piątek, 15 kwietnia 2016

PRAWO ZWROTU LM-04-2016 - przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Ukochani Mistrzowie, promienie Boskiego Światła, które prześwietlają wszystko na wskroś za pośrednictwem wielkich archaniołów, nie tylko zawierają wszechogarniające przymioty naszego Boga Ojca Matki, ale do wszelkiego Stworzenia emitują również stale jego / jej myśli i miłość oraz mądrość. Zaś obowiązkiem każdego człowieka jest otwarcie się na ten dar Żywego Światła, przyswojenie w jak największej ilości, a następnie udostępnienie ludzkości jego części oraz przekazanie dziesięciny z miłości / Światła wdzięczności z powrotem do ŹRÓDŁA WSZYSTKIEGO.

Uniwersalne prawa głoszą, że musi nadejść czas, kiedy wszystkie świadome Dusze zaczną oddawać część Boskich darów miłości / życia, które im przydzielono – w ramach prawa zwrotu.

Kiedy aktywnie uczestniczysz w dzieleniu się swoją porcją diamentowych cząstek – modląc się, medytując, afirmując i udając się do światowej piramidy jako aktywny i troskliwy współtwórca, wypełniasz swój obowiązek wobec Boskich Rodziców. To najlepsza i najbardziej skuteczna forma oddawania dziesięciny. Ważne jest dzielenie się swoimi ziemskimi bogactwami, ale jeszcze ważniejsze - dzielenie się energią miłości, darami i talentami Ducha.

ŚWIĘTY BIAŁY KOSMICZNY OGIEŃ, diamentowe cząstki, które przyciągasz do siebie jako przebudzony mistrz, muszą nieustannie krążyć. Tylko pewna ilość, którą dusza powinna przyswoić na obecnym poziomie oświecenia, może być przechowywana w ciele fizycznym. Reszta musi zostać wypromieniowana w świat formy. Najwyższy Stwórca jest złożony z nieskończonej mocy, esencji o nie dającej się określić sile, która jest tak potężna, że nie można sobie nawet wyobrazić jej ogromu. Moc tej cudownej esencji była pomniejszana wraz ze schodzeniem do kolejnego poziomu wymiaru tworzenia, abyście wy – gwiezdni współtwórcy - mogli ubiegać się o część tej wspaniałej energii.

Każda ludzka istota ma setki potencjalnych cech osobowości, które zostały zapisane w strukturze genetycznej jej systemu czterech ciał (fizycznego, mentalnego, emocjonalnego, eterycznego). W gestii każdej osoby jest podjęcie decyzji, które cechy osobowości będzie rozwijać i prezentować światu zewnętrznemu. Im szybciej zneutralizujesz lub zharmonizujesz swoje negatywne cechy osobowości, tym szybciej wyłoni się twój boski potencjał lub mistrzostwo. Dopiero wtedy będziesz mogła / mógł uzyskać dostęp do pełnego potencjału jako mistrz twórczej współpracy na fizycznej płaszczyźnie istnienia.

Po osiągnięciu pewnego poziomu wewnętrznej harmonii otwierasz bramy ciała fizycznego lub portale do wyższych wymiarów, którymi są: czakra wznosząca lub medulla oblongata (rdzeń przedłużony) u podstawy czaszki; tylny portal świętego Serca; święty Umysł, który znajduje się w górnej tylnej części mózgu; i poszerzenie otwarcia czakry korony oraz kolumny Światła. To są główne fizyczne etapy procesu wznoszenia, ponieważ one będą oczyszczać i rozwijać twoje połączenie z Rzeką Życia, która niesie żywe cząstki Światła Tworzenia zwane diamentowymi cząstkami.

W tym momencie możesz zacząć tworzyć pole mocy z pełnym spektrum Światła dla tego podwszechświata i starać się zdobyć wewnętrzne mistrzostwo oraz być świadomym współtwórcą tworzącym tylko te rzeczy, które najlepiej posłużą szerszemu dobru. Od tej chwili twoje ćwiczenia oddechowe i afirmacje nabierają całkiem nowego znaczenia.

