niedziela, 27 stycznia 2019

LISA RENEE - DOPASOWANIE DO PRAW NATURALNYCH styczeń 2019 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Prawo Mentalizmu

* Zgodność astrologiczna - Baran - Mars - Ogień
* Czakra i sfera 1, podświadomy umysł egotyczny

Uniwersalne Prawo Mentalizmu jest skorelowane z kosmicznym Prawem Jedności głoszącym, że wszystkie rzeczy mają związek z Umysłem Uniwersalnym i dlatego podlegają Prawu Struktury, które tworzy wszystko. Niezależnie od tego, czy jest on określany jako umysł Boga, czy też umysł Wszechjedni, jest to czysta świadomość nieskończonej inteligencji, która wyraża swoją zasadę poprzez prawa naturalne, prawa duchowe, które rządzą naszym stworzeniem. Wszystkie rzeczy są zbudowane z inteligentnej energii, która jest wyrażana przez substancję energetyczną, wibracje częstotliwości, plan i aktywną moc ruchu, która bierze wskazówki od zestawów instrukcji przedstawionych i stworzonych z umysłu. Wszystkie rzeczy powstają ze stanu umysłu, jakości myśli i tego, co zostało współstworzone w systemie energii, takim jak świadomość planetarna. Wszystko, co obserwujemy w światach przejawionych, jest wynikiem stanu mentalnego, systemu wierzeń, który go poprzedził.

Kiedy jednostka widzi interakcję i neutralnie obserwuje wszystkie myśli oraz działania, zaczyna rozumieć i stosować to prawo dla osobistego dobra, a także duchowego wzrostu. Ważne jest, aby najpierw opanować to prawo, gdyż wpłynie to na wszystkie inne prawa naturalne, ponieważ płaszczyzna mentalna ma zdolność oddziaływania na to, co jednocześnie dzieje się w płaszczyznach wielowymiarowych. Nasze myśli wpływają na wiele płaszczyzn - w ciele świetlistym i na zewnątrz. Mają one efekt energetyczny, a także duchowy, którego nie możemy ujrzeć oczami, ale które pojawia się w subtelnych siłach wokół nas, przenikając do wielu stacji tożsamości i rzeczywistości.

Zrozumienie tej zasady pozwala duchowemu poszukiwaczowi na takie używanie ciała mentalnego, by służyło najwyższej ekspresji, co oddziałuje na wszystkie inne Prawa Naturalne i pozwala wchodzić w interakcje oraz łączyć się z wieloma warstwami inteligentnej energii. Są to aspekty świadomości innych Jaźni, które istnieją w innych wymiarach, takie jak dusza, monada i awatar, a także aspekty inteligencji, istniejące w ciele fizycznym, sercu i warstwach emocjonalnych. Dobrze jest pamiętać, że myśli są namacalne, są nasionami, z których wyrasta nasz ogród i aby zmienić zbiory, musimy najpierw zasadzić nowe nasiona.

Prawo Zgodności

* Zgodność astrologiczna - Byk - Wenus - Ziemia
* Czakra i sfera 2, instynktowny umysł ego/osobowości
* Gwiazda królewska - Aldebaran

Uniwersalne Prawo Zgodności pokazuje nam to, co wyraża się w świecie wewnętrznym, jest dopasowane do tego, co wyraża się w świecie zewnętrznym i na odwrót. Naszym ostatecznym celem na duchowej ścieżce jest wyrażenie większej równowagi i symetrii tego, czego stajemy się świadomi. Zasada ta wyraża ideę, że zawsze istnieje zgodność, którą można zaobserwować we wzorach między naturalnymi prawami świadomości, istniejących jednocześnie w wielowymiarowych płaszczyznach bytu i życia. Jak na górze, tak na dole - jak poniżej, tak powyżej. To, co manifestuje się w świecie materialnym, odzwierciedla jakość myśli stojącej za wzorem z warstw nieprzejawionych. Zasada ta stwierdza również, że istnieje zgodność między wieloma płaszczyznami rzeczywistości, które mogą tworzyć zintegrowane i harmonijne interakcje określane jako: płaszczyzny fizyczne, mentalne, emocjonalne oraz duchowe, na poziomie indywidualnym (mikrokosmicznym) i zbiorowym (makrokosmicznym.

Jeśli chcemy lepiej zrozumieć rzeczywistość przyczynową i zdarzenia zachodzące wokół nas, patrzymy z makrokosmosu na mikrokosmos, a z mikrokosmosu na makrokosmos i obserwujemy występujące tam wzajemne połączenia oraz wzorce. Aby zrozumieć naturę problemów i lekcji życia, wychodzimy poza liniowe myślenie o problemie. Zamiast tego patrzymy na to, co istnieje w warstwach energetycznych, które go stworzyły, wtedy możemy zobaczyć wzory i cienie tego, co spowodowało daną sytuację.

Jeśli chcemy zobaczyć nagromadzone myślokształty, które stworzyły dana strukturę, jeśli chcemy odwrócić to, co się przejawiło, szukamy odpowiedników. Patrzymy na to, jak powdstało, to co stworzyliśmy porónując wzorce makro z mikro, wpływ współtworzonego systemu energii i motywacje, które za tym stoją. Prawo Zgodności informuje nas o pierwotnym zamiarze i jakości myśli, które zostały użyte do współtworzenia tego, co możemy obserwować poprzez lustro rzeczywistości. Jest to bardzo podobne do podstawowego zrozumienia Prawa Przyciągania.

Prawo Zgodności jest wzmacniane przez znaczenie jego pozycji w uniwersalnej macierzy czasu. Prawo to manifestuje się jako strażnik kierunku wschodniego w strukturze filarów, reprezentuje jedną stronę czterech głównych kierunków (N-S-E-W), mierzonych w kosmicznym cyklu czasowym. Nowy niebiański kierunek w kosmicznym cyklu czasu formuje się w króla-królową mandali Korony Trzech Króli, która należy do pary eonicznej i jest rodzajem kosmicznego kalendarza czasu niebiańskiego, który otwiera się na neskończoność lub 360 światów. To dlatego Aldebaran jest określany jako strażnik Wschodu i jest jednym z wyznaczonych głównych kierunków czterech gwiazd królewskich. Stąd też Aldebaran i historie wojen Michała mają wpływ na Prawo Zgodności, które stanowią część odwróceń myśli używanych do przejęcia Prawa Przyciągania w celu służenia sobie lub w celach szkodliwych.

Prawo Biegunowości

* Zgodność astrologiczna - Bliźnięta - Merkury - Powietrze
* Czakra i sfera 3, świadomy umysł osobowości/ego

Naturalne Prawo Biegunowości zwane także parą przeciwieństw splata się z Prawem Płci, ale nie należy go uważać za to samo. Zasadniczo oznacza to, że rzeczy, które mogą wydawać się przeciwieństwami, faktycznie różnią się stopniem dodatnich i ujemnych biegunów lub jedną z dwóch stron tego samego. We wszystkim istnieją dwie strony polaryzacji. Wszystko jest podwójne, wszystko ma bieguny, wszystko ma swoje przeciwieństwa, a przeciwieństwa są identyczne, ale istnieją w różnym stopniu. Kiedy widzimy obie strony tych biegunów działających w świecie, możemy wznieść się ponad przeciwstawne energie i problemy, które mogą generować, obserwując je ze stanu neutralnego. Możemy przekształcać myśli i sytuację, po prostu podnosząc wibrację poza stan spolaryzowany, poprzez utrzymywanie neutralności lub obserwowanie. Wszystkie rzeczy mają dwie strony, dwa aspekty lub dwa bieguny. Tak więc, biorąc pod uwagę tę informację, każda osoba, miejsce lub rzecz będzie miała energetyczną polaryzację w materii cząstek i w materii antycząstek - ta kombinacja jest zrównoważona lub wyważona w formie danej energetycznej biegunowości lub jej przeciwieństwa. Ostatecznie naszym duchowym celem jest zunifikowanie i połączenie materii cząstek oraz materii antycząstek świadomości i ciała poprzez proces integracji polaryzacji. Integracja biegunowości identyfikuje i lokalizuje tę treść świadomości, która może nie być w stanie połączyć się i związać ze sobą, aby następnie zjednoczyć je w punkcie neutralnym lub poprzez wibracje miłości. Ta praktyka jest sztuką mentalnej alchemii i transmutacji niższej wibracji strachu. Jest to również reprezentowane w naszych fizycznych ciałach posiadających płeć, kiedy inkarnujemy w ciało męskie lub żeńskie, co wyraża się jako biegunowość w materii. Podczas, gdy ciało fizyczne może pozornie istnieć w jednej formie polarności w materii, nasze wewnętrzne i zewnętrzne energie istnieją jednocześnie zarówno w zasadach męskich, jak i żeńskich.

Prawo Rytmu

* Zgodność astrologiczna - Rak – Księżyc - Jowisz - Woda
* Czakra i sfera 4, astralny umysł ciała słonecznego

Prawo Rytmu wyraża zasadę, że pomiędzy przeciwnymi biegunami, we wszystkim pojawia się zamanifestowany i zmierzalny ruch energii, od i do, odpływ i napływ, ruch do tyłu i do przodu, który wyraża się jako ruch wahadłowy. Rytm istnieje pomiędzy każdą parą przeciwieństw czyli biegunów, które zawsze falują i ciągle się zmieniają. Kiedy jesteśmy w zgodzie z Prawem Rytmu, rozumiemy, że nasz stan psychiczny i biorytmy również są regulowane przez te wzorce oscylujących ruchów w makrokosmosie, cyklach życia i śmierci, wznoszeniu i upadaniu, tworzeniu i niszczeniu, gwiezdnych dopasowaniach i wpływach astrologicznych. Mając świadomość tego, jak to się przejawia w życiu, możemy starać się o powrót do równowagi energetycznej, gdy czujemy, że wahadło wypycha nas w dół lub w skrajności. Aby znaleźć równowagę energetyczną przez Prawo Rytmu, szukamy umiaru i ochrony w korzystaniu z naszej energii, myśli i zachowań, powracając do równowagi, zanim będziemy cierpieli z powodu nierozwiązanych ekstremalnych wewnętrznych i zewnętrznych zaburzeń równowagi. Wiedza o tym, kiedy należy działać lub być pasywnym, kiedy mówić a kiedy milczeć, kiedy się wycofać lub iść naprzeciw okolicznościom, są jednym z kluczy do bycia panem siebie. Kiedy zdobędziemy wyższą świadomość tej zasady, przez współczujące obserwowanie, wejdziemy w punkt zerowy, a ten transcendentalny stan świadomości pozwoli nam wznieść się ponad wyhyły wahadła. Kiedy jesteśmy silni i zdolni do zachowania neutralności w chaosie sił wznoszących się i opadających, jesteśmy w stanie działać w zgodzie z naszym najwyższym celem i duchową misją.

Prawo Sugestii

* Zgodność astrologiczna - Lew - Ogień – Słońce - Maldek (pas asteroid)
* Czakra i sfera 5, archetypowy umysł ciała słonecznego
* Królewska gwiazda - Regulus

Chodzi w nim o to, że jesteśmy sumą naszych nagromadzonych myśli i przekonań, zasugerowanych przez słowa mówione, bezpośrednie doświadczenia oraz interpretacje życia, podświadomie, świadomie, a także poprzez ciała duchowe. To, co się mówi, to, co się słyszy, to, co widzimy i postrzegamy poprzez filtr ciała, jest esencją tego, kim się stajemy. Ta zasada świadomości wyjaśnia także gromadzenie wewnętrznej siły, która jest potrzebna, aby wyjść poza to, co zostało wypowiedziane i usłyszane, co zostało nam zasugerowane z uwarunkowań środowiskowych, takich jak odziedziczone wierzenia i zachowania rodziny, z której pochodzimy. Jak odsunąć od siebie miliony sugestii przekazywanych nam od urodzenia? Musimy nauczyć się mówić wyraźnie, kierując energię mentalną na pozytywny pomysł lub przepełnioną miłością myśl, aby wzmocnić wypowiedziane słowo lub myśl w celu jej urzeczywistnienia. Jednak potrzebne jest utrzymywanie punktu obserwatora bez przywiązania się do tego, w jaki sposób coś się przejawi. Może to również określać wewnętrzną dyscyplinę i siłę, które znajdujemy głęboko w wypływających z serca przekonaniach, moc potrzebną do analizy odziedziczonych procesów myślowych i motywacji, oraz do zamiany wypowiedzianych słów na bardziej pozytywne myśli czy zachowania, które służą najwyższej ekspresji. Ciągle wysyłamy i odbieramy energetyczne wzory wypowiedzianych oraz usłyszanych sugestii - mentalnie, emocjonalnie i duchowo, Jesteśmy na nie narażeni w otoczeniu, które współdziała z sumą naszych wielowymiarowych doświadczeń. Ludzie na Ziemi są poddawani elektronicznemu nękaniu i bombardowaniu kontrolą umysłu, co podważa podprogowe i zasłyszane sugestie. To zakłóca sygnały DNA, przez co otrzymują więcej nienaturalnych i sztucznych wiadomości, a będzie tak, dopóki nie zaczną się duchowo wznosić i budzić.

Kiedy sugerowana myśl zwiąże się z silną emocją, niezależnie od tego, czy jest pozytywna czy negatywna, może decydować o tym, w jaki sposób dany myślokształt się zmaterializuje. Silny strach zawsze będzie oddalał nas od urzeczywistnienia i zniweczy słabsze emocjonalne pragnienie osiągnięcia sukcesu lub ekspansji. To dlatego kontrolujący używają skomplikowanych warstw programowania strachu poprzez podświadome sugestie, ponieważ blokuje on umysł i osobistą wolę uniemożliwiając materializację. Aby uzyskać emocjonalną klarowność, musimy oswoić niesforną naturę osobistych instynktownych pragnień i negatywnych emocji, kierując wewnętrzny ogień działań tam, gdzie posłuży to osobistemu oświeceniu na drodze do osiągnięcia wolności świadomości. Dopiero, gdy otworzyliśmy połączenie między sercem a umysłem - poprzez praktykowanie miłującej dobroci względem siebie i innych, oczyszczamy mentalne nieczystości i nagromadzenie odwróconych lub opartych na strachu sugestii. Jest to konieczne, aby pokonać sztuczne sugestie przekazywane do naszego umysłu, ciała i ducha, przeprogramować sugestie oparte na strachu na miłującą dobroć, abyśmy mogli osiągnąć duchowe cele realizując duchową misję i plan.

Poprzez centra energetyczne / czakry otrzymujemy subtelne energie ze światła słonecznego, przyciągane przez jakość naszych myśli oraz emocji, po czym kierujemy te energie na zewnątrz, aby współtworzyć harmonijne, spokojne środowisko dla siebie i innych. Celem każdego wcielenia jest stopniowe urzeczywistnianie wewnętrznego źródła światła, odbijanie wewnętrznego słońca, ale musimy nauczyć się, jak prawidłowo wykorzystywać siłę życiową i zasoby energii oraz żyć w zgodzie z opartą na sercu i autentyczną istotą duchową. Im bardziej świadomie uczestniczymy w kierowaniu osobistą mocą, w dopasowywaniu do wyższego celu, w służbie innym, stale zwiększamy prawdopodobieństwo zdolności przekazywania duchowej mocy światła słonecznego, aby wprowadzić pokojowy stan Ogrodu Edenu w nasze życie osobiste. Dzięki Słońcu – jego światłu, odczuwamy pełne miłości wibracje i zdobywamy ogromną duchową moc oraz siłę, dlatego ta zasada świadomości jest również powiązana z tworzeniem ciała świetlistego i jest również określana jako Prawo Sily.

Prawo Sugestii / Siły jest wzmacniane przez znaczenie jego pozycji w naszej uniwersalnej macierzy czasu. Prawo to manifestuje się w strukturze filarów jako strażnik północnego kierunku, jednej ze stron czterech głównych kierunków (N-S-E-W), które są mierzone w kosmicznym cyklu czasowym. Dlatego Regulus jest nazywany strażnikiem Północy i jest jednym z wyznaczonych głównych kierunków czterech gwiazd królewskich.

Prawo Odpowiedzi / Reakcji

* Zgodność astrologiczna - Panna – Merkury - Jowisz - Ziemia
* Czakra i sfera 6, niebiański umysł ciała słonecznego

To prawo oznacza, że gdy naprawdę szukamy wskazówek i pomocy z królestw duchowo-energetycznych, modlimy się lub prosimy o bezpośrednie wskazówki oraz wsparcie, wtedy zawsze otrzymamy odpowiedź. Aby usłyszeć odpowiedź, powinniśmy nauczyć się słuchać szeptu w ciszy serca lub pozwolić sobie na niemyślenie. Musimy prosić bezpośrednio i wyrazić prośbę o pomoc tak jasno, jak to możliwe, z kochającymi wibracjami. Musimy uważać, aby nie ogarniał nas strach i złość, ponieważ możemy zwrócić uwagę ducha oszusta lub obcego bytu. Często nie dostajemy odpowiedzi natychmiast, gdyż mamy słabe duchowe połączenie lub wiąże się to z czasem i sytuacją, w której otrzymamy wiadomość. Ciągle pytaj, staraj się łączyć z boskim Źródłem. Duch / świadomość komunikują się poprzez uczucia, emocje i ożywienie, prowadzą przez odczucia zmysłowe. Kiedy czujemy się zagubieni w ciemności i chaosie tego świata, oślepieni strachem lub dezorientacją negatywnego ego, zawsze możemy poprosić o pomoc i uzyskać odpowiedź. Kiedy czujemy się odizolowani i osamotnieni lub potrzebujemy wyraźniej rozeznać sytuację, otrzymać więcej informacji, pytajmy i bądźmy otwarci. Światło w nas rozpala iskrę, pozwalającą ego rozpłynąć się w nim, a wtedy zaczynamy słyszeć wewnętrzne przesłanie. Chrystus powiedział: Pukajcie, a będzie wam otworzone - w gruncie rzeczy jest to Prawo Odpowiedzi.

Prawo to jest interpretowane jako złota reguła. Jest ona najistotniejszą podstawą nowoczesnej koncepcji praw człowieka, w której każda osoba ma prawo do sprawiedliwego traktowania i odpowiedzialności za zapewnienie sprawiedliwości innym. Złota reguła to kodeks etyczny, czyli prawda moralna, która w istocie głosi, że należy traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Koncepcja ta opisuje dwukierunkową relację między nami a innymi, w której obie strony traktują siebie nawzajem jednakowo i z wzajemną korzyścią. Złota reguła jest zasadą jedności, którą można objaśnić z perspektywy psychologii, filozofii, socjologii, religii i duchowości. Jest to język uniwersalny, który jest w rzeczywistości Prawem Uniwersalnym, Prawem Odpowiedzi.

Prawo Przyczyny i Skutku

*Zgodność astrologiczna - Waga – Wenus - Saturn - Powietrze
*Czakra i sfera 7, umysł keteryczny monady

Zależnie od tego, jaką wibrację generuje się z myśli, emocji lub zachowań, kombinacja ta uruchamia obieg energii, który musi ostatecznie powrócić do źródła, gdzie kończy się jego bieg. Istnieje wiele wielowymiarowych płaszczyzn przyczynowości, ale nic nie umknie prawu, ponieważ pod koniec cyklu wszystko jest rozliczane. Od każdego z nas zależy zrozumienie i właściwe wykorzystanie tego prawa, ponieważ na ścieżce poszerzania świadomości dowiadujemy się, że będziemy musieli odpowiedzieć za nasze działania, będziemy rozliczać się za energię, którą otrzymaliśmy. Nie ma czegoś takiego jak okazja, przypadek czy szczęście, ponieważ istnieje przyczyna i skutek każdego działania. Wzmacniającym punktem dostosowania się do tej zasady jest podjęcie świadomej decyzji wzniesienia się ponad negatywne lub ograniczające myślokształty tłumu i dokonanie wyboru, aby stać się własną przyczyną, a nie tylko skutkiem działań innych i sytuacji, w których się znajdziemy. To ważne rozróżnienie daje możliwość wzniesienia się ponad archetypowe role ofiara-kat lub pan-niewolnik.

Wszyscy musimy zrozumieć różnicę między pozytywnymi a negatywnymi siłami, abyśmy mogli określić pozytywne i negatywne skutki, które przez te siły powrócą, gdy przejawią się w naszym życiu. Jeśli nie rozumiemy przyczynowości skutków, które następują w naszym życiu, i nie potrafimy określić różnicy między pozytywnymi a negatywnymi siłami, stajemy się bardzo zdezorientowani oraz nieszczęśliwi.

*Pozytywne i pełne miłości działania przynoszą pozytywne i pełne miłości rezultaty.
*Negatywne i oparte na strachu działania przynoszą negatywne i oparte na strachu wyniki.
*Nasze własne działania przynoszą własne rezultaty, odzwierciedlające jakość wybranej polaryzacji: miłości lub strachu.

Ludzkość otrzymała wolność wyboru, dlatego doświadczamy zadowolenia lub chaosu, oświecenia lub złudzenia - stosownie do myśli i decyzji. Musimy uczyć się na podstawie wcześniej podejmowanych decyzji i uważać na to, czego nauczyliśmy się z wszelkich nieprzyjemnych skutków, zaś w przyszłości dokonywać bardziej pozytywnych i kochających wyborów. Uczenie się na błędach jest procesem kultywowania prawidłowego myślenia i właściwego dostrajania - jeśli nasz ból wzrasta, powinniśmy rozumieć, że wymagana jest zmiana i transformacja sposobu, w jaki postępujemy. W rezultacie musimy bardzo dobrze rozumieć osobisty system wartości i dostrzegać, czemu poświęcamy uwagę, czas i skupienie, ponieważ tam, gdzie kierujemy uwagę, tam inicjujemy ruch naprzód przez Prawo Cykli, w wibracjach miłości lub strachu.

Prawo Transformacji

*Zgodność astrologiczna - Skorpion - Pluton - Woda
*Czakra i sfera 8, metatroniczny lub monadyczny umysł monady
*Gwiazda królewska - Antares

Gdy nasza świadomość przechodzi przez energię matrycy czasu, wyniki doświadczeń przekształcają nas na wielu płaszczyznach jednocześnie, przechodzimy z jednego etapu w drugi w odwiecznym cyklu. W tych cyklach nie ma prawdziwej śmierci, tylko przekształcenie energii w inną formę, ponieważ świadomość porusza się w czasie w nieprzerwanym cyklu śmierci i odrodzenia. W celu duchowego rozwoju napotkamy wiele sytuacji i wydarzeń, które będą nieustannie ewoluować oraz zmieniać się, a gdy te sytuacje się kończą, następuje przemiana, w której pojawią się nowe sytuacje. Wszystkie nasze doświadczenia, zmiany i transformacje, które znosiliśmy, to inteligentna informacja świadomości, zdobyta wiedza, którą zabierzemy ze sobą, dokądkolwiek się udamy. Śmierć ego pojawia się, gdy fałszywa tożsamość i stary sposób myślenia umiera i odradza się aspekt nas samych, to także obejmuje zasadę świadomości Prawa Transformacji. Aby osiągnąć wewnętrzną alchemię syntezy polarności, nieustannie przekształcamy energie, transformując siebie, przekształcając linie czasu. Poprzez każde wydarzenie przybliżamy się do osiągnięcia duchowego wyzwolenia i transcendencji. Przez całe życie przechodzimy przez różne portale zmian i transformacji lub przenosimy się całkowicie w inny wymiar rzeczywistości.

Prawo Transformacji jest wzmacniane przez znaczenie jego pozycji w naszej uniwersalnej macierzy czasu i jest bezpośrednio nasycone Prawami Alchemii, które inicjują duchowe wniebowstąpienie. Prawo to manifestuje się w strukturze filarów jako strażnik zachodniego kierunku, tworzy jeden z czterech głównych kierunków (N-S-E-W), które są mierzone w kosmicznym cyklu czasowym. Dlatego Antares jest określany jako strażnik Zachodu i jest jednym z wyznaczonych głównych kierunków czterech gwiazd królewskich.

Prawo Transcendencji

* Zgodność astrologiczna - Wężownik - Chiron - Boska woda ognista – Złote Wrota
* Czakra i sfera 9, keriatryczny lub przyczynowy umysł monady

Poprzez dążenie do oświecenia i w efekcie przebudzonej świadomości, ego traci dominację, a wtedy rozpoznajemy przepływ boskości, ducha we wszystkim. Naturalnie decydujemy się świadomie uczestniczyć we współtworzeniu z Boskim Źródłem, aby generować więcej dobroci dla wszystkich na Ziemi. Prawo Transcendencji jest tym, dzięki któremu doświadczamy świętej wibracji miłości jako wszechobecnej, czujemy, jak umysł Boga przenika nasz umysł i jesteśmy w stanie uchwycić wiedzę powszechną poza stanem rozumowania, bez pomocy ludzkich systemów wierzeń. Poprzez wewnętrzny stan podwyższania doświadczenia nadświadomości, zyskujemy bezpośrednią wiedzę z doskonałej koncentracji, rozumiemy większy cel boskiej woli i ta wiedza zastępuje wszystkie osobiste pragnienia. Poprzez transcendencję ziemskiej osobowości uświadamiamy sobie świadomość mocy, rozumiemy ogólne działanie przyczyn i skutków, ponieważ dostrzegamy naturalne prawa w działaniu, skupiamy się na świadomości dążącej do osiągnięcia prawdy, cnoty/etyki, moralności i obcowania z duchami Chrystusa. W Prawie Transcendencji jest moment, w którym uosabiamy większą prawdę i urzeczywistnienie duchowej istoty, znamy cel, doświadczamy stosunku do Boga Stwórcy, i wobec tej prawdy porzucamy wszystko, abyśmy mogli otrzymać coś o wiele większej wartości. Prawo transcendencji rozsuwa zasłony światła i czasu, abyśmy mogli doświadczyć prawdziwego połączenia z Bogiem i jedności, która istnieje we wszystkich rzeczach. Prawda o naszym celu została nam objawiona, widzimy prawa dotyczące stwarzania i jesteśmy pełni podziwu dla wspaniałości oraz piękna naturalnego dzieła Boga.

Prawo Weryfikacji / Potwierdzenia

* Zgodność astrologiczna - Strzelec - Jowisz - Ogień
* Czakra i sfera 10, słoneczny chrystusowy umysł awatara

Prawo Weryfikacji jest łącznikiem tego, czego nauczyliśmy się poprzez zdobycie wiedzy i lekcje życia, co weryfikuje się podczas rozmyślań, jak zastosować tę wiedzę w życiu codziennym. Przyjmujemy lekcje duchowe, a następnie odkrywamy możliwość zastosowania ich w świecie materialnym, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na potencjalne skutki. Eksperymentując z wiedzą zdobytą w celu zwiększenia umiejętności, kompetencji i talentów, odkrywamy siebie oraz własne ograniczenia, a wtedy możemy dokonywać zmian. Poprzez weryfikację tego, czego się uczymy, uzyskujemy dostęp do możliwości kreacyjnych, znajdujemy nowe metody rozwiązywania starych problemów, co przesuwa nas poza własne granice, pomaga zwiększyć pewność siebie i osobistą moc, ponieważ wtedy wiemy, że mamy w sobie wszystko, czego potrzebujemy.

Jeśli spojrzymy na negatywizmy i wyzwania, które jawią się przed nami jako lekcje życiowe mające na celu poszerzenie świadomości, możemy podejść do problemów z zupełnie inną postawą. Wtedy zdamy sobie sprawę, że warunki, wydarzenia i ludzie pojawiają się w naszym świecie, abyśmy dowiedzieć się czegoś o sobie. Mamy możliwość dostosowania myślenia, poznania tego doświadczenia jako prawdy i zobaczenia jako błogosławieństwa zmieniające nasze reakcje na wiele życiowych doświadczeń. Prawo Weryfikacji wchodzi w grę podczas budowania silnego fundamentu duchowego, kiedy staramy się ustabilizować i wzmocnić, gdy coś w jest osłabione. Możemy przejść testy charakteru, aby zobaczyć, gdzie jesteśmy silni a gdzie słabi. Jeśli nasze decyzje opieraja się na fałszu lub kłamstwach, ta słabość zostanie przetestowana i wydobyta na powierzchnię, abyśmy mogli ją zobaczyć i zweryfikować prawdę o niej poprzez doświadczenie. Świadomość wspiera zdolność postrzegania, gdzie musimy dokonywać zmian w celu modyfikacji postaw i zachowań oraz postrzegania przeciwstawnych sił związanych z biegunowością, aby sprawdzić, czy działamy w zgodzie z prawami natury, w zgodzie z naszymi autentycznymi Jaźniami. Prawo Weryfikacji uczy nas lekcji poprzez wewnętrzne objawienie, drogę umiaru we wszystkich życiowych dążeniach. Kluczem do opanowania tego prawa, które otwiera komunikację z neutralnymi siłami, falami trójkowymi, jest osiągnięcie energetycznej równowagi.

Prawo Cykli

* Zgodność astrologiczna - Koziorożec - Ziemia - Saturn, Księżyc, Nibiru
* Czakra i sfera 11, umysł buddyczny ciała awatara
* Cztery połączone gwiazdy królewskie - Korona Maji

Prawo Cykli jest w istocie ruchem, który pojawia się w kole życia, ponieważ świadomość przeżywa samą siebie w czasie, stojąc przed wieloma wyzwaniami i możliwościami rozwoju. Prawo Cykli reguluje również Kosmiczny Zegar Wieczności, jest bezpośrednio połączone z Rachunkiem Boskiej Nieskończoności, które łączy się z czterema gwiazdami królewskimi, głównymi kierunkami, które instruują konstytucję ludzkości w czterech światach archetypowych. Czwórka jest podstawową liczbą matematyczną we wzorcu wszystkich struktur i rzeczy, a cztery to uniwersalny prototyp w Prawie Struktury.

Cztery archetypowe światy to Emanacja, Stworzenie, Formacja i Działanie jednocześnie zachodzące w światach świadomości uniwersalnej (Ogień), stwarzania (Woda), kształtowania (Powietrze) i materii (Ziemia). Świadomość zstępuje w materię i podróżuje przez Uniwersalne Drzewo Życia, pobudzając Prawo Cykli w celu uzyskania dostępu do wiedzy i duchowej doskonałości, aby w końcu wznieść się i powrócić do domu w nieskończonych boskich światach.

Wszystkie cztery archetypowe światy mają powiązanie z ciałem świetlistym i muszą być zintegrowane oraz zsyntetyzowane w sferze umysłu, emocji i ducha, wznosząc cel poprzez idee i plany oraz poddając się pracy w procesie lub duchowej alchemii, aby uzyskać urzeczywistnienie rzeczywistości na płaszczyźnie ziemskiej. Zasada Prawa Cykli jest geometryczną mandalą utrzymującą wieczną spiralę tworzenia, całą zbiorową świadomość poruszającą się poprzez idee i wzorce, przetwarzającą rzeczywistość przez wiele linii czasu w Drzewie Życia. Jeśli nauczymy się żyć w zgodzie z Prawem Cykli, pamiętamy, że wszystkie rzeczy podlegają zmianom, a akceptacja tej zmiany w cyklach życia znacznie poprawia jakość naszego życia. Poddajemy się stałym cyklom przypływu i odpływu, kurczenia się i poszerzania, ucząc się lekcji, wiedząc, że kiedy ufamy Prawom Naturalnym, doświadczamy lepszego dostosowania do pokoju i harmonii, które istnieją we Wszechświecie.

Prawo Cykli jest wzmacniane przez znaczenie jego pozycji w naszej Uniwersalnej Macierzy Czasu w odniesieniu do czterech gwiazd królewskich, kiedy kończą się cykle astrologicznych precesji - mniej więcej co 26 000 lat. Prawo to manifestuje się jako cykle w cyklach i na końcu każdego cyklu planetarnego lub epoki, więc kiedy planeta zrówna się z jądrem galaktyki, a portale gwiezdne otwierają się na nieczas, jesteśmy uprawnieni do kontynuowania naszej ewolucyjnej podróży po linii czasu wznoszenia.

Prawo Wibracji

* Zgodność astrologiczna – Wodnik - Ryba Południowa - Powietrze – Uran - Gwiezdny Logos
* Czakra i sfera 12, umysł awatara ciała awatara
* Gwiazda królewska - Fomalhaut

To Prawo Naturalne opisuje zasadę, że wszystko jest w ciągłym ruchu i że nic nie spoczywa, wszystko wibruje z prędkością, która jest szybsza albo wolniejsza, a także obraca się, co tworzy wibracje częstotliwości. Prawo Wibracji opisuje światy poza sferą materialną i królestwa, w których wszystko jest świadomą energią. Wszystko w naszym Wszechświecie składa się z warstw wibracyjnej częstotliwości ułożonych w skali wymiarowej. Energia jest świadomością i albo kurczy się, albo rozszerza, aby utrzymać lub zmienić częstotliwość. Proces, w którym prędkość wibracji energii zmniejsza się do punktu środkowego pola źródłowego, to szybkość wibracji. Połączenie zarówno wzoru wibracji (skurczu), jak i prędkości (ekspansji) określa wskaźnik częstotliwości całej energii oraz wszystkich rzeczy.

Jeśli wskaźnik danej wibracji częstotliwości spadnie poniżej lub wzrośnie powyżej pewnego poziomu, staje się ona niezmierzalna lub niewidoczna dla zwykłych ludzkich zmysłów. Pierwszą rzeczą, którą należy zrozumieć, jest to, że wszystko, co istnieje, widzialne lub niewidzialne, podzielone na najprostszą i najbardziej podstawową formę, posiada wibracje częstotliwości. Na najwyższych i na najniższych poziomach istnieją nieskończone manifestacje, występujące w różnych oktawach wibracji, z których każda posiada własną sygnaturę energetyczną i jakość manifestacji. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że każda substancja, ciało i istota wibruje zgodnie z własną częstotliwością i że wibracje ulegną wzmocnieniu, gdy będą stymulowane podobną lub zgodną częstotliwością rezonansową. Rezonowanie na poziomie pozytywnych sił życia, sił dobroci, sił wdzięczności, sił miłości, wzmocni rezonans i radykalnie wzmocni ciało. Rezonowanie z poziomu negatywnych sił lęku, wściekłości, frustracji i oporu wobec tego, co jest, znacznie wzmocni te wypaczenia.

Chcąc odmienić myśli, zmienić stan mentalny na pozytywny z wyższą wibracją, możemy zastosować pierwsze Prawo Mentalizmu. Kierowanie uwagi na miłość, stany pozytywne i wyższe częstotliwości z użyciem osobistej woli w celu przesunięcia wibracji, nazywane jest transmutacją mentalną.

Ta zasada wyjaśnia, że rozróżnienie między przejawianiem płaszczyzn materii, energii, umysłu i ducha jest tylko wynikiem różnych wibracji na skali częstotliwości. Im wyżej energie danej osoby znajdują się na skali, tym wyższy poziom wibracji będzie ucieleśniać, wchodząc w bardziej pozytywne interakcje.

W wyższych wymiarach, przy największym wskaźniku wibracji, tempo i intensywność są tak szybkie, że może wydawać się, iż istota bez wysiłku kręci się jak mimośród, jak obracające się w miejscu koło, które wydaje się idealnie stabilne. A na najniższych poziomach wibracji obiekty poruszają się tak powoli, że wydają się całkowicie nieruchome. Pomiędzy tymi dwoma stanami bytu istnieją nieskończone manifestacje, występujące w różnych oktawach wibracji, z których każda ma swój własny unikalny podpis.

Prawo Wibracji jest wzmacniane przez znaczenie jego pozycji w Uniwersalnej Macierzy Czasu i jej ostatecznego zarządzania przez powracający Słoneczny Logos. Prawo to manifestuje się w strukturze filarów jako strażnik kierunku południowego – jednego z czterech kierunków głównych (N-S-E-W), które są mierzone w kosmicznym cyklu czasowym. To dlatego Fomalhaut jest określany jako strażnik Południa i jest jednym z wyznaczonych głównych kierunków czterech gwiazd królewskich.

Prawo Płci

* Zgodność astrologiczna - Ryby - Neptun - Woda, Eter
* 13 Brama, związek hierogamiczny, sfera ciała świetlistego, Albion i Katar, Krist i Krystallah

Wszystkie rzeczy istnieją w ramach danej płci, wszystko ma zasadę męską i żeńską, która wytwarza metafizyczne siły, odgrywające role w tworzeniu i regeneracji, nic nie może zaistnieć bez tego prawa. Siły te układają się w duchowe plany, te przekładają się na zasady płci, które manifestują się na wszystkich płaszczyznach wymiarowych. Nie ma ani jednego aspektu życia, świadomości i stworzenia, w którym nie istniałaby lub nie byłaby obecna zasada męska i żeńska. Prawo Płci przejawia się we wszystkim. Bez tego Prawa Uniwersalnego na pewnym poziomie nie byłoby możliwe stwarzanie, nawet wtedy, gdyby zasady płci zostały zreplikowane, odwrócone lub zmanipulowane za pomocą sztucznej technologii. Bez względu na to, czy jest organiczne, czy nieorganiczne, Prawo Płci będzie zawsze miało zastosowanie do tego, co się zmaterializowało. Zasada płci jest nierozerwalnie związana z każdą istniejącą formą, w tym z ciałem ludzkim, zaprojektowanym w oparciu o biologię płci.

Chociaż Prawo Płci i Prawo Biegunowości są ze sobą ściśle powiązane, warto sobie uświadomić, że każda płeć zawiera obie biegunowości jednocześnie, z obwodami płynącymi od magnetycznej północy do magnetycznego południa, zaś energia przemieszcza się w różnych lub przeciwnych kierunkach u mężczyzn i kobiet. Ciała męskie i żeńskie na planie fizycznym odzwierciedlają siebie nawzajem dzięki korelacji wibracyjnej zachodzącej podczas interakcji między biegunowością dodatnią a ujemną, która przebiega przez coś, co można nazwać położeniem północy magnetycznej do biegunów magnetycznych. Każdy mężczyzna ma kobiecą energię, a każda kobieta ma męską energię, a podczas aktu płciowego następuje wzajemne oddziaływanie tych energii.

Po zunifikowaniu poziomych i pionowych płaszczyzn polaryzacji w ramach zasady płci ciała świetlistego, we wszystkich centrach energetycznych rozwijamy punkt neutralny, łącząc zasady płci, które manifestują się jako ciało wiecznego życia lub diamentowe ciało Krist-Krystallah.

Gdy wprowadzamy energetyczną syntezę między zasadami płci, syntetyzujemy również siły polarności obecne w punkcie neutralnym lub zerowym, i jest to proces ewolucyjnej podróży, który łączy fizyczną Jaźń z ciałami duchowymi i ostatecznie z boskim Źródłem. Kiedy żyjemy w harmonii z Prawem Płci, następuje głębokie duchowe uzdrawianie, które neutralizuje karmiczne ciężary i miazmatyczne wzorce, pozwalając nam być zjednoczonymi i żyć w harmonii z siłami występującymi w świecie zewnętrznym. Aby prawdziwie zrozumieć Uniwersalne Prawo Płci, należy postrzegać je daleko poza fizycznymi klasyfikacjami i biologicznymi ograniczeniami, wiedząc, że najwyższą naturą zasady płci jest osiągnięcie świadomości Jedności. Świadomość ta jest wewnętrznie zintegrowana z Kosmicznym Suwerennym Prawem Boga lub Prawem Jedni, a świadomość Jedności jest pierwszą praktyką Prawa. To pokazuje nam, że aby być w harmonii z Prawem Jedni i doświadczać świadomości Jedności, musimy starać się zrozumieć zasady płci oraz zjednoczyć wszystkie jej aspekty i archetypowe siły, które działają w naszej tożsamości płciowej.

Trójca Boga jest Jednością, która wyraża się w różnych aspektach, ale tworzy życie w ten sam sposób, w jaki tworzy je człowiek - poprzez hierogamiczne zjednoczenie zasad płci. Światło, które emanuje z punktu zerowego, jest światłem słonecznym, które stworzyło wszystkie rzeczy. To właśnie daje życie i jest znane pod różnymi nazwami, jednak my nazywamy je Logosem Jedności wiecznego światła z kosmicznego Chrystusa-Sofii.

Przechodząc przez te burzliwe czasy, pamiętaj, że najlepszym rozwiązaniem zawsze jest Miłość. A z powyższego weź tylko to, co przyda Ci się dla duchowego wzrostu, zaś całą resztę odrzucić. Dziękuję za męstwo i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w blasku swojej ścieżki awatara. Okazuj życzliwość sobie i innym. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz