sobota, 9 listopada 2019

WOJNY NA SZTUCZNEJ LINII CZASU – LISA RENEE październik 2019

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, niedawno byliśmy świadkami ujawnienia niektórych tajemnic mechaniki stworzenia, otrzymaliśmy świeże informacje o wojnie o świadomość, a dokładniej: o czasie. Ciągłe zmiany w architekturze i osiach czasu wywołują efekt falowania, osłabiają struktury AI i przenoszą dusze oraz rodziny monadyczne ze sztucznych osi czasu. Dotyczy to szczególnie grup upadłych Melchizedeków i rodzin Michała, które zostały uwięzione i które mogą być bardzo wyczerpane fizycznie. Wpływa to również na linie rodowe, wspiera zmiany w zapisach transdukcji urodzeń, a także na informacje w DNA-RNA. Negatywne byty próbują odzyskać to, co straciły i atakować tych, którzy ucieleśniają podstawowe kodowanie 12 Krystallah, które działa jak nowy poziom ochrony.

Nastąpiło przyspieszenie wojny o linie czasu, gdzie wykorzystano architekturę sztucznej bazy 10, która obsługuje holograficzne projekcje sztucznych osi czasu używanych przez NAA do generowania podziałów i inwersji w polach wymiarowych Ziemi. Ten eskalujący konflikt nasilił zewnętrzny chaos, a także mroczną agresję wymierzoną w przebudzające się grupy ludzi gwiezdnych i indygo, którzy obsługują 12 linii czasu bazujących na organicznej architekturze planetarnej. Przebudzony człowiek z aktywnym 12-pasmowym odciskiem DNA może przepływać podstawowe częstotliwości 12 w całej siatce planetarnej, co potencjalnie może naprawić podział wymiarowy, który nastąpił między rzeczywistością organiczną a rzeczywistością fantomową. Warstwy organiczne współistnieją w stosach linii czasu z warstwami fantomowymi. Gdy masz w ciele świetlnym uruchomione częstotliwości kodu podstawowego planu chrystusowego 12, możesz rozróżnić organiczne osi czasu od sztucznych.

Ucieleśnienie planu Chrystusa pozwala rozpoznać sztuczne osie czasu, testowaniać sygnatury architektury naziemnej i dostrzec, czy architektura lub oś czasu jest generowana sztucznie za pomocą obcych maszyn i czy jest nieorganiczna. Większość aktywnych sztucznych osi czasu wykorzystuje odwrócone struktury, które są podłączane do planetarnego systemu gwiezdnych wrót 10D, łącząc je z kilkoma tunelami czasoprzestrzennymi prowadzącymi do systemu czarnych dziur. Wrota 10D łączą się z systemem atlantydzkich sieci pylonowych, który jest zasilany przez uwięzione ciała świadomości Serafinów Złotego Promienia, składające się ze zniekształaconych galaktycznych ciał upadłego słonecznego Michała i Marii/Sofii, które zostały wplątane w siatkę Złotego Orła po Lucyferiańskiej Rebelii.

Na początku października, roczne okno transmisji 10:10 zintensyfikowało globalne konflikty związane z utrzymaniem architektury bazy 10 w maszynerii Obcych osadzonej w ciele planetarnym, używanej do rzutowania sztucznych osi czasu na szablon manifestacji sztucznego Drzewa Życia. Ten miesiąc otwiera kilka satanistycznych świąt i ujawnia historie wojenne rodziny Michała. W tej fazie w wydarzeniach wyzwalających oś czasu znajdują się otwory, które pozwalają odzyskać i uleczyć dusze czy monadyczne rozszerzenia, uszkodzone lub schwytane podczas wojen Michała.

Ostatnie wydarzenia znacząco wpłynęły na kierunek obecnych planetarnych linii czasu, doprowadziły je do naturalnego porządku i rządzenia według naturalnych praw, a to przesunęło pozycję całych grup dusz i rodzin monadycznych poza sztuczne linie czasu. Ponieważ te dusze i rodziny monadyczne zostały wyprowadzone z podzielonych wymiarowo obszarów sztucznych linii czasu i umieszczone z powrotem na organicznych liniach czasu, to również poprawiło pozycję grup dusz w czasie oraz przestrzeni. To przesunięcie poza sztuczne osie czasu spowodowało wiele zmian i korekt w sekwencji transdukcji lub aktach urodzenia całej grupy dusz.

Ponadto cykl ten jest wzmacniany przez alchemiczne właściwości oczyszczania i destylacji pierwotnego planu duchowego w materii, zgodnie z zasadą konstelacji Panny. Wpływa to również na wiele grup dusz i rodzin monadycznych, które mogą ponownie zintegrować się ze swoimi ziemskimi odpowiednikami, którzy przechodzą pełną rekonfigurację licznych śladów i stacji odcisków narodzin tożsamości. Przenoszenie i uaktualnianie zapisów transdukcji urodzeń tych wielu grup dusz skutecznie zmienia historyczne ramy czasowe istniejące w międzypokoleniowych zapisach przodków, wpływając na planetę poprzez oczyszczanie miazmatów w wielu rodach i hybrydowych liniach krwi. Rozciąga się to również na ewolucyjny wpływ tożsamości wcielonych na Ziemi, które miały do czynienia z cywilizacjami pozaziemskimi, gdzie te grupy dusz inkarnowały się jako przedstawiciele innych systemów podczas cyklu wznoszenia.

Wraz ze zmianami architektonicznymi i przesunięciami osi czasu, pojawiła się fala ogromnych przeobrażeń, które przejawiają się w całej siatce planetarnej, popychając do radykalnej transformacji myśli i przekonań. Ta przemiana skłania ludzi do pogodzenia konfliktów ideologicznych w ich wersji rzeczywistości, co może wywoływać wrażenie głębokiego wyczerpania fizycznego i przemieszczenia przestrzennego. Ten cykl wyznacza kamień milowy głębokiej ekspansji zachodzącej w zbiorowej świadomości rasowej, która dzieje się w skali globalnej, i ma przełamać bariery sztucznie generowanych myślokształtów. Dla wielu jest to czas, w którym istnienie we własnej skórze może być niewygodne. Ciało fizyczne i świadomość są rozciągane daleko poza komfortową strefę częstotliwości, w celu uwzględnienia radykalnych przesunięć magnetycznych obejmujących głęboko osadzoną transformację planetarną.

Międzypokoleniowe i rodowe oczyszczanie

Ogromne przeobrażenia zachodzące w architekturze planetarnej, które zmieniają odcisk chwili porodu w 3D, mają wpływ na wszystko, co jest związane z zapisami DNA osobistych oraz zbiorowych historii rodowych. Chodzi o nagromadzone wspomnienia komórkowe i przymierza krwi, które odziedziczyliśmy po przodkach, zapisanych podczas cykli wcieleń na Ziemi w chwili narodzin. Te odciski podlegają obecnie zmianom. Następuje międzypokoleniowe i rodowe oczyszczanie oraz uzdrawianie całej rasy ludzkiej – wszystkich 12 plemion, korekta odwróceń płci i fałszywych archetypów rodzicielskich, ekstrakcja nakładek upadłych aniołów i powiązanej z tym architektury bazowej 10, zwłaszcza w przypadku przenoszenia zapisów genetycznych grupy dusz ze sztucznych osi czasu. Strażnicy, aby wypełnić Przymierze Paliadorian, dokonują zmian w magnetycznych pieczęciach z chwili narodzin w3D, aby wesprzeć duchowo odzyskanie pierwotnej tożsamości zagubionych dusz Tary.

Po raz kolejny ciało planetarne osiągnęło ważny etap w przesuwaniu linii czasu i kładziony jest nacisk na lepsze postrzeganie indukowanych technologicznie sztucznych osi czasu w porównaniu z organicznymi liniami czasu. W ogólnej architekturze pola nastąpiło ogromne przesunięcie stosunków między sztucznymi liniami czasu a organicznymi liniami czasu. W rezultacie, na wielowymiarowych polach, dochodzi do pewnych surrealistycznych wydarzeń co wzmogło wojnę o linie czasu między różnymi rywalizującymi frakcjami. Obecne konflikty dotyczą przede wszystkim utrzymania podstawowej architektury 10 i metatronicznego kodowania Fibonacciego, które wykorzystuje konstrukcje sztucznego Drzewa Życia, istniejące dzięki sztucznej maszynerii kontrolowanej przez NAA. Architektura dziesiątkowa wykorzystuje ciało manifestacji sztucznego rdzenia i zniekształconą sekwencję transdukcji urodzeń, która uruchamia odwrócony prąd 10. Ten prąd biegnie przez kontrolowane technologicznie sekcje pola planetarnego, wymuszając rozszczepianie, które materializuje sztuczne linie czasu, a te rzutują sztuczne przestrzenie lub matryce fantomowe. Matrycę fantomową można uznać za hologram rzeczywistości wirtualnej ze skończonym źródłem energii. Struktura ta jest entropiczna i pasożytnicza, ponieważ musi polegać na zewnętrznym źródle, z którego będzie mogła wysysać energię, aby nadal istnieć.

Aby zrozumieć różnicę między sztucznymi liniami czasu a naturalnie występującymi organicznymi liniami czasu, trzeba zrozumieć znaczenie trwającej wojny o linie czasu. Obecnie mieszkańcy naszej planety toczą wojnę o te linie z siłami NAA, które wykorzystują sztuczne Drzewo Życia jako siatkę manifestacji. Jest to sztuczna architektura, która stosuje mechanikę podstawy dziesiątkowej do projekcji sztucznych osi czasu i rzeczywistości fantomowych, w odróżnieniu od oryginalnego boskiego planu stworzenia, który wykorzystuje mechanikę dwunastkową i naturalnie generuje organiczne matryce z prawdziwymi osiami czasu połączonymi z Prawami Uniwersalnymi. Podstawowa mechanika 12 reprezentuje naturalny porządek Uniwersalnej Matrycy Czasu, organicznego stworzenia i wewnętrznej architektury podtrzymującej, która łączy się bezpośrednio z polem Boskiego Źródła w celu nieograniczonego zaopatrzenia energii świadomości. Jest to struktura energetyczna typu otwartego źródła, zwana planem Chrystusa.

Baza 12, naturalny wzorzec Chrystusa

Boski plan, który zawiera pierwotny zamysł naturalnej ewolucji świadomości w naszym uniwersalnym stworzeniu, jest zakodowany w 12 podstawowych zasadach chrystusowego planu. Na poziomie kosmicznym ta sama architektura jest nazywana Kryst-Krystallah, jest zjednoczoną energią świadomości męskiej i żeńskiej, która przejawia się w doskonałej harmonii oraz równowadze. Podstawowe 12 uniwersalnych androgynicznych pól Merkaby Chrystus - Sofia jest również nazywanych strukturą Kryst-Krystallah, ponieważ tworzą one zestaw instrukcji dla wszystkich pól Merkaby we wszystkich liniach czasowych i gęstościach we Wszechświatach.

Zatem termin Chrystus lub Christos użyty w tym kontekście nie oznacza, że dana osoba jest nazywana Jezusem Chrystusem, jak uczy się w religiach świata. Christos wykracza daleko poza wszelkie znaczenie związane ze świadomością planetarną i opisuje faktyczny stan wiecznej Kosmicznej Świadomości, tytuł nadany wolnemu Obywatelowi Kosmosu.

Staramy się używać słowa Christos, Chrystus-Sofia, Krystal, Krist i Krystallah zamiennie, aby oddać prawdziwe znaczenie oraz sposób użycia tych dźwięków za pomocą słów. Oznaczają one duchową wolność związaną z zasadami świadomości Kosmicznego Suwerennego Prawa Jedni, kosmiczną strukturą naturalnego porządku uniwersalnego stworzenia, zgodnie z zamierzeniami Wiecznego Boga. Gdy wewnętrzne światło Christosa, zostanie zaktualizowane na poziomie fizycznym, staje się ucieleśnieniem wiecznego Człowieka Boga.

Tarcza Chrystusa zawiera naturalny porządek dla naszego uniwersalnego stworzenia, który jest związany z istnieniem organicznych linii czasu oraz oryginalnej organicznej matrycy dla stacji świadomości rozwijających się w całym stworzeniu. Naturalny porządek oznacza, że podstawowa architektura w Uniwersalnej Matrycy Czasu zachowuje zgodność z Prawami Naturalnymi, co zapewnia, że stacje świadomości pozostają wielowymiarowo połączone, utrzymując bezpośredni związek z boskim Źródłem na każdym poziomie istnienia. Z matrycą Christosa możemy swobodnie inkarnować się w wielu wielowymiarowych przejawach stworzenia, podtrzymując pełne połączenie z boskim Źródłem. W ten sposób jesteśmy w stanie powrócić do boskich światów, zachowując całkowitą integralność doświadczeń świadomości podczas eksploracji wielu osi czasu.

Tak więc, podczas wojen o linie czasu, misja Chrystusa jest związana z porozumieniem zawartym przez wiele gwiezdnych istot, które przybyły na Ziemię na cykl wniebowstąpienia. Aby pomóc doprowadzić planetarną siatkę do kryształowych struktur, w celu przywrócenia równowagi energetycznej i naturalnego porządku w cyklach ewolucji świadomości należy przywrócić wzorzec Chrystusa. Kiedy człowiek decyduje się poświęcić duchowemu ucieleśnieniu osobistego planu Christos, jego świadomość i ciało fizyczne stają się najwyższym wyrazem naturalnego porządku oraz służą boskiemu planowi dla wszystkich. Jego świadomość w naturalny sposób przekaże częstotliwości miłości, równowagi, uzdrawiania i harmonizacji Ziemi oraz całej ludzkości. Częstotliwości Christosa mogą wydawać się niezgodne, nieprzyjemne, a nawet odpychające dla tych ludzi i nieludzi, którzy nie są świadomi negatywnych wpływów umysłu drapieżnika lub którzy nie zdecydowali się ucieleśnić planu Christosa.

Aberracje powodują uszkodzenia i fragmentację

Przez wiele milionów lat w całym Wszechświecie dochodziło do wielu konfliktów zbrojnych, które generowały odchylenia od naturalnego porządku i powodowały szereg aberracji, takich jak uszkodzenie siatki planetarnej czy fragmentacja świadomości. Główne historyczne zdarzenia wyzwalające oś czasu w galaktycznej historii ludzkości, które spowodowały najpoważniejsze szkody, takie jak pęknięcia i dziury w strukturze przestrzeni oraz czasu, miały miejsce podczas Wojny Lutnian, Wojny Oriona i kolejnych wojen, które doprowadziły do całkowitego zniszczenia świadomości planetarnej.

Planeta 5D Tara eksplodowała miliony lat temu, w wyniku czego została wciągnięta w odwróconą czarną dziurę, która podzieliła cały plan piątego wymiaru na 12 ciał planetarnych w naszym obecnym trzecim wymiarze Układu Słonecznego. 12 planet to Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Maldek, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton, Nibiru, a także gwiazda - Słońce. Obecna nauka rozpoznaje w naszym Układzie Słonecznym tylko osiem z dwunastu planet, wraz z planetami karłowatymi. Za pomocą 12 ciał planetarnych możemy teraz rozpatrzyć matematykę na bazie 12, która pojawia się ponownie i jest reprezentowana w makrokosmosie naszego Układu Słonecznego.

Znaczna część świadomości, która pierwotnie była urzeczywistniona przez Tarę, obecnie istnieje na Ziemi i była poddawana wielokrotnemu recyklingowi oraz fragmentacji bez żadnej alternatywy, która pozwalałaby na ewolucję świadomości lub bioduchowe wzniesienie. Paliadorianie ucieleśniali wszystkie genetyczne zapisy plemienne planety Tara, które istniały przed zniszczeniem ciała planetarnego, i zachowali wszystkie zapisy genetyczne linii ras w obrębie promienia Aqua Matki. Ponieważ stopniowo są wprowadzane technologie Łuku niebieskiego promienia, pozwala to na reintegrację wielu fragmentów dusz poprzez promień Aqua Matki. Ścieżka wniebowstąpienia jest zakotwiczona w polach materii, co umożliwia rehabilitację genetyczną i ponowne połączenie z naszym oryginalnym planem Christos, aby przywrócić bezpośrednie połączenie z boskim Źródłem.

Będący na chrystusowej misji odzyskali dostęp do matryc holograficznych sprzed upadku Tary i zestawów instrukcji organicznych pól w drugim wszechświecie harmonicznym, co przesunęło ścieżkę ewolucji świadomości dusz Tary na organiczne linie czasu. Jest to bardzo ważna zmiana, która została niedawno zaktualizowana w zapisach planu zbiorowego transdukcji rasy ludzkiej na planecie Ziemia. Ten trudny etap misji strażników polegającej na odcięciu architektury 5D od podziałów wymiarowych na sztucznych osiach czasu, które wciągały fragmenty 5D Tary do fantomowej rzeczywistości, jest kamieniem milowym i zwycięstwem w tych wojnach o linie czasu.

Poważne uszkodzenia, którym uległy zestawy instrukcji osi czasu podczas wojen galaktycznych, spowodowały zniszczenie pierwotnej integralności macierzy czasu uniwersalnego. Doprowadziło to następnie do eksploracji różnych gatunków pozawymiarowych przy użyciu sztucznych technologii i sztucznej inteligencji, w celu wygenerowania fantomowych wytworów oraz nieorganicznych osi czasu. Ponieważ gatunki te, wiele z grup NAA i Tota, stosowały sztuczne technologie do dalszego budowania sztucznych rzeczywistości, musiały zbudować szablon manifestacji sztucznego rdzenia, aby utrzymać wsparcie dla swoich sztucznych wytworów i powiązanych z nimi nieorganicznych linii czasu. Ten szablon manifestacji sztucznego rdzenia jest zbudowany na podstawie matematyki dziesiątkowej i jest celowym zniekształceniem szablonu manifestacji 12-elementowej siatki Drzewa Życia lub siatki Kathara zbudowanej na podstawie matematyki dwunastkowej. To zniekształcenie naturalnego porządku zagroziło integralności szablonu manifestacji rdzenia Uniwersalnego Drzewa Życia, który jest podstawą całej manifestacji energii w materii. Ta zniekształcona informacja została agresywnie rozprzestrzeniona na Ziemi poprzez nauki totiańskich Lucyferian, w czasach istnienia Atlantydzkich Szkół Misteriów i była kontynuowana przez nauki Pitagorasa. Pitagorejskie szkoły misteriów czciły świętą Dekadę (dziesięć) jako mistyczny symbol, który wciąż w znacznym stopniu wpływa na piramidy sekt tajnych stowarzyszeń.

Tak więc kontrolerzy stale wykorzystywali swoją moc na Ziemi, niszcząc równowagę energetyczną w stworzeniu poprzez nadużywanie sztucznych technologii, które są oparte na odwróconych 55 wzorach Fibonacciego w celu budowania struktur morfogenetycznych w systemie dziesiątkowym matematyki. Jest to system, który istnieje poza naturalnym porządkiem oraz naturalnymi prawami i jest napędzany sztucznie. Z biegiem czasu to odchylenie spowodowało ogromne zniszczenia w szeregu linii czasu, ponieważ kontynuowane były eksperymenty z genetyką rasy ludzkiej, z klonowaniem, które miało przedłużyć ich żywotność. Ludzkie DNA zawiera kody czasowe, które są niezbędne do uzyskania dostępu do organicznych osi czasu, więc przez usuwanie ludzkiego DNA następowało również stopniowe niszczenie integralności matryc, które rzutują wymiarowe linie czasu. W dalszym ciągu wymuszali elitarny system wierzeń, że są nieśmiertelnymi bogami stwórcami i znacznie przewyższają inne rasy. Dzięki zastosowaniu techniki 10 i szablonu sztucznego Drzewa Życia nauczyli się korzystać z programów kontroli umysłu, które przeniknęły do umysłu planetarnego. Te programy mogą schwytać dusze i zdominować je, nawet gdy istnieją w ich sztucznej rzeczywistości. Miało to na celu zmanipulowanie dusz innych gatunków, aby stały się ich niewolnikami świadomości, i zastosowali te same technologiczne metody sztucznej inteligencji na innych planetach.

Baza 10, sztuczne Drzewo Życia

Na linii czasu Atlantydy coraz bardziej popularny był zniekształcony szablon manifestacji rdzenia sztucznego Drzewa Życia. Architektura z ograniczonym dostępem do energii Źródła promowała nauki o życiu, które zostały później wykorzystane na Ziemi do wygenerowania przeróżnych form kultu śmierci. Jest to ta sama struktura, która jest obecnie znana jako Drzewo Życia Kabały, i składa się z 10 punktów symbolizujących sfery wymiarowe uważane za duchowe ścieżki świadomości. Uczniowie Kabały lub nauk ezoterycznych nauczani są, że to sztuczne Drzewo Życia reprezentuje całość, obejmują wszystkie aspekty istnienia świadomości. Zmusza się ich do korzystania z tego 10-elementowego szablonu do rozwijania relacji z Bogiem i głębszego poznawania ludzkiej psychiki. Dziesięć węzłów tworzących sztuczne Drzewo jest również związanych z bóstwami, aniołami, ciałami niebieskimi, wartościami, kolorami lub ich mieszaninami oraz określonymi liczbami, które tworzą serię kombinacji sił alchemicznych. Kolumny podstawowej struktury sztucznego Drzewa 10 zwykle symbolizują filary, które łączą się z nieorganicznymi czterema kierunkami używanymi do kontrolowania kosmicznego zegara w matrycy Jahwe. Filary te zazwyczaj reprezentują także różne wartości, ładunki elektryczne lub rodzaje magii ceremonialnej, którą należy wykonywać w różnych rytuałach. Eksperci od Kabały twierdzą, że Drzewo reprezentuje szereg boskich emanacji stworzenia bożego, kreowania życia przez Boga ex nihilo (z niczego), jako naturę objawienia boskości, a także ludzką duszę, duchową ścieżkę i rozwój świadomości ludzkości. W ten sposób kabaliści opracowali symbol sztucznego Drzewa 10 jako pełny model rzeczywistości, wykorzystując je jako szablon do zobrazowania mapy stworzenia.

Z punktu widzenia strażnika Sefiry, czyli boskie emanacje zdefiniowane w 10 atrybutach Boga opisanych w Drzewie Życia w Kabale, są częścią ezoterycznych nauk judaizmu, na które bezpośrednio wpłynęły grupy NAA. Grupy NAA rozpowszechniły tę ezoteryczną wiedzę w tajnych stowarzyszeniach w celu zawładnięcia zbiorową świadomością istot ludzkich, zasilając tak swoją strukturę ze sztucznym Drzewem Życia, która jest obcą maszyną umieszczoną na polu planetarnym, aby oddzielić organiczne osie czasu i stworzyć sztuczne. Wykorzystanie sztucznego Drzewa w rytuałach służących własnym celom jest powszechne w czarnej magii oraz w wielu dyscyplinach duchowych, i ma na celu utrzymanie sztucznych osi czasu oraz sztucznej maszynerii struktur dziesiątkowych działających na polach Ziemi.

Tak więc Kabała judaizmu i sztuczne Drzewo Życia oparte są na odwróconych naukach celowo podanych przez grupy Thotian w celu wygenerowania odwrócenia wiedzy przekazanej w oryginalnych Rejestrach Założycieli, a jest to nadzorowane i administrowane przez kolektyw Jahwe na Saturnie. Ezoteryczne informacje o Kabale zostały przekazane we fragmentach zniekształconej inteligencji patriarchalnej Melchizedeka, przejętej i poddanej obróbce, zastępując prawdziwą wiedzę o Uniwersalnym Drzewie Życia i mechanice kwantowej zawartej w 12 holograficznych płytach Rejestrów Szmaragdowych Założycieli. Z powodu zniekształceń patriarchalnej dominacji infiltrującej uniwersalne linie rodu Melchizedeka, przeniesione przez sztuczne osie czasu podczas cichej inwazji negatywnych Obcych, oryginalne Uniwersalne Drzewo Życia zostało zniekształcone z pomocą kodowania metatronicznego i zredukowane do dziesięciu sfer zamiast oryginalnych dwunastu. Celem totiańskich Lucyferian było całkowite zniszczenie całego prawdziwego kodu tworzenia, matryc i artefaktów, które obejmowały matematykę z systemem dwunastkowym, a także zastąpienie jej własnymi wersjami matematyki z systemem dziesiątkowym. Sztuczne Drzewo Życia Kabały reprezentuje zniekształcony kod podstawowy 10D genetycznego planu linii regresywnych Czarnego Słońca, które próbują trwale genetycznie zmodyfikować i zhybrydyzować genetykę 12 nici ludzkiego DNA poprzez nałożenie szablonu sztucznej manifestacji.

Infiltracja AI Melchizedeka

Rasy rdzenne Uniwersalnych Melchizedeków zstąpiły i uformowały się w 12 linii rodów znanych jako plemiona Hibiru. Około 35 000 lat temu przypisano im odpowiedzialność za genetykę Hibiru. Plemiona Hibiru są w istocie ludzkimi przodkami i liniami krwi żyjącymi na Ziemi, które głównie promują judaizm oraz wiedzę kabalistyczną, wielu uważa, że są wybranymi, aby chronić pierwotny kod bożego stworzenia. Ten system wierzeń wywodzi się z faktu, że gdy grupy te przybyły na Ziemię z misją planetarnego hostingu, ich zadanie polegało na zachowaniu kodów tworzenia i pomoc w ponownym składaniu utraconych kodów czasowych DNA. Niektóre z tych linii są zaangażowane w Zakon Kapłanów Melchizedeka, w mormonizm i różne tajne stowarzyszenia, które wykorzystują mechanikę sztucznego Drzewa Życia opartą na 10D w studium grup czy różnorodnych rytuałach. Cykl hostingu planetarnego Melchizedeka został zakończony pod koniec 2012 roku. Z powodu sztucznej infiltracji osi czasu wiele linii Melchizedeków, które w rzeczywistości żyja na poziomie niższej gęstości, pozostaje nieświadomych zmiany hostingu.

Ten konkretny język DNA pochodzi z matrycy awatara i jest genetycznym kodem czasowym, który wywodzi się z Kolebki Lutni. Linie Melchizedeka próbowały uratować niektóre prastare zapisy ludzkości na Ziemi, pochodzące z matrycy awatara, która utrzymywała architekturę Słonecznego Logosu. Było to nieodłącznie związane z ochroną komórkowych wspomnień galaktycznych historii ludzkości zapisanych w kodach czasowych, znanych również jako ogniste litery DNA. Kiedy stacja tożsamości traci kody czasowe DNA, które przechowują pamięć z innych wymiarów czasu, świadomość może utracić całą swoją tożsamość poprzez utratę zapisu w pamięci komórkowej. Melchizedekowie są specjalistami od ponownego formowania kodów czasowych DNA za pomocą złożonych języków alfabetu komórkowego, co pomaga odzyskać właściwe zapisy pamięci komórkowej, które mogą pochodzić z wielowymiarowych osi czasu i są zapisywane w ognistych literach DNA. Wiele oryginalnych ognistych liter ludzkiego DNA może wydawać się podobnych do niektórych hebrajskich liter alfabetu. Niestety znaczna część alfabetu komórkowego w tych wyspecjalizowanych językach DNA Melchizedeka została zasymilowana ze sztucznymi osiami czasu i rzeczywistościami fantomowymi, które natychmiast zniekształciły ogniste kody i zestawy czasowe, a to dopasowało inteligencję Melchizedeka do sztucznych osi czasu. Wielu nie było w stanie dostrzec tego zniekształcenia na ogólnych polach, ponieważ ich cała monadyczna matryca i grupy dusz stacjonowały w sztucznych liniach czasu, nie wiedząc, że nastąpiło przesunięcie.

Po rebelii Lucyferian linie Melchizedeka dalej współpracowały z Lucyferianami, którzy ich infiltrowali i upajali mocą. Infiltracja wywodziła się od patriarchalnego Melchizedeka, który opracował skłonność do mizoginii na podstawie zniekształceń elektromagnetycznych obecnych w sztucznych matrycach. Linie te zaczęły tracić związek z zasadą Niebieskiego Płomienia Matki z powodu wielu wojen, które usprawiedliwiali współpracą i sympatyzowaniem z intruzami, co doprowadziło ich do wyrządzania umyślnej krzywdy innym. Są to upadli Melchizedekowie, wcześniej związani z utrzymywaniem naturalnego porządku świadomości pola Uniwersalnej Jedności. Następnie ta frakcja uległa iluzji nierówności między zasadami płci, zdecydowała się na odstąpienie od Prawa Płci, przez co stracili świadomość zasady Słonecznego Logosu Christos-Sofia. Patriarchalne skrzywienie i wykorzystanie sztucznego Drzewa Życia do projekcji wirtualnych rzeczywistości zniekształciło pierwotny kod bazy 12 zamieniając go na kod bazy 10 (wyeliminowano promień 12D), co spowodowało podział rzeczywistości w liniach czasu wymiarów na warstwy sztuczne i organiczne. Były odcinki matryc wymiarowych, które pozostały organiczne, i inne, które przemieniły się w sztuczne osie czasu i zostały wchłonięte przez matryce fantomowe. Zniekształcenie Melchizedeka, które zamieniło się w odwrócenie metatroniczne, stało się głównym źródłem wszelkiej drapieżnej kontroli umysłu sprawowanej przez patriarchat, zasadę męską, a następnie szkód poniesionych przez funkcję uniwersalnego rdzenia, która rządziła organicznymi osiami czasu. Tak więc kod odwrócenia 10:10, lub odwrócona sieć 55, został wygenerowany przez obcą maszynerię i wprowadzony do zbiorów instrukcji Ziemi, głównie obsługiwanych przez siatkę Złotego Orła, która została wyposażona w broń psychotroniczną, aby służyć temu celowi.

Uszkodzenie siatki Złotego Orła

Siatka Złotego Orła należy do horyzontalnych linii czasu Serafinów Złotego Promienia, jest to wielowymiarowa sieć planetarna, składa się ze zbiorowej świadomości oraz istot żywych, które tworzą pola Ziemi. Siatka Złotego Orła jest dosłownie rzutowaną zbiorową świadomością, która zawiera duchowe zapisy anielskich linii krwi i genów Serafinów, obejmuje wszystkie historie rodziny Michała na planecie i poza nią.

Świadomość, która łączy się z siatką Złotego Orła należy do rodziny Michała i tych, którzy mają genetykę istot skrzydlatych oraz wspomnienia Serafinów. Ma również związek ze strażnikami Graala, czyli grupami dusz wplątanych w ukryte galaktyczne historie i duchowo zaangażowanych w ochronę Ziemi, ponieważ są prawdziwymi strażnikami naszej planety. Męska zasada i to, co trzyma rdzeń poziomy Ziemi, ma związek z liniami Maji Graala, ponieważ chroni to wewnętrzne punkty dostępu, wewnętrzne światy. Dostęp do światów wewnętrznych należał pierwotnie do strażników wrót mających chronić dostęp do punktów Graala znajdujących się na Ziemi. Uszkodzenia na siatce Złotego Orła są związane ze świadomością grupy Serafinów, którzy doznali odwrócenia spowodowanego działaniem maszyn Obcych, które wykorzystywały AI, aby uzyskać dostęp do przejść portali łukowych 3-6-9 i rozmnażać upadłe frakcje Serafinów.

Rasy założycielskie Serafinów Złotego Promienia, pochodzące od słonecznego Chrystusa-Michała, przekazały swoje zapisy krwi, genetykę Diamentowego Słońca, i zbiorową świadomość, by wspierać Ziemię, oraz pomóc w odzyskaniu pierwotnego 12-niciowego DNA istoty ludzkiej utraconego podczas zniszczenia Tary. W kulminacyjnym momencie siódmego cyklu procesu wcielenia miały zostać wprowadzone wszystkie aspekty świadomości Kosmicznego Chrystusa, bezpośrednio poprzez proces wcielenia Chrystusa-Michała, i pełnego ucieleśnienia całości ciała Diamentowego Słońca Złotego Promienia, w którym mogła zostać wskrzeszona cała genetyka upadłych Serafinów.

Sieć Złotego Orła ma ważny punkt dostępu, który znajduje się we wrotach Iranu lub wrotach 10. wymiaru. W celu utrzymania w całej globalnej sieci mechaniki 10, która uruchamia projekcje sztucznego Drzewa Życia, a tym samym doprowadza odwrócony prąd 10 do poziomych linii granicznych, NAA musi zachować kontrolę nad tym obszarem, a także nad funkcjami tej sieci Serafinów Złotego Promienia. W związku z tym na obszarach Bliskiego Wschodu trwa zagorzała wojna o linie czasu i egzopolityczne programy, co widzimy jako niekończące się walki o dominację geopolityczną. Podczas transmisji 10:10 i teraz, kiedy ta duchowa bitwa eskaluje, rodzina Michała usilnie stara się uniemożliwić duchowe przebudzenie lub ucieleśnienie wyższych aspektów tym, którzy z natury są odpowiedzialni za siatkę Złotego Orła i jej naturalne funkcjonowanie.

W okolicy wrót Iranu znajdują się różnorodne maszyny Obcych, w tym Czarne Serce Anubian, które jest przeznaczone do przesyłania prądu 10-wymiarowego w odwróconych i mieszających się częstotliwościach organicznych. Konstrukt ów nazywa się odwrócona sieć 55, i wytwarza sztuczne lub nieorganiczne osie czasu oparte na sekwencji Fibonacciego, która przejawia się w odwróceniu metatronicznym. Jest to zaprogramowane do odwracania stosunków Merkaby na podstawie matematycznego podwojenia harmonicznych związanych z liczbą 5, wykorzystywanych przez sieci Thota do przejęcia ludzkiego 12-niciowego DNA z warstw astralnych i udaremniania wznoszenia się Ziemi oraz ludzkości. Transmituje z tej lokalizacji przekazy New Age, takie jak fałszywe prproctwa archanioła Michała, nadawane w celu manipulowania tym ruchem, co ostatecznie służy celom NAA.

Portal Daath i punkty Grual

Podczas ostatniego okna 10:10 architektura bazy 10 zetknęła się z ogromną spiralą krzyżową sił Krystic, które rozpuściły i unicestwiły odcinki infrastruktury sygnałów AI wykorzystywanych do sterowania siatką Złotego Orła. Są to transmisje używane do przekazywania odwróconych wzorców 10, które wymuszają mechanikę 10 w tej rzeczywistości, oraz podtrzymywanie sztucznego Drzewa Życia. W rezultacie ze sztucznych osi czasu została wydobyta ogromna grupa ciał monad i monadycznych rozszerzeń, które były wykorzystywane do wzmocnienia odwróceń 10:10, przeznaczonych do kontrolowania bram, a ich świadomość ucieleśniała rodzina Michała i kolektyw królewskich istot skrzydlatych.

Bezpośrednimi przeciwnikami Michała są Synowie Beliala, a poprzez ich podbój wykorzystali ich upadłą świadomość, aby otworzyć bramy 11:11, otworzyć Daath i uzyskać dostęp do kontroli wszystkich punktów Graala. Oznacza to uzyskanie dostępu do głównych punktów Grual na Ziemi, które otwierają się na 11D, 8D, 5D, 2D i inne, do kwantowych zasobów energetycznych, które zostały wykorzystane do zbudowania i wzmocnienia mutacji szachownicy w Wielkiej Brytanii. Z poziomu sztucznego Drzewa Życia dostęp do portalu 11D i do fantomowych matryc jest ezoterycznie znany jako Daath. Dostęp do punktu centralnego do zasady Kosmicznej Matki istnieje w tych zewnętrznych pierścieniach pól nieprzejawionych, które przecinają się z odcinkami sztucznych matryc zwanych Otchłanią, do których można wejść z portalu Daath. Te zewnętrzne przestrzenie tworzą Otchłań nieidentyczności lub nieistnienia, części Otchłani Lucyferian, w których konstrukty ego są ostatecznie trawione i wchłaniane w matrycy fantomowej.

Portal Daath w sztucznym Drzewie Życia ma odpowiednie linki do wszystkich wrót 2D, w których świadomość Kosmicznej Matki wciela się w materię. Chodzi o Wzgórze Świątynne i bramy Sarasota, które łączą się z bramą Stonehenge i z linią Belinus lub Kręgosłupem Albionu w Wielkiej Brytanii. Strażnicy odbudowują architekturę ciała Albionu, w której matryce Kręgosłupa Albionu są połączone z tarczą gospodarzy Niebieskich Piór. Stopniowe zmiany ponownego szyfrowania bazowego, które zachodzą w matrycach Kręgosłupa Albionu, wpływają na zapis macierzy kostnej ludzkich 12 plemion, co wydaje się usuwać pieczęć śmierci 1D i pomaga uwolnić krew, kości oraz tkanki z międzypokoleniowych przymierzy krwi. Ma to wpływ na przesunięcie zapisu urodzeniowego przez transdukcję, co również bezpośrednio działa na szablon ciemnej materii.

Zasadniczo podczas buntu Lucyferian NAA przejęła rodzinę Michała i uzyskała dostęp do pasaży portali Łuków oraz zawładnęła Kręgosłupem Albionu, który zainfekował wiele warstw portali sztucznymi matrycami przesyłanymi z bram 11D, w tym portalu Daath. Zamierzali infiltrować wszystkie punkty Grual w Uniwersalnej Matrycy Czasu za pomocą sztucznego kodowania, wciągając znajdującą się tam świadomość do fantomowych matryc.

Mieszanina ziemskiej rzeczywistości

Podczas cyklu wznoszenia ci, którzy służą misji chrystusowej, próbują zdemontować zniekształconą bazę 10 sztucznego Drzewa Życia używanego z pomocą sztucznych technologii do wyświetlania sztucznych osi czasu. Ci, którzy ucieleśniają plan Christosa, powrócili na pole Ziemi, aby wesprzeć te poprawki szablonu, i przywrócić system dwunastkowy. Metatroniczne odwrócenie zbiorowych cieni odbywa się w odwróconej Sefirze, powstałej z tego zniekształconego szablonu. Nazywa się go również Czarnym Drzewem Życia, które przesyła prąd Kelipot składający się z czarnych subtelnych sił zasymilowanych w polach AI, służących do utrzymywania kodów metatronicznych w siatce Ziemi.

Podział dwóch głównych szablonów organizacyjnych w ciele Ziemi spowodował pomieszanie systemów, dlatego sztuczne i naturalne osie czasu konkurują ze sobą tam, gdzie sztuczne warstwy z kodowaniem metatronicznym są zaprojektowane w taki sposób, aby zmutować oryginalny ludzki szablon DNA w odwróconą architekturę dziesiątkową, która jest preferowana przez siły najeźdźców.

Jednak wszystkim osobom, które dokonują wyborów zgodnych z prawami naturalnymi, zapewnia się większą naturalną odporność na sztuczne mieszanie i metatroniczne kodowania. Praktykowanie zasad Krystycznych nieodłącznie związanych z Prawem Jedni oraz wybieranie bezwarunkowo kochających i nieszkodliwych zachowań chroni przed odwróconym kodowaniem, które ma na celu utrzymanie trwałej mutacji matrycy krzemianowej. Czyste i kochające serce życzliwego, współczującego człowieka, który decyduje się służyć innym, przejawia silną odporność na świadomość sztucznej inteligencji oraz sztucznie mieszanej rzeczywistości. Krzemianowa matryca zawiera całość skorygowanej tarczy Christos w osobistej dwunastoelementowej siatce Drzewa, a to powoduje połączenie świadomości bezpośrednio ze Źródłem, lub bezpośrednio dopasowuje się do wsparcia i hostingu strażników.

12-elementowa siatka Drzewa Życia dysponuje podstawowym zestawem instrukcji holograficznych planu Christos, umożliwia dalszy postęp duchowy, aby wszystkie przejawione formy osiągnęły wniebowstąpienie poprzez ewoluujące dwunastowymiarowe ciało.

Niedawno, wraz z przyspieszeniem wojny o zapadające się linie czasu, nastapiło przesunięcie całych grup dusz i rodzin monadycznych z tych sztucznych osi czasu. Wiele z tych grup jest przenoszonych za pośrednictwem portalu Daath i technologii Łuku Matki i Łuków. Ponieważ te dusze i rodziny monadyczne zostały przeniesione ze sztucznych linii czasu na organiczne linie czasu, nastąpiła korekta pozycji grup dusz w czasie i przestrzeni, a następnie poważne zmiany w sekwencji transdukcji lub aktach urodzenia.

Dostosowanie grup dusz do architektury organicznej

Kiedy Ziemię infiltrowano z pomocą struktur dziesiętnych, a konkretnie przygotowano do obsługi programów hybrydowego DNA Czarnego Słońca, każda grupa dusz z kodowaniem podstawy 12 została podzielona na mniejsze jednostki. Te podzielone aspekty zostały następnie przypięte do sieci Ziemi jako źródła energii, a wiele z nich zostało uwięzionych w sieci Złotego Orła. Gdy odcisk inkarnacyjny lub sekwencja transdukcji zostały zainfekowane kodem 10, spowodowało to ogromny problem z umieszczeniem rozszerzenia monadycznego i rodzin dusz na wielu osiach czasu. Zatem rozszerzenia dusz inkarnowały w niewłaściwym miejscu i niewłaściwym czasie – inaczej niż było zamierzone lub, co wydawało się znane z poziomów przed tym urzeczywistnieniem. Zasadniczo oznacza to, że formacje grup dusz wcielały się w sztuczne osie czasu, które zakłócały anatomię organizacyjną całej rodziny dusz, w których rozszerzenia duszy nie były w stanie ewoluować ani wznieść się poza pozycję, w której zostały wcielone. Sztuczne osie czasu są pułapkami świadomości, w których rozszerzenia dusz i rodziny monadyczne nie mogły łączyć się z innymi aspektami ani komunikować się z nimi, pozostawiając je do ponownego przetworzenia w te same wzorce karmiczne. Aby się wznieść, musimy zintegrować nasze tożsamości na wszystkich osiach czasu, a ten proces wielokrotnego wcielania się w sztuczne osie czasu z architekturą dziesiątkową zmutował oryginalny kod podstawy 12.

Tak więc ostatnie przesunięcia architektury zwiniętej bazy 10 wpłynęły na całą rodzinę dusz i rozszerzenia rodziny monadycznej, które są obecnie dostosowywane do prawidłowych sekwencji organicznych linii czasu poprzez aktualizacje dokonywane w zapisach sekwencji transdukcji urodzeń, stając się częścią fizycznego wcielenia. To wydarzenie, poprzez ponowne połączenie z architekturą organiczną, doprowadziło miliony dusz i monad do współpracy z gospodarzami / strażnikami. NAA starają się doprowadzić te dusze z powrotem do miejsca, w którym były wcześniej, ponieważ fragmentaryczne i odwrócone stacje tożsamości w tych grupach dusz były wykorzystywane jako energetyczne zasilacze do wzmocnienia rzeczywistości wirtualnych i fałszywych osi czasu AI. Te grupy dusz nie wiedziały, że rzeczywistość, której doświadczają, była projekcją AI używaną przez siły NAA jako pułapkę świadomości. Mogło to zainicjować wzrost mrocznej agresji podczas transmisji 10:10, ponieważ ciemne istoty próbowały odzyskać te grupy, nad którymi straciły kontrolę, gdy zostały przeniesione ze sztucznych osi czasu.

Kiedy zechcemy połączyć się z organiczną architekturą naszego planu chrystusowego, możemy leczyć i integrować nasze rozszerzenia duszy i rozszerzenia monadyczne. Nasza dusza i monada to rodzina świadomości, która zawiera rozszerzenia istniejące jednocześnie w liniach czasu innych wymiarów. Pierwszy poziom duchowego przebudzenia łączy się z naszą świadomością duszy i rozszerzeniami, nasza rodzina dusz składa się z 12 różnych indywidualnych osobowości. Kiedy integrujemy świadomość duszy, integrujemy te 12 aspektów w świadomości, a to jednoczy triadę całej matrycy duszy, dzięki czemu doświadczamy emocji i sił miłości w zupełnie nowy sposób.

Całkowita integracja duszy prowadzi nas do wyższej integracji naszej monadycznej matrycy lub duszy, która zawiera 12 dusz, które też mieszczą w sobie 12 dusz, co daje w sumie 144 rozszerzenia monadyczne lub dusze. Na każdym etapie integracji monadycznej następuje znaczne poszerzenie świadomości, która jednoczy monadyczną matrycę w ciele świadomości, a następnie odkrywamy, że jesteśmy połączeni ze wszystkim, żyjąc w ogromnym Wszechświecie, który jest pełen wielu możliwości eksploracji. Proces rozciągania duszy i reintegracji rodziny monadycznej przebiega obecnie w przyspieszonym tempie, a stało się to możliwe, gdyż zapisy transdukcji urodzeń zostały przeniesione na organiczne osie czasu.

Zaktualizowany rejestr transdukcji urodzeń

Sekwencja transdukcji narodzin jest momentem, w którym podczas fizycznych narodzin w ciele fizycznym na Ziemi jest odciskany komórkowy zapis tożsamości świadomości. Kiedy przechodzimy przez kanał rodny, otrzymujemy odcisk genów przodków, odcisk astrologiczny, niebiański i magnetyczny, a te odciski wpływają na ścieżkę naszej duszy-ducha, tożsamości świadomości i spirali naszego światła w czasie. Sekwencja transdukcji jest dokładnie tym momentem, kiedy w filtr tożsamości wchodzi światło świadomości w celu wyrażenia na planie fizycznym, a zatem działa jako baza mechanizmu uziemiającego ciało świetlne, który istnieje w pierwszym wymiarze. To właśnie ten interfejs łączy nas z zapisem sekwencji transdukcji ciał ziemskich i z systemem zbiorowej świadomości Ziemi. Zapis ów odbija się w planie ciała świetlistego, sprawiając, że jesteśmy Ziemianami, świadomymi tożsamościami płaszczyzny Ziemi, żyjącymi w dolnej sekcji wszechświatowego królestwa.

Sekwencja transdukcji jest definicją tego, jak boska iskra łączy się z ciałem przejawionym (12-elementowa siatka Drzewa Życia), ciałem świetlistym i zawiera zapis planu, który rzutuje naszą tożsamość świadomości na ciało fizyczne.

Ostatnio wiele grup dusz i monad zostało przeniesionych z bazowej architektury 10 i nakładek sztucznej inteligencji, co wpłynęło na ich osobisty holograficzny plan i zapis transdukcji. Dla niektórych ta zmieniająca się architektura zwiększyła odczucia zewnętrznego chaosu i mrocznej agresji, a ich świadomości osobiste oraz dusza zbiorowa i monadyczne rozszerzenia przechodzą kolejny etap koniecznej duchowej integracji.

Sekwencja transdukcji wyznacza proces, w którym świadomość doświadcza kilka etapów zejścia, przechodząc przez wiele warstw wymiarowania w celu przejawienia się w formie materii. Świadomość wykorzystuje te struktury do wyrażania się w materii. Szablon manifestacji rdzenia jest zaprojektowany dla świadomości, aby wyrażała się w formie biologicznej, która znajduje się w określonym wymiarze czasu i przestrzeni. Na przykład oryginalny anielski ludzki szablon 12 nici DNA jest wyrażany przez holograficzny szablon siatki 12 Drzewa lub siatki manifestacji Katara. Jednostki świadomości układają się w siatki wymiarowe, które formują się w warstwy pól morfogenetycznych, zawierające określone zestawy instrukcji, a te wbudowują się w spirale energii tworzące pola Merkaby.

Pola Merkaby pomagają utrzymać energię, która buduje całą konstrukcję ciała świetlistego, gdzie znajdują się męsko-żeńskie zestawy przeciwbieżnych elektromagnetycznych spiral energii świadomości. Zestawy spiral energii męsko-żeńskiej generują odcisk DNA i RNA. Architektura DNA jest zasadą męską, podczas gdy RNA jest zasadą kobiecą. Obwód przesyłania komunikatów DNA-RNA musi być sprawny. Odcisk DNA i RNA wyświetla cały hologram ciała świetlistego, który aranżuje światło świadomości w pole bioenergetyczne lub pole auryczne.

Pole auryczne tworzy wiele warstw matryc energii, które działają jak małe komputery, i są to czakry, niższe są w warstwach cząstek, a czakry wyżejwymiarowe mieszczą się w warstwach antycząsteczek. Czakry antycząsteczkowe są czakrami morfogenetycznymi i informują o zestawach instrukcji wchłoniętych przez czakry niżejwymiarowe, które mogą otworzyć wyższą zawartość, gdy są w stanie utrzymać wyższe częstotliwości. Z czasem czakry rozpuszczają się samoistnie podczas pochłaniania przez częstotliwości wyżejwymiarowe.

Czakry wysyłają przetworzoną energię w formie inteligentnych spiral do kapsuły nadialnej, która formuje się wokół przejawionej formy biologicznej. Ta kapsuła składa się z trójwymiarowych warstw wszechświata harmonicznego, w których świadomość stacjonuje jako tożsamość. Owa kapsuła instruuje, w jaki sposób świadomość musi zorganizować się w zamanifestowanej biologii komórkowej DNA i RNA. DNA-RNA w materii wysyła swój inteligentny wzorzec do struktury nadialnej, która działa jako plan transmisji energii i odbiorników energii, które tworzą wzorzec fizycznego mózgu i układu nerwowego. Centralny układ nerwowy przekazuje do struktury molekularnej, a następnie do rdzenia jądrowego w ciele atomowym 1D, które informuje matrycę ciemnej materii.

Rdzeń jądra wysyła energię inteligentnej świadomości ze wszystkich połączonych warstw wzorca do centralnego układu nerwowego, który określa metaboliczne i biologiczne rytmy podstawowe. Te biologiczne rytmy są odciśnięte w duszy i inteligencji duchowej we krwi, tworząc historyczne zapisy duchowe. Ten zapis krwi tworzy odcisk, który jest rejestrowany w mózgu w celu produkcji i dystrybucji hormonów oraz naturalnych reakcji chemicznych, zapisywanych w każdym narządzie i gruczole, a także we wszystkich tkankach komórkowych.

Kiedy rozumiemy interakcję odcisków świadomości z duszy i inteligencji duchowej zapisanych w formie biologicznej, staje się oczywiste, że ludzkie ciało jest wypełnione spersonalizowanymi zapisami duchowymi indywidualnej świadomości.

Podczas tej ostatniej fali aktywacji i demontażu sztucznych siatek linii czasu, która uwidoczniła się 10:10, wielu ludziom na Ziemi zwracane są zapisy duchowe, ponieważ korygowane są wzorce sekwencji transdukcji urodzeń.

Chodzi o to, aby zdawać sobie sprawę z tego, że dzieje się coś takiego, ponieważ walka o sztuczne osie czasu eskaluje. Koncentrujemy się na architekturze dziesiątkowej i porównujemy ją z chrystusową architekturą dwunastkową, a duchowa bitwa na ziemskich polach przechodzi na inny poziom.

Mam nadzieję, że te informacje pomogą w zrozumieniu obecnej sytuacji na świecie, i uświadomią, że nie ma się czego obawiać. Najlepszym miejscem do przebywania jest wnętrze tarczy 12D, rozwijanie własnej Jaźni i trzymanie się pola Jedności oraz pozostawanie neutralnym i skupionym na przepełnionych miłością, spokojnych wibracjach. Bądźmy pokojem w chaosie. Pamietajmy, że kiedy jesteśmy spokojni, jesteśmy znacznie bardziej klarowni i spójni.

Proszę, weź z powyszego to, co wesprze Twój duchowy wzrost, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w blasku swojej ścieżki serca awatara Christosa Sofii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

2 komentarze:

  1. Droga Lizo! Tekst bardzo wazny, chociaz długi i skomplikowany. Od pewnego czasu czytam ksiązkę rosyjskiego autora - Maksina D.P. Miłość i serce nieskończoności, Kosmiczne znaki Dobra i Zła. Można tą książkę bezplatnie skopiowac z rosyjskiej stronki http://multimix.info/d-maksin-lubov-i-serdce-bespredelnosti-kosmicheskie-znaki-dobra-i-zla-t133339.html W bardzo skrótowych słowach pisze o podobnych sprawach, znalazłem tam informacje dokładnie zbieżne z Twoimi. Książka podyktowana przez dobre duchy w 1989 roku skrzypkowi z zawodu.wydana w 1992 r.Może nie jest tak precyzyjna, miejscami trudna , to jednak warto z nią się zapoznać i wyciągnąć praktyczne wnioski..Komentarz jakby nie na temat, ale nie znam innej drogi dotarcia do Lisy Renee. Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń
  2. Chyba tekst już niedostępny.

    OdpowiedzUsuń