Chcąc stać się uczestnikiem - żywym dopływem - Rzeki Życia, musisz przygotować siebie tak, aby esencja życia mogła płynąć do i przez ciebie. Musisz użyć jej tyle, ile ci trzeba, a następnie pozwolić płynąć dalej reszcie - gotowej i dostępnej do użycia w cudownych wytworach nowego Boskiego planu. W ten sposób staniesz się nosicielem i służebnikiem Światła. Jest to ostateczny punkt przekazu ze wszystkich nauk, jakie daliśmy wam w ciągu tych ostatnich lat. To jest cel wewnętrznego mistrzostwa. To jest Ścieżka wniebowstąpienia.

ŚWIĘTA TRIADA jest narzędziem, przez które działa boski atom nasienny, tak jak na płaszczyźnie Ziemi dusza działa przez osobowość. Siódmy podpoziom czterowymiarowego ciała przyczynowego jest nośnikiem wyższej świadomości duszy. Ciało przyczynowe jest duchowym ciałem fragmentu duszy boskiego atomu nasiennego i jest pośrednikiem między duchem a materią, między życiem a formą.

TRZY KOSMICZNE PRZEWODY ŚWIATŁA to są trzy KOSMICZNE ZŁOTE ŚWIETLNE SZNURY spływające z TWOJEGO BOSKIEGO ATOMU NASIENNEGO przez twoje liczne ŚWIĘTE TRIADY do czterowymiarowego ciała przyczynowego, a następnie do Nadduszy / wyższej Jaźni w ciele fizycznym. Te trzy sznury to: PRZEWÓD ENERGII SIŁY ŻYCIOWEJ, PRZEWÓD ŚWIADOMOŚCI, PRZEWÓD KREATYWNOŚCI.

  1. Oddech Ducha / życia / przewód energii (który zawiera dwa pasma opalizującego światła) najpierw kotwiczy w czakrze Gwiazdy Duszy, Nadduszy / wyższej Jaźni. Z tych dwóch pasm żywej energii: jedno – złoty sznur - jest zakotwiczone w boskim atomie nasiennym w szyszynce, zaś drugie – srebrny sznur – jest zakotwiczone w diamentowej boskiej komórce rdzennej w świętym Sercu. Te główne „SZNURY ŻYCIA” wykorzystują obieg krwi jako główny czynnik rozprowadzający.
  2. Przewód świadomości łączy się z Nadduszą / wyższą Jaźnią w czakrze Gwiazdy Duszy, a następnie zakotwicza się w szyszynce.
  3. Przewód kreatywności łączy się z prawą półkulą mózgową wyższego umysłu intuicji i inspiracji oraz ze świętym Umysłem.

NIEKTÓRE Z GŁÓWNYCH ATOMÓW NASIENNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W CIELE FIZYCZNYM:
  1. PIERWSZY PROMIEŃ, MENTALNY ATOM NASIENNY (UMYSŁU) W SZYSZYNCE.
  2. DRUGI PROMIEŃ, ATOM NASIENNY SERCA W ŚWIĘTYM SERCU.
  3. TRZECI PROMIEŃ, ASTRALNY ATOM NASIENNY W SPLOCIE SŁONECZNYM.
  4. CZAKRA PODSTAWY, ATOM NASIENNY ZAWIERAJĄCY REZERWY DIAMENTOWYCH CZĄSTEK ŚWIATŁA.
  5. DRUGI ATOM NASIENNY W CZAKRZE PODSTAWY ZAWIERAJĄCY TWÓJ BOSKI PLAN DLA RODZĄCEJ SIĘ ERY WODNIKA.

Wyższa mądrość i delikatna energia potrzebna do przemierzania podpoziomów trzeciego / czwartego wymiaru dociera do was dzięki zaletom trzech boskich promieni z wysubtelnionej Nadduszy / wyższej Jaźni. Ta energia witalna jest przewodzona w osobistej kolumnie światła przez trzy sznury życia / Światła zawierające energię: siły życiowej / świadomości / kreatywności.

W miarę jak człowiek stopniowo się budzi i zaczyna słuchać podszeptów duszy oraz wyższej Jaźni, stając się poszukiwaczem wyższej mądrości, uaktywniają się jego sznury świadomości i kreatywności, a do ciała fizycznego zaczynają się przedostawać odżywcze częstotliwości budzące wewnętrzne mistrzostwo i wspomagające wzniesienie. Wreszcie i z boskiego atomu nasiennego zaczynają wypływać wzorce wibracji o wyższych częstotliwościach - spływając przez kolumnę Rzeki Życia – Antakaranę – do czakry Gwiazdy Duszy, a następnie bezpośrednio do szyszynki, przysadki mózgowej oraz do świętego Umysłu i świętego Serca. Fizyczny umysł, wcześniej kontrolowany przez ego, jest wtedy zarządzany przez wyższe częstotliwości świadomości Jaźni duszy.

Każda święta Triada w miarę przenoszenia się w pustkę i gęstość Stworzenia coraz bardziej zmniejszała iloraz światła. Początek pięciowymiarowego stanu świadomości – najgęstszy, pierwszy podpoziom – zainicjuje skupienie na ciele mentalnym i przyswojenie Boskiej woli. Na każdym podpoziomie oraz pełnym poziomie świadomości istnieją charakterystyczne dla niego prawa ewolucyjne.

Każda ŚWIĘTA / DUCHOWA TRIADA zawiera esencję trzech Boskich Promieni dla tego podwszechświata: BOSKĄ WOLĘ * MIŁOŚĆ / INTUICJĘ * CZYNNĄ INTELIGENCJĘ.

PRAWA DUCHA W PIĄTYM WYMIARZE: wiążą się z uczeniem się, jak posługiwać się energią w świecie fizycznym / materialnym, używając trzech Boskich Promieni z wnętrza własnego BOSKIEGO ATOMU NASIENNEGO przez ŚWIĘTĄ TRIADĘ pierwszego podpoziomu piątego wymiaru, do którego stopniowo się dostosowujesz. Niezwykle ważne jest też nauczenie się, jak koncentrować się w punkcie ciszy nieskończoności – w chwili TERAZ Boskiej Mocy.

Aspekt TRÓJCY wymiaru trzeciego / czwartego – CIAŁO / UMYSŁ / DUCH, stanie się udoskonaloną dwoistością – osobowością natchnioną przez duszę – w pełni świadomą Duszą na fizycznej płaszczyźnie. Od tego momentu osobowość natchniona przez Duszę jest bezpośrednio połączona z pięciowymiarowym, wejściowym poziomem świętej Triady, która jest podłączona do wszystkich wyższych częstotliwości świętej Triady wszystkich multi – wymiarów. Po zakończeniu tego etapu ewolucji nie będzie już Nadduszy / wyższej Jaźni w trzecim i czwartym wymiarze.

GŁOWA: ŚWIĘTA TRIADA * WOLA / CEL.

SERCE: DUSZA * MĄDROŚĆ / INTUICJA.

SPLOT SŁONECZNY: OSOBOWOŚĆ NATCHNIONA PRZEZ DUSZĘ (dzieje się tak po tym, gdy ego powraca do właściwej sobie roli służebnej wobec duszy i może zostać przyłączone do SŁONECZNEGO CENTRUM MOCY.

Podstawowym celem duszy jest przygotowanie ciała fizycznego do zintegrowania takiej ilości Światła Stwórcy, która mogłaby znieść jego częstotliwości środowiska trzeciego / czwartego wymiaru i wprowadzić je na bazowy poziom wymiaru piątego. W tym momencie ciało fizyczne staje się natchnione przez duszę lub samowładną duszą zasiedlającą ciało. Aspirant nie jest już tylko istotą ludzką utrzymującą duszę. Każdy człowiek jest jak miniaturowy wir w oceanie dynamicznej, wirującej energii Stwórcy.

ŚWIĘTA TRIADA JEST WYRAZEM / PRZEJAWEM BOSKIEGO ATOMU NASIENNEGO. ATOM NASIENNY DUSZY JEST PRZEJAWEM / ASPEKTEM ŚWIĘTEJ TRIADY. OSOBOWOŚĆ JEST WYRAZEM DUSZY.

Kiedy przemierza się podpoziomy piątego wymiaru, na każdym z siedmiu czeka święta triada – im niższy poziom, tym mniejszy ma rozmiar i moc światła od tej powyżej. Wszystkie święte triady były posłane bezpośrednio z wnętrza serca twojego boskiego atomu nasiennego i czekają na każdym podpoziomie / pełnym poziomie wymiaru – na całej drodze w dół do najniższego – pierwszego podpoziomu piątego wymiaru. Jako istota ludzka - duch, dusza, ciało fizyczne – zostałaś natchniona / zostałeś natchniony WOLĄ tworzenia, obdarowana / obdarowany poczuciem celu, instynktowymi bodźcami i złożoną naturą. Każda osoba ma inne nastroje, pragnienia, cechy, odziedziczoną złożoność i kompleksy, zaś w każde wcielenie zabiera sumę głównych aspektów tysięcy swoich doświadczeń życiowych. Osobowość odzwierciedla duszę dopóty, dopóki nie zostanie ukończona integracja duszy, a kiedy to następuje, Jaźń duszy prześwietla osobowość i się przez nią wyraża.

Wasza planeta jest teraz bezpośrednio podłączona do centrum serca Wielkiego Centralnego Słońca znajdującego się na Drodze Mlecznej. Nowe kosmiczne fale Światła Stwórcy są wielkim darem dla przebudzonych Dusz wcielonych na planecie Ziemia. Chociaż te subtelne promienie o wyższych częstotliwościach nie są wypromieniowywane w dół bezpośrednio do niższych poziomów trzeciego i czwartego wymiaru, transformujące częstotliwości Światła będą tam stopniowo przefiltrowywane i wpłyną na wszystkich oraz wszystko, co znajduje się na Ziemi i wewnątrz niej.

W wyniku zrównania centrum Galaktyki i zestrojenia z galaktycznym Wielkim Centralnym Słońcem Ziemia jest w trakcie podnoszenia swoich wzorców częstotliwości - pieśni jej Duszy – dzięki czemu może powrócić do statusu świętej planety. Ten podwszechświat jest również poddawany uaktualnieniom częstotliwości wibracji wskutek bombardowania diamentowymi cząstkami Światła Stwórcy przez Boga Ojca Matkę naszego Wszechświata.

Ukochani, proces, który obecnie trwa, nazywa się wdechem Stworzenia. Nowy potężny i wszechogarniający sygnał trąby rozbrzmiewa na waszej planecie, a miliony wykonały kolejny krok do przodu w odpowiedzi na to wezwanie. Zebraliśmy nasze siły, których ty jesteś nieodłączną częścią, w przygotowaniu na ekspansję Stworzenia poza wielką pustkę. W waszej galaktyce, Układzie Słonecznym i na Ziemi pojawiło się żywe i aktywne promieniowanie Stwórcy, a ty możesz wchłaniać tyle tej subtelnej miłości / Światła, ile zdoła pomieścić twoje ciało fizyczne, tak długo, jak długo korzystasz z niego dla większego dobra.

Proście, a pomożemy wam w każdym przedsięwzięciu. Przywołujcie nas, a wzmocnimy waszą odwagę i odciążymy balasty. Wiedzcie, że kiedy kroczycie Ścieżką mistrzów, nadchodzące dni są rozświetlane obietnicą. Obficie zalewamy was blaskiem naszego Boga Ojca Matki.

JAM JEST archanioł Michał

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz