee doświadczyła kilka lat temu spontanicznego przebudzenia kundalini, po czym zaczęła postrzegać wielowymiarową rzeczywistość i komunikować się z ewolucyjnymi siłami Światła. Została osobiście przygotowana i wytrenowana przez międzywymiarowe istoty nazywane strażnikami Melchizedeka i przez jej Radę 12-tu znanych jej jako Wysoka Rada Syriańska. Prowadzona przez duchową hierarchię Lisa odebrała nauki dotyczące wzniesienia i jego energetycznego znaczenia. Zrozumienia duchowych technologii doświadczyła w trakcie osobistego rozwoju świadomości, po czym przeszła na poziom duchowego przewodnictwa i dołączyła do międzywymiarowych energetycznych uzdrowicieli działających podczas obecnego cyklu wznoszenia planety. Jest galaktyczną wysłanniczką opiekunów i orędowniczką tego, aby ludzie mogli przejść przez proces wzniesienia.

   Wraz z grupą opiekunów pełni misję wspierania ludzkości w procesie ewolucji dokształcając, uświadamiając i omawiając tematy związane z przesunięciem. Jest intuicyjną, duchową mentorką, pisarką, uzdrowicielką kwantową i eterycznym chirurgiem. Mieszka i praktykuje w Santa Monica w Kaliforni.

   Usuń
 2. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